Th?c hi?n các tính năng thay đ?i m?t kh?u v?i Outlook Web Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297121 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? th?c hi?n các tính năng thay đ?i m?t kh?u trong Microsoft Outlook Web Access (OWA) đ? cho phép ngư?i s? d?ng OWA đ? thay đ?i m?t kh?u mi?n c?a h?. Bài vi?t này c?ng mô t? m?t s? k?ch b?n x? l? s? c? ph? bi?n, nơi b?n có th? s? d?ng tính năng này.

Các tính năng thay đ?i m?t kh?u đư?c cung c?p b?i Microsoft Internet Information Services (IIS). Các tính năng thay đ?i m?t kh?u không ph?i là c? th? cho Microsoft Exchange Server. Tính năng này trong IIS đư?c th?c hi?n thông qua m?c tin thư thoại ?o IISADMPWD . Microsoft IIS 5.0 và Microsoft IIS 6.0, b?n ph?i t? t?o và đ?t c?u h?nh m?c tin thư thoại ?o này. Trong Microsoft IIS 4.0, m?c tin thư thoại ?o này đư?c t?o ra theo m?c đ?nh, nhưng nó ph?i đư?c c?u h?nh b?ng tay.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?c năng thay đ?i m?t kh?u và Windows Server 2008, xin vui l?ng truy c?p vào blog c?a Microsoft Exchange nhóm sau:
http://msexchangeteam.com/Archive/2008/12/09/450238.aspx

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Làm th? nào đ? c?u h?nh m?c tin thư thoại ?o IISADMPWD

M?t gi?y ch?ng nh?n Tầng Khe Bảo mật (SSL) là c?n thi?t đ? s? d?ng các tính năng thay đ?i m?t kh?u v?i Outlook Web Access. Đi?u này là đúng cho t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server. Khi b?n s? d?ng các tính năng thay đ?i m?t kh?u v?i SSL, giao ti?p đư?c m? hóa. OWA s? d?ng HTTPS yêu c?u đ? truy c?p vào các tính năng thay đ?i m?t kh?u.

Đ? đ?t c?u h?nh SSL, b?n ph?i có đư?c m?t ch?ng ch? máy ch? cho Máy ch? Web. B?n có th? s? d?ng Microsoft ch?ng ch? máy ch? ho?c m?t máy ch? Gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba. B?n có đư?c m?t ch?ng ch? Máy ch? Web IIS s? d?ng đ? cho phép SSL. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? SSL, xem các ch? đ? IIS giúp sau:
 • Có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n SSL
 • Đ?t c?u h?nh SSL
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ch?ng ch? v?i IIS và v?i Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
228821 T?o ra m?t t?p tin yêu c?u ch?ng ch? s? d?ng gi?y ch?ng nh?n Wizard IIS 5.0
228836 Cài đ?t ch?ng ch? m?i v?i gi?y ch?ng nh?n Wizard đ? s? d?ng trong SSL/TLS
234022 C?u h?nh Exchange OWA đ? s? d?ng SSL
320291 B?t SSL cho Exchange 2000 Server Outlook Web Access
823024 Làm th? nào đ? s? d?ng ch?ng ch? v?i các máy ch? ?o trong Exchange Server 2003
Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng máy ch? front-end Exchange trong môi trư?ng c?a b?n, SSL nên ch? đư?c kích ho?t trên các máy ch?. Trong m?t môi trư?ng máy ch? đơn, SSL nhu c?u có hi?u l?c trên máy ch? Exchange chính nó.

Các giá tr? sau đây là các tùy ch?n cho cài đ?t PasswordChangeFlags:
 • 0: Yêu c?u thay đ?i m?t kh?u b?ng SSL
 • 1: Cho phép m?t kh?u thay đ?i b?i c?ng không an toàn
 • 2: Vô hi?u hóa vi?c thay đ?i m?t kh?u
N?u b?n đang s? d?ng m?t c?u h?nh SSL off-loaded, m?t máy gia t?c SSL, b?n có th? thay đ?i giá tr? này đ? "1." Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? IIS/OWA, nh?p vào b?t đ?u, b?mch?y, lo?i cmd, và sau đó nh?p vào OK.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và thenpress phím Enter .
  cd <drive letter>\:inetpub\AdminScripts

  Ví d?: cd c:\inetpub\AdminScripts
 3. D?u nh?c l?nh tr? v?. Bây gi?, g? followingcommand:
  adsutil.vbs set w3svc/passwordchangeflags 1

  Giá tr? "1," cho m?i danh sách đư?c cung c?p trư?c đó trong thisarticle, cho phép các ch?c năng thay đ?i m?t kh?u b?ng cách s? d?ng ph?ng không secureports.
Trư?c khi đ?t c?u h?nh các tính năng thay đ?i m?t kh?u, đ?m b?o r?ng các b?n s?a l?i sau đây đ? đư?c áp d?ng cho t?t c? các máy ch? Exchange:
 • Đ?i v?i Windows 2000 (m?i phiên b?n c?a Exchange)
  831047 Kh?c ph?c: B?n g?p v?n đ? khác nhau khi b?n s? d?ng trang thay đ?i m?t kh?u trong IIS 5.0
 • Cho Windows 2003 (m?i phiên b?n c?a Exchange)
  833734 Kh?c ph?c: B?n g?p v?n đ? khác nhau khi b?n s? d?ng trang thay đ?i m?t kh?u trong IIS 6.0


  Lưu ? Các t?p tin t? hotfix này đư?c bao g?m trong Microsoft WindowsServer 2003 Service Pack 1 (SP1).
Đ? đ?t c?u h?nh thư m?c ?o IISADMPWD , làm như sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n AdministrativeTools, và sau đó b?m vào Internet D?ch v? qu?n l?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web m?c đ?nh, đi?m đ?n m?i, và thenclick thư m?c ?o.
 3. Trong thu?t s? t?o ra thư m?c ?o, lo?i IISADMPWD trong h?p bí danh, và sau đó b?m vào ti?p theo.
 4. Trong thư m?c h?p, g? <harddisk>: \winnt\system32\inetsrv\iisadmpwd </harddisk> ho?c đ?a c?ng whereyour v? trí là đ?a c?ng m?c đ?nh c?a b?n, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 5. Xác minh r?ng ch? đ?c và ch?y k?ch b?n h?p ki?m areselected, ch?ng h?n như h?p ki?m ASP, b?m ti?p theo, và thenclick hoàn thành.
 6. Xác minh r?ng thư m?c ?o IISADMPWD có ch? basicauthentication đ?t, và n?u b?n s? d?ng Windows 2003/IIS 6.0, xác minh r?ng ngoài tr?i theapplication đư?c thi?t l?p đ? ExchangeApplicationPool.
Trong Internet Information Server (IIS) 4.0 và trong Internet Information Services (IIS) 5.0, ch?c năng thay đ?i m?t kh?u đư?c x? l? thông qua m?t ph?n m? r?ng ISAPI, Ism.dll. Thành ph?n này đ? đư?c g? b? t? các phiên b?n Internet Information Services 5.1 và 6.0, và các ch?c năng thay đ?i m?t kh?u đ? đư?c thay đ?i đ? s? d?ng trang ch? ho?t đ?ng (ASP). M?t gói có th? đư?c t?i v? đ? đư?c t?o ra đ? cung c?p ch?c năng ASP này cho các máy ch? đang ch?y IIS 5.0 trên Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) ho?c cho các máy ch? đang ch?y IIS 4.0 trên Microsoft Windows NT 4.0 máy ch? D?ch v? gói 6a (SP6a).

Lưu ? Gói này đ? đư?c th? nghi?m và nó đ? đư?c ch?p thu?n cho s? d?ng v?i Microsoft Exchange Server 5.5 và v?i Exchange 2000 Server Outlook Web Access. B?i v? OWA tham kh?o các t?p tin v?i ph?n m? r?ng .htr, n?u b?n t? đ?i tên các t?p tin, OWA không th? s? d?ng ch?c năng thay đ?i m?t kh?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331834 Thay đ?i m?t kh?u ch?c năng thay th? v?i các ho?t đ?ng máy ch? trang web

Kích ho?t và ?n nút thay đ?i m?t kh?u trong Outlook Web Access

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Lưu ? Giá tr? đăng k? này ph?i đư?c kích ho?t trên máy ch? c? hai front-end và back-end.

Cho Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003, b?n có th? s? d?ng s? đăng k? đ? hi?n th? ho?c ?n nút Thay đ?i m?t kh?u . Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. B?t đ?u Registry Editor, và sau đó xác đ?nh v? trí phím followingregistry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb
 2. N?u m?t phím OWA không ph?i là hi?n nay dư?i MSExchangeWeb, clickthe ch?nh s?a tr?nh đơn, b?m vào t?o m?i, và sau đó b?mphím đ? thêm t? khóa m?i tên là OWA.
 3. Xác đ?nh v? trí giá tr? DisablePassword và thay đ?i d? li?u "0." N?u giá tr? này không ph?i là hi?n t?i, b?m vào menu ch?nh s?a , b?m vào t?om?i, b?m vào DWORD_Value đ? thêm followingvalue vào khoá con đăng k? OWA n?u b?n mu?n nút ChangePassword xu?t hi?n:
  Value name: DisablePassword
  Value type: REG_DWORD
  Data: 0
  
  N?u b?n mu?n ?n nút Thay đ?i m?t kh?u , thay đ?i d? li?u giá tr? DisablePassword đ? "1."
 4. D?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i StoreService thông tin trao đ?i và d?ch v? qu?n tr? IIS. Đi?u này d?ng l?i và kh?i đ?ng l?i d?ch th? gi?i r?ng WebPublishing v? (W3SVC). Trong môi trư?ng Exchange 2000 Server, restartingthe IIS Admin d?ch v? kh?i đ?ng l?i Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không và theMicrosoft thông tin Exchage.
 5. H?y ch?c ch?n r?ng b?n t?t c? các d?ch v? ph? thu?c yourequire đó là kh?i đ?ng l?i, ch?ng h?n như IMAP4, POP3, đ?ng cơ đ?nh tuy?n Microsoft Exchange, W3SVC, MTA ngăn x?p.
Đ? lo?i b? nút Thay đ?i m?t kh?u trong Outlook Web Access cho Exchange Server 5.5, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Constant.INC. T?p tin này thư?ng là foundin Exchsrvr\Webdata\USA (ho?c ngôn ng? yêu c?u) thư m?c trên máy ch? Outlook WebAccess.
 2. Dư?i Thi?t đ?t qu?n tr? ph?n, và sau đó xác đ?nh v? trí d?ng sau đây:
  fEnablePasswordMenu=True
 3. Thay th? d?ng này v?i văn b?n sau đây:
  fEnablePasswordMenu=False
 4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vàoti?t ki?m, và sau đó đóng t?p tin.
 5. Đ? xác minh, b?t đ?u tr?nh duy?t Internet trên máy ch? Outlook WebAccess. Thay đ?i m?t kh?u nút longerappears không có.

S? d?ng k?ch b?n

Exchange 2000 trong c?u h?nh front-end và back-end

N?u b?n s? d?ng m?t máy ch? k?t thúc, b?n ph?i c?u h?nh các thư m?c ?o IISADMPWD và SSL trên máy ch? k?t thúc. N?u có nhi?u máy ch? k?t thúc trong môi trư?ng c?a b?n, SSL và thư m?c ?o IISADMPWD ph?i đư?c c?u h?nh trên máy ch? m?i.

Lưu ? Các trư?ng h?p duy nh?t mà c?u h?nh tính năng này đư?c đ? ngh? trên m?t máy ch? back-end là trong m?t môi trư?ng Exchange Server duy nh?t. Truy c?p trong môi trư?ng này, ngư?i s? d?ng Internet vào Outlook Web Access vào back-end máy ch? tr?c ti?p.

Tuy nhiên, n?u m?t máy ch? k?t thúc đư?c s? d?ng và b?n mu?n b?t tính năng này trên các máy tính Exchange Server back-end, đư?c th?n tr?ng trong làm th? nào b?n th?c hi?n yêu c?u SSL ngày k?t thúc tr? l?i. C? th?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n không yêu c?u SSL trên Exchange, công c?ng, ExchWeb, Exadmin thư m?c ?o, ho?c trên b?t k? h?p thư ho?c thư m?c chung r? ?o trên máy ch? back-end. N?u đi?u này đư?c thi?t l?p, phía trư?c-End h? ph?c v? không th? giao ti?p v?i m?t máy ch? back-end.

Microsoft yêu c?u SSL vào thư m?c ?o IISADMPWD .

Trong khi các tính năng thay đ?i m?t kh?u là đ?c l?p c?a Outlook Web Access, nó ph?i đư?c th?c hi?n trên h? ph?c v? khách hàng tương tác v?i tr?c ti?p. H? ph?c v? này thư?ng là các máy ch? k?t thúc. Tuy nhiên, các thay đ?i m?t kh?u URL OWA exposes trên trang tu? ch?n đư?c t?o ra trên máy ch? back-end. V? v?y, ph?n m? r?ng t?p tin là .htr ho?c .asp quy?t đ?nh b?i các phiên b?n c?a IIS trên máy ch? back-end ch? không ph?i là t?p thi?t l?p mà t?n t?i trên máy ch? k?t thúc. M?t "trang không t?m th?y" hay l?i 404 có th? x?y ra khi ngư?i dùng c? g?ng thay đ?i m?t kh?u c?a h? thông qua OWA. V?n đ? này đư?c mô t?, thêm sau này trong bài vi?t này.

B?ng sau li?t kê các t?p tin đ? đư?c tham chi?u. B?ng d?a trên các phiên b?n c?a Windows trên máy ch? tr? l?i-k?t thúc:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Back-end Exchange 2000 Windows 2000 SP4 Back-end Exchange 2003 Windows 2000 SP4 Back-end Exchange 2003 Windows 2003
Front-end Exchange 2000 Windows 2000 SP4 Aexp2b.htrKhông đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?
Front-end Exchange 2003 Windows 2000 SP4 Aexp2b.htr Aexp2b.htr Aexp2b.asp (xem lưu ? sau này trong bài vi?t này) **
Front-end Exchange 2003 Windows 2003 Aexp2b.htr (xem lưu ? sau này trong bài vi?t này) *Aexp2b.htr (xem lưu ? sau này trong bài vi?t này) *Aexp2b.asp
* Khi back-end máy ch? Windows 2000 (IIS 5.0) và phía máy ch? Windows 2003 (IIS 6.0), ngư?i s? d?ng có c? g?ng thay đ?i m?t kh?u c?a m?nh qua Outlook Web Access (OWA) s? nh?n đư?c m?t 404 ho?c m?t "Trang không t?m th?y" l?i tin nh?n trong tr?nh duy?t c?a h?. Thông báo l?i này xu?t hi?n b?i v? URL đư?c t?o ra b?i back-end máy ch? đi?m đ? các t?p tin Aexp2b.htr. Tuy nhiên, t?p tin này không t?n t?i theo m?c đ?nh trên m?t máy ch? Windows 2003 front-end. V? v?y, b?n ph?i sao chép các thi?t l?p thích h?p c?a các t?p tin đ?n máy ch? front-end và c?u h?nh máy ch? k?t thúc đ? x? l? các t?p tin m?t cách chính xác.

Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c l?nh trên máy ch? k?t thúc, thay đ?i vào thư m?c %windir%\system32\inetsrv\IISADMPWD . Lo?i sau đây:
  copy Aexp2b.asp Aexp2b.htr
 2. Thêm m?t k?ch b?n l?p b?n đ? cho ph?n m? r?ng .htr trên máy ch? thefront-k?t thúc.
  • Trong ISM duy?t đ?n thư m?c ?o IISADMPWD mà b?n t?o ra, nh?p chu?t ph?i vào đ? ch?n các thu?c tính.
  • Trên tab Thư m?c ?o , b?m c?u h?nh.
  • Trên tab ánh x?, b?m vào Thêm.
  • Thêm m?t k?ch b?n l?p b?n đ? v?i các tiêu chí sau:
   Th?c thi: %windir%\system32\inetsrv\asp.dll
   Ti?n ích m? r?ng: .htr
   Gi?i h?n: l?y, đăng bài
   Đ? l?i "k?ch b?n đ?ng cơ" và "Xác minh t?p tin đó ra kh?i" ki?m tra.
Đi?u này là tương t? như v?n đ? đư?c đ? c?p trư?c đó trong ph?n này. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p c? th? này, máy ch? Windows 2003 tr? l?i-k?t thúc đ?y m?t URL k?t thúc b?ng Aexp2b.asp không t?n t?i trên máy ch? Windows 2000 k?t thúc. Gi?i pháp là đ? sao chép các thi?t l?p thích h?p c?a t?p tin vào máy ch? k?t thúc như sau:
 1. T? m?t d?u nh?c l?nh trên máy ch? k?t thúc, thay đ?i đ? các %windir%\system32\inetsrv\iisadmpwd thư m?c
 2. G? l?nh sau:
  copy Aexp2b.htr Aexp2b.asp


  Lưu ? Gi?i pháp này đ? làm vi?c Windows 2000 SP4 ph?i là áp d?ng tothis máy ch? trư?c khi th?c hi?n l?nh copy đư?c mô t? trư?c đó inthis ph?n.
Lưu ? Các bư?c là gi?ng nhau cho máy ch? Exchange c?m. Khi k?t thúc máy ch? s? d?ng v?i m?t nhóm đ?i Ngo?i t?, không có c?u h?nh là c?n thi?t trên c?m riêng c?a m?nh.

Gi?i đáp th?c m?c

Ti?t đo?n này ch?a m?t s? k?ch b?n x? l? s? c? ph? bi?n cho các v?n đ? có th? x?y ra b?ng cách s? d?ng các tính năng thay đ?i m?t kh?u c?a Outlook Web Access.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem các bài vi?t sau đây:
  831047 B?n g?p v?n đ? khác nhau khi b?n s? d?ng trang thay đ?i m?t kh?u trong IIS 5.0
  833734 B?n g?p ph?i các v?n đ? khi b?n s? d?ng trang thay đ?i m?t kh?u trong IIS 6.0
 • Khi b?n t?o thư m?c ?o IISADMPWD , ch?c ch?n r?ng areenabled quy?n sau:
  Đ?c
  Ch?y các script (ví d? như ASP)
 • Khi b?n nh?p thông tin tài kho?n c?a b?n vào trang passwordchange, b?n ph?i g? thông tin đăng nh?p c?a b?n trong tên mi?n \ usernameformat.
 • Trong h?n h?p 2003environments Windows 2000 Server, Windows Server, b?n có th? nh?n đư?c m?t "HTTP 404 – File không t?m th?y" l?i tin nh?n whenyou c? g?ng thay đ?i m?t kh?u c?a b?n. Hành vi x?y ra b?i v? Windows 2000 andIIS 5.0 s? d?ng t?p tin .htr cho các ch?c năng thay đ?i m?t kh?u. H?y ch?c ch?n r?ng m?nh đ? c?p nh?t h? th?ng Windows c?a b?n ch?y Outlook Web Access s? d?ng ASPpages trong cách th?c đư?c mô t? trong Microsoft ki?n th?c Basearticle sau
  331834 Thay đ?i m?t kh?u ch?c năng thay th? v?i các ho?t đ?ng máy ch? trang web
  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm như sau:
  1. Sao chép các t?p thích h?p t? h? đi?u hành máy ch? k?t thúc c?a b?n không ch?y vào thư m?c IISADMPWD trên máy ch? c?a b?n k?t thúc. Thư m?c IISADMPWD đư?c đ?t trong c?p sau đây: %SystemRoot%\System32\Inetsrv\IISADMPWD đ? sao chép các t?p tin t? h? đi?u hành khác, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n:
   • M?t d?u nh?c l?nh, xác đ?nh v? trí thư m?c IISADMPWD (% SystemRoot%\System32\Inetsrv\IISADMPWD), lo?i b?n sao *.asp *.htr, và sau đó nh?n ENTER. L?nh này làm cho b?n sao c?a t?t c? các t?p .asp trong c?p hi?n th?i và nó đ?i tên các b?n sao v?i m?t ph?n m? r?ng .htr.
   • Sao chép các t?p tin .htr t? IISADMPWD thư m?c trên máy tính đang ch?y Windows 2000 Server sang thư m?c IISADMPWD trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003.
  2. B?t đ?u tr?nh qu?n l? D?ch v? Internet trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003.
  3. M? r?ng trang Web m?c đ?nh, b?m chu?t ph?i vào IISADMPWD, và sau đó b?m thu?c tính.
  4. B?m vào c?u h?nh, và sau đó b?m vào Thêm.

   Lưu ? N?u c?u h?nh nút không s?n dùng ho?c nó xu?t hi?n m? đi, nh?p vào t?o, và sau đó b?m c?u h?nh.
  5. Nh?p vào tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào Asp.dll trong thư m?c Windows\System32\Intesrv.
  6. Trong h?p m? r?ng, h?y nh?p htr.
  7. Trong công c? qu?n tr?, b?m đúp vào d?ch v?, và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? IISAdmin.
 • B?n kinh nghi?m "Không th? t?m th?y máy ch?" ho?c "trang b?n arelooking cho là hi?n không kh? d?ng." Hành vi này có th? x?y ra khi IIS là notconfigured đ? cho phép các tính năng thay đ?i m?t kh?u, ho?c khi isdisabled tính năng trong s? đăng k?.
 • N?u thư m?c ?o IISADMPWD mà b?n t?o ra trong m?t trang Web khác hơn là theDefault trang Web, b?n có th? g?p "HTTP 404 – File không t?m th?y" l?i inExchange máy ch? môi trư?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng v? trí đ?a correcthard các t?p tin IISADMPWD xu?t hi?n trong h?pthư m?c trong các thu?c tính c?a IISADMPWD virtualdirectory. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? c?u h?nh các thư m?c IISADMPWDvirtual".
 • H?y ch?c ch?n r?ng thư m?c ?o IISADMPWD ch?y trong h? bơi ?ng d?ng tương t? như trang web s? d?ng các ch?c năng thay đ?i m?t kh?u. Ví d?, n?u các ch?c năng PasswordChange đư?c s? d?ng trong Outlook Web Access Web site c?a b?n, thư m?c ?o IISADMPWD ph?i ch?y bên trong trao đ?i ?ng d?ng poolwhere trang web Outlook Web Access cư trú.
 • B?n nh?n đư?c c?nh báo, "m?t kh?u hi?n t?i c?a b?n là v? toexpire trong 0 ngày. Đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n, đi đ?n trang l?a ch?n sau khi youlogin"trong Outlook Web Access. Đi?u này có th? x?y ra khi tài s?npwdLastSet trên kích ho?t Windows ngư?i dùng tài kho?n doesnot k?t tài s?n pwdLastSet trên tương ?ng vô hi?u hoá Windows trương trong trao đ?i tài nguyên r?ng. Đi?u này có th? x?y ra khi ngư?i dùng migratedfrom m?t ngu?n tài nguyên r?ng đ? m?t ngu?n tài nguyên r?ng. Ngư?i dùng có th? eitherdisregard thông báo c?nh báo trong Outlook Web Access, n?u h? có recentlyreset m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng Windows c?a h?, ho?c đ?t l?i m?t kh?u c?a h? b?ng cách ofOutlook Outlook Web Access đ? h? không c?n nh?n đư?c thông báo l?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i các tính năng thay đ?i m?t kh?u c?a Outlook Web Access, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296617 L?i khi m?t kh?u thay đ?i sau khi Ti?n ích thay đ?i m?t kh?u cài đ?t
269082 Thư m?c ?o IISADMPWD không đư?c t?o ra trong s?ch s? cài đ?t IIS 5.0
315579 "L?i HTTP 403" l?i báo khi m?t kh?u thay đ?i v?i OWA ho?c Iisadmpwd
267568 M?t kh?u c? v?n ho?t đ?ng sau khi b?n thay đ?i nó qua Outlook Web Access
309508 IIS lockdown và URLscan c?u h?nh trong môi trư?ng Exchange
240654 Làm th? nào đ? c?u h?nh các trang IISADMPWD cho c?ng khác nhau

Thu?c tính

ID c?a bài: 297121 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB297121 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297121

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com