T?ng máy tính Basic đ?u vào/đ?u ra h? th?ng t?ng quan

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299697
N?u bài vi?t này không mô t? v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, h?y xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?i v? thông tin này là tr?c ti?p liên quan đ?n ph?n c?ng và ph?n m?m Microsoft không, thông tin này đang đư?c cung c?p cho m?c đích thông tin. N?u thông tin này không giúp b?n xác đ?nh các thông tin v? c? th? cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? (BIOS), liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

M?t BIOS là g??

BIOS đư?c t?o ra b?i m?t nhà s?n xu?t bo m?ch ch? ho?c ph?n c?ng. BIOS là nh?ng g? b?t đ?u máy tính sau khi b?n b?t s?c m?nh đ? máy tính c?a b?n. Chương tr?nh ph?n m?m, ch?ng h?n như h? đi?u hành Windows, làm vi?c v?i BIOS đ? làm cho máy tính c?a b?n thêm ngư?i dùng thân thi?n.

Ai làm cho bo m?ch ch??

Đ? xác đ?nh các nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n, xem tài li?u đ? đư?c bao g?m trong máy tính c?a b?n. H?u h?t các máy tính bao g?m m?t hư?ng d?n s? d?ng cho các bo m?ch ch?, và s? tay này thư?ng là ngu?n thông tin v? ph?n c?ng, Bo m?ch ch? và BIOS c?a b?n, t?t nh?t. N?u b?n không có s? tay này, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n đ? xác đ?nh các nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n. Cu?i cùng, n?u b?n không th? xác đ?nh tên c?a nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n b?ng cách s? d?ng các phương pháp trư?c, lưu ? các nhà s?n xu?t h?u h?t hi?n th? thông tin BIOS trên màn h?nh khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n trong các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra). Tuy nhiên, không có không có tiêu chu?n như đ?n nơi ho?c khi thông tin đư?c hi?n th?. Nói chung, thông tin này đư?c hi?n th? trong khi b? nh? này đang tính và th? nghi?m. Lưu ? r?ng thông tin này có th? xu?t hi?n b?t c? nơi nào trên màn h?nh, và đi?u này đư?c xác đ?nh b?i các nhà s?n xu?t thi?t k?. Ví d?, American Megatrends Inc h?u như luôn luôn hi?n th? thông tin BIOS ? dư?i cùng c?a màn h?nh dư?i h?nh th?c m?t chu?i r?t dài c?a các s?. Gi?i thư?ng, nhà s?n xu?t BIOS khác, thông thư?ng hi?n th? thông tin BIOS g?n phía trên cùng c?a màn h?nh v?i các bi?u tư?ng gi?i thư?ng.

Đ? t?m thông tin BIOS:
 1. T? m?t cung c?p ra ti?u bang, l?n lư?t trên máy tính c?a b?n.
 2. Trong khi tính b? nh? là trên màn h?nh, nh?n phím PAUSE/BREAK m?t th?i gian. Trên h?u h?t các máy tính, PAUSE/BREAK halts thói quen m? đi?n. Lưu ? r?ng các tính b? nh? có th? ti?p t?c trên m?t s? máy tính.
 3. Đ?c, và sau đó vi?t xu?ng t?t c? các thông tin s? đư?c hi?n th? trên màn h?nh.

  QUAN TR?NG: Nó là r?t quan tr?ng đ? lưu ? nh?ng thông tin mà là ? dư?i cùng c?a màn h?nh. Các thông tin đư?c li?t kê có th? ch?a thông tin v? phiên b?n BIOS và ngày BIOS, c?ng như các phiên b?n và tr?nh đ? c?a đ?c t? c?m và ch?y c?a bo m?ch ch?.

  Ví d?, các thông tin hi?n th? có th? ch?a:
  • G?n phía trên cùng c?a màn h?nh:
   Gi?i thư?ng Modular BIOS Phiên b?n 4.51pg năng lư?ng Star Alliance PnP BIOS Phiên b?n 1.0a phát hành 06/06/1996/L
  • ? dư?i cùng m?t màn h?nh:
   06/17/96-001430vx-2a59HtBC-00 nh?n F1 đ? ch?y thi?t l?p.

Làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng ngư?i liên h? v?i v? nâng c?p?

Bây gi? mà b?n có thông tin BIOS, bư?c ti?p theo là đ? xem trang Web c?a nhà s?n xu?t và t?m ki?m thông tin v? các bo m?ch ch? c? th? ho?c BIOS. N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí đ?a ch? trang Web c?a nhà s?n xu?t, b?n có th? t?m th?y nh?ng thông tin trên m?t trong các trang Web bên th? ba sau đây:
http://www.wimsbios.com/

http://www.Motherboards.org
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

back to list of topics

Là m?t nâng c?p BIOS có s?n?

Sau khi b?n t?m th?y các nhà s?n xu?t cung c?p m? BIOS, bư?c ti?p theo là đ? xác đ?nh li?u BIOS có th? nâng c?p. Tr? khi b?n đang r?t ch?c ch?n r?ng BIOS c?a b?n c?n ph?i đư?c C?p Nh?t, ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n. N?u b?n không đúng cách flash (C?p Nh?t) BIOS c?a b?n, b?n có th? không th? kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, và đi?u này có th? d?n đ?n m?t d? li?u ho?c các v?n đ? khác.

M?t BIOS nâng c?p c?n thi?t?

Ngay c? khi b?n xác đ?nh r?ng máy tính c?a b?n có m?t BIOS l?i th?i, nó là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng m?t c?p nh?t BIOS có th? gi?i quy?t m?t v?n đ? ph?n m?m. Đ? xác đ?nh n?u b?n c?n m?t nâng c?p BIOS, b?n ph?i tham kh?o ? ki?n các nhà s?n xu?t ph?n c?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299697 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbhardware kbinfo kbmt KB299697 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299697

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com