Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t nhi?u c?a s? C?p Nh?t s?n ph?m (ví d? như, C?p Nh?t quan tr?ng, các b?n vá l?i b?o m?t ho?c hotfixes) mà s? d?ng Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) ho?c Update.exe (Microsoft Windows Năm 2000, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003) v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i. Bài vi?t này là dành cho qu?n tr? viên và các chuyên gia CNTT. B?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t s?n ph?m Windows mà s? d?ng Hotfix.exe ho?c Update.exe ho?c là m?t m?nh ho?c k?t h?p v?i các c?a s? (có ho?c không có m?t gói d?ch v?).

Chú ý Các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này không làm vi?c cho C?p Nh?t s?n ph?m không s? d?ng Hotfix.exe ho?c Update.exe như cài đ?t chương tr?nh. Ví d?, C?p Nh?t Internet Explorer cho Windows NT 4.0, Windows năm 2000, và Windows XP s? d?ng ti?n tr?nh cài đ?t INF d?a trên thay v? Update.exe. Như m?t k?t qu?, b?n không th? s? d?ng th? t?c này đ? cài đ?t nhi?u Microsoft Internet Thám hi?m b?n C?p Nh?t v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i vào Windows NT 4.0, Windows 2000, ho?c Windows XP. B?i v? s? d?ng C?p Nh?t Internet Explorer cho Windows Server 2003 Update.exe như chương tr?nh cài đ?t, b?n có th? s? d?ng th? t?c này đ? cài đ?t h?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ?, xem dư?i đây Các trang Web Microsoft:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 cài đ?t Hotfix và hư?ng d?n tri?n khai
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750542.aspx
Windows XP
Hư?ng d?n đ? cài đ?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t cho Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Hư?ng d?n đ? cài đ?t và tri?n khai các b?n c?p nh?t cho Microsoft Windows Server 2003 và Windows XP 64-Bit Edition Phiên b?n 2003
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 cài đ?t và tri?n khai thông tin C?p Nh?t
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/0e02a953-ACA7-4dad-b3e2-c94ea72bbc3d1033.mspx

THÔNG TIN THÊM

B?n c?p nh?t s?n ph?m Windows (ví d?, là m?t c?p nh?t quan tr?ng, m?t vá l?i b?o m?t, ho?c m?t hotfix) là m?t t?p tin th?c thi (exe) có ch?a m?t trong ho?c nhi?u h? th?ng t?p tin r?ng b?n có th? áp d?ng cho Windows đ? s?a m?t v?n đ? c? th?. D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m phân ph?i hotfixes cho khách hàng nh?ng ngư?i đang b? ?nh hư?ng b?i m?t v?n đ? c? th?. C?p Nh?t quan tr?ng và các đ?p vá b?o m?t đang C?p Nh?t Microsoft khuy?n cáo cho t?t c? khách hàng. B?n có th? l?y C?p Nh?t quan tr?ng và các đ?p vá b?o m?t t? Windows Update Web site Microsoft Update Web site, Microsoft t?i v? Trung tâm, ho?c t? trang Web Microsoft trang web.

Windows XP x 64 Edition C?p Nh?t và c?p nh?t Windows Server 2003 ho?c b?n c?p nh?t Windows XP và Windows 2000 đư?c t?o sau khi tháng mư?i hai 2002

Chú ý Đ? xác đ?nh khi m?t b?n C?p Nh?t đư?c t?o ra, xem ngaøy Modified trên Update.exe ho?c Hotfix.exe chương tr?nh cài đ?t trong C?p Nh?t gói.

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t s?n ph?m Windows trên m?t máy vi tính, ch?y s?n ph?m C?p Nh?t chương tr?nh trên máy tính mà b?n mu?n C?p Nh?t. Đ? cài đ?t nhi?u s?n ph?m C?p Nh?t mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính gi?a m?i cài đ?t, s? d?ng các /z chuy?n đ?i.

Tùy ch?n d?ng l?nh cho chương tr?nh Update.exe

B?ng sau đây xác đ?nh các tùy ch?n d?ng l?nh (ho?c chuy?n m?ch) r?ng chương tr?nh Update.exe h? tr?:
Switch Description
------ ----------- 
/f Forces other programs to close at shutdown. /n Does not back up files for removing hotfixes. /z Does not restart the computer after the installation is
		 completed. /q Uses quiet mode; no user interaction is required. /m Uses unattended Setup mode (Windows 2000). /u Uses unattended Setup mode (Windows XP). /l Lists installed hotfixes. 
M?u m? sau là m?t t?p tin th?c thi cài đ?t nhi?u s?n ph?m C?p Nh?t và đ?m b?o r?ng các chính xác các t?p tin đư?c thay th? sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Chú ý Ch?c năng QChain.exe đư?c bao g?m trong t?t c? Windows XP x 64 Phiên b?n, Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000 s?n ph?m C?p Nh?t mà s? d?ng Update.exe và đó đ? đư?c phát hành t? ngày 18 tháng 5 năm 2001. Tuy nhiên, m?t v?n đ? t?n t?i trong s?n ph?m C?p Nh?t mà đ? đư?c phát hành trư?c khi tháng 12 2002 mà có th? áp d?ng nh? phân sai ngày c?a b?n máy tính trong m?t s? trư?ng h?p. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành m?t C?p Nh?t Phiên b?n QChain.exe đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Cho thông tin thêm v? v?n đ? này ho?c đ? có đư?c C?p Nh?t Qchain.exe công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
815062T?p tin chính xác không đư?c cài đ?t khi b?n xích nhi?u hotfixes

T?t c? các b?n c?p nh?t Windows NT 4.0 ho?c b?n c?p nh?t Windows XP và Windows 2000 đư?c t?o trư?c tháng 12 năm 2002

Chú ý Đ? xác đ?nh khi m?t c?p nh?t s?n ph?m đư?c t?o ra, h?y ki?m tra các L?n ngày trên Update.exe ho?c Hotfix.exe chương tr?nh cài đ?t trong các C?p nh?t các gói.

Microsoft đ? phát hành m?t công c? d?ng l?nh là đ?t tên QChain.exe. V?i QChain.exe, qu?n tr? h? th?ng có th? chu?i thông tin C?p Nh?t v?i nhau. Khi b?n xích b?n C?p Nh?t, b?n cài đ?t nhi?u C?p Nh?t mà không c?n kh?i đ?ng l?i máy tính gi?a m?i cài đ?t. N?u không có công c? này, là duy nh?t phương pháp đư?c h? tr? là kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi m?i cài đ?t b?n C?p Nh?t. Các QChain.exe công c? có nh?ng l?i ích sau:
 • Nó làm tăng th?i gian ho?t đ?ng cho các máy ch? v? máy tính không đang đư?c n?i l?i gi?a m?i cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 • Nó cho phép cài đ?t nhanh hơn nhi?u thông tin C?p Nh?t trên m?t máy vi tính.
 • Nó ho?t đ?ng trên Windows 2000 và Windows NT 4.0.
Chú ý Ch?c năng QChain.exe đư?c bao g?m trong t?t c? Windows XP và Windows 2000 các b?n C?p Nh?t đư?c phát hành t? ngày 18 tháng 5 năm 2001, nhưng m?t v?n đ? t?n t?i trong b?n C?p Nh?t phát hành trư?c tháng 12 năm 2002 có th? d?n đ?n nh? phân sai đư?c đ?t trên máy tính c?a b?n trong m?t s? trư?ng h?p. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a QChain.exe đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm v? v?n đ? này ho?c đ? có đư?c các công c? Qchain.exe C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815062T?p tin chính xác không đư?c cài đ?t khi b?n xích nhi?u hotfixes

Lo?t C?p Nh?t b?n cài đ?t mà không có QChain.exe là không an toàn

Khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, n?u m?t t?p tin b? khóa ho?c s? d?ng, nó không th? đư?c thay th?. Do đó, các t?p tin đư?c đ?t trong đ?i tên t?p tin đang ch? gi?i quy?t hàng đ?i và đư?c thay th? sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i. V?n đ? x?y ra trong các k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t b?n C?p Nh?t A và b không kh?i đ?ng l?i máy tính gi?a b?n cài đ?t.
 • C? hai gói ch?a t?p X. tr?n gói c?a m?t t?p x là phiên b?n 3; gói c?a b t?p x là phiên b?n 2. Phiên b?n c?a t?p tin x trên máy tính Phiên b?n 1.
 • Khi gói a đư?c cài đ?t, nó đ?t các phiên b?n c?a t?p tin X trong hàng đ?i ch? x? l? t?p tin đ?i tên.
 • Khi gói b đư?c cài đ?t, nó đ?t các phiên b?n c?a t?p tin X trong hàng đ?i ch? x? l? t?p tin đ?i tên.
 • Khi máy tính đư?c kh?i đ?ng l?i, v? gói b cài đ?t cu?i cùng, các phiên b?n c?a t?p x đư?c cài đ?t (trong đ?i tên t?p tin đang ch? gi?i quy?t hàng đ?i, t?p tin cu?i cùng là m?t trong đó đư?c s? d?ng). Do đó, phiên b?n 2 là cài đ?t thay v? c?a phiên b?n 3 như b?n mong đ?i.

N?u trư?c đây chained C?p Nh?t đư?c cài đ?t mà không c?n kh?i đ?ng l?i

M?c dù k?ch b?n này là hi?m, nó là th?c hành t?t đ? xác minh là máy tính c?a b?n có t?t c? các b?n s?a l?i mà b?n tin r?ng đ? đư?c cài đ?t. Ki?m ch?ng s? d?ng này, các công c? Qfecheck.exe. Đ? bi?t thêm v? Qfecheck.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282784Qfecheck.exe đ? ki?m ch?ng các cài đ?t c?a Windows 2000 và Windows XP hotfixes
QChain.exe làm s?ch đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Các ho?t đ?ng chính trong registry đ? đ?m b?o r?ng ch? có b?n m?i nh?t c?a m?t t?p đư?c cài đ?t sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính.

Cài đ?t C?p Nh?t nhi?u v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

 1. Ch?y tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t v?i các -z chuy?n đ?i đ? hư?ng d?n các tr?nh cài đ?t không ph?i kh?i đ?ng l?i sau khi các cài đ?t. Thêm các -m chuy?n đ?i (cho ch? đ? im l?ng) n?u b?n không mu?n nh?c nh? ho?c tin nh?n đ? xu?t hi?n trong ti?n tr?nh cài đ?t.

  Tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t là m?t trong nh?ng chương tr?nh sau:
  • T?p chương tr?nh tr?n gói self-extracting (ví d?, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (n?u b?n đ? trích xu?t t?t c? các t?p tin t? gói).
 2. Sau khi b?n cài đ?t t?t c? các hotfix, ch?y QChain.exe.
 3. Khởi động lại máy tính.
B?n c?ng có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? làm đi?u này. Sau đây t?p tin th?c thi m?u ch?ng t? phương pháp này:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=some path
%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Làm th? nào đ? có đư?c QChain.exe

Ch?c năng QChain.exe đư?c bao g?m trong t?t c? Windows XP và Windows 2000 b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành t? ngày 18 tháng 5 năm 2001, nhưng m?t v?n đ? t?n t?i trong C?p Nh?t đư?c phát hành trư?c khi tháng 12 2002 mà có th? d?n đ?n nh?ng sai trái nh? phân đư?c đ?t trên máy tính c?a b?n trong m?t s? trư?ng h?p. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a QChain.exe đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm v? v?n đ? này ho?c đ? có đư?c các công c? Qchain.exe C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815062T?p tin chính xác không đư?c cài đ?t khi b?n xích nhi?u hotfixes

Cú pháp QChain.exe l?nh

qchain [LogFilename]
[Tùy ch?nLogFilename] tham s? t?o ra m?t t?p tin v?i m?t trư?c và sau khi b?n ch?p đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Ho?t đ?ng kinh doanh chính.

M?u QChain.exe đ?u ra

----Old thông tin trong Registry------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Phiên b?n: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên b?n: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Phiên b?n: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên b?n: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Phiên b?n: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên b?n: 5.0.2183.1

----Thông tin m?i trong Registry------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Phiên b?n: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên b?n: 5.0.2183.1

H?n ch? c?a QChain.exe

M?c dù QChain làm vi?c v?i h?u h?t các Windows NT 4.0 và Windows 2000 C?p Nh?t, QChain.exe không th? làm vi?c v?i C?p Nh?t ch?a nh? phân t?p tin đó đư?c li?t kê trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Nh? phân t?p tin (nh? phân) đư?c li?t kê trong này khóa s? đăng k? đư?c t?i vào b? nh? lúc kh?i đ?ng. Khi tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t g?i các GetFileVersionInfo ch?c năng trên m?t nh? phân t? danh sách này, tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t đ? c?p đ?n nh? phân đ? đư?c n?p thay v? c?a nh? phân th?c s? hi?n di?n trong v? trí đích.

B?i v? các t?p tin nh? phân đư?c li?t kê trong các
KnownDLLs
đăng k? khóa t?i vào b? nh? lúc kh?i đ?ng, tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t ph?i thay th? các m?c tiêu nh? phân v?i đôi c? đ?nh trư?c khi máy tính kh?i đ?ng l?i. V? v?y, tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t không t?o ra m?t đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Operation đ? thay th? đôi lúc kh?i đ?ng l?i. Thay vào đó, các C?p Nh?t di chuy?n đôi hi?n t?i đ? m?t v? trí t?m th?i, đ?t đôi c? đ?nh nơi nh? phân hi?n t?i, và sau đó t?o ra m?t đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Operation đ? xóa khi nh? phân hi?n t?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

QChain ?nh hư?ng đ?n ch? Pending File Rename Các ho?t đ?ng th?c hi?n ho?t đ?ng thay th? nh? phân. Nó không làm b?t c? đi?u g? v?i Pending File Rename Operations mà th?c hi?n ho?t đ?ng xóa.

T?t c? các b?n c?p nh?t Windows NT 4.0 và t?t c? các b?n c?p nh?t Windows 2000 có s?m hơn S? d?ng SP2 GetFileVersionInfo đ? xác đ?nh phiên b?n c?a m?t t?p tin. N?u b?n cài đ?t hai ho?c nhi?u hơn B?n c?p nh?t Windows NT 4.0 ho?c pre-SP2 Windows 2000 thông tin C?p Nh?t, và các b?n C?p Nh?t ch?a ch?ng chéo KnownDLLs, s? d?ng QChain đ? chu?i cài đ?t nh?ng b?n C?p Nh?t không làm cho ch?c ch?n r?ng vi?c s?a ch?a versioned m?i nh?t đư?c cài đ?t.

Các k?ch b?n sau đây cho th?y t?i sao QChain có th? không đ?t đôi chính xác trên các h? th?ng:
 • B?n cài đ?t C?p Nh?t gói a và b và b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i gi?a b?n cài đ?t.
 • C? hai gói ch?a Kernel32.dll, m?t t?p tin có trong các KnownDLLs danh sách. Gói a bao g?m Kernel32.dll phiên b?n 3, gói b bao g?m Kernel32.dll phiên b?n 2, và máy tính có Kernel32.dll phiên b?n 1 cài đ?t.
 • Khi gói a đư?c cài đ?t, GetFileVersionInfo báo cáo r?ng các máy tính có Kernel32.dll phiên b?n 1. B?i v? gói a bao g?m Phiên b?n 3, tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t xác đ?nh s? c?n thi?t cho t?p tin thay th?.
  • Tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t di chuy?n Kernel32.dll phiên b?n 1 trên máy tính đ?n m?t v? trí t?m th?i và t?o ra m?t đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Ho?t đ?ng đ? xóa các t?p tin Kernel32.dll t? v? trí t?m th?i ti?p theo th?i gian kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • Gói c?a m?t Kernel32.dll phiên b?n 3 đư?c sao chép đ? các máy tính.
 • Khi gói b cài đ?t, GetFileVersionInfo v?n c?n nh?ng báo cáo Kernel32.dll phiên b?n 1 đư?c cài đ?t trên các máy tính b?i v? GetFileVersionInfo đ?c thông tin Phiên b?n t? Kernel32.dll là đư?c t?i trong b? nh?. Gói b có phiên b?n 2, và do đó xác đ?nh các hotfix s? c?n thi?t cho t?p tin thay th?.
  • Tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t di chuy?n Kernel32.dll bây gi? trên máy tính (gói c?a m?t Kernel32.dll phiên b?n 3) đ?n m?t v? trí t?m th?i và t?o ra m?t đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Operation xoá (b?n 3) Kernel32.dll t? v? trí t?m th?i ti?p theo th?i gian kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • Gói c?a B Kernel32.dll phiên b?n 2 đư?c sao chép đ? các máy tính.
 • QChain ch?y, nhưng không có không có đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên Ho?t đ?ng cho t?p tin thay th? và QChain do đó không có g?.
 • V? gói b cài đ?t g?n đây nh?t, gói b Kernel32.dll phiên b?n 2 là ? đúng v? trí trên máy tính. V? v?y, nó t?i vào b? nh? khi máy tính kh?i đ?ng l?i. Đ?i tên t?p đang ch? gi?i quy?t Ho?t đ?ng xoá c? hai b?n g?c Kernel32.dll phiên b?n 1 và gói a Kernel32.dll phiên b?n 3. Do đó, máy tính bây gi? có phiên b?n Kernel32.dll 2 thay v? c?a phiên b?n 3.
Đó là m?t bài-SP2 Windows 2000 s?a ch?a nơi GetFileVersionInfo không c?n đư?c s? d?ng trên các KnownDLLs mà đư?c n?p trong b? nh?. Thay vào đó, tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t B?n đ? các t?p tin có th?c s? hi?n di?n trong v? trí đích, và sau đó cu?c g?i GetFileVersionInfo trên các t?p tin đư?c ánh x?. V? v?y, b?n có th? s? d?ng QChain.exe đ? chu?i bài-SP2 Windows 2000 C?p Nh?t v?i nhau. Khi b?n làm như v?y, các phiên b?n m?i nh?t c?a m?t t?p đư?c cài đ?t, không phân bi?t c?a b? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t.

N?u b?n phát l?i các k?ch b?n trư?c đó, và s? d?ng b?n c?p nh?t Windows 2000 bài-SP2, các hotfix trong gói b b?n đ? tr?n gói c?a m?t Kernel32.dll và nh?n ra phiên b?n 3. Phiên b?n 3 là ch?m hơn gói c?a B Kernel32.dll phiên b?n 2. V? v?y, gói b không thay th? Kernel32.dll đó là trên h? th?ng, và gói ph?n m?m A's Kernel32.dll phiên b?n 3 là phiên b?n máy tính m?t cách chính xác s? d?ng sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 296861 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB296861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com