Identifikator ?lanka: 297019 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak sadr?i smernice koje se odnose na ograni?enja za kori??enje li?nih datoteka li?nih fascikli (.pst) preko veza lokalne mre?e (LAN) regionalne mre?e (WAN). Imajte u vidu da .pst datoteke nisu predvi?ene da se koriste kao dugotrajan i stalan metod skladi?tenja poruka u poslovnom okru?enju.

Ovaj ?lanak tako?e predla?e tri alternativna re?enja umesto .pst datoteka:
 • Koristite Microsoft Exchange Server 2010 ili Microsoft Exchange Server 2013 po?tanske sandu?i?e za li?nu arhivu.
 • Konfiguri?ite Microsoft Outlook u ke?iranom Exchange re?imu. Ovo ke?ira podatke po?tanskog sandu?eta usluge Exchange Server u lokalnoj datoteci vanmre?ne fascikle (.ost).
 • Konfiguri?ite Outlook tako da pokre?e Windows Terminal Services i da se pove?e sa Exchange Server po?tanskim sandu?etom u re?imu rada na mre?i.

Pored toga, podr?ani scenario za umre?ene .pst datoteke opisan je u ovom ?lanku. Ovaj scenario koristi Microsoft Outlook 2010 ili Microsoft Outlook 2013 daljinski na Windows Server 2008 R2 hostu sesije udaljene radne povr?ine (RDSH).

Dodatne informacije

Microsoft Exchange Server 4.0 tim kreirao je .pst datoteke kako bi korisnicima omogu?io da zadr?e kopije svojih poruka na lokalnim ra?unarima. Datoteke .pst tako?e slu?e kao skladi?te za poruke korisnicima koji nemaju pristup ra?unaru na kome postoji Microsoft Exchange Server (na primer, korisnici POP3 ili IMAP e-po?te).  

Me?utim, .pst datoteke nisu namenjene da budu mre?no re?enje za preduze?a. Iako je mogu?e da navedete mre?ni direktorijum ili putanju za Universal Naming Convention (UNC) kao lokaciju za skladi?tenje .pst datoteke, kori??enje mre?e nije predvi?eno kao dugotrajan, stalan metod skladi?tenja poruka u poslovnom okru?enju.  

A .pst predstavlja metod skladi?tenja poruke zasnovan na pristupu datoteci. ?Zasnovano na pristupu datoteci? zna?i da ra?unar koristi posebne komande za pristup datoteci koje mu pru?a operativni sistem, kako bi ?itao i upisivao podatke.

To ne radi na WAN ili LAN vezama zato ?to WAN i LAN veze koriste metode zasnovane na pristupu mre?i. Ovo su komande koje operativni sistem pru?a za slanje podataka drugom umre?enom ra?unaru ili za prijem podataka sa njega. Ako postoji udaljena .pst datoteka (preko mre?ne veze), Outlook poku?ava da koristi komande datoteke za ?itanje sa datoteke ili za upisivanje na nju. Me?utim, operativni sistem mora onda da po?alje te komande preko mre?e, zato ?to se datoteka ne nalazi na lokalnom ra?unaru. Ovo kreira preveliko optere?enje i pove?ava vreme potrebno za ?itanje datoteke i upisivanje u nju. Pored toga, kori??enje .pst datoteke preko mre?ne veze mo?e da dovede do o?te?ene .pst datoteke ako se smanji kvalitet veze ili se ona prekine.

Vi?e informacija o problemima do kojih mo?e do?i sa ure?ajima za mre?no skladi?tenje ili sa serverima koji hostuju deljenja potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:  
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/01/21/network-stored-pst-files-don-t-do-it.aspx
Ostala pona?anja.pst datoteka preko WAN i LAN veza
 • Sve operacije du?e traju.
 • Operacije upisivanja mogu da traju oko ?etiri puta du?e nego operacije ?itanja.
 • Outlook ima sporije performanse od Exchange klijenta.
Zbog ovog pona?anja, datoteke vanmre?nih fascikli (.ost) i datoteke li?nog adresara (.pab) na mre?nom deljenju kojima se daljinski pristupa tako?e predstavljaju nepodr?ane konfiguracije. 

Ako prenosite korisnike u organizaciji, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: 
http://office.microsoft.com/en-us/office-2003-resource-kit/configuring-outlook-for-roaming-users-HA001140269.aspx

Preporuke

Microsoft preporu?uje slede?a re?enja. Prva tri re?enja bi trebalo da se koriste umesto .pst datoteka preko LAN ili WAN mre?e. ?etvrto opisuje opciju za kori??enje mre?nih .pst datoteka, ali samo kada je Outlook 2010 ili Outlook 2013 daljinski hostovan na Windows Server 2008 R2 hostu sesije udaljene radne povr?ine.

Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013 po?tansko sandu?e za li?nu arhivu

Li?ne arhive poma?u da ponovo dobijete kontrolu nad slanjem podataka u organizaciji tako ?to ?ete ukloniti potrebu za datotekama za li?no skladi?tenje (.pst) i omogu?i?ete korisnicima da skladi?te poruke u po?tanskom sandu?etu li?ne arhive kojem mogu da pristupe iz programa Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook Web App aplikacije.

Da biste dobili vi?e informacija o li?nim arhivama, posetite slede?e Microsoft TechNet Veb lokacije:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/dd979795.aspx

Exchange Server sa lokalnom .ost datotekom

Kada radite preko WAN ili LAN mre?e, bolje je da konfiguri?ete Microsoft Outlook u ke?iranom Exchange re?imu. Ovo ke?ira podatke po?tanskog sandu?eta usluge Exchange Server u lokalnoj datoteci vanmre?nih fascikli (.ost). Ova konfiguracija omogu?ava da udaljeni klijent radi bezbedno, ?ak i kada nije povezan sa serverom. Imajte u vidu da .ost datoteke podr?avaju lokalno kopiranje, ?to zna?i da se sve fascikle i njihovi podaci mogu kopirati u .ost datoteke, a ne samo e-poruke, kao ?to je slu?aj kada koristite udaljenu po?tu. Kori??enje .ost datoteka je zbog toga efikasnije i korisnije. Datoteke .ost tako?e ne zavise od dostupnosti Exchange Server ra?unara (osim u slu?aju sinhronizacije novih podataka sa servera do klijenta i obrnuto), zato ?to se informacije ke?iraju u lokalnoj .ost datoteci. Ovo pobolj?ava performanse zato ?to se informacije koje se prikazuju ?uvaju na lokalnoj disk jedinci, dok glavni primerak podataka ostaje na serveru gde mo?ete da mu pristupite i da napravite rezervnu kopiju. Datoteke u .ost formatu tako?e omogu?avaju redundantnost podataka, a ovo obezbe?uje ve?i integritet i mogu?nost vra?anja podataka. 

Microsoft usluge terminala

Ako preduze?e ?eli da koristi Outlook preko WAN ili LAN veza, veoma je efikasno da se konfiguri?e Outlook tako da se pove?e sa Exchange Server po?tanskim sandu?etom u re?imu rada na mre?i tokom kori??enja usluge Microsoft Windows Terminal Server. Sa uslugama terminala prenose se samo informacije potrebne za a?uriranje ekrana. Potencijalne prednosti koje imate kada postoji veliki broj udaljenih korisnika zasnovanih na uslugama terminala (umesto kori??enja .pst ili .ost datoteka) zna?ajne su prilikom svake analize o?uvanja ?irine mre?nog opsega.

Outlook 2013 ili Outlook 2010 su daljinski hostovani kori??enjem Windows Server 2008 R2 hosta sesije udaljene radne povr?ine ili konfiguracije Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Outlook 2013 i Outlook 2010 funkcionalnost je podr?ana kada se koriste umre?ene .pst ili .ost datoteke pod slede?im uslovima: 
 • Koristi se mre?na veza sa ?irokim propusnim opsegom i malim ka?njenjem.
 • Postoji jedan klijentski pristup po datoteci (jedan Outlook klijent po .pst ili .ost datoteci).
 • Koristi se Windows Server 2008 R2 host sesije udaljene radne povr?ine (RDSH) ili Windows Server 2008 R2 Virtual Desktop Infrastructure (VDI) da bi se Outlook daljinski pokrenuo.
Ako odre?ena Outlook funkcija prestane sa radom ili .pst ili .ost datoteka postane o?te?ena i mo?ete da kopirate problem u gorenavedenom okru?enju, obratite se Microsoft podr?ci.

Napomena Microsoft ne?e pomo?i prilikom re?avanja problema sa sporim performansama usled umre?enih .pst ili .ost datoteka. Klijenti su odgovorni za definisanje i odr?avanje adekvatne mre?e i U/I diska.

Va?no Microsoft programi mo?da ne?e raditi na o?ekivani na?in u aplikaciji nezavisnog proizvo?a?a ili u okru?enju za virtuelizaciju softvera. Ne testiramo Microsoft proizvode koje rade u okviru aplikacija nezavisnih proizvo?a?a ili u okru?enju za virtuelizaciju softvera. Da biste dobili vi?e informacija o podr?ci koju Microsoft obezbe?uje za svoj softver koji radi sa softverom za virtuelizaciju hardvera ?iji proizvo?a? nije Microsoft, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga videli u Microsoft bazi znanja:
  
897615 Smernice podr?ke za Microsoft softver koji radi u softveru za virtuelizaciju hardvera ?iji proizvo?a? nije Microsoft 

Vodi? upotrebljivosti mre?e specifi?an za ovu konfiguraciju mo?ete prona?i u ?lanku bele knjige ?Ke?irani Exchange re?im u okru?enju hosta udaljene sesije radne povr?ine: va?ne stavke u vezi planiranja (Outlook 2010)?. Iako se ovaj dokument posebno odnosi na Exchange ke?irani re?im, merenje upotrebljivosti bi tako?e trebalo da se primeni na druge Outlook konfiguracije, pod pretpostavkom da su ispunjeni kriterijumi navedeni na prethodnoj listi. Da biste preuzeli belu knjigu kao Microsoft Word dokument (.docx), posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Ke?irani Exchange re?im u okru?enju hosta sesije udaljene radne povr?ine: va?ne stavke u vezi planiranja 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200170)

Stvari koje treba razmotriti kada skladi?tite .pst datoteke

Kada skladi?tite .pst datoteke, deljenja se mo?da ne?e odazivati. Ovo pona?anje mo?e da uzrokuje nekoliko problema na strani klijenta, na primer prestanak odziva programa Outlook ili zamrzavanje radnih povr?ina na ra?unarima klijenata. Ovakvo privremeno stanje uzrokovano je redom radnog ?ekanja u Server usluzi. Usluga Server koristi radne stavke, kao ?to je zahtev za pro?irenje .pst datoteke kako bi re?ila U/I zahteve koji dolaze preko mre?e. Ove radne stavke stavljene su na ?ekanje u radne redove usluge Server. Odatle ih obra?uju radne niti usluge Server. Radne stavke su dodeljene od resursa jezgra koji se naziva neostrani?eni rezervisani prostor (NPP). Usluga Server ?alje ove U/I zahteve na podsistem diska. Ako iz gorenavedenih razloga podsistem diska ne odgovori na vreme, dolazni U/I zahtevi se stavljanju na ?ekanje pomo?u radnih stavki u radnim redovima servera. Po?to je ove radne stavke dodelio NPP, ovaj resurs se vremenom iskoristi. Ako nestane NPP, to dovodi da sistemi na kraju prestanu da se odazivaju i da evidentiraju ID 2019. doga?aj.

Ako re?ite ovaj problem, dokaz o problemu mo?ete na na?ete u programu Poolmon i Perfmon. Na primer, mo?da ?ete videti da se LSwn oznaka rezervisanog prostora popela na Poolmon tragu. Ove oznake pravi Srv.sys program. Veli?ina dodele se mo?e konfigurisati kori??enjem SizReqBuf vrednosti registratora. Jedna dodela se pravi za svaku radnu stavku koju koristi usluga Server. Kada koristite Perfmon za re?avanje ovog problema, vidite stalno smanjenje na broja?u dostupnih radnih stavki. Ako broj dostupnih radnih stavki dostigne nulu, klijenti mo?da ne?e mo?i da pristupe datotekama. Mo?da ?ete nai?i na gre?ke doga?aja ID 2019 ako je problem u LSwn dodelama (NPP crpljenje resursa). Druga oznaka koje ukazuje na probleme u .pst datoteci je oznaka MmSt. Ova oznaka predstavlja PTE prototip objekta odeljka Mm, strukture povezane sa upravljanjem memorijom koja se koristi za mapirane datoteke. (Ovo je oznaka rezervisanog prostora koja se koristi za mapiranje memorije operativnog sistema za pra?enje deljenih datoteka.) MmSt problemi naj?e??e se prikazuju kao crpljenje ostrani?enog rezervisanog prostora (ID doga?aja 2020).

Re?avanje problema sa Exchange vezom i Outlook performansama ako postoje deljene datoteke

Ako okru?enje sadr?i .pst datoteke deljene na mre?i, pratite slede?e smernice tokom re?avanja problema: 
 • Ove datoteke ne smeju da se ?uvaju na istom medijumu za skladi?tenje kao i datoteke koje koristi Exchange server. Ovo uklju?uje glavne datoteke, baze podataka i datoteke evidencije.
 • Trebalo bi prekinuti vezu izme?u ovih datoteka i Outlook profila i ponovo pokrenuti Outlook.

Zbog ovih problema, kao i zbog mogu?nosti da deljene .pst datoteke mogu da budu uzrok problema sa klijentskim performansama, Microsoft Exchange Server i Microsoft Office Outlook timovi za podr?ku moraju da preduzmu ove radnje prilikom re?avanja problema.

Reference

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
208480 Opis namene i kapaciteta Outlook prostora za skladi?tenje
177446 Testiranje performansi usluge Microsoft Remote Procedure Call
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 297019 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Release Candidate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
kbstore kbemail kbinfo KB297019

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com