Straipsnio ID: 297019 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie asmenini? aplank? (.pst) fail? naudojimo vietinio tinklo (LAN) arba teritorinio tinklo (WAN) saituose apribojimus. Atminkite, kad .pst failai n?ra ilgalaikis ?mon?s prane?im? saugojimo b?das, skirtas naudoti nuolat.

?iame straipsnyje taip pat si?lomos trys .pst fail? alternatyvos:
 • Naudoti ?Microsoft Exchange Server 2010? arba ?Microsoft Exchange Server 2013? asmeninio archyvo pa?to d??ut?s.
 • Konfig?ruoti ?Microsoft Outlook? talpykliniu ?Exchange? re?imu. Taip ?Exchange? serverio pa?to d??u?i? duomenys kaupiami vietiniame autonomini? aplank? (.ost) talpyklos faile.
 • Konfig?ruoti ?Outlook?, kad b?t? vykdoma ?Windows? terminal? tarnybose, ir prijungti prie ?Exchange? serverio pa?to d??ut?s prijungties re?imu.

Be to, ?iame straipsnyje apra?omas dar vienas sprendimo b?das, skirtas tinklu naudojamiems .pst failams. ?iuo atveju ?Microsoft Outlook 2010? arba ?Microsoft Outlook 2013? naudojama nuotoliniu b?du ?Windows Server 2008 R2? nuotolinio darbalaukio pagrindiniame kompiuteryje (RDSH).

Daugiau informacijos

?Microsoft Exchange Server 4.0? komanda suk?r? .pst failus, kad vartotojai gal?t? tur?ti prane?im? kopij? vietiniuose kompiuteriuose. Be to, .pst failuose saugomi prane?imai, jei vartotojai neturi prieigos prie ?Microsoft Exchange? serverio kompiuterio (pvz., POP3 arba IMAP el. pa?to vartotojai).  

Ta?iau .pst failai n?ra skirti nuolat naudoti ?mon?s tinkle. Galimyb? nurodyti tinklo katalog? arba universali?j? vard? suteikimo konvencijos (UNC) mar?rut? kaip .pst failo saugojimo viet? yra teikiama, ta?iau nenumatyta tinklo naudoti kaip ilgalaikio ?mon?s prane?im? saugojimo b?do.  

.pst failas yra fail? prieiga pagr?sta prane?im? saugykla. Fail? prieiga pagr?sta saugykla ? tai kompiuteryje naudojamos tam tikros fail? prieigos komandos, kurios operacin?je sistemoje teikiamos skaityti ir ra?yti duomenims ? failus.

Tai n?ra efektyvu WAN arba LAN saituose, nes WAN ir LAN saituose naudojami tinklo prieiga pagr?sti metodai. Tai yra komandos, kurios teikiamos operacin?je sistemoje si?sti ir gauti duomenims i? kit? kompiuteri? tinkle. Jei pasiekiamas .pst failas (tinklo saitu), ?Outlook? bando, naudojant fail? komandas, skaityti i? failo arba ra?yti ? j?. Ta?iau operacin?je sistemoje ?ios komandos turi b?ti siun?iamos tinklu, nes failas n?ra vietiniame kompiuteryje. Taip reikalaujama daugyb?s papildom? veiksm? ir pailginama failo skaitymo ir ra?ymo veiksm? trukm?. Be to, naudojant .pst fail? tinklo ry?iu galima sugadinti .pst fail?, jei ry?ys sul?t?ja arba nutr?ksta.

Daugiau informacijos apie problemas, kurios gali kilti tinklo saugojimo ?renginiuose arba serveriuose, kuri? i?tekliais dalijamasi, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:  
http://blogs.technet.com/askperf/archive/2007/01/21/network-stored-pst-files-don-t-do-it.aspx
Kitas .pst fail? naudojimo WAN ir LAN saituose poveikis
 • Visos operacijos trunka ilgiau.
 • Ra?ymo operacijos trunka ma?daug keturis kartus ilgiau nei skaitymo operacijos.
 • ?Outlook? veikia l??iau nei ?Exchange? klientas.
D?l ?i? prie?as?i?, bendrai naudojamame tinkle esan?i? autonomini? aplank? (.ost) fail? ir asmenin?s adres? knygel?s (.pab) fail?, kurie pasiekiami nuotoliniu b?du, konfig?racijos taip pat nepalaikomos. 

Jei organizacijoje yra vartotoj?, kurie naudojasi tarptinkliniu ry?iu, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
http://office.microsoft.com/en-us/office-2003-resource-kit/configuring-outlook-for-roaming-users-HA001140269.aspx

Rekomendacijos

?Microsoft? rekomenduoja ?iuos problem? sprendimus. Trys pirmieji tur?t? b?ti taikomi vietoj .pst fail? naudojimo LAN arba WAN tinkluose. Ketvirtajame apra?oma .pst fail? naudojimo tinkle parinktis, ta?iau ji galima tik tuomet, kai ?Outlook 2010? arba ?Outlook 2013? i?tekliai nuotoliniu b?du nuomojami ?Windows Server 2008 R2? nuotolinio darbalaukio pagrindiniame kompiuteryje.

?Exchange Server 2010? ir ?Exchange Server 2013? asmeninio archyvo pa?to d??ut?

Naudodami asmeninius archyvus galite valdyti organizacijos prane?im? duomenis nesinaudodami asmenin?s saugyklos (.pst) failais ir leisdami vartotojams saugoti prane?imus asmeninio archyvo pa?to d??ut?je, kuri pasiekiama ?Microsoft Outlook 2013?, ?Microsoft Outlook 2010?, ?Microsoft Outlook 2007? ir ?Microsoft Office Outlook Web App?.

Daugiau informacijos apie asmeninius archyvus pateikiama ?ioje ?Microsoft TechNet? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd979795.aspx

?Exchange? serveryje naudojami vietiniai .ost failai

Kai dirbate naudodami WAN arba LAN, geriau sukonfig?ruoti ?Microsoft Outlook? talpykliniu ?Exchange? re?imu. Taip ?Exchange? serverio pa?to d??u?i? duomenys kaupiami vietiniame autonomini? aplank? (.ost) talpyklos faile. Naudojant ?i? konfig?racij? nuotolinis klientas s?kmingai dirba net neprisijungus prie serverio. Atminkite, kad .ost failuose palaikomas vietinis replikavimas, o tai rei?kia, kad, kitaip nei naudojant nuotolin? pa?t?, .ost failuose gali b?ti replikuojami visi aplankai ir duomenys, o ne tik el. lai?kai. Tod?l .ost fail? naudojimas yra efektyvesnis ir naudingesnis b?das. Be to, naudojant .ost failus n?ra priklausomyb?s nuo ?Exchange? serverio kompiuterio pasiekiamumo (i?skyrus tuos atvejus, kai nauji duomenys sinchronizuojami i? serverio ? klient? ir atvirk??iai), nes informacija kaupiama vietiniame .ost talpyklos faile. Tai pagerinamas veikimo efektyvumas, nes per?i?rima informacija saugoma vietiniame stand?iajame diske, o pagrindin? duomen? kopija lieka serveryje, kur j? galima pasiekti ir kurti atsargin? kopij?. Be to, naudojant .ost failus u?tikrinamas duomen? perteklumas, o tai padidina duomen? vientisum? ir atkuriamum?. 

?Microsoft? terminal? tarnybos

Jei ?mon?je pageidaujama ?Outlook? naudoti pasitelkiant WAN arba LAN saitus, ypa? efektyvu sukonfig?ruoti ?Outlook? taip, kad prie ?Exchange? serverio pa?to d??ut?s b?t? prisijungiama prijungties re?imu, kai naudojamos ?Microsoft Windows? terminal? serverio tarnybos. Naudojant terminal? tarnybas perkeliama tik informacija, kurios reikia atnaujinti rodiniui. Tinklo pralaidumo analiz?s rodo, kad pralaidumo reikalavimai ?ymiai suma??ja naudojant terminal? tarnybas (o ne .pst ar .ost failus), kai organizacijoje yra daug nuotolini? vartotoj?.

?Outlook 2013? arba ?Outlook 2010? naudojimas, kai i?tekliai nuotoliniu b?du nuomojami ?Windows Server 2008 R2? nuotolinio darbalaukio pagrindiniame kompiuteryje (RDSH) arba naudojant virtualiojo darbalaukio infrastrukt?ros (VDI) konfig?racij?

?Outlook 2013? ir ?Outlook 2010? funkcijos palaikomos, kai tinklo .pst arba .ost failais naudojamasi ?iomis s?lygomis: 
 • Naudojamas didelio pralaidumo / trumpos gai?ties tinklo ry?ys.
 • Vien? fail? gali pasiekti tik vienas klientas (vienam ?Outlook? klientui skirtas vienas .pst ar .ost failas).
 • ?Outlook? vykdoma nuotoliniu b?du naudojant ?Windows Server 2008 R2? nuotolinio darbalaukio pagrindin? kompiuter? (RDSH) arba ?Windows Server 2008 R2? virtualiojo darbalaukio infrastrukt?r? (VDI).
Jei tam tikra ?Outlook? funkcija nustoja veikti arba sugadinamas .pst ar .ost failas, o problem? galite atkurti anks?iau apra?ytoje aplinkoje, kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?.

Pastaba. ?Microsoft? neteikia trik?i? ?alinimo pagalbos, kai l?to veikimo prie?astis yra tinklu naudojami .pst arba .ost failai. Klientai yra atsakingi u? tinkam? tinklo ir disko ?vesties / i?vesties spartumo nustatym? ir palaikym?.

Svarbu. ?Microsoft? programos gali neveikti kaip tikim?si tre?i?j? ?ali? taikom?j? program? ar programin?s ?rangos virtualizavimo aplinkoje. Netikriname ?Microsoft? produkt?, kurie vykdomi tre?i?j? ?ali? taikom?j? program? ar programin?s ?rangos virtualizavimo aplinkoje. Be to, nepalaikome ?Microsoft? program?, kurios vykdomos ?io tipo aplinkoje.

?ios konfig?racijos tinklo i?ple?iamumo pagalba teikiama dokumente ?Talpyklinis ?Exchange? re?imas nuotolinio darbalaukio pagrindinio kompiuterio aplinkoje: planavimo klausimai (?Outlook 2010?)?. Nors ?is dokumentas taikomas talpykliniam ?Exchange? re?imui, i?ple?iamumo metrika taip pat taikoma ?Outlook? konfig?racijoms, kurios atitinka auk??iau nurodytame s?ra?e pateiktus kriterijus. Atsisi?skite ?i? technin? dokumentacij? ?Microsoft Word? dokumento (.docx) formatu apsilankydami ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Talpyklinis ?Exchange? re?imas nuotolinio darbalaukio pagrindinio kompiuterio aplinkoje: planavimo klausimai 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=200170)

K? reikia apsvarstyti, jei saugoma naudojant .pst failus

Kai saugoma naudojant .pst failus, bendrinimo vietos gali nustoti veikti ir nebeatsakyti. Tai gali sukelti kelias kliento problemas, pvz., gali nebeatsakyti ?Outlook? arba u?strigti kliento kompiuteri? darbalaukiai. ?i? laikin? b?sen? sukelia u?duo?i? siuntimas ? serverio tarnyb? darb? eiles. Serverio tarnyboje naudojami darbo elementai, pvz., u?klausos i?pl?sti .pst fail?, kurios skirtos apdoroti tinkle pateikiamoms ?vesties / i?vesties u?klausoms. ?ie darbo elementai siun?iami ? serverio tarnybos darb? eiles. ?ia jie apdorojami serverio tarnybos darbuotojo gijomis. Darbo elementai priskiriami branduolio i?tekliui, kuris vadinamas nepuslapiniu telkiniu (NPP). Serverio tarnyba siun?ia ?ias ?vesties / i?vesties u?klausas ? disko posistem?. Jei, d?l anks?iau min?t? prie?as?i?, disko posistem? neatsako laiku, gaunamos ?vesties / i?vesties u?klausos siun?iamos ? eil? naudojant serverio darb? eil?se esan?ius darbo elementus. Kadangi ?ie darbo elementai priskirti i? NPP, ?is i?teklius galiausiai baigiasi. Pasibaigus NPP, sistema nebeatsako ir u?registruojamas ?vykio ID 2019. 

?alindami ?io tipo triktis paprastai galite nustatyti, kad problema kyla ?Poolmon? ir ?Perfmon? fiksavimo metu. Pvz., ?Poolmon? sekimo ?urnale galite matyti, kad ?LSwn? telkinio ?ymi? priskyrim? padaug?ja. ?iuos priskyrimus atlieka programa ?Srv.sys?. Priskyrimo dydis konfig?ruojamas registro verte ?SizReqBuf?. Kiekvienam serverio tarnyboje naudojamam darbo elementui atliekamas vienas priskyrimas. Naudojant ?Perfmon? ?alinti ?iai trik?iai, matomas tolygus reik?m?s ?Pasiekiami darbo elementai? suma??jimas. Jei reik?m? ?Pasiekiami darbo elementai? pasiekia nul?, klientai gali nebepasiekti fail?. Jei problema kyla d?l ?LSwn? priskyrim? (NPP i?eikvojimas), taip pat galimos ?vykio ID 2019 klaidos. Kita ?ym?, nurodanti .pst fail? problemas, yra ?MmSt?. ?i ?ym? nurodo ?Mm? sekcijos objekt? prototipo PTE ? susietuose failuose naudojam? atminties tvarkymo strukt?r? (tai yra telkinio ?ym?, naudojama susieti operacin?s sistemos atmin?iai, kuri naudojama sekti bendrai naudojamiems failams). ?MmSt? problemos paprastai pasirei?kia kaip virtualiosios atminties puslapi? telkinio i?eikvojimas (?vykio ID 2020).

?Exchange? jungiamumo ir ?Outlook? efektyvumo trik?i? ?alinimas, kai yra bendrai naudojam? fail?

Jei aplinkoje yra tinklu bendrinam? .pst fail?, ?sitikinkite, kad trik?i? ?alinimo metu vadovaujamasi ?iomis rekomendacijomis: 
 • ?ie failai turi neb?ti saugomi toje pa?ioje saugojimo laikmenoje kaip failai, naudojami ?Exchange? serveryje. Tai apima pagrindinius failus, duomen? bazes ir ?urnalo failus.
 • ?ie failai gali b?ti atjungti nuo ?Outlook? profilio, o ?Outlook? turi b?ti paleid?iama i? naujo.

D?l ?i? trik?i? ir galimyb?s, kad bendrai naudojami .pst failai gali sukelti kliento efektyvumo trik?i?, ?Microsoft Exchange? serverio ir ?Microsoft Office Outlook? palaikymo komandos ?alindamos triktis turi vykdyti ?iuos veiksmus.

Nuorodos

Daugiau informacijos pateikiama spustel?jus ?? straipsnio numer? ir per?i?r?jus ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
208480 ?Outlook? saugojimo priemoni? paskirties ir talpos apra?as (gali b?ti angl? k.)
177446 Kaip patikrinti ?Microsoft? nuotolini? proced?r? i?kvietimo efektyvum? (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 297019 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Release Candidate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbstore kbemail kbinfo KB297019

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com