Làm th? nào đ? enable SSL cho t?t c? các khách hàng tương tác v?i trang Web c?a b?n trong Internet Information Services

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298805 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như sau:
 • Làm th? nào đ? cài đ?t và kích ho?t ch?ng ch? máy ch? do đó c?a b?n khách hàng có th? ch?c ch?n r?ng trang Web c?a b?n là h?p l?, và r?ng b?t k? thông tin h? g?i cho b?n hay ? tư nhân và bí m?t.
 • Làm th? nào đ? s? d?ng gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba đ? kích ho?t tính năng b?o m?t Sockets Layer (SSL), c?ng như m?t t?ng quan c?a quá tr?nh đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t ch?ng ch? k? yêu c?u (CSR), đư?c s? d?ng đ? có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba.
 • Làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i SSL cho trang Web c?a b?n Trang web.
 • Làm th? nào đ? thi hành SSL cho t?t c? k?t n?i, và thi?t l?p các yêu c?u m?t m? hoá chi?u dài gi?a các khách hàng c?a b?n và trang Web c?a b?n.
B?n có th? s? d?ng tính năng b?o m?t SSL c?a máy ch? Web c?a b?n cho hai ki?u xác th?c. B?n có th? s? d?ng m?t ch?ng ch? máy ch? cho phép ngư?i dùng xác th?c c?a b?n trang Web trư?c khi h? truy?n t?i thông tin cá nhân, ch?ng h?n như m?t s? th? tín d?ng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ch?ng ch? khách hàng đ? xác th?c ngư?i dùng yêu c?u thông tin trên trang Web c?a b?n.

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n s? s? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba Authority (CA) đ? cung c?p ch?ng th?c cho máy ch? Web c?a b?n.

Đ? Kích ho?t tính năng xác minh ch?ng ch? máy ch? SSL, và cung c?p m?c đ? an ninh mà khách hàng c?a b?n mong mu?n, b?n nên có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t bên th? ba CA. ch?ng ch? đư?c c?p cho t? ch?c c?a b?n b?i m?t bên th? ba CA thư?ng đư?c g?n vào máy ch? Web, và c? th? hơn t?i các trang Web mà b?n liên k?t SSL. B?n có th? t?o ch?ng ch? riêng c?a b?n v?i máy ch? Internet Information Services (IIS), nhưng n?u b?n làm như v?y, khách hàng c?a b?n ph?i tin ng?m tư?ng b?n như authority gi?y ch?ng nh?n.

Bài vi?t này gi? đ?nh sau đây:
 • B?n đ? cài đ?t IIS.
 • B?n đ? t?o và xu?t b?n các trang Web mà b?n mu?n đ? b?o đ?m v?i SSL.

Có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n

Đ? b?t đ?u quá tr?nh đ? có đư?c gi?y ch?ng nh?n, b?n ph?i t?o ra m?t CSR. B?n làm đi?u này thông qua bàn giao ti?p qu?n l? IIS; V? v?y, IIS ph?i cài đ?t trư?c khi b?n có th? t?o m?t CSR. M?t CSR là cơ b?n m?t gi?y ch?ng nh?n r?ng b?n t?o ra trên máy ch? c?a b?n mà xác nh?n thông tin máy tính c? th? v? máy ch? c?a b?n khi b?n yêu c?u m?t ch?ng ch? t? m?t CA bên th? ba. CSR là ch? đơn gi?n là m?t tin nh?n văn b?n đư?c m?t m? đư?c m?t m? hóa v?i m?t ch?a khóa công c?ng/tư nhân c?p.

Thông thư?ng, các thông tin sau v? máy tính c?a b?n là bao g?m trong CSR mà b?n t?o ra:
 • T? ch?c
 • Đơn v? t? ch?c
 • Qu?c gia
 • Trạng thái
 • Đ?a phương
 • Tên g?i thông thư?ngLƯU ?: Tên g?i chung thư?ng bao g?m máy ch? lưu tr? tên máy tính c?a b?n và tên mi?n mà nó thu?c v?, ch?ng h?n như xyz.com. Trong trư?ng h?p này, máy tính là m?t ph?n c?a tên mi?n .com, và đư?c đ?t tên theo XYZ. Đây có th? là máy ch? g?c cho tên mi?n công ty c?a b?n, ho?c ch? đơn gi?n là m?t trang Web.

T?o ra các CSR

 1. Truy c?p vào IIS Microsoft Management Console (MMC). Đ? làm này, b?m chu?t ph?i Máy tính của tôi và nh?p vào Qu?n l?. Đi?u này s? m? ra giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy tính. M? r?ng các D?ch v? và ?ng d?ng keá tieáp. Xác đ?nh v? trí D?ch v? thông tin Internet và m? r?ng giao di?n đi?u khi?n IIS.
 2. Ch?n các trang Web c? th? mà b?n mu?n cài đ?t m?t ch?ng ch? máy ch?. Nh?p chu?t ph?i vào các trang web và nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab. Trong các Thông tin liên l?c an toàn o dan adran, b?m vào Ch?ng ch? máy ch?. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ch?n T?o m?t ch?ng ch? m?i và nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n Chu?n b? yêu c?u bây gi?, nhưng g?i nó sau này và nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong các Tên trư?ng, nh?p vào m?t tên mà b?n có th? nh?. Nó s? m?c đ?nh các tên c?a trang Web mà b?n đang t?o ra các CSR.LƯU ?: Khi b?n t?o CSR, b?n c?n ph?i ch? đ?nh m?t chi?u dài chút. Các chút đ? dài c?a khoá m?t m? s? xác đ?nh th? m?nh c?a các m? hóa gi?y ch?ng nh?n mà b?n g?i đ?n CA bên th? ba. Các cao đ? dài chút, m?nh m? hơn m? hóa. H?u h?t bên th? ba CAs thích t?i thi?u là 1024 bit.

 7. Trong các T? ch?c thông tin o dan adran, nh?p vào các t? ch?c và đơn v? t? ch?c c?a b?n thông tin. Đi?u này ph?i đư?c chính xác, b?i v? b?n đang tr?nh bày nh?ng thông tin đăng nh?p cho m?t CA bên th? ba và b?n ph?i tuân th? c?a h? c?p phép c?a các gi?y ch?ng nh?n. Nh?p vào Ti?p theo đ? truy c?p các Tên ph? bi?n trang web c?a b?n keá tieáp.
 8. Các Tên ph? bi?n trang web c?a b?n ph?n có trách nhi?m ràng bu?c gi?y ch?ng nh?n cho trang Web c?a b?n Trang web. Đ?i v?i gi?y ch?ng nh?n SSL, nh?p tên máy ch? máy tính v?i tên mi?n. Đ?i v?i máy ch? m?ng n?i b?, b?n có th? s? d?ng tên NetBIOS c?a máy tính là lưu tr? các trang web. Nh?p vào Ti?p theo truy nh?p thông tin đ?a l?.
 9. Nh?p qu?c gia, ti?u bang ho?c t?nh và qu?c gia c?a b?n ho?c thông tin khu v?c. Hoàn toàn chính t? ra bang hay t?nh và qu?c gia c?a b?n ho?c vùng; không s? d?ng ch? vi?t t?t. Nh?p vào Ti?p theo.
 10. Lưu t?p như t?p .txt.
 11. Xác nh?n chi ti?t yêu c?u c?a b?n. Nh?p vào Ti?p theo đ? k?t thúc, và thoát kh?i thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web.

Yêu c?u ch?ng ch?

Có nhi?u phương pháp khác nhau v? tr?nh đ? yêu c?u c?a b?n. Liên h? nhà cung c?p gi?y ch?ng nh?n c?a b?n l?a ch?n cho các phương pháp đ? s? d?ng và đ? xác đ?nh c?p gi?y ch?ng nh?n t?t nh?t cho nhu c?u c?a b?n. Tùy thu?c vào phương pháp mà đư?c ch?n đ? g?i yêu c?u c?a b?n đ? CA, b?n có th? g?i t?p tin CSR t? bư?c 10 trong ph?n "T?o ra the CSR" ho?c b?n có th? dán các n?i dung c?a t?p tin này vào yêu c?u. T?p này s? đư?c m?t m? hóa và s? có m?t tiêu đ? và chân trang cho các n?i dung. B?n ph?i bao g?m c? tiêu đ? và chân trang khi b?n yêu c?u ch?ng ch?. CSR c?a b?n nên trông gi?ng như sau:
-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDATCCAmoCAQAwbDEOMAwGA1UEAxMFcGxhbjgxDDAKBgNVBAsTA1BTUzESMBAG
A1UEChMJTWljcm9zb2Z0MRIwEAYDVQQHEwlDaGFybG90dGUxFzAVBgNVBAgTDk5v
cnRoIENhcm9saW5hMQswCQYDVQQGEwJVUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAw
gYkCgYEAtW1koGfdt+EoJbKdxUZ+5vE7TF1ZuT+xaK9jEWHESfw11zoRKrHzHN0f
IASnwg3vZ0ACteQy5SiWmFaJeJ4k7YaKUb6chZXG3GqL4YiSKFaLpJX+YRiKMtmI
JzFzict5GVVGHsa1lY0BDYDO2XOAlstGlHCtENHOKpzdYdANRg0CAwEAAaCCAVMw
GgYKKwYBBAGCNw0CAzEMFgo1LjAuMjE5NS4yMDUGCisGAQQBgjcCAQ4xJzAlMA4G
A1UdDwEB/wQEAwIE8DATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATCB/QYKKwYBBAGCNw0C
AjGB7jCB6wIBAR5aAE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0ACAAUgBTAEEAIABTAEMAaABh
AG4AbgBlAGwAIABDAHIAeQBwAHQAbwBnAHIAYQBwAGgAaQBjACAAUAByAG8AdgBp
AGQAZQByA4GJAGKa0jzBn8fkxScrWsdnU2eUJOMUK5Ms87Q+fjP1/pWN3PJnH7x8
MBc5isFCjww6YnIjD8c3OfYfjkmWc048ZuGoH7ZoD6YNfv/SfAvQmr90eGmKOFFi
TD+hl1hM08gu2oxFU7mCvfTQ/2IbXP7KYFGEqaJ6wn0Z5yLOByPqblQZAAAAAAAA
AAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAhpzNy+aMNHAmGUXQT6PKxWpaxDSjf4nBmo7o
MhfC7CIvR0McCQ+CBwuLzD+UJxl+kjgb+qwcOUkGX2PCZ7tOWzcXWNmn/4YHQl0M
GEXu0w67sVc2R9DlsHDNzeXLIOmjUl935qy1uoIR4V5C48YNsF4ejlgjeCFsbCoj
Jb9/2RM=
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----
					

Cài đ?t ch?ng ch?

M?t khi CA bên th? ba đ? hoàn thành yêu c?u c?a b?n cho m?t máy ch? gi?y ch?ng nh?n, b?n s? nh?n đư?c nó b?ng e-mail ho?c t?i v? trang web. Ch?ng ch? ph?i đư?c cài đ?t trên các trang Web mà b?n mu?n cung c?p cho an toàn thông tin liên l?c.

Đ? cài đ?t ch?ng ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i xu?ng ho?c b?n sao ch?ng ch? b?n thu đư?c t? CA cho máy ch? Web.
 2. M? IIS MMC như mô t? trong "T?o ra the CSR" keá tieáp.
 3. Truy c?p các Thu?c tính h?p tho?i cho các trang Web mà trên đó b?n cài đ?t các gi?y ch?ng nh?n.
 4. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab, và sau đó nh?p vào Ch?ng ch? máy ch?. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n X? l? yêu c?u đang ch? gi?i quy?t và cài đ?t ch?ng ch?, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Duy?t t?i v? trí c?a ch?ng ch? mà b?n đ? lưu ? bư?c 1. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Th?c thi các k?t n?i SSL

Bây gi? mà ch?ng ch? máy ch? đư?c cài đ?t, b?n có th? thi hành SSL an toàn kênh liên l?c v?i khách hàng c?a máy ch? Web. Trư?c tiên, b?n c?n đ? cho phép c?ng 443 cho an toàn thông tin liên l?c v?i các trang web. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. T? bàn đi?u khi?n qu?n l? máy tính, b?m chu?t ph?i vào các trang Web Trang web mà b?n mu?n th?c thi SSL và nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Trang web tab. Trong các Nh?n d?ng trang web o dan adran, xác minh r?ng các SSL c?ng l?nh v?c là dân cư v?i giá tr? s? 443.
 3. Nh?p vào Nâng cao. B?n s? th?y hai l?nh v?c. Đ?a ch? IP và c?ng c?a Web Trang web nên đư?c li?t kê trong các Nhi?u danh tính cho trang web l?nh v?c. Theo các Nhi?u danh tính SSL cho trang web trư?ng, b?m vào Thêm N?u c?ng 443 không đư?c li?t kê đ?. Ch?n IP c?a máy ch? Đ?a ch?, và nh?p giá tr? s? 443 trong các SSL c?ng l?nh v?c. Nh?p vào Ok.
Bây gi? mà c?ng 443 đư?c kích ho?t, b?n có th? thi hành các k?t n?i SSL. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab. Trong các Thông tin liên l?c an toàn o dan adran, lưu ? r?ng Ch?nh s?a bây gi? là có s?n. Nh?p vào Ch?nh s?a.
 2. Ch?n Yêu c?u kênh b?o m?t (SSL).LƯU ?: N?u b?n ch? đ?nh m? hóa 128-bit, khách hàng ngư?i s? d?ng 40-bit ho?c 56-bit s?c m?nh tr?nh duy?t s? không th? giao ti?p v?i trang web c?a b?n tr? khi h? nâng c?p đ? b?n m?t m? hóa.
 3. M? tr?nh duy?t c?a b?n và c? g?ng k?t n?i v?i máy ch? Web c?a b?n b?i b?ng cách s? d?ng giao th?c chu?n http://. N?u SSL đang đư?c thi hành, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
  Trang ph?i đư?c xem qua m?t kênh b?o m?t
  Trang b?n đang c? g?ng xem đ?i h?i vi?c s? d?ng các "https" trong bài phát bi?u.

  H?y th? như sau: th? l?i b?ng cách g? https: / / vào đ?u các đ?a ch? b?n đang c? g?ng đ?t đư?c. HTTP 403.4 - C?m: yêu c?u SSL Internet Information Services
  K? thu?t Thông tin (đ?i v?i nhân viên h? tr?) n?n: l?i này ch? ra r?ng các Trang b?n đang truy c?p đư?c b?o v? v?i Secure Sockets Layer (SSL).
  B?n có th? bây gi? k?t n?i đ?n trang Web c?a b?n ch? b?ng cách s? d?ng https: / / giao th?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 298805 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB298805 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298805

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com