VZORKY uložené postupy že pomáha mapa SID medzi používateľom a Master databáz pri presunutí databázy

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 298897 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Skript v časti "Ďalšie informácie" poskytuje dve uložené procedúry, sp_sidmap a sp_prefix_sysusersname, ktoré pomôžu priradenie zabezpečenia identifikačné čísla (SID) medzi používateľ databáza a kapitán databáza po databázy pohybuje medzi dvoma rôznymi SQL Server servery ako výsledok odpojiť nasleduje priložiť alebo zálohy nasleduje obnovenie.

Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
240872 INF: Ako vyriešiť svolení otázky databázy sa pohybuje medzi serverov SQL Server

DALSIE INFORMACIE

Môžete použiť nasledujúci skript priradiť SID medzi používateľ databáza a kapitán Databáza Databáza sa pohybuje.

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho základňa, bez záruky buď vyjadrenej alebo implicitnej záruky, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje na vytváranie a ladenie procedúr. Microsoft podporu odborníkov môže pomôcť vysvetliť funkčnosť konkrétny postup, ale nie modifikuje tieto príklady poskytovať pridanú funkčnosť alebo výstavbe postupy vašim špecifickým potrebám.
Ak máte obmedzené programovania skúsenosti, budete chcieť kontaktovať Microsoft Certified Partner alebo Microsoft poradenských služieb. Pre viac informácií, navštívte týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Microsoft certifikovanými Partnermi-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Poradenské služby Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Ďalšie informácie o možnosti podpory, ktoré sú k dispozícii a o tom, ako kontaktovať spoločnosť Microsoft, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;CNTACTMS

-- Allow Ad-Hoc updates to the system tables
EXEC sp_configure 'allow updates', 1
Reconfigure with override
GO

/****************************************************************/ 
PRINT 'Creating Stored Procedure: dbo.sp_SidMap'
GO
/****************************************************************/ 

IF EXISTS ( SELECT * FROM sysobjects WHERE name = 'sp_SidMap')
  DROP procedure sp_SidMap
GO

CREATE PROCEDURE sp_SidMap
@old_domain   varchar(30), -- User Specifies the Old Domain Name
@new_domain   varchar(30), -- User Specifies the New Domain Name
@old_server   varchar(40), -- User specifies the Old Server from where the database was backed up
@new_server   varchar(40) -- User specifies the New Server where the database is restored to 

AS

SET NOCOUNT ON

DECLARE @domains_different_flag CHAR(1)

-- ERROR IF IN USER TRANSACTION
IF @@trancount > 0
BEGIN
 RAISERROR(15289,-1,-1)
 RETURN(0)
END

-- Check to make sure that all the Parameters are passed
IF (@old_domain IS NULL)
BEGIN
 PRINT'Error: Pass the Old Domain Name where this database existed before, 
as the first parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END

IF (@new_domain IS NULL)
BEGIN
 PRINT'Error: Pass the New Domain Name where this database is restored to now, 
as the second parameter to the procedure'
 PRINT''
 PRINT'If the domain is same, pass the old domain as the second parameter, 
otherwise, pass the new domain name'
 RETURN(0)
END

IF (@old_server IS NULL)
BEGIN
 PRINT'Error: Pass the Old Server Name from where where this database existed before, 
as the third parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END

IF (@new_server IS NULL)
BEGIN
 PRINT'Error: Pass the Current Server Name to where you restored the database, 
as the fourth parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END

-- Only an sa can run this procedure
IF ((SELECT suser_id()) <> 1)
BEGIN
 PRINT'Error: Only the sa may run sp_sidMap'
 RETURN(0)
END

-- Check to make sure not running in master
IF ((SELECT db_name()) = 'master')
BEGIN
 PRINT'Error: Please run sp_SidMap in the user database - not master database'
 RETURN(0)
END

-- Set the Flag if the database is moved OR restored to a different domain than the previous domain
IF @old_domain <> @new_domain
 SET @domains_different_flag = 'T'
ELSE
 SET @domains_different_flag = 'F'

PRINT'----------------------------------'
PRINT'MAPPING OF STANDARD LOGINS STARTED'
PRINT'----------------------------------'
PRINT''

DECLARE @sysusers_name VARCHAR(500), @sysusers_sid VARBINARY(85)
DECLARE @sysxlogins_sid VARBINARY(85), @ret_val INT
DECLARE stdsqlusers_cursor CURSOR
  FOR SELECT name, sid from sysusers
 WHERE issqluser = 1
  AND  issqlrole = 0
  AND  isapprole = 0
  AND  uid > 3
ORDER BY name
 
OPEN stdsqlusers_cursor 
WHILE (1 = 1)
BEGIN
 FETCH NEXT FROM stdsqlusers_cursor INTO @sysusers_name, @sysusers_sid
 IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
 BEGIN
  CLOSE stdsqlusers_cursor
  DEALLOCATE stdsqlusers_cursor
  BREAK
 END

 IF NOT EXISTS (SELECT name FROM master..sysxlogins WHERE name = @sysusers_name)
 BEGIN
  EXEC @ret_val = sp_addlogin @loginame = @sysusers_name, @sid = @sysusers_sid
  IF @ret_val <> 0 
  BEGIN
   RAISERROR(15497,16,1,@sysusers_name)
   PRINT'MSG ****: Please add the Login : ' + @sysusers_name + ' using sp_addlogin.'
   CONTINUE
  END
 END
 
 EXEC sp_change_users_login update_one, @sysusers_name, @sysusers_name
 PRINT'Successfully mapped : ''' + @sysusers_name + ''''
 PRINT''    
END

PRINT'------------------------------------'
PRINT'MAPPING OF STANDARD LOGINS COMPLETED'
PRINT'------------------------------------'
PRINT''

PRINT''
PRINT'------------------------------------'
PRINT'MAPPING OF INTEGRATED LOGINS STARTED'
PRINT'------------------------------------'
PRINT''

PRINT'-----------------------------------------------------------------------------------'
PRINT'Please save the following output and follow the directions given by the text MSG***'
PRINT'After you follow all the steps until the end, Re-run the procedure sp_SidMap'
PRINT'-----------------------------------------------------------------------------------'
PRINT''

DECLARE integrated_users_cursor CURSOR
FOR 
SELECT name, sid
 FROM sysusers
 WHERE (isntgroup = 1 OR isntuser = 1)
  AND isaliased = 0
  AND issqlrole = 0
  AND isapprole = 0

CREATE TABLE #t_ambigous_logins(sysxlogins_name VARCHAR(500), sysusers_name VARCHAR(500))
CREATE TABLE #t_mapped_logins(sysusers_name VARCHAR(500), sysxlogins_name VARCHAR(500))
CREATE TABLE #t_created_logins(sysusers_name VARCHAR(500))

DECLARE @new_server_login VARCHAR(500), @old_server_login VARCHAR(500)
DECLARE @old_domain_login VARCHAR(500), @new_domain_login VARCHAR(500)
DECLARE @strippedoff_sysusers_name VARCHAR(500), @regular_sysusers_name VARCHAR(500)
DECLARE @sysusers_count INT, @sysxlogins_count INT
DECLARE @sysxlogins_name VARCHAR(500), @has_prefix_flag CHAR(1)
DECLARE @no_prefix_local_login CHAR(1), @no_prefix_global_login CHAR(1), @user_is_local_login CHAR(1)
  
OPEN integrated_users_cursor
WHILE (1 = 1)
BEGIN
 -- Initialize PARAMS
 SET @strippedoff_sysusers_name = NULL
 SET @regular_sysusers_name = NULL
 SET @old_server_login = NULL
 SET @new_server_login = NULL
 SET @old_domain_login = NULL
 SET @new_domain_login = NULL
 SET @sysxlogins_count = NULL
 SET @has_prefix_flag = NULL
 SET @user_is_local_login = 'F'

 FETCH NEXT FROM integrated_users_cursor INTO @sysusers_name, @sysusers_sid
 IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
 BEGIN
  DEALLOCATE integrated_users_cursor
  BREAK
 END

 --Build a regular version and a stripped off version of sysusers.name
 IF CHARINDEX('\', @sysusers_name)<> 0
 BEGIN 
  SET @strippedoff_sysusers_name = lower(substring(@sysusers_name, (charindex('\', @sysusers_name)+ 1), 256))
  SET @has_prefix_flag = 'T'
  
  -- Get a count of matching logins from sysxlogins for this user when the user has a prefix
  SELECT @sysxlogins_count = COUNT(*)
   FROM master..sysxlogins
   WHERE name = @sysusers_name
 END
 ELSE IF CHARINDEX('\', @sysusers_name)= 0 
 BEGIN
  SET @strippedoff_sysusers_name = lower(@sysusers_name)
  SET @has_prefix_flag = 'F'

  -- Get a count of matching logins from sysxlogins for this user when 
  -- the user does not have a prefix
  SELECT @sysxlogins_count = COUNT(*)
   FROM master..sysxlogins
   WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_name
 END

 -- Build the New Server, Old Server, Old Domain, New Domain Login strings here
 SET @old_server_login = @old_server + '\' + @strippedoff_sysusers_name
 SET @new_server_login = @new_server + '\' + @strippedoff_sysusers_name
 SET @old_domain_login = @old_domain + '\' + @strippedoff_sysusers_name
 SET @new_domain_login = @new_domain + '\' + @strippedoff_sysusers_name
 
 -- There are two possibilities if the count in sysxlogins = 1. It is either a local 
 -- user that has already been mapped or it is a global user for which nothing needs 
 -- to be done as the database was moved to a Server in the same domain
 IF @sysxlogins_count = 1
 BEGIN
 -- If the user does not have a prefix, but the sysxlogins table has an entry for this user
 -- then update sysusers and map the SIDs
 IF @has_prefix_flag = 'F'
 BEGIN
  SELECT @sysxlogins_sid = sid, @sysxlogins_name = name 
   FROM master..sysxlogins WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_name
  IF @sysxlogins_sid <> @sysusers_sid
  BEGIN
   UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @sysxlogins_name
    WHERE name = @sysusers_name
   INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @sysxlogins_name)
  END
 END -- has_prefix_flag = F
 ELSE
 BEGIN
  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @sysusers_name
  IF @sysxlogins_sid <> @sysusers_sid
  BEGIN
  -- The following is true ONLY when sp_prefix_sysusersname procedure is executed and 
  -- the sysusers.name is changed to a local login or a global login on the new server.
   UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid WHERE name = @sysusers_name
   INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @sysusers_name)
  END
 END -- has_prefix_flag = T    
 
END 
-- End of sysxlogins_count = 1

-- Begin of sysxlogins_count = 0   
IF @sysxlogins_count = 0
BEGIN

-- Initialize the flags
SET @no_prefix_local_login = 'F'
SET @no_prefix_global_login = 'F'

IF ((@has_prefix_flag = 'T') AND (@sysusers_name = @old_server_login))
BEGIN
 -- Flag that this is a local user and will not have to be looked at again in the different 
 -- domains section of code.
 SET @user_is_local_login = 'T'
 -- Case when sysusers.name has the prefix of the local server name 
 -- and it exists in sysxlogins
 IF EXISTS(SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login)
 BEGIN
  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login
  UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_server_login
   WHERE name = @sysusers_name
  INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @new_server_login)
 END
 ELSE
 BEGIN
 -- Case when sysusers.name has the prefix of the local server name but it does not 
 -- exist in sysxlogins. So try granting the user account or group access to SQL Server.
  EXEC @ret_val = sp_grantlogin @new_server_login
  IF (@ret_val = 0)
   BEGIN
    PRINT''
    UPDATE sysusers SET name = @new_server_login,
        sid = ( SELECT sid from master..sysxlogins WHERE name = @new_server_login )
     WHERE name = @sysusers_name
    INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@sysusers_name)
   END
  ELSE IF (@ret_val = 1)
  -- If the user account or group cannot be granted access to SQL Server, 
  -- output a message for the user to first create the user account or group.
   PRINT'MSG ***: Create the Windows NT user account or group.'
   PRINT''
 END
END
ELSE IF ((@has_prefix_flag = 'T') AND (@sysusers_name = @old_domain_login) AND (@domains_different_flag = 'F'))
BEGIN
 IF EXISTS(SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @old_domain_login)
 -- Case when sysusers.name has the prefix of the domain name and it exists in sysxlogins
 -- Nothing needs to be done as this is a global user account or group and the SIDs are same.
  PRINT''
 ELSE
 BEGIN
  -- Case when sysusers.name has the prefix of the domain name and it does not exist 
  -- in sysxlogins, first try granting the user account or group access to SQL Server
  EXEC @ret_val = sp_grantlogin @old_domain_login
  IF ( @ret_val = 0 )
  BEGIN  
   UPDATE sysusers SET name = @old_domain_login,
        sid = ( SELECT sid from master..sysxlogins WHERE name = @old_domain_login )
     WHERE name = @sysusers_name
   INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@old_domain_login)
   PRINT''
  END
  ELSE IF (@ret_val = 1)
  BEGIN
  -- If granting access for the global user account or group to SQL server fails, output a message
  -- to the user to do it explicitly as it may not be there in rhe domain yet
   PRINT'MSG ***: Create this Windows NT user account or group on the domain.'
   PRINT''
  END -- @ret_val = 1
 END -- If the domain user account or group does not exist in sysxlogins
END -- If the has_prefix_flag = 'T'
ELSE IF (@has_prefix_flag = 'F')
BEGIN
-- Case when sysusers.name does not have the prefix and the user does not have an entry 
-- in sysxlogins. There is no way of knowing which user account or group this belongs to.
-- Output a message asking to resolve the user by adding the user account or group 
-- at the Operating System level and then grant access to SQL Server.
 PRINT'MSG ***: Unable to resolve the user account or group : ''' + @sysusers_name + ''''  
 PRINT'MSG ***: Create a Windows NT user account or group for the above if it does not already exist.'
 PRINT'MSG ***: Grant this user account or group access to SQL Server using sp_grantlogin.'
 PRINT''
END

-- Case where sysusers.name has a prefix of the old domain name or it does not have a prefix
-- But, the database has moved to a new domain
IF ((@domains_different_flag = 'T') AND (@user_is_local_login = 'F'))
BEGIN
-- Case when sysusers.name exists in sysxlogins then map the SIDs and change 
-- the sysusers.name to reflect the new domain name.
 IF EXISTS ( SELECT sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login )
 BEGIN
  SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login
  UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_domain_login
   WHERE name = @sysusers_name       
  INSERT INTO #t_mapped_logins VALUES(@sysusers_name, @new_domain_login)
 END
 ELSE
 BEGIN
  IF (@has_prefix_flag = 'T')
  BEGIN
  -- Case when sysusers.name has a prefix of the old domain name, but it does not 
  -- exist in the sysxlogins table, try granting the user account or group access to 
  -- SQL Server.
   EXEC @ret_val = sp_grantlogin @new_domain_login
   IF ( @ret_val = 0 )
   BEGIN
	SELECT @sysxlogins_sid = sid FROM master..sysxlogins WHERE name = @new_domain_login
    UPDATE sysusers SET sid = @sysxlogins_sid, name = @new_domain_login
     WHERE name = @sysusers_name
    INSERT INTO #t_created_logins VALUES(@new_domain_login)
    PRINT''
   END
   ELSE IF ( @ret_val = 1 )
   -- If granting the user account or group access to SQL Server fails, give the ability 
   -- for the user to create the user account or group and then grant to SQL Server.
   BEGIN
    PRINT'MSG ***: Could not find the global user account or group in the domain ' + @new_domain + '.'
    PRINT'MSG ***: Create this global user account or group on the new domain.'
    PRINT''
   END -- ret_val = 1
  END -- has_prefix_flag = 'T'
 END -- Else Clause for existence of the domain login in sysxlogins
 END -- The 'T' Flag
END -- The count = 0

IF @sysxlogins_count > 1
BEGIN
-- Case when the sysusers.name does not have any prefix and there are multiple logins 
-- for this user in the sysxlogins table. Example would be a local login and a global 
-- login with the same name.
  INSERT INTO #t_ambigous_logins SELECT name, @sysusers_name
   FROM master..sysxlogins WHERE name LIKE '%\' + @sysusers_name
END -- IF COUNT > 1

END -- End the WHILE LOOP

-- Print the login mapping and login creation information 
IF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_mapped_logins )
BEGIN
 DECLARE mapped_logins_cur CURSOR
 FOR
 SELECT sysusers_name, sysxlogins_name
  FROM #t_mapped_logins
 DECLARE @sqlstr varchar(1000), @var1 VARCHAR(400), @var2 VARCHAR(400)

 PRINT''
 PRINT''
 PRINT'USER ACCOUNT OR GROUP MAPPING INFORMATION:'
 PRINT'-----------------------------------------'
 OPEN mapped_logins_cur
 WHILE (1 = 1)
 BEGIN
  FETCH NEXT FROM mapped_logins_cur INTO @var1, @var2
  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
  BEGIN
   DEALLOCATE mapped_logins_cur
   BREAK
  END
  SELECT @sqlstr = '''' + RTRIM(@var1) + ''''+ ' is mapped to ' + '''' + RTRIM(@var2) + ''''
  PRINT @sqlstr   
 END
END

IF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_created_logins )
BEGIN
 DECLARE created_logins_cur CURSOR
 FOR
 SELECT sysusers_name
  FROM #t_created_logins

 PRINT''
 PRINT''
 PRINT'USER ACCOUNT OR GROUP GRANT AND MAPPING INFORMATION:'
 PRINT'---------------------------------------------------'
 OPEN created_logins_cur
 WHILE (1 = 1)
 BEGIN
  FETCH NEXT FROM created_logins_cur INTO @var1
  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
  BEGIN
   DEALLOCATE created_logins_cur
   BREAK
  END
  SELECT @sqlstr = ''''+ @var1 + ''''+ ' is granted access to SQL Server and then mapped to sysxlogins'
  PRINT @sqlstr   
 END
END

IF EXISTS( SELECT 1 FROM #t_ambigous_logins )
BEGIN
 DECLARE ambigous_logins_cur CURSOR
 FOR
 SELECT RTRIM(sysusers_name), RTRIM(sysxlogins_name) 
  FROM #t_ambigous_logins
 ORDER BY sysusers_name

 PRINT''
 PRINT''
 PRINT'MULTIPLE LOGINS FOR EACH USER INFORMATION:'
 PRINT'-----------------------------------------'
 OPEN ambigous_logins_cur
 WHILE (1 = 1)
 BEGIN
  FETCH NEXT FROM ambigous_logins_cur INTO @var1, @var2
  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
  BEGIN
   DEALLOCATE ambigous_logins_cur
   BREAK
  END
  SELECT @sqlstr = 'Name in Sysusers is : ' + ''''+ @var1 + '''' + ' , ' + 'Name in Sysxlogins is : ' + '''' + @var2 + '''' 
  PRINT @sqlstr   
 END

 PRINT''
 PRINT''
 PRINT'RESOLVE MULTIPLE LOGINS INFORMATION:'
 PRINT'------------------------------------'
 
 DECLARE ambigous_logins_cur CURSOR
 FOR
 SELECT RTRIM(sysusers_name), RTRIM(sysxlogins_name) 
  FROM #t_ambigous_logins
 ORDER BY sysusers_name
 
 OPEN ambigous_logins_cur
 WHILE (1 = 1)
 BEGIN
  FETCH NEXT FROM ambigous_logins_cur INTO @var1, @var2
  IF(@@FETCH_STATUS <> 0)
  BEGIN
   DEALLOCATE ambigous_logins_cur
   BREAK
  END
  SELECT @sqlstr = 'exec sp_Prefix_SysusersName ' + '''' + db_name() + ''''+ ', ' + '''' + @var1+ '''' + ', ''' + @var2+ ''''
  PRINT @sqlstr   
 END
END

PRINT''
PRINT'--------------------------------------'
PRINT'MAPPING OF INTEGRATED LOGINS COMPLETED'
PRINT'--------------------------------------'

SET NOCOUNT OFF

RETURN(1)
-- End of Procedure sp_SidMap
GO


IF EXISTS ( Select name from sysobjects where name = 'sp_Prefix_SysusersName')
  DROP PROCEDURE sp_Prefix_SysusersName

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
SET ANSI_NULLS ON 
GO

/****************************************************************/ 
PRINT 'Creating Stored Procedure: dbo.sp_Prefix_SysusersName'
GO
/****************************************************************/ 

CREATE PROCEDURE sp_Prefix_SysusersName
  @database_name    VARCHAR(123),	-- User specifies the database
  @old_sysusersname  VARCHAR(300),	-- User specifies the Old   sysusers.name
  @new_sysusersname  VARCHAR(300)     -- User specifies the New   Sysusers.name
AS
DECLARE @var varchar(500)

PRINT'************************************************'
PRINT'This procedure is ONLY to be used in conjuntion with the sp_SidMap procedure that 
is referenced in Knowledge Base Article 240872'
PRINT''
PRINT'This procedure updates the sysusers table to a new name when an old name and 
new name is specified'
PRINT'************************************************'
PRINT''       
-- ERROR IF IN USER TRANSACTION --
IF @@trancount > 0
BEGIN
 RAISERROR(15289,-1,-1)
 RETURN (0)
END
   
-- Only an sa can run this procedure
IF ((SELECT suser_id()) <> 1)
BEGIN
 PRINT 'Error: Only the sa may run sp_Prefix_SysusersName'
 RETURN(0)
END
  
IF (@database_name IS NULL)
BEGIN
 PRINT 'Error: Pass the Database Name that was moved or restored, as the first parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END
   
IF (@old_sysusersname IS NULL)
BEGIN
 PRINT 'Error: Pass the Old Sysusers.name that has the problem, as the second parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END
   
IF (@new_sysusersname IS NULL)
BEGIN
 PRINT 'Error: Pass the New Sysusers.name to correct the problem, as the third parameter to the procedure'
 RETURN(0)
END
   
IF EXISTS( SELECT 1 FROM sysusers where name = @old_sysusersname )
BEGIN
 SELECT @var = 'UPDATE ' + @database_name + '..sysusers set name = ' + 
     ''''+ @new_sysusersname + '''' +' where name = ' + ''''+ @old_sysusersname + ''''
 EXEC (@var)
 PRINT'Successfully updated the user from ' + '''' + @old_sysusersname + '''' + ' to ' + '''' + @new_sysusersname + ''''
 PRINT''
END
ELSE
BEGIN 
 PRINT'MSG ***: The username ' + ''''+ @old_sysusersname + '''' + ' does not exist in the database ' + '''' + @database_name + ''''
 PRINT'MSG ***: Make sure you specify the correct username.'
END
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
SET ANSI_NULLS ON 
GO

Vlastnosti

ID článku: 298897 - Posledná kontrola: 31. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbdownload kbfile kbinfo kbmt KB298897 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:298897

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com