B?n không th? t?i các t?p tin đư?c 2 GB ho?c l?n hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298618 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?i m?t file t? Internet b?ng cách s? d?ng Hypertext Transfer Protocol (HTTP) trong Microsoft Internet Explorer, b?n có th? th?y r?ng vi?c t?i xu?ng không hoàn t?t. K?t qu? là, b?n không th? t?i các t?p tin.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin l?n hơn 2 Gigabyte (GB) trong Internet Explorer 6 ho?c l?n hơn 4 GB trong Internet Explorer 7.

Chú ý Này gi?i h?n t?i v? đ? đư?c g? b? Internet Explorer 8. V? v?y, b?n không nên g?p các hành vi này trong Internet Explorer 8.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? c?u h?nh m?t trang Web đư?c dành riêng đ? t?i t?p tin l?n. Đ? làm đi?u này, vô hi?u hóa các HTTP gi?-Alives đư?c kích ho?t tùy ch?n cho m?t trang Web mà máy ch? Internet Information Services (IIS). Đ? t?t tùy ch?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b? qu?n l? thông tin d?ch v? Internet.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà yêu c?u thay đ?i, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. R? ràng cácHTTP gi?-Alives đư?c kích ho?t h?p ki?m mà th? này t?a l?c trên các Trang web tab, và sau đó nh?p vàoOk.
Chú ý
 • Các HTTP gi?-Alives đư?c kích ho?t tùy ch?n cho phép m?t khách hàng k?t n?i v?i máy ch? Web đ? tái s? d?ng TCP/IP phiên hi?n th?i khi nó t?i v? t?t c? n?i dung t? các máy ch? Web. Khi b?n t?t tùy ch?n này, m?t khách hàng Internet Explorer có th? sau đó t?i v? t?p tin lên đ?n 4 GB. Tuy nhiên, nó c?ng l?c lư?ng khách hàng thi?t l?p m?t phiên TCP/IP m?i v?i các máy ch? Web cho m?i đ?i tư?ng n?i dung s? đư?c t?i v? t? trang Web. Ngoài ra, nó t?o ra thêm TCP/IP trên cao cho c? hai máy ch? và khách hàng đó s? ?nh hư?ng đ?n t?i trang l?n
 • Windows Internet Explorer 7 có th? đáng tin c?y t?i v? các t?p tin lên đ?n 4 GB Kích thư?c mà không có s? thay đ?i mô t? trư?c đó v?i h? ph?c v?. Không có không có workaround đ? kích ho?t Internet Explorer 7 đ? t?i v? t?p tin l?n hơn 4 GB Kích thư?c. Windows Internet Explorer 8 đáng tin c?y có th? t?i t?p tin hơn 4 GB Kích thư?c mà không có s? thay đ?i mô t? trư?c đó đ?n máy ch?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Internet Explorer, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 298618 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbnofix kbprb kbmt KB298618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com