ID c?a bài: 297019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n v? gi?i h?n s? d?ng t?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) trong m?ng c?c b? (LAN) ho?c khu v?c r?ng liên k?t m?ng (WAN). Lưu ? r?ng t?p .pst không có ngh?a là m?t phương pháp liên t?c s? d?ng dài h?n lưu tr? thư trong môi trư?ng doanh nghi?p.

Bài vi?t này c?ng cho th?y ba thay th? cho t?p .pst:
 • S? d?ng h?p thư Microsoft Exchange Server 2010 ho?c Microsoft Exchange Server 2013 lưu tr? cá nhân.
 • C?u h?nh Microsoft Outlook ? ch? đ? đ?m ?n Exchange. Đi?u này lưu tr? d? li?u h?p thư Exchange Server trong t?p m?c tin thư thoại gián tuy?n (.ost) đ?a phương.
 • C?u h?nh Outlook đ? ch?y b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows và k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server trong ch? đ? tr?c tuy?n.

Ngoài ra, m?t trư?ng h?p h? tr? cho t?p .pst m?ng đư?c mô t? trong bài vi?t này. Các k?ch b?n đang s? d?ng Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Outlook 2013 t? xa trên Windows Server 2008 R2 orlater Remote Desktop phiên máy ch? (RDSH).

Thông tin thêm

Nhóm Microsoft Exchange Server 4.0 t?o t?p .pst đ? cho phép ngư?i dùng duy tr? m?t đ?ng g?i c?a thư trên máy tính c?c b?. T?p .pst c?ng ph?c v? như m?t kho lưu tr? thư cho ngư?i dùng không có quy?n truy c?p vào máy ch? Microsoft Exchange (ví d?, POP3 ho?c IMAP email ngư?i dùng).

Tuy nhiên, t?p .pst không dùng như là m?t gi?i pháp m?ng doanh nghi?p. M?c dù b?n có th? ch? đ?nh m?c tin thư thoại m?ng ho?c đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) là m?t v? trí lưu tr? t?p .pst, s? d?ng m?ng không ph?i là m?t phương pháp liên t?c s? d?ng dài h?n lưu tr? thư trong môi trư?ng doanh nghi?p.

T?p .pst là m?t phương pháp t?p tin truy c?p hư?ng thư lưu tr?. T?p truy c?p hư?ng có ngh?a là máy tính s? d?ng đ?c bi?t t?p truy c?p l?nh hệ điều hành cung c?p đ? đ?c và ghi d? li?u vào t?p.

Đi?u này không hi?u qu? vào các liên k?t LAN ho?c WAN v? WAN và LAN s? d?ng phương pháp m?ng truy c?p hư?ng. Đây là l?nh hệ điều hành cung c?p đ? g?i d? li?u ho?c nh?n đư?c t? máy tính khác trên m?ng. N?u có m?t t?p .pst t? xa (qua liên k?t m?ng), Outlook c? g?ng s? d?ng t?p l?nh đ? đ?c t? t?p ho?c ghi vào t?p. Tuy nhiên, hệ điều hành ph?i sau đó g?i các l?nh trên m?ng v? t?p không n?m trên máy tính c?c b?. Đi?u này t?o ra nhi?u chi phí và tăng th?i gian c?n thi?t đ? đ?c và ghi vào t?p. Ngoài ra, s? d?ng t?p .pst qua k?t n?i m?ng có th? d?n đ?n t?p .pst b? h?ng n?u k?t n?i làm gi?m ho?c không thành công.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? b?n có th? g?p v?i thi?t b? lưu tr? m?ng ho?c máy ch? lưu tr? chia s?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://blogs.technet.com/askperf/Archive/2007/01/21/Network-stored-PST-Files-don-t-do-it.aspx
Các hành vi c?a t?p .pst qua WAN và LAN
 • T?t c? ho?t đ?ng lâu hơn.
 • Ghi ho?t đ?ng có th? m?t kho?ng b?n l?n so v?i đ?c ho?t đ?ng.
 • Outlook có ho?t đ?ng ch?m hơn máy tính khách Exchange.
Do các hành vi, t?p m?c tin thư thoại gián tuy?n (.ost) và t?p s? đ?a ch? cá nhân (.pab) trên chia s? m?ng đư?c truy nh?p t? xa đ?u không đư?c h? tr? c?u h?nh.

N?u có Đ?i Ngư?i dùng trong t? ch?c, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/Configuring-Outlook-for-roaming-users-HA001140269.aspx

Khuy?n ngh?

Microsoft khuy?n cáo các gi?i pháp sau. Ba đ?u tiên nên đư?c s? d?ng thay v? t?p .pst trong m?t m?ng LAN ho?c WAN. Th? tư mô t? tu? ch?n s? d?ng t?p .pst trên m?ng, nhưng ch? khi Outlook 2010 ho?c Outlook 2013 đư?c lưu tr? t? xa trên Windows Server 2008 R2 orlater máy ch? phiên máy đ? bàn t? xa.

H?p thư Exchange Server 2010 và Exchange Server 2013 lưu tr? cá nhân

Lưu tr? cá nhân giúp b?n l?y l?i quy?n ki?m soát d? li?u thư thoại tin t?c th?i t? ch?c c?a b?n b?ng cách lo?i b? s? c?n thi?t cho các t?p tin lưu tr? cá nhân (.pst) và cho phép ngư?i dùng đ? lưu tr? thư trong h?p thư lưu tr? cá nhân có th? truy c?p Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook Web App.

Đ? bi?t thêm thông tin v? lưu tr? cá nhân, ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd979795.aspx

Exchange Server v?i t?p .ost c?c b?

Khi b?n đang làm vi?c trên WAN ho?c LAN, đó là t?t hơn đ? c?u h?nh Microsoft Outlook ? ch? đ? đ?m ?n Exchange. Đi?u này lưu tr? d? li?u h?p thư Exchange Server trong t?p m?c tin thư thoại gián tuy?n (.ost) đ?a phương. C?u h?nh này cho phép máy tính khách t? xa ho?t đ?ng thành công ngay c? khi không đư?c k?t n?i v?i máy ch?. Xin lưu ? r?ng t?p .ost h? tr? đ?ng g?i c?c b? và đi?u này có ngh?a là t?t c? các m?c tin thư thoại và d? li?u có th? đư?c sao chép t?p .ost, thư, email không ch? là trư?ng h?p khi b?n s? d?ng thư t? xa. S? d?ng t?p .ost là do hi?u qu? hơn và h?u ích. t?p .ost c?ng không có t?p ph? thu?c vào s? s?n có c?a máy tính Exchange Server (ngo?i tr? đ? đ?ng b? hoá d? li?u m?i t? máy tính khách hàng và ngư?c), do thông tin đư?c lưu tr? trong t?p .ost c?c b?. Đi?u này c?i thi?n hi?u su?t do thông tin đư?c xem đư?c lưu tr? trên ổ đĩa c?c b?, trong khi sao chép chính c?a d? li?u v?n c?n trên máy ch?, trong đó có th? đư?c truy c?p và sao lưu. T?p .ost c?ng cung c?p d? li?u dư th?a và đi?u này đ?m b?o tính toàn v?n và recoverability d? li?u l?n hơn.

b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Microsoft

N?u doanh nghi?p mu?n s? d?ng Outlook trên các liên k?t LAN ho?c WAN, có hi?u qu? cao đ? c?u h?nh Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server trong ch? đ? tr?c tuy?n trong khi s? d?ng b?n ghi d?ch v? máy ch? đ?u cu?i Windows Microsoft. b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i, ch? thông tin C?p Nh?t màn h?nh đư?c chuy?n. L?i ích ti?m năng có nhi?u ngư?i dùng t? xa d?a trên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i (thay v? s? d?ng t?p .pst ho?c .ost) là quan tr?ng trong b?t k? phân tích b?o t?n băng thông m?ng.

Outlook 2013 ho?c Outlook 2010 lưu tr? t? xa b?ng cách s? d?ng Windows Server 2008 R2 orlater c?u h?nh t? xa máy tính đ? bàn phiên máy ch? (RDSH) ho?c cơ s? h? t?ng máy tính ?o (VDI)

Ch?c năng Outlook 2013 và Outlook 2010 đư?c h? tr? khi .pst m?ng ho?c t?p .ost đư?c s? d?ng trong các đi?u ki?n sau:
 • K?t n?i băng thông cao/th?p đ? tr? m?ng đư?c s? d?ng.
 • Là khách hàng duy nh?t m?t t?p (m?t máy tính khách Outlook m?t .pst ho?c .ost).
 • Windows Server 2008 R2 ho?c m?i hơn Remote Desktop phiên máy ch? (RDSH), ho?c Windows Server 2008 R2 ho?c các máy tính ?o cơ s? h? t?ng (VDI) đư?c s? d?ng đ? ch?y Outlook t? xa.
N?u m?t tính năng c? th? c?a Outlook ng?ng ho?t đ?ng ho?c t?p .pst ho?c .ost b? h?ng và b?n có th? tái t?o l?i s? c? trong môi trư?ng trên, h?y liên h? v?i Microsoft Support.

Lưu ?Khách hàng ch?u trách nhi?m cho vi?c xác đ?nh và duy tr? m?ng đ?y đ? và đ?a I/O. Microsoft s? không giúp kh?c ph?c s? c? hi?u su?t ch?m do m?ng.pst ho?c .ost t?p.Microsoft s? ch? h? tr? n?u v?n đ? hi?u su?t đư?c sao chép khi t?p .pst ho?c .ost n?m trên hai đ?a c?ng có th? đư?c g?n vào máy tính đang ch?y Outlook, ho?c trên m?t đ?a c?ng ?o (VHD) đính kèm v?i máy ?o đang ch?y Outlook.

b?n c?p nh?t Quan tr?ng Chương tr?nh c?a Microsoft có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i trong ?ng d?ng c?a bên th? ba ho?c ph?n m?m ?o hóa môi trư?ng. Chúng tôi không ki?m tra các s?n ph?m c?a Microsoft ch?y trong ?ng d?ng c?a bên th? ba ho?c ph?n m?m ?o hóa môi trư?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? h? tr? Microsoft cung c?p cho ph?n m?m c?a m?nh ch?y cùng v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

M?ng kh? năng m? r?ng hư?ng d?n c? th? c?u h?nh này có th? đư?c t?m th?y trong ph?n "Cached Exchange Mode trong môi trư?ng máy ch? phiên bàn làm vi?c t? xa: k? ho?ch cân nh?c (Outlook 2010)" báo cáo. M?c dù tài li?u này đ?c bi?t là ch? đ? đ?m ?n Exchange, phương pháp đo lư?ng kh? năng m? r?ng s? áp d?ng các c?u h?nh Outlook, gi? s? đáp ?ng các tiêu chí đư?c đ? c?p trong danh sách trư?c. Đ? t?i xu?ng báo cáo này là m?t tài li?u Microsoft Word (.docx), h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

B? đ?m ?n Exchange ch? đ? trong môi trư?ng máy ch? phiên máy đ? bàn t? xa: xem xét l?p k? ho?ch
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200170)

Đi?u c?n xem xét khi b?n lưu tr? các t?p .pst

Khi b?n lưu t?p .pst, chia s? có th? d?ng đáp ?ng. Hành vi này có th? gây ra m?t s? v?n đ? phía máy tính khách, ch?ng h?n như gây Outlook ng?ng đáp ?ng ho?c đóng băng máy tính đ? bàn trên máy tính khách. Hàng đ?i trong hàng đ?i công vi?c b?n ghi d?ch v? máy ch? là nguyên nhân gây ra t?nh tr?ng t?m th?i này. b?n ghi d?ch v? máy ch? s? d?ng m?c công vi?c, ch?ng h?n như m?t yêu c?u đ? m? r?ng t?p .pst, đ? x? l? yêu c?u I/O l?i m?ng. Công vi?c ghi đư?c x?p hàng đ?i trong hàng đ?i công vi?c b?n ghi d?ch v? máy ch?. T? đó, chúng đư?c x? l? theo ch? đ? nhân viên b?n ghi d?ch v? máy ch?. Các công vi?c đư?c phân b? t? nguyên nhân đư?c g?i là vùng nonpaged (NPP). b?n ghi d?ch v? máy ch? g?i các yêu c?u I/O đ?a h? th?ng. N?u v? l? do đư?c đ? c?p trư?c đó, con đ?a không ph?n h?i trong th?i gian, các yêu c?u I/O đang đ?i b?ng cách s? d?ng các m?c công vi?c trong hàng đ?i công vi?c máy ch?. V? các ho?t đ?ng ghi đư?c phân b? t? NPP, tài nguyên này cùng h?t. H?t NPP nguyên nhân h? th?ng cu?i cùng ng?ng đáp ?ng và đăng s? ki?n ID 2019.

N?u b?n kh?c ph?c s? c? này, b?n thư?ng có th? t?m th?y b?ng ch?ng v? s? c? trong Poolmon hi?u ghi l?i. Ví d?: b?n có th? th?y LSwn nhóm th? giao leo lên theo d?i Poolmon. Phân b? các đư?c th?c hi?n b?i tr?nh Srv.sys. Kích thư?c phân b? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng giá tr? ki?m nh?p SizReqBuf. Phân b? m?t đư?c th?c hi?n cho m?i m?c công vi?c s? d?ng b?n ghi d?ch v? máy ch?. Khi b?n s? d?ng hi?u đ? kh?c ph?c s? c? này, b?n th?y gi?m ?n đ?nh truy c?p "Có m?c công vi?c". N?u "Có công vi?c m?c" đ?n 0, khách hàng có th? truy c?p vào t?p. B?n c?ng có th? g?p ph?i l?i s? ki?n ID 2019 n?u s? c? đ? là phân b? LSwn (NPP thi?u). M?t th? cho bi?t s? c? t?p .pst là th? MmSt. Th? này th? hi?n Mm ph?n đ?i tư?ng m?u PTEs, m?t b? nh? qu?n l? liên quan đ?n c?u trúc đư?c s? d?ng đ? ánh x? t?p tin. (Đây là th? vùng đư?c s? d?ng b?n đ? b? nh? hệ điều hành đư?c s? d?ng đ? theo d?i chia s? t?p). MmSt v?n đ? thư?ng bi?u hi?n như phân trang nhóm thi?u (ID s? ki?n 2020).

K?t n?i Exchange và kh?c ph?c s? c? hi?u su?t c?a Outlook khi chia s? t?p t?n t?i

N?u môi trư?ng ch?a t?p .pst m?ng chia s?, đ?m b?o r?ng các hư?ng d?n sau đây đư?c theo sau trong kh?c ph?c s? c?:
 • Các t?p này không ph?i đư?c lưu tr? trên phương ti?n lưu tr? tương t? như các t?p đư?c s? d?ng máy ch? Exchange. Đi?u này bao g?m t?p c?t l?i, b? máy cơ s? d? li?u và kí nh?p t?p.
 • Các t?p s? b? ng?t k?t n?i t? h? sơ Outlook và Outlook s? đư?c kh?i đ?ng l?i.

V? nh?ng v?n đ? này và kh? năng chia s? .pst t?p tin có th? gây ra v?n đ? hi?u su?t máy tính khách, nhóm h? tr? Microsoft Exchange Server và Microsoft Office Outlook ph?i th?c hi?n các hành đ?ng khi kh?c ph?c s? c?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
208480 Mô t? v? m?c đích và kh? năng c?a Outlook lưu tr? cơ s?
177446 Làm th? nào đ? ki?m tra hi?u su?t Microsoft g?i th? t?c t? xa

Thu?c tính

ID c?a bài: 297019 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Mười Một 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Release Candidate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbstore kbemail kbinfo kbmt KB297019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com