Ja jums ir interneta savienojuma probl?mas, varat m??in?t atiestat?t TCP/IP. ?aj? rakst? aprakst?ti divi veidi, k? atiestat?t TCP/IP. Lai autom?tiski atiestat?tu TCP/IP, p?rejiet uz sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties manu?li atiestat?t TCP/IP vai izmantojat sist?mu Windows 8 vai Windows 8.1, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Piez?me. ?is risin?jums Fix it nedarbojas sist?m? Windows 8 vai Windows 8.1. Lai atiestat?tu TCP/IP sist?m? Windows 8 vai Windows 8.1, l?dzu, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?. Lai palaistu risin?jumu Fix it, piesakieties dator? k? administrators.

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50199
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? citu sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas failu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Tagad p?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Lai manu?li atiestat?tu TCP/IP, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me Lai var?tu veikt ??s darb?bas, dator? ir j?piesak?s k? administratoram.

Sist?mai Windows 8 un Windows 8.1
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 1. S?kuma ekr?n? ierakstiet CMD. Mekl??anas rezult?tu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz vienuma Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Piez?me. Ja nev?laties nor?d?t ?urn?lfaila direktorija ce?u, izpildiet ?o komandu:
  netsh int ip reset 
 3. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sist?mai Windows 7 un Windows Vista
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

 1. Lai atv?rtu komandu uzvedni, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? Mekl?t programmas un failus ievadiet cmd.
 2. Sada?? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas CMD.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Kad tiek par?d?ts lodzi?? Lietot?ja konta kontrole, noklik??iniet uz J?.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Piez?me. Ja nev?laties nor?d?t ?urn?lfaila direktorija ce?u, izpildiet ?o komandu:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sist?m? Windows XP
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 1. Lai atv?rtu komandu uzvedni, noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  cmd
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Piez?me. Ja nev?laties nor?d?t ?urn?lfaila direktorija ce?u, izpildiet ?o komandu:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Izpildot komandu reset, tiek p?rrakst?tas ??s divas TCP/IP izmantot?s re?istra atsl?gas:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Tiek ieg?ts t?ds pats rezult?ts, k? no?emot un atk?rtoti instal?jot TCP/IP. Lai sekm?gi izpild?tu manu?lo komandu, j?nor?da t? ?urn?la nosaukums, kur? tiks re?istr?tas netsh veikt?s darb?bas. (Manu?laj?s proced?r?s, kas atrodamas iepriek? ?aj? sada??, ?is ?urn?lfails tiek saukts par ?resetlog.txt?.)

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja t? ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.

NETSH INT IP RESET ?urn?lfaila paraugs

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
?is ir ?urn?lfaila paraugs, ko ?ener?jusi netsh, kad tika izlaista IP atiestat??anas komanda. Faktiskais ?urn?lfails var at??irties atkar?b? no datora konfigur?cijas. Ja TCP/IP re?istra atsl?gu s?kotn?j? konfigur?cija nav main?ta, iesp?jams, ?aj? fail? nek?das darb?bas neb?s re?istr?tas.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Piez?me. Sist?m? Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni varat izmantot komandu netsh winsock reset, lai labotu Winsock. 
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?.
314067 K? nov?rst TCP/IP savienojuma probl?mas sist?m? Windows XP (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
811259 K? noteikt Winsock2 boj?jumu un atkopt to sist?m? Windows Server 2003, Windows XP un Windows Vista
314053 TCP/IP un NBT konfigur?cijas parametri sist?mai Windows XP (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Par ?o rakstu

Raksta ID: 299357
P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. marts
Attiecas uz:: Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.