Thông tin: B?t đ?u v?i các ho?t đ?ng máy ch? web site

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297943 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? B?t đ?u s? d?ng đang ho?t đ?ng Máy ch? trang (ASP). Bài vi?t này là m?t trong m?t lo?t các bài vi?t mà th?o lu?n v? m?t ch? đ? "B?t đ?u" quan tr?ng.

Thông tin thêm

Đ?i tư?ng

Bài vi?t này là dành cho ngư?i m?i và khách hàng trung gian nh?ng ngư?i quen thu?c v?i l?p tr?nh máy tính. M?c dù trư?c khi kinh nghi?m v?i m?t Ngôn ng? phát tri?n web ch?ng h?n như HTML là h?u ích, b?n không c?n ph?i có trư?c khi kinh nghi?m đ? hoàn t?t các bư?c đư?c cung c?p.

ASP là g??

ASP là m?t t?p h?p các thành ph?n ph?n m?m ch?y trên m?t Máy ch? Web và cho phép các nhà phát tri?n Web đ? xây d?ng web site đ?ng. L?i th? c?a ASP trên Các trang HTML Web t?nh là m?t trang ASP gi?ng như m?t chương tr?nh máy tính ch?y trên m?t Máy ch? Web và có th? tính toán các k?t qu?, x? l? ngư?i dùng nh?p vào, đ?c t? ho?c ghi vào b? máy cơ s? d? li?u và t?p tin, và chèn "s?ng" n?i dung c?p nh?t m?i m?t ngư?i dùng duy?t Trang này.

Công ngh? liên quan

ASP ch?y v?i m?t Máy ch? Web trên n?n t?ng Microsoft Windows. Các Máy ch? Web đư?c s? d?ng là Internet Information Server (IIS). Nó c?ng là có th? ch?y ASP v?i m?t tính năng gi?i h?n thi?t l?p trên Máy ch? Web cá nhân c?a Microsoft (PWS), mà ch?y trên Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT máy tr?m. ASP c?ng có th? ch?y trên hệ điều hành Unix b?ng cách s? d?ng m? r?ng đ?c bi?t đư?c t?o ra b?i nhà cung c?p ph?n m?m.

B?i v? ASP là frquently đư?c s? d?ng đ? t?o ra các ?ng d?ng Nghi?p v? trên Web, nó là thư?ng xuyên đư?c s? d?ng v?i b? máy cơ s? d? li?u ch?ng h?n như Microsoft Access, Microsoft SQL Server, ho?c b? máy cơ s? d? li?u t? nhà cung c?p khác. Khi s? d?ng k?t h?p v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u, ASP Trang th?m chí có th? ch?y ?ng d?ng giao d?ch, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i s? d?ng b?i các ngân hàng, b?i s? d?ng các tính năng c?a COM + ho?c Microsoft giao d?ch máy ch? (MTS). M?t s? công c? có th? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các trang ASP, khác nhau, t? biên t?p viên văn b?n đơn gi?n như Notepad, các công c? sáng t?o ph? bi?n web site c?a Microsoft và các nhà cung c?p, ho?c m?t đ?y đ? tính năng l?p tr?nh công c? như Microsoft Visual InterDev.

Hư?ng d?n t?ng bư?c

Bư?c 1: cài đ?t chuyên bi?t ASP

Windows 2000

ASP Phiên b?n 3.0 đư?c bao g?m v?i t?t c? các phiên b?n c?a các hệ điều hành Microsoft Windows 2000. ASP đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các tùy ch?n b?n ghi d?ch v? thông tin Internet Windows 2000. Đ? cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, nh?p vào Add/Remove Programs.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows, và sau đó ch?n hộp kiểm b?n ghi d?ch v? thông tin Internet .
 3. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, b?m vào ti?p theo, và th?c hi?n theo các màn h?nh hư?ng d?n.
Windows NT 4.0 máy ch?

Phiên b?n c? c?a ASP, phiên b?n 2.0, ch?y trên Microsoft Windows NT 4.0 máy ch?, mà đ?i h?i b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows NT 4,0 Tùy ch?n gói. Đ? cài đ?t chuyên bi?t ASP, ch?n Máy ch? thông tin Internet t? hộp thoại thi?t l?p trong đó b?n ch?n các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows NT 4.0 Service Pack m?i nh?t v?i các tùy ch?n Đóng gói.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói l?a ch?n Windows NT 4.0 và m?i nh?t Gói b?n ghi d?ch v? Windows NT 4.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack

Gói b?n ghi d?ch v? Windows NT 4.0
Windows 95, Windows 98 và Windows NT 4.0 máy tr?m

ASP Phiên b?n 2.0 c?ng ch?y trên Windows 95, Windows 98, và Windows NT 4.0 máy tr?m b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t các Máy ch? Web cá nhân (PWS). PWS là đi kèm v?i các gói tùy ch?n Windows NT. Khi thu?t s? t?i v? ch?y, h?y ch?n thích h?p hệ điều hành (ví d?, ch?n Windows 95).

Đ? t?i v? các gói tùy ch?n Windows NT, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack
Windows Millennium Edition (Me)

ASP không đư?c h? tr? trên Windows Millennium Edition.

Bư?c 2: C?u h?nh m?t ứng dụng web trên các Máy ch? Web

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t IIS ho?c PWS, b?n ph?i c?u h?nh m?t web site ?ng d?ng trên các Máy ch? Web. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang ch?y IIS Phiên b?n 5.0 trên Windows 2000. Nh?ng hư?ng d?n này c?ng làm vi?c v?i IIS Phiên b?n 4.0 Windows NT 4.0 máy ch?, và ASP m? ho?t đ?ng trên IIS và PWS. Cho hư?ng d?n v? cách c?u h?nh m?t ứng dụng web cho PWS, xem tài li?u đó là bao g?m PWS.Lưu ?: Microsoft Visual InterDev Phiên b?n 6.0 và Microsoft FrontPage năm 2000 có th? t? đ?ng th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng cho b?n trên Máy ch? Web. N?u b?n đang s? d?ng m?t trong các chương tr?nh đ? t?o ra các web site, b?n có th? b? qua các sau hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n và ti?p t?c tr?c ti?p đ?n bư?c 3.
 1. Trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000, h?y m? Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l? (ISM). Đ? làm đi?u này, trên menu B?t đ?u , b?m ch?y, lo?i inetmgr, và sau đó nh?p vào OK. Giao di?n đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (ISM) s? m? ra.
 2. M? r?ng các nút ch?n m?t c?p có ch?a tên máy tính c?a b?n. B?m chu?t ph?i vào web site m?c đ?nh, b?m vào t?o m?i, và sau đó nh?p vào Máy ch? Web Ti?n ích m? r?ng.
 3. Thu?t s? Subweb m?i B?t đ?u. Nh?p vào ti?p theo đ? ti?p t?c. Trong h?p văn b?n Tên m?c tin thư thoại , nh?p tên c?a m?c tin thư thoại Windows đư?c t?o ra cho ứng dụng web c?a b?n. Trong h?p tên , nh?p m?t bí danh đi?m đ?n các c?a s? cơ b?n c?a v?t l? m?c tin thư thoại. Tiêu đ? là nh?ng g? ngư?i dùng nh?n th?y như là m?t ph?n c?a đư?ng d?n URL khi h? đang tr?nh duy?t này ứng dụng web (ví d?, http://www.Microsoft.com/MyWebTitle). Tiêu đ? có th? th? khác nhau t? v?t l? cơ b?n tên Windows m?c tin thư thoại, nhưng đ?i v?i đi?u này Ví d?, ch? c?n g? MyWeb Đ?i v?i c? hai tên m?c tin thư thoại và Các tiêu đ?. Nh?p vào ti?p theo, ch?p nh?n m?c đ?nh ki?m soát truy c?p, nh?p vào Next m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 4. Trong ngăn bên trái c?a các ISM, ch?n web site m?c đ?nh m?t l?n n?a, và b?m phím F5 đ? làm tươi danh sách c?a ?o m?c tin thư thoại. Lưu ? r?ng các ?ng d?ng m?i đư?c t?o ra m?c tin thư thoại ?o s? xu?t hi?n Theo web site m?c đ?nh.
 5. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại cho ?ng d?ng c?a b?n, sau đó b?m thu?c tính. Trên tab m?c tin thư thoại , h?y làm theo các bư?c sau:
  • Ch?n truy c?p đ?c.
  • H?y ch?c ch?n r?ng Th?c hi?n quy?n đư?c thi?t l?p đ? k?ch b?n ch?.
  • N?u nút ch?n m?t t?o kh? d?ng, b?m vào nó.
 6. Đóng hộp thoại thu?c tính . Trong ISM, nh?n th?y r?ng bi?u tư?ng cho ?o c?a b?n m?c tin thư thoại không xu?t hi?n như m?t m?c tin thư thoại màu vàng, nhưng là m?t bi?u tư?ng màu xanh lá cây trong m?t h?p m?u xám. Đi?u này có ngh?a r?ng đơn c?a b?n là thi?t l?p và s?n sàng đ? lưu tr? các web site ASP, v? v?y b?n có th? đóng các ISM.

Bư?c 3: T?o trang ASP đ?u tiên c?a b?n

Lưu ?: trong ví d? này, không s? d?ng h?nh ?nh InterDev ho?c FrontPage đ? t?o m?t trang ASP. M?c dù c? hai ?ng d?ng có th? t?o ra các trang ASP d? dàng, nó là t?t hơn cho vi?c h?c t?p các m?c đích đ? tay-m? trang ASP trong m?t văn b?n đơn gi?n biên t?p viên như Notepad.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Notepad.
 2. Trong Notepad, dán đo?n m? sau cho trang cơ b?n c?u trúc:
  <%@ Language="Vbscript" %>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>My First ASP Page</title>
  </head>
  <body>
  
  
  </body>
  </html>
  					
 3. G? m?t s? ASP nh?n d?ng th? và ASP m? trong trang. Lưu ? r?ng ASP m? đ? ch?y, nó ph?i đư?c xác đ?nh b?i m?t trong nh?ng đi?u sau đây b? th?. Các Máy ch? Web s? d?ng các th? đ? xác đ?nh m? ph?i x? l? trên máy ch? trư?c khi nó tr? l?i các trang tr?nh duy?t.

  • ASP nh?n d?ng t? khóa 1: < % [m? ASP đi ? đây] %>

   Trong này phương pháp ti?p c?n, b?n t?o m?t th? m? v?i ít hơn bi?u tư?ng (<) and="" percent="" (%)="" symbols,="" a="" closing="" tag="" with="" the="" percent="" (%)="" and="" greater="" than="" (="">), và b?n vi?t m? ASP gi?a khai m?c và b? m?c th?.</)>
  • ASP nh?n d?ng t? khóa 2:<Script runat="Server"> [Your ASP code goes here] </Script>

   Trong cách ti?p c?n này, các th? script là gi?ng như đo?n m? HTML tags, ngo?i tr? vi?c m? c?a k?ch b?n t? khóa có m?t thu?c tính đư?c g?i là runat = 'Server'.
  Ví d?, đ?t m?t c?p khoá ASP gi?a các th? cơ th? ? trang ASP. Gi?a các th? ASP, nh?p m? VBScript sau m?u đ? các phiên b?n hoàn thành các trang ASP gi?ng như sau:
  <%@ Language="Vbscript" %>
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>My First ASP Page</title>
  </head>
  <body>
  
  <%
  	'Use an apostrophe to delimit code comment lines like this one.
  	'Declare variables.
  	Dim strGreeting, strTime, strTotal
  
  	'Process and calculate.
  	strTotal = 10 * 21
  	strTime = Now()
  
  	'Create a string that inserts the value of the two earlier
  	'variables.
  	strGreeting = "Hello World! The current date and time are: " & strTime & ".<BR>" & _
  "The result of our calculation is: " & strTotal
  
  	'Output the results to the browser
  	Response.write strGreeting
  	
  %>
  
  </body>
  </html>
  					

Bư?c 4: Lưu các trang ASP vào ứng dụng web

Bây gi? lưu trang ASP vào m?c tin thư thoại Windows đư?c t?o ra cho ứng dụng web c?a b?n trong bư?c 1. Khi b?n s? d?ng thu?t s? Web Server m? r?ng trong bư?c 1, b?n nh?p tên m?c tin thư thoại cho m?c tin thư thoại Windows v?t l? mà ch?a n?i dung c?a ứng dụng web c?a b?n, và sau đó thu?t s? t?o ra m?c tin thư thoại T?ng em. theo m?c đ?nh, thu?t s? t?o m?c tin thư thoại m?i và subweb trong m?c tin thư thoại g?c web site cho IIS. B?i v? b?n s? d?ng tên MyWeb cho m?c tin thư thoại c?a b?n và tiêu đ? c?a b?n bí danh, con đư?ng đ?c trưng cho nó trên h? th?ng c?a b?n gi?ng như sau:
C:\Inetpub\Wwwroot\MyWeb
Khi ?ng d?ng MyWeb ch?y theo IIS, và b?n s? d?ng m?t trình duyệt Web đ? xem các ?ng d?ng, đư?ng d?n URL cho các ?ng d?ng B?t đ?u v?i giao th?c Web (http://). Ti?p theo, n?u đây là m?t web site đ?a phương là ch? máy tính c?a b?n ho?c trên m?ng n?i b? công ty c?a b?n, s? d?ng tên máy tính Windows c?a b?n (cho Ví d?, MyServer), ho?c truy c?p công c?ng Các web site Internet, s? d?ng tên mi?n c?a b?n (ví d?, www.MyCompanycom). Cu?i cùng, thêm bí danh ho?c tiêu đ? c?a m?c tin thư thoại con c?a ứng dụng web c?a b?n. URL k?t qu? tương t? như các URL sau:
http://MyServer/ MyWeb

- ho?c -

http://www.MyCompany.com/MyWeb
Đ? lưu trang ASP mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c và Đ?t nó trong ứng dụng web c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Notepad, trên menu t?p , b?m vào lưu.
 2. Trong Löu laøm hộp thoại, s? d?ng Ti?t ki?m trong danh sách th? xu?ng h?p đ? xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại v?t l? ?ng d?ng c?a b?n (ví d?, C:\Inetpub\Wwwroot\MyWeb).
 3. Trong các lưu như ki?u danh sách th? xu?ng h?p, ch?n T?t c? các file.
 4. Trong h?p văn b?n t?p đ? đ?t tên tin , xóa b?t k? ph?n m? r?ng t?p m?c đ?nh mà b?n nh?n th?y, và sau đó, g? t?p đ? đ?t tên tin v?i ph?n m? r?ng ASP (ví d?, Default.asp).
 5. Nh?p vào lưu.

Bư?c 5: S? d?ng các Máy ch? Web đ? xem các trang

M? m?t trình duyệt Web, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer. Trong các d?ng đ?a ch?, nh?p URL trang ASP m?i c?a b?n. Ví d?, n?u máy ch? c?a b?n ch?y c?c b? (có ngh?a là, nó không ph?c v? Trang trên Internet), URL gi?ng như sau:
http://MyComputerName/MyWeb/default.asp
Ho?c, n?u máy ch? c?a b?n là ph?c v? cho các web site trên Internet, URL gi?ng như sau:
http://www.MyCompany.com/MyWeb/Default.asp
Lưu ? r?ng ứng dụng web m?i trong IIS s? t? đ?ng đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng m?c đ?nh ho?c ch? s? như là m?t t?p tin m?c đ?nh trong m?c tin thư thoại ?o cho c?a b?n ứng dụng web. Nói cách khác, n?u b?n s? d?ng Default.asp như là tên c?a b?n trang chủ ho?c trang đ?u tiên trong ?ng d?ng c?a b?n, b?n không c?n ph?i s? d?ng các t?p đ? đ?t tên tin trong URL. B?n có th? ch? c?n xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ?o có ch?a các Default.asp trang, như sau:
http://MyComputerName/MyWeb/

H? tr? b? sung v?i ASP

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p vào nhóm tin ASP cho peer-to-peer câu h?i và câu tr? l?i. Sân bay này n?m dư?i "Internet máy ch? tr?nh", mà n?m dư?i "Phát tri?n Web" t?i sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN) Nhóm tin Web web site tr?c tuy?n:
Nhóm tin t?c tr?c tuy?n
http://MSDN.Microsoft.com/newsgroups/
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Trung tâm h? tr? ho?t đ?ng Server trang
http://support.Microsoft.com/?SCID=ph;zh-CN;555
Đ? tr? giúp v?i câu h?i k? thu?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây web site đ? tra c?u cơ s? ki?n th?c Microsoft:
tra c?u cơ s? ki?n th?c
http://support.Microsoft.com/Search
Đ? nh?n đư?c tr? giúp tr?c ti?p t? Microsoft, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft và m? m?t s? c? k? thu?t h? tr?:
http://support.Microsoft.com/Directory/question.asp?SD=gn&fr=0
ASP hư?ng d?n, m?u m? và tài li?u tham kh?o, h?y truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
25 + ASP M?o đ? c?i thi?n hi?u su?t và phong cách

Ho?t đ?ng hư?ng d?n trang chủ

T?t c? v? k?ch b?n

M?t ASP, b?n có th? n?m b?t: ABCs trang hi?n ho?t ch?

Công ư?c ASP

COM các đ?i tư?ng trong ASP
Đ?i v?i bên th? ba ASP tài li?u tham kh?o và hư?ng d?n, h?y truy c?p sau đây Trang web:
4GuysFromRolla
http://www.4guysfromrolla.com/

15Seconds.com
http://www.15seconds.com

ASP101.com
http://www.asp101.com

ASPToday
http://www.asptoday.com/

ASPWire
http://www.aspwire.co.uk/

LearnASP
http://www.learnasp.com

W3Schools.com
http://www.W3Schools.com
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 297943 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB297943 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297943
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com