Identifikator ?lanka: 297684 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ako na ra?unaru koji radi pod nekom od verzija operativnog sistema Windows navedenih na po?etku ovog ?lanka mapirate disk jedinicu na mre?ni deljeni resurs, mo?e biti prekinuta veza sa mapiranom disk jedinicom nakon uobi?ajenog intervala neaktivnosti, a Windows Explorer mo?e prikazati crveni znak ?X? na ikoni mapirane disk jedinice. Me?utim, ako poku?ate da pristupite mapiranoj disk jedinici ili da je pregledate, brzo se ponovo uspostavlja veza sa njom.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zato ?to sistemi mogu prekinuti neaktivne veze nakon navedenog perioda vremenskog ograni?enja (podrazumevana vrednost je 15 minuta) da bi spre?ili tro?enje resursa servera na nekori??ene sesije. Veza mo?e ponovo da se uspostavi veoma brzo ako je potrebno.

RE?ENJE

Da bismo umesto vas promenili podrazumevani period vremenskog ograni?enja, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


NAPOMENA: podrazumevani period vremenskog ograni?enja ne mo?ete promeniti za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Microsoft Windows 95 i za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Microsoft Windows 98, a koji imaju deljene resurse.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Popravi ovaj problem
Microsoft Fix it 50494


Napomene
 • Re?enje za popravku treba da pokrenete na ra?unarima koji imaju deljene resurse.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za druge jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovo pona?anje, promenite podrazumevani period vremenskog ograni?enja na deljenom mre?nom ra?unaru. Da biste to uradili, koristite neki od slede?ih metoda.

Ure?iva? registratora

UPOZORENJE: ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.

Upotrebite alatku ?Ure?iva? registratora? da biste pove?ali podrazumevani period vremenskog ograni?enja. Da biste to uradili, sledite ove korake, a zatim napustite alatku ?Ure?iva? registratora?:

NAPOMENA: ovaj metod ne mo?ete koristiti da biste isklju?ili funkciju za automatsko prekidanje veze usluge servera. Mo?ete ga koristiti samo da biste promenili podrazumevani period vremenskog ograni?enja funkcije za automatsko prekidanje veze.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit (Windows 2000 ili Windows Server 2003) ili otkucajte regedt32 (Windows NT 4.0), a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. U desnom oknu izaberite vrednost autodisconnect i u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni. Ako vrednost autodisconnect ne postoji, sledite ove korake:
  1. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku REG_DWORD.
  2. Otkucajte autodisconnect, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 5. Izaberite stavku Heksadecimalno.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte ffffffff i kliknite na dugme U redu.
NAPOMENA: sesija na strani klijenta automatski se prekida kada vreme neaktivnosti traje du?e od trajanja pode?enog u okviru stavke KeepConn. Zbog toga se veza sa sesijom prekida u skladu sa vredno??u trajanja postavljenom za AutoDisConnect i KeepConn koja je kra?a. Da biste promenili trajanje isteka vremenskog ograni?enja na strani klijenta tokom UNC veze, navedite proizvoljno vreme u okviru stavke ?KeepConn?.
Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Vrednost: KeepConn
Tip podataka: REG_DWORD
Opseg: od 1 do 65.535 (s)
Podrazumevana vrednost: 600 s = 10 min

Komandna linija

NAPOMENA: ako koristite ovaj metod, mo?ete isklju?iti funkciju za automatsko pode?avanje usluge servera.

Da biste promenili podrazumevani period vremenskog ograni?enja za funkciju za automatsko prekidanje veze usluge servera, otvorite komandu liniju, otkucajte slede?i red i pritisnite taster ENTER
net config server /autodisconnect:broj
pri ?emu broj predstavlja broj minuta tokom kojih ?elite da server ?eka pre nego ?to prekine vezu sa mapiranom mre?nom disk jedinicom. Maksimalna vrednost za ovu komandu iznosi 65.535.

NAPOMENA: ako vrednost za automatsko prekidanje veze postavite na 0 (nula), funkcija za automatsko prekidanje veze nije isklju?ena, a usluga servera prekida vezu sa mapiranim mre?nim disk jedinicama posle nekoliko sekundi neaktivnosti.

Da biste isklju?ili funkciju za automatsko prekidanje veze, otvorite komandnu liniju, otkucajte slede?i red, a zatim pritisnite taster ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Neke starije verzije programa mo?da ne?e mo?i da sa?uvaju datoteke ili pristupe podacima kada se prekine veza sa disk jedinicom. Me?utim, ovi programi normalno funkcioni?u pre nego ?to se prekine veza sa disk jedinicom.

Za dodatne informacije o pove?avanju podrazumevanog perioda vremenskog ograni?enja kliknite na slede?e brojeve ?lanka da biste ih prikazali u Microsoft bazi znanja:
138365 Na?in funkcionisanja automatskog prekidanja veze u operativnim sistemima Windows NT i Windows 2000
128167 Konfiguracija i pode?avanje usluge servera

Svojstva

Identifikator ?lanka: 297684 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com