Exchange Server kinh nghi?m các v?n đ? hi?u su?t khi m?t gi? l?p PDC đư?c s? d?ng cho DSAccess ho?c ADAcess

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298879 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Theo m?c đ?nh, DSAccess ho?c ADAccess ch?n các mô ph?ng controller (PDC) tên mi?n chính ho?t đ?ng vai tr? ch? máy tính đ? x? l? yêu c?u trong Microsoft Exchange. Hành đ?ng này có th? d?n đ?n hi?u su?t kém n?u chương tr?nh không trao đ?i khác đang làm cho s? d?ng gi? l?p PDC.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Microsoft Exchange 2000 Server và phiên b?n m?i nh?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Exchange 2000 Server và phiên b?n m?i nh?t, thêm giá tr? đăng k? MinUserDC đ? lo?i tr? các mô ph?ng PDC t? danh sách máy ch? r?ng giá có th? s? d?ng.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

Đ? thêm giá tr? đăng k? MinUserDC, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Profiles\Default
  Lưu ? Trong Exchange Server 2007 và Exchange Server 2010, xác đ?nh v? trí subkey MSExchangeADAccess thay v? c?a MSExchangeDSAccess subkey.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: MinUserDC
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Giá tr? li?u: Là b?t bu?c

  Lưu ? M?c MinUserDC s? xác đ?nh có bao nhiêu ngư?i s? d?ng t?ng b? ki?m soát mi?n ph?i có s?n đ? lo?i tr? PDC gi? l?p đ? b?t. Các d? li?u giá tr? đư?c c?u h?nh cho các m?c nh?p registry MinUserDC là h?t s? lư?ng các b? đi?u khi?n vùng đ? liên l?c v?i trư?c khi b? mô ph?ng PDC đư?c liên h?. Ví d?, khi b?n đ?t MinUserDC 4, đi?u này c?u h?nh DSAccess đ? lo?i tr? các mô ph?ng PDC ch? khi có t?ng c?ng b?n b? ki?m soát mi?n có s?n. Khi đi?u ki?n này đư?c đáp ?ng, b? mô ph?ng PDC b? lo?i tr? kh?i vi?c s? d?ng và DSAccess giao ti?p ch? v?i b? đi?u khi?n ba vùng c?n l?i.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Ghi chú
 • B?n ph?i áp d?ng các thay đ?i đăng k? r?ng đi?u này đi?u mô t? b?t k? c?a các gói d?ch v? đư?c cài đ?t.
 • Trong trao đ?i máy ch? Enterprise Edition, subkey h? sơ và các M?c đ?nh subkey không có s?n. B?n c?n ph?i t?o các subkeys trong Exchange Server Enterprise Edition.
 • Khi b?n xác đ?nh m?t giá tr? cho MinUserDC, h?y xem xét phương tr?nh n - 1, nơi n là tương đương v?i t?ng s? b? ki?m soát mi?n trong trang web. Con s? này bao g?m các mô ph?ng PDC. Tr? 1 t? con s? này, và s? ti?n nên là giá tr? mà b?n nh?p cho MinUserDC.
Cách 2: Exchange Server 2007 và Exchange Server 2010

Trong Exchange Server 2007 và Exchange Server 2010, b?n có th? s? d?ng m?t l?nh ghép ng?n đ? c?u h?nh các ADAccess thành ph?n đ? lo?i tr? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? ho?c m?t danh sách các b? đi?u khi?n vùng t? s? d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh cùng v?i các StaticExcludedDomainControllers tùy ch?n.

Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh đ? lo?i tr? m?t ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng t? s? d?ng. Ngoài ra, ví d? này cho th?y làm th? nào đ? xác minh t?nh tr?ng môi trư?ng trao đ?i sau khi ch?y các T?p-ExchangeServer b? ch? huy.

Trong ví d? này, b?n có h? ph?c v? sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên máy ch?Tên mi?nVai tr?
E2K7-1contoso.comExchange Server 2007
DC-1contoso.comđi?u khi?n vùng cùng v?i PDC ho?t đ?ng th?y
DC-2contoso.comđi?u khi?n vùng
DC-3contoso.comđi?u khi?n vùng
S? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh đ? lo?i tr? các b? đi?u khi?n tên mi?n ba đư?c li?t kê trong b?ng này s? d?ng cho các thành ph?n DSAccess, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Exchange Management Shell. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange Server 2007, sau đó b?m Exchange Management Shell.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Thi?t l?p-ExchangeServer-identity E2K7-1.contoso.com - StaticExcludedDomainControllers: dc-1.contoso.com,dc-2.contoso.com,dc-3.contoso.com
  L?nh này không bao g?m DC-1, DC-2 và DC-2 t? s? d?ng b?i các máy ch? đư?c đ?t tên E2K7-1.

  Lưu ? Trong l?nh này, ch? đ?nh tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n c?a các b? đi?u khi?n tên mi?n cá nhân b?ng cách s? d?ng ph?y danh sách không ch?a d?u cách gi?a m?i m?c.
 3. Đ? xác minh danh sách các b? đi?u khi?n vùng b? lo?i tr?, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Get-ExchangeServer-identity E2K7-1.contoso.com-t?nh tr?ng | FL tên, StaticExcludedDomainControllers
Lưu ? N?u b?n mu?n h?y b? nh?ng thay đ?i mà b?n đ? th?c hi?n và tr? l?i hành vi m?c đ?nh trao đ?i, lo?i sau đây l?nh vào d?u nh?c Exchange Management Shell, và sau đó nh?n Enter:
Thi?t l?p-ExchangeServer-identity E2K7-1.contoso.com - StaticExcludedDomainControllers:$ null

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Trong Exchange Server 2007 và Exchange Server 2010, b?n có th? s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n đ? c?u h?nh các thành ph?n ADAccess đ? lo?i tr? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? ho?c m?t danh sách các b? đi?u khi?n vùng t? s? d?ng. B?n không c?n ph?i ch?nh s?a registry khi b?n s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n. Tuy nhiên, b?n nên c?n th?n khi b?n s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n đ? lo?i tr? các b? ki?m soát mi?n t? vi?c s? d?ng. Ví d?, n?u tên mi?n c?a b?n có Domain_Controller_ADomain_Controller_B, và b?n s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n đ? lo?i tr? Domain_Controller_A t? s? d?ng, Exchange Server ng?ng làm vi?c n?u Domain_Controller_B là không có s?n.

B?n c?ng có th? thêm giá tr? đăng k? MinUserDC đ? lo?i tr? các mô ph?ng PDC t? s? d?ng b?i các thành ph?n ADAccess. Khi b?n s? d?ng giá tr? đăng k? MinUserDC, b?n có th? thi?t l?p m?t m?c t?i thi?u các ngu?n tài nguyên b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c khi các máy ch? có vai tr? gi? l?p PDC đư?c kích ho?t đ? x? l? yêu c?u trao đ?i. Giá tr? s? đăng k? MinUserDC có nh?ng ưu đi?m sau hơn b?ng cách s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n:
 • Khi b?n s? d?ng giá tr? đăng k? MinUserDC, b? đi?u khi?n tên mi?n có vai tr? gi? l?p PDC là v?n có s?n đ? s? d?ng n?u t?t c? các b? đi?u khi?n vùng khác không. N?u b?n s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n, b? đi?u khi?n tên mi?n có vai tr? gi? l?p PDC v?nh vi?n b? lo?i tr?.
 • Khi b?n s? d?ng giá tr? đăng k? MinUserDC và sau đó di chuy?n vai tr? gi? l?p PDC lên b? ki?m soát mi?n khác, b? đi?u khi?n tên mi?n bây gi? host vai tr? gi? l?p PDC t? đ?ng b? lo?i tr? kh?i s? d?ng b?i các thành ph?n ADAccess, và b? đi?u khi?n tên mi?n mà trư?c đây đ? t? ch?c vai tr? gi? l?p PDC có s?n đ? x? l? yêu c?u trao đ?i.

  N?u b?n s? d?ng các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n, và vai tr? c?a gi? l?p PDC đư?c di chuy?n đ? đi?u khi?n m?t vùng, b?n ph?i ch?y các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n l?i đ? c?p nh?t danh sách StaticExcludedDomainControllers. N?u b?n không ch?y các T?p-ExchangeServer l?nh ghép ng?n m?t l?n n?a, đi?u khi?n vùng ch? vai tr? gi? l?p PDC sau khi di chuy?n s? có s?n đ? x? l? yêu c?u trao đ?i. Ngoài ra, b? đi?u khi?n tên mi?n mà trư?c đây đ? t? ch?c vai tr? gi? l?p PDC s? v?n đư?c lo?i tr?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316300T? ch?c s? ki?n ID 2080 t? MSExchangeDSAccess
812848 Đư?ng ISDN làm cho k?t n?i đ?n trang web t? xa WAN m?i 15 phút


Đ? bi?t thêm thông tin v? các T?p-ExchangeServer l?nh, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123716.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 298879 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbmt KB298879 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298879

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com