Straipsnio ID: 297684 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame veikia viena i? ?io straipsnio prad?ioje nurodyt? ?Windows? versij?, susiejus disk? su bendrai naudojamu tinklo objektu po ?prastinio neaktyvumo laikotarpio susietasis diskas gali b?ti atjungtas, o programoje ?Windows Explorer? ant susietojo disko piktogramos gali b?ti parodytas raudonas simbolis ?X?. Ta?iau paband?ius susiet?j? disk? pasiekti arba jame nar?yti, jis v?l greitai prijungiamas.

PRIE?ASTIS

Taip nutinka d?l to, kad sistemos, pra?jus nustatytam skirtajam laikui (pagal numatytuosius parametrus 15 minu?i?), gali nutraukti nenaudojamus ry?ius, kad nenaudojamuose seansuose neb?t? eikvojami serverio i?tekliai. Prireikus ry?? galima labai greitai atkurti.

SPRENDIMAS

Jei norite, kad numatyt?j? skirt?j? laik? pakeistume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.


PASTABA: kompiuteriuose su ?Microsoft Windows 95? ir ?Microsoft Windows 98?, kuriuose yra bendrai naudojam? i?tekli?, numatytojo skirtojo laiko negalite keisti.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50494


Pastabos
 • Sprendim? ?Fix it? tur?tum?te leisti kompiuteriuose, kuriuose yra bendrai naudojam? i?tekli?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, bendrai naudojamame tinklo kompiuteryje pakeiskite numatyt?j? skirt?j? laik?. Tai galite atlikti pasinaudodami vienu i? toliau pateikiam? b?d?.

Registro rengykl?

PERSP?JIMAS: jei netinkamai naudojate registro rengykl?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? reik?s i? naujo diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo registro rengykl?s naudojimo. Naudodami registro rengykl?, atsakomyb? prisiimate patys.

Numatyt?j? skirt?j? laik? pakeiskite naudodami registro rengykl?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus, tada i?eikite i? registro rengykl?s:

PASTABA: ?io b?do negalite naudoti, jei norite i?jungti serverio tarnybos automatinio atjungimo funkcij?. ?iuo b?du galite tik pakeisti numatyt?j? automatinio atjungimo funkcijos skirt?j? laik?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit (?Windows 2000? arba ?Windows Server 2003?) arba ?veskite regedt32 (?Windows NT 4.0?), tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. De?iniojoje srityje spustel?kite reik?m? autodisconnect, tada meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti. Jei reik?m?s autodisconnect n?ra, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Nauja, tada spustel?kite REG_DWORD.
  2. ?veskite autodisconnect, tada paspauskite ENTER.
 4. Meniu Redagavimas spustel?kite Keisti.
 5. Spustel?kite ?e?ioliktain?.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite ffffffff, tada spustel?kite Gerai.
PASTABA: kliento kompiuteryje vykdomas seansas automati?kai atjungiamas, kai neveiklumo laikas yra ilgesnis nei ?KeepConn? nustatyta trukm?. Tod?l seansas atjungiamas pagal trumpesn? nustatyt? trukm? ?AutoDisConnect? ir ?KeepConn?. Nor?dami pakeisti skirtojo laiko trukm? kliento kompiuteryje UNC ry?io metu, nurodykite atsitiktin? laik? ?KeepConn?.
Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Reik?m?: KeepConn
Duomen? tipas: REG_DWORD
Diapazonas: nuo 1 iki 65 535 (sek.)
Numatytoji reik?m?: 600 sek. = 10 min.

Komandin? eilut?

PASTABA: naudodamiesi ?iuo b?du galite i?jungti serverio tarnybos automatinio reguliavimo funkcij?.

Nor?dami pakeisti numatyt?j? serverio tarnybos automatinio atjungimo funkcijos skirt?j? laik?, atidarykite komandin? eilut?, ?veskite toliau pateikiam? eilut?, tada paspauskite ENTER
net config server /autodisconnect:skai?ius
, kai skai?ius yra laikas minut?mis, kuris turi praeiti, kol bus atjungtas susietas tinklo diskas. Did?iausia ?ios komandos reik?m? yra 65 535.

PASTABA: jei automatinio atjungimo reik?m? nustatysite kaip 0 (nul?), automatinio atjungimo funkcija nebus i?jungta, o serverio tarnyba susietus tinklo diskus atjungs pra?jus vos kelioms sekund?s, kai jie nebus naudojami.

Nor?dami i?jungti automatinio atjungimo funkcij?, atidarykite komandin? eilut?, ?veskite toliau pateikiam? eilut?, tada paspauskite ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kai kurios ankstesn?s programos, diskui esant atjungtam, gali ?ra?yti failus arba pasiekti duomenis. Ta?iau ?ios programos paprastai veikia tik prie? atjungiant disk?.

Papildomos informacijos, kaip padidinti numatyt?j? skirt?j? laik?, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
138365 Kaip sistemose ?Windows NT? ir ?Windows 2000? veikia automatinio atjungimo funkcija
128167 Serverio tarnybos konfig?ravimas ir reguliavimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 297684 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com