Làm th? nào đ? s? d?ng t?p tin d?ch v? nhân b?n t?p và các b? l?c thư m?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296944 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các b? l?c t?p tin và thư m?c cho n?i dung đư?c nhân r?ng d?ch v? nhân b?n t?p (FRS).

FRS là m?t công c? multithreaded, Th?c s? nhi?u nhân r?ng s? thay th? các d?ch v? m?ng LAN Manager nhân r?ng (LMREPL) trong các phiên b?n Microsoft Windows NT 3.x và 4.0. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên và máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng các chính sách h? th?ng và đăng nh?p Script cho khách hàng d?a trên Windows 2000 và trư?c đó.

FRS c?ng có th? sao chép n?i dung gi?a Windows 2000 d?a trên các máy ch? lưu tr? cùng ch?u l?i phân ph?i t?p h? th?ng (Dfs) g?c ho?c b?n sao nút con.

T?ng quan

B? l?c này t?p tin và thư m?c đư?c qu?n l? b?i fRSFileFilter và fRSDirectoryFilter thu?c tính c?a l?p NTFRS-b?n sao-Set. T?p tin và thư m?c các b? l?c đư?c duy tr? cho m?i b?n sao FRS bao g?m các sau:
 • Sysvol. Sao chép cho Sysvol ng?m đư?c kích ho?t.
 • L?i khoan dung r? trên đó nhân r?ng có đư?c kích ho?t.
 • DFS con các nút đư?c đ?t trên Windows 2000 d?a trên các máy ch? mà trên đó nhân r?ng có đư?c kích ho?t. DFS nhân r?ng ph?i đư?c kích ho?t trong phân ph?i qu?n l? h? th?ng t?p tin-theo (Dfsgui.msc) trên m?i c?p đ? c?a không gian tên Dfs "sao" b?i nhi?u hơn m?t d?a trên Windows 2000 server ho?c b? đi?u khi?n vùng.

B?ng cách s? d?ng t?p tin Dfs và các b? l?c thư m?c

B?n có th? áp d?ng b? l?c t?p tin và thư m?c trên NTFRS b?n sao, đ?t các đ?i tư?ng đ? ngăn ch?n t?p tin trên Windows 2000 h? th?ng kh?i lư?ng ho?c replicated Dfs t?p đư?c nhân r?ng. B?n có th? xác đ?nh các b? l?c t?p tin và thư m?c trong d?ch v? Active Directory cho m?i b?n sao FRS riêng l?, ho?c trong registry, mà ?nh hư?ng đ?n m?i b?n sao FRS đư?c lưu tr? trên máy ch? đó. Các b? l?c cu?i cùng đư?c áp d?ng cho các b?n sao đư?c t?o thành t? các thi?t l?p trong Active Directory và cơ quan đăng k? như là m?t c?u h?nh sau:
Giá tr? đư?c cung c?p trong Active Directory: không có
Giá tr? đư?c cung c?p trong đăng k?: không có
K?t qu? l?c chu?i đư?c s? d?ng: m?t b? l?c t?p tin m?c đ?nh c?a *.tmp, *.bak, ~ *, không có b? l?c thư m?c

Giá tr? đư?c cung c?p trong Active Directory: không có
Giá tr? đư?c cung c?p trong registry: có
K?t qu? l?c chu?i đư?c s? d?ng: giá tr? t? s? đăng k?

Giá tr? đư?c cung c?p trong Active Directory: có
Giá tr? đư?c cung c?p trong đăng k?: không có
K?t qu? l?c chu?i đư?c s? d?ng: giá tr? t? Active Directory

Giá tr? đư?c cung c?p trong Active Directory: có
Giá tr? đư?c cung c?p trong registry: có
K?t qu? l?c chu?i đư?c s? d?ng: giá tr? t? Active Directory và giá tr? t? s? đăng k?
Theo m?c đ?nh, giá tr? l?c t?p tin trong thư m?c ho?t đ?ng đư?c thi?t l?p đ? "*.tmp, *.bak, ~ *" và giá tr? trong registry không đư?c thi?t l?p. Các b? l?c thư m?c không đư?c đ?t trong thư m?c ho?t đ?ng ho?c trong s? đăng k?.

D?a trên các c?u h?nh đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, n?u ngư?i qu?n tr? mu?n đ? nhân r?ng t?t c? các t?p tin trong m?t b?n sao FRS và do đó xóa các t?p tin m?c đ?nh b? l?c trong Active Directory, b? l?c k?t qu? đư?c áp d?ng cho các b?n sao không bao g?m các t?p tin có tên bao g?m *.tmp, *.bak, và ~ *. Cho b? l?c t?p tin m?c đ?nh không ph?i là đ? đư?c s? d?ng, các b? l?c t?p tin trong thư m?c ho?t đ?ng không đư?c tr?ng. Thi?t l?p b? l?c t?p tin đ? d?u ph?y (,) là đ? đ? cho phép t?t c? các t?p đư?c nhân r?ng.

Ch?y các ntfrsutl ds l?nh hi?n th? t?p tin và thư m?c các b? l?c đư?c đ?nh ngh?a trên b?n sao FRS trong Active Directory. Tuy nhiên, đi?u này không có b? l?c th?c t? đư?c áp d?ng cho các b?n sao. Ch?y các ntfrsutl b? l?nh hi?n th? các t?p tin k?t qu? và b? l?c thư m?c trên sao FRS, mà đư?c t?o ra d?a trên các c?u h?nh đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.

Thi?t l?p t?p tin và thư m?c các b? l?c trên m?t b?n sao FRS trong Active Directory

 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, xác minh r?ng các Tính năng nâng cao l?nh có m?t d?u.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m đúp vào Các vấn đề, sau đó b?m đúp chu?t D?ch v? sao nhân b?n t?p.

Thi?t l?p b? l?c cho Sysvol

 1. Nh?p chu?t ph?i Kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (Sysvol chia s?), sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Trên các B?n sao t?p tab, c?u h?nh các b? l?c t?p tin và thư m?c mà b?n mu?n.
 3. Nh?p vào Ok đ? lưu các thi?t đ?t này.

Thi?t l?p b? l?c cho b?n sao Dfs

 1. B?m đúp DFS t?p, và sau đó b?m đúp chu?t vào các DFS g?c container.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng đ?i di?n cho các b?n sao Dfs mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các B?n sao t?p tab, c?u h?nh các b? l?c t?p tin và thư m?c mà b?n mu?n.
 4. Nh?p vào Ok đ? lưu các thi?t đ?t này.

B?ng cách s? d?ng m?c đăng k?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

B?n có th? s? d?ng các m?c đăng k? sau đây đ? đ?t các b? l?c t?p tin và thư m?c cho t?t c? các b?n sao t?p đư?c lưu tr? trên m?t máy ch?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters

Tên: Danh sách b? l?c lo?i tr? t?p
Lo?i: REG_SZ
D? li?u: Tên t?p tin b? lo?i tr? kh?i nhân r?ng

Tên: Danh sách b? l?c lo?i b? thư m?c
Lo?i: REG_SZ
D? li?u: Tên thư m?c b? lo?i tr? kh?i nhân r?ng
LƯU ?: Các b? l?c mà b?n đ? đ?t trong s? đăng k? ph?i đư?c đ?t trên t?t c? các máy ch? là các thành viên c?a nh?ng b?n sao n?u b?n mu?n duy tr? m?t chính sách nh?t quán nhân r?ng trên t?t c? máy ch?.
Thu?c tính

ID c?a bài: 296944 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB296944 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296944

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com