Không th? thay đ?i m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? trong trương m?c ngư?i dùng trong b?ng đi?u khi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298252 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? máy tính không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, khi b?n nh?p đúp vào Trương m?c ngư?i dùng trong b?ng đi?u khi?n đ? thay đ?i m?t kh?u cho trương m?c ngư?i qu?n tr? đư?c xây d?ng trong, trương m?c ngư?i qu?n tr? có th? không xu?t hi?n trong danh sách tài kho?n ngư?i dùng. K?t qu? là, b?n không th? thay đ?i m?t kh?u c?a m?nh.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra b?i v? các qu?n tr? viên tài kho?n đăng nh?p tùy ch?n s? xu?t hi?n ch? có trong ch? đ? an toàn n?u nhi?u tài kho?n đư?c t?o ra trên h? th?ng. Trương m?c ngư?i qu?n tr? có s?n trong ch? đ? chu?n ch? n?u không có không có các tài kho?n khác trên h? th?ng.

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, đ?t l?i m?t kh?u trong ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm snap-in trong Microsoft Management Console (MMC) như sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i MMC, sau đó b?m Ok đ? b?t đ?u MMC.
  3. B?t đ?u ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm-theo.
  4. Dư?i Giao di?n đi?u khi?n g?c, m? r?ng Nhóm và ngư?i dùng c?c b?, sau đó b?m Người dùng.
  5. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Ngư?i qu?n tr?, sau đó b?m Đ?t m?t kh?u.
  6. Nh?p vào Ti?n hành trong h?p thư đó s? xu?t hi?n.
  7. G? và xác nh?n m?t kh?u m?i trong các h?p thích h?p và b?m Ok.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? tài kho?n Administrator trong Windows XP, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
300433 Qu?n tr? viên tài kho?n không đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p
281244 H?p tho?i đăng nh?p ngư?i qu?n tr? có th? đư?c ?n dư?i màn h?nh Chào m?ng ho?c h? th?ng không th? đăng nh?p b?n vào tin nh?n có th? đư?c hi?n th?

Thu?c tính

ID c?a bài: 298252 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbui kbmt KB298252 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298252

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com