Bạn nhận được thông báo "Office đã phát hiện thay đổi lớn trong cấu hình máy của bạn" khi bạn khởi động chương trình Office

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296924 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office đang đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau
Microsoft Office ?n b?n đ? phát hi?n m?t thay đ?i đáng k? trong c?u h?nh máy tính c?a b?n. Cho Microsoft Office ?n b?n đ? ti?p t?c ho?t đ?ng đúng, và đ? tránh nh?p c?nh vào gi?m ch?c năng mode, b?n ph?i kích ho?t l?i s?n ph?m c?a b?n. V?i các s?n ph?m trong ch? đ? gi?m ch?c năng, b?n s? không th? đ? ti?t ki?m ho?c t?o tài li?u m?i, và s?n ph?m ch?c năng s? đư?c gi?m. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng gi?m ch? đ?, b?m vào nút tr? giúp.

Đ? b?t đ?u quá tr?nh kich, xin vui l?ng chèn văn ph?ng Microsoft c?a b?n ?n b?n, sau đó b?m nút ti?p theo.
nơi ?n b?n là s?n văn ph?ng ph?m mà b?n cài đ?t, ví d?, Microsoft Office XP Professional v?i FrontPage.

Khi b?n b?m vào Ti?p theo, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau
Các tính năng b?n đang c? g?ng s? d?ng là vào tài nguyên m?ng không s?n dùng.

B?m OK đ? th? l?i, ho?c nh?p vào m?t đư?ng d?n khác vào m?t thư m?c có ch?a gói cài đ?t '?n b?n gói.msi' trong h?p dư?i đây.
nơi ?n b?n gói là tên t?p tin gói Windows Installer đư?c s? d?ng đ? cài đ?t Office (ví d?, Proplus.msi).

N?u b?n b?m vào L?i ra trong h?p tho?i đó hi?n th? thông báo đ?u tiên, văn ph?ng chương tr?nh b?t đ?u trong ch? đ? gi?m ch?c năng.

NGUYÊN NHÂN

Thông báo đ?u tiên trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? xu?t hi?n n?u ph?n c?ng trên máy tính c?a b?n thay đ?i đáng k? t? khi b?n ban đ?u cài đ?t Office. Khi b?n b?m vào Ti?p theo trong h?p tho?i này, thư th? hai xu?t hi?n n?u b?n không có quy?n truy c?p vào m?t văn ph?ng ngu?n v? trí h?p l?. Ví d?, n?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính trên m?ng c?a b?n, và b?n không k?t n?i vào m?ng, thư th? hai v?.

LƯU ?: B?n không nh?n đư?c tin nh?n th? hai n?u b?n có quy?n truy c?p vào m?t văn ph?ng ngu?n v? trí h?p l?. Trong trư?ng h?p này, b?m Ti?p theo t? đ?ng s?a ch?a cài đ?t c?a b?n, và tin nh?n không xu?t hi?n sau khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh văn ph?ng.

LƯU ?: Cài đ?t c?p phép kh?i lư?ng c?a Office XP SP1 và phiên b?n m?i nh?t và Office 2003 không bao gi? yêu c?u kích ho?t, và c?ng không làm h? yêu c?u cho.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: N?u b?n đang s? d?ng Office XP Enterprise Edition

N?u b?n đang s? d?ng Office XP Enterprise Edition, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách áp d?ng Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n doanh nghi?p ho?c bán l? c?a Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290134Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u b?n có bán l? ho?c phiên b?n doanh nghi?p Office XP

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Office XP SP-1, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307843 OFFXP: T?ng quan v? Office XP Service Pack 1

Cách 2: Xác đ?nh v? trí m?ng h?p l?

Th?c hi?n theo các bư?c này n?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính.
 1. Nh?p vào Ti?p theo trong h?p tho?i đó hi?n th? thông báo đ?u tiên.
 2. N?u h?p tho?i hi?n th? thông báo th? hai xu?t hi?n, h?y g? đư?ng d?n h?p l? cho m?t văn ph?ng m?ng cài đ?t hành chính ngu?n v? trí trên các S? d?ng tính năng t? h?p.

  B?n c?ng có th? nh?p Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí cài đ?t hành chính.

  LƯU ?: Xác đ?nh m?t đư?ng d?n đ?n m?t đ?a CD-ROM văn ph?ng. Xin vui l?ng làm theo các bư?c đư?c cung c?p trong ph?n "Thay đ?i ngu?n t? an hành chính cài đ?t đ? CD-ROM" c?a bài vi?t này.
 3. Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ok đ? d?u nh?c đó s? yêu c?u b?n b? thu?c lá và kh?i đ?ng l?i t?t c? các chương tr?nh.
 5. Thoát kh?i t?t c? các m? văn ph?ng chương tr?nh.
 6. Kh?i đ?ng l?i b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.

Phương pháp 3: Xác đ?nh v? trí đ?a CD-ROM

Th?c hi?n theo các bư?c này n?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng t? đ?a CD-ROM.
 1. Nh?p vào Ti?p theo trong h?p tho?i đó hi?n th? thông báo đ?u tiên.
 2. N?u h?p tho?i hi?n th? thư th? hai xu?t hi?n, h?y g? m?t đư?ng d?n đ?n m?t đ?a CD-ROM XP văn ph?ng.

  LƯU ?: N?u b?n không có m?t văn ph?ng CD-ROM, không g? m?t đư?ng d?n đ?n m?t m?ng cài đ?t hành chính. Làm theo các bư?c đư?c cung c?p trong ph?n "Thay đ?i ngu?n t? đ?a CD-ROM to an hành chính Installation" c?a bài vi?t này.
 3. Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ok đ? d?u nh?c đó s? yêu c?u b?n b? thu?c lá và kh?i đ?ng l?i t?t c? các chương tr?nh.
 5. Thoát kh?i t?t c? các m? văn ph?ng chương tr?nh.
 6. Kh?i đ?ng l?i b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.

Thay đ?i các ngu?n t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính đ? đ?a CD-ROM

N?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính, b?n không th? s? d?ng đ?a CD-ROM đ? s?a ch?a cài đ?t văn ph?ng c?a b?n. Đ? thay đ?i t? m?t cài đ?t hành chính đ? ti?n tr?nh cài đ?t s? d?ng đ?a CD-ROM cho b?t k? ho?t đ?ng Windows Installer, b?n ph?i g? b? cài đ?t văn ph?ng và sau đó cài đ?t l?i t? đ?a CD-ROM.

Đ? thay đ?i các ngu?n t? ti?n tr?nh cài đ?t hành chính đ?a CD-ROM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. B?m đúp vào các Thêm/lo?i b? chương tr?nh B?ng đi?u khi?n.
 3. Nh?p đúp vào m?c nh?p cho các s?n ph?m văn ph?ng mà b?n đ? cài đ?t.
 4. Trong các Tùy ch?n ch? đ? b?o tr? h?p tho?i, ch?n G? b? cài đ?t văn ph?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Có đ? xác nh?n vi?c lo?i b? các văn ph?ng.
 6. Nh?p vào Ok khi vi?c lo?i b? các k?t thúc.
 7. H?y đưa CD-ROM c?a văn ph?ng.
 8. Làm theo h?p tho?i thi?t l?p cài đ?t văn ph?ng t? đ?a CD-ROM.

  LƯU ?: N?u b?n s? d?ng m?t đ?a CD key đó không ph?i là m?t phím âm lư?ng gi?y phép, b?n s? đư?c yêu c?u đ? kích ho?t s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n sau khi cài đ?t t? đ?a CD-ROM hoàn t?t.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thay đ?i đ? đ?a CD-ROM cho v? trí t?p ngu?n văn ph?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
297834B?n nh?n đư?c m?t "l?i 1706. Thi?t l?p không th? t?m th?y t?p yêu c?u"báo l?i khi b?n s?a ch?a ho?c cài đ?t m?t tính năng trong văn ph?ng

Thay đ?i các ngu?n t? đ?a CD-ROM cho ti?n tr?nh cài đ?t hành chính

N?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng t? đ?a CD-ROM, nhưng b?n không có đ?a CD-ROM văn ph?ng c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t cài đ?t qu?n tr? m?ng đ? s?a ch?a cài đ?t văn ph?ng c?a b?n.
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i m?t l?nh đư?ng dây tương t? như sau, và sau đó nh?p vào Ok
  đư?ng d?n\Setup.exe cài đ?t l?i = ProductFiles Reinstallmode = vm /qb
  nơi đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? đ? cài đ?t qu?n tr? m?ng c?a b?n.

  LƯU ?: Tham s? ProductFiles ph?i đư?c g? chính xác như nó xu?t hi?n trong d?ng l?nh trư?c.

 4. B?t đ?u b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.
 5. Nh?p vào Ti?p theo khi h?p tho?i v?i các thông báo đ?u tiên xu?t hi?n.

  B? cài đ?t Windows t? đ?ng s?a ch?a cài đ?t c?a b?n, b?ng cách s? d?ng v? trí qu?n tr? m?ng đ? ch? đ?nh trong bư?c 3.
 6. Nh?p vào Ok d?u nh?c yêu c?u b?n b? thu?c lá và kh?i đ?ng l?i t?t c? h?y m? chương tr?nh.
 7. Thoát kh?i t?t c? các m? văn ph?ng chương tr?nh.
 8. Kh?i đ?ng l?i b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.
LƯU ?: Sau khi b?n làm theo các bư?c này, tr?nh cài đ?t Windows s? d?ng v? trí máy ch? này b?t c? khi nào nó c?n ph?i cài đ?t l?i, s?a ch?a ho?c thêm m?t tính năng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t s?a ch?a lâu dài cho các phiên b?n Office XP doanh nghi?p đ? ngăn ng?a l?i này x?y ra, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304226M?t tin nh?n cho xu?t hi?n khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh Office XP đ? đư?c cài đ?t t? m?t phiên b?n doanh nghi?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng gi?m ch? đ? và kích ho?t s?n ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293151Mô tả về Thuật sỹ Kích hoạt Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 296924 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbmt KB296924 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296924

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com