ID c?a bi: 297684 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn may tinh chay mt trong s cac phin ban Windows c lit k phn u cua bai vit nay, nu ban anh xa mt ia ln chia se trn mang thi ia c anh xa co th bi ngt kt ni sau mt khoang thi gian khng hoat ng c quy inh va Windows Explorer co th hin thi mt ch "X" o trn biu tng cua ia c anh xa. Tuy nhin, nu ban c truy cp hoc duyt ia c anh xa, ia nay se kt ni lai nhanh chong.

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra do h thng co th ngt cac kt ni nhan ri sau mt khoang thi gian ch c chi inh (15 phut theo mc inh) tranh lang phi tai nguyn cua may chu cho cac phin khng c s dung. Kt ni co th c thit lp lai rt nhanh, nu cn.

GI?I PHP

yu cu chung ti thay i khoang thi gian ch mc inh cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".


CHU Y: Ban khng th thay i khoang thi gian ch mc inh cho may tinh chay trn Microsoft Windows 95 va may tinh chay trn Microsoft Windows 98 a chia se tai nguyn.

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Bm Chay trong hp thoai Tp Tai xung, va lam theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50494


Chu y
 • Ban phai chay giai phap Khc phuc s c trn may tinh a chia se tai nguyn.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

khc phuc hin tng nay, hay thay i khoang thi gian mc inh trn may tinh c chia se mang. thc hin vic nay, s dung mt trong cac phng phap sau.

Registry Editor

CANH BAO: Nu ban s dung Registry Editor khng ung cach, ban co th gy ra s c nghim trong yu cu ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor.

S dung Registry Editor tng khoang thi gian ch mc inh. thc hin iu nay, lam theo nhng bc sau ri thoat khoi Registry Editor:

CHU Y: Ban khng th s dung phng phap nay tt tinh nng t ng ngt kt ni cua dich vu May chu. Ban chi co th s dung phng phap nay thay i khoang thi gian ch mc inh cho tinh nng t ng ngt kt ni.
 1. Bm Bt u, bm Chay, nhp regedit (Windows 2000 hoc Windows Server 2003) hoc nhp regedt32 (Windows NT 4.0), sau o bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa sau trong s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. ngn bn phai, bm gia tri autodisconnect, sau o trong menu Chinh sa, bm Sa i. Nu gia tri autodisconnect khng tn tai, hay lam theo cac bc sau:
  1. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm vao REG_DWORD.
  2. Nhp autodisconnect, sau o nhn ENTER.
 4. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 5. Bm Thp luc phn.
 6. Trong D liu gia tri, nhp ffffffff, sau o bm OK.
CHU Y: Phin phia may khach se t ng c ngt kt ni khi thi gian ri keo dai hn khoang thi gian c t trong KeepConn. Do vy, phin se c ngt kt ni theo gia tri khoang thi gian c t ngn hn gia AutoDisConnect va KeepConn. thay i khoang thi gian ch phia may khach trong khi kt ni UNC, hay chi inh thi gian bt ky trong KeepConn.
inh vi ri bm vao khoa sau trong s ng ky:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Gia tri: KeepConn
Loai d liu: REG_DWORD
Khoang thi gian: 1 n 65535 (giy)
Gia tri mc inh: 600 giy = 10 phut

Dong Lnh

CHU Y: Nu ban s dung phng phap nay, ban co th tt tinh nng t ng chinh danh cho dich vu May chu.

thay i khoang thi gian ch mc inh cho tinh nng t ng ngt kt ni cua dich vu May chu, hay m du nhc lnh, nhp dong sau, sau o nhn ENTER
net config server /autodisconnect:s
trong o s la s phut ban mun may chu ch trc khi ngt kt ni mt ia mang c anh xa. Gia tri ti a cho lnh nay la 65.535.

CHU Y: Nu ban t gia tri t ng ngt kt ni thanh 0 (khng), tinh nng t ng ngt kt ni se khng bi tt va dich vu May chu se ngt kt ni ia mang c anh xa chi sau thi gian mt vai giy ri.

tt tinh nng t ng ngt kt ni, hay m du nhc lnh, nhp dong sau, sau o nhn ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

THNG TIN THM

Mt s chng trinh cu hn khng th lu tp hoc truy cp d liu khi ia bi ngt kt ni. Tuy nhin, cac chng trinh nay vn hoat ng binh thng trc khi ia bi ngt kt ni.

bit thm thng tin v cach tng khoang thi gian ch mc inh, bm cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
138365 Cach Hoat ng cua tinh nng T ng ngt kt ni trong Windows NT va Windows 2000
128167 Chinh va inh cu hinh Dich vu May chu

Thu?c tnh

ID c?a bi: 297684 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
T? kha:
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com