Instaliranje vi?e ispravki ili hitnih ispravki za Windows pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja sistema

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 296861 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da instalirate vi?e ispravki za Windows proizvod (na primer, kriti?ne ispravke, bezbednosne zakrpe ili hitne ispravke) koje koriste Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) ili Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003) pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja sistema. Ovaj ?lanak je namenjen administratorima i IT stru?njacima. Ispravke za Windows proizvod koje koriste Hotfix.exe ili Update.exe mo?ete da instalirate samostalno ili u kombinaciji sa operativnim sistemom Windows (sa ili bez servisnog paketa).

Napomena Procedura opisana u ovom ?lanku ne mo?e se primeniti na ispravke za proizvod koje ne koriste Hotfix.exe ili Update.exe kao instalacioni program. Na primer, ispravke za Internet Explorer za Windows NT 4.0, Windows 2000 i Windows XP koriste instalaciju zasnovanu na INF datoteci umesto datoteke Update.exe. Usled toga, ovu proceduru ne mo?ete da koristite za instaliranje vi?e ispravki za Microsoft Internet Explorer pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja operativnog sistema Windows NT 4.0, Windows 2000 ili Windows XP. Budu?i da ispravke za Internet Explorer za Windows Server 2003 koriste Update.exe kao instalacioni program, ovu proceduru mo?ete da koristite za njihovo instaliranje.

Za dodatne informacije o ovim temama pogledajte slede?e Microsoft Web lokacije:

Windows 2000
Vodi? za instalaciju i primenu hitnih ispravki za Microsoft Windows 2000
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc750542.aspx
Windows XP
Vodi? za instalaciju i primenu ispravki za Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 i Windows XP Professional 64-bitno izdanje
Vodi? za instalaciju i primenu ispravki za Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1
Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 ? instaliranje i primena ispravki
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc706993(WS.10).aspx

Dodatne informacije

Ispravka za Windows proizvod (na primer, kriti?na ispravka, bezbednosna zakrpa ili hitna ispravka) predstavlja izvr?nu (.exe) datoteku koja sadr?i jednu ili vi?e sistemskih datoteka koju mo?ete primeniti na Windows radi re?avanja odre?enog problema. Slu?be koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode distribuiraju hitne ispravke korisnicima koji su ozbiljno ugro?eni odre?enim problemom. Kriti?ne ispravke i bezbednosne zakrpe predstavljaju ispravke koje Microsoft preporu?uje svim korisnicima. Kriti?ne ispravke i bezbednosne zakrpe mo?ete da pribavite na Web lokacijama Windows Update, Microsoft Update, Microsoft Download Center ili putem ostalih Microsoft Web lokacija.

Ispravke za Windows XP x64 Edition i Windows Server 2003 ili ispravke za Windows XP i Windows 2000 koje su kreirane nakon decembra 2002. godine

Napomena Da biste utvrdili vreme kreiranja ispravke, pogledajte datum izmene instalacionog programa Update.exe ili Hotfix.exe u paketu ispravki.

Da biste instalirali ispravku za Windows proizvod na jednom ra?unaru, pokrenite program za a?uriranje proizvoda na ra?unaru koji ?elite da a?urirate. Da biste instalirali vi?e ispravki za proizvod bez ponovnog pokretanja ra?unara izme?u svake instalacije, koristite parametar /z.

Opcije komandne linije za program Update.exe

U slede?oj tabeli prikazane su opcije komandne linije (ili parametri) koje program Update.exe podr?ava:
Opis parametra ------ ----------- /f Name?e zatvaranje drugih programa prilikom isklju?ivanja. /n Ne pravi rezervnu kopiju datoteka za uklanjanje hitnih ispravki. /z Ne pokre?e ponovo ra?unar nakon dovr?avanja instalacije. /q Koristi tihi re?im. Ne zahteva se interakcija korisnika. /m Koristi re?im tihe instalacije (Windows 2000). /u Koristi re?im tihe instalacije (Windows XP). /l Prikazuje instalirane hitne ispravke. 
Slede?i uzorak koda predstavlja datoteku komandi koja instalira vi?e ispravki za proizvod i koja obezbe?uje da se nakon ponovnog pokretanja ra?unara zamene ispravne datoteke.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Napomena Funkcija QChain.exe uklju?ena je u sve ispravke za proizvod za 64-bitna izdanja operativnog sistema Windows XP, za Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 koje koriste Update.exe i koje su objavljene nakon 18.05.2001. Me?utim, postoji problem u ispravkama za proizvod koje su objavljene pre decembra 2002. koje u nekim slu?ajevima na ra?unar mogu primeniti pogre?nu binarnu datoteku. U martu 2003. godine Microsoft je objavio a?uriranu verziju alatke QChain.exe da bi re?io ovaj problem. Za dodatne informacije o ovom problemu ili pribavljanju a?urirane alatke Qchain.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
815062 Prilikom lan?anog povezivanja vi?e hitnih ispravki ne instalira se ispravna datoteka

Sve ispravke za Windows NT 4.0 ili ispravke za Windows XP i Windows 2000 koje su kreirane pre decembra 2002.

Napomena Da biste utvrdili vreme kreiranja ispravke za proizvod, pogledajte datum izmene instalacionog programa Update.exe ili Hotfix.exe u paketu ispravki.

Microsoft je objavio alatku komandne linije koja se zove QChain.exe. Ova alatka omogu?ava administratorima sistema da lan?ano pove?u ispravke. Lan?ano povezivanje ispravki podrazumeva instaliranje vi?e ispravki bez ponovnog pokretanja ra?unara izme?u svake instalacije. Bez ove alatke jedini podr?ani metod je ponovno pokretanje ra?unara nakon svake instalacije ispravke. Alatka QChain.exe ima slede?e prednosti:
 • Pove?ava vreme neprekidnog rada servera jer se ra?unari ne pokre?u ponovo izme?u svake instalacije ispravke.
 • Dozvoljava br?e instalacije vi?e ispravki na jednom ra?unaru.
 • Funkcioni?e na operativnim sistemima Windows 2000 i Windows NT 4.0.
Napomena Funkcija QChain.exe uklju?ena je u sve ispravke za Windows XP i Windows 2000 koje su objavljene nakon 18.05.2001. godine, ali postoji problem u ispravkama objavljenim pre decembra 2002. koji u nekim slu?ajevima mo?e dovesti do postavljanja pogre?ne binarne datoteke na ra?unar. U martu 2003. Microsoft je objavio a?uriranu verziju alatke QChain.exe da bi re?io ovaj problem. Za vi?e informacija o ovom problemu ili pribavljanju a?urirane alatke Qchain.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
815062 Prilikom lan?anog povezivanja vi?e hitnih ispravki ne instalira se ispravna datoteka

Lan?ano povezivanje instalacija ispravki bez alatke QChain.exe nije bezbedno

Ukoliko je datoteka prilikom instaliranja ispravki u upotrebi ili zaklju?ana, ona se ne mo?e zameniti. Usled toga, datoteka se postavlja u red ?ekanja za preimenovanje datoteke i bi?e zamenjena nakon ponovnog pokretanja ra?unara. Do ovog problema dolazi u slede?em slu?aju:
 • Instalirate ispravke A i B bez ponovnog pokretanja ra?unara izme?u instalacija.
 • Oba paketa sadr?e datoteku X. Datoteka X u paketu A je verzije 3, a u paketu B je verzije 2. Datoteka X koja se nalazi na ra?unaru je verzije 1.
 • Kada se instalira paket A, on postavlja svoju verziju datoteke X u red ?ekanja za preimenovanje datoteke.
 • Kada se instalira paket B, on postavlja svoju verziju datoteke X u red ?ekanja za preimenovanje datoteke.
 • Budu?i da je paket B poslednji instaliran, nakon ponovnog pokretanja ra?unara instalirana je njegova verzija datoteke X (poslednja datoteka u redu ?ekanja za preimenovanje datoteke je ona koja se koristi). Usled toga, neo?ekivano je instalirana verzija 2 umesto verzije 3.

Ukoliko su prethodno lan?ano povezane ispravke instalirane bez ponovnog pokretanja

Iako je ovo redak scenario, dobro je da proverite da li se na ra?unaru nalaze sve ispravke za koje smatrate da su instalirane. Da biste to proverili, koristite alatku Qfecheck.exe. Za vi?e informacija o alatki Qfecheck.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
282784 Qfecheck.exe proverava instalaciju hitnih ispravki za Windows 2000 i Windows XP
QChain.exe bri?e klju? registratora ?Operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju? da bi se obezbedilo da se nakon ponovnog pokretanja ra?unara instalira samo najnovija verzija datoteke.

Instaliranje vi?e ispravki pomo?u samo jednog ponovnog pokretanja sistema

 1. Pokrenite instalator ispravki pomo?u parametra -z da biste mu nalo?ili da ne izvr?i ponovno pokretanje nakon instalacije. Dodajte parametar -m (za tihi re?im) ukoliko ne ?elite da se tokom instalacije pojavljuju upiti ili poruke.

  Instalator ispravki je jedan od slede?ih programa:
  • Programska datoteka paketa koji se samostalno izdvaja (na primer, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (ukoliko ste izdvojili sve datoteke iz paketa).
 2. Kada instalirate sve hitne ispravke, pokrenite QChain.exe.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
Tako?e mo?ete da kreirate datoteku komandi da biste ovo uradili. Slede?i primer datoteke komandi prikazuje ovaj metod:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=some path
%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Pribavljanje alatke QChain.exe

Funkcija QChain.exe uklju?ena je u sve ispravke za Windows XP i Windows 2000 koje su objavljene nakon 18.05.2001. godine, ali postoji problem u ispravkama objavljenim pre decembra 2002. koji u nekim slu?ajevima mo?e dovesti do postavljanja pogre?ne binarne datoteke na ra?unar. U martu 2003. Microsoft je objavio a?uriranu verziju alatke QChain.exe da bi re?io ovaj problem. Za vi?e informacija o ovom problemu ili pribavljanju a?urirane alatke Qchain.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
815062 Prilikom lan?anog povezivanja vi?e hitnih ispravki ne instalira se ispravna datoteka

Sintaksa komande alatke QChain.exe

qchain [logfilename]
Opcionalni parametar [logfilename] kreira datoteku sa snimkom klju?a ?Operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju? u prethodnom i sada?njem stanju.

Uzorak izlaza alatke QChain.exe

---- Stare informacije u registratoru ------
Izvor:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Verzija: 5.0.2183.1
Odredi?te:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verzija: 5.0.2183.1

Izvor:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Verzija: 5.0.2184.1
Odredi?te:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verzija: 5.0.2183.1

Izvor:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Verzija: 5.0.2080.1
Odredi?te:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verzija: 5.0.2183.1

---- Nove informacije u registratoru ------
Izvor:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Verzija: 5.0.2184.1
Odredi?te:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verzija: 5.0.2183.1

Ograni?enja alatke QChain.exe

Iako alatka QChain funkcioni?e sa ve?inom ispravki za Windows NT 4.0 i Windows 2000, QChain.exe mo?da ne?e raditi sa ispravkama koje sadr?e binarne datoteke navedene u slede?em klju?u registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Binarne datoteke navedene u ovom klju?u registratora u?itavaju se u memoriju pri pokretanju. Kada instalator ispravke pozove funkciju GetFileVersionInfo na binarnoj datoteci sa ove liste, instalator ispravke poziva se na binarnu datoteku koja je ve? u?itana umesto na binarnu datoteku koja je zaista prisutna na ciljnoj lokaciji.

Budu?i da se binarne datoteke navedene u klju?u registratora
KnownDLLs
u?itavaju u memoriju pri pokretanju, instalator ispravke mora da zameni ciljnu binarnu datoteku fiksnom binarnom datotekom pre ponovnog pokretanja ra?unara. Zbog toga instalator ispravke ne kreira operaciju preimenovanja datoteke na ?ekanju radi zamene binarne datoteke pri ponovnom pokretanju. Umesto toga, ispravka preme?ta trenutnu binarnu datoteku na privremenu lokaciju, stavlja fiksnu binarnu datoteku na mesto na kome se nalazila trenutna binarna datoteka, a zatim kreira operaciju preimenovanja datoteke na ?ekanju radi brisanja trenutne binarne datoteke prilikom ponovnog pokretanja ra?unara.

QChaim uti?e samo na operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju koje izvr?avaju operacije zamene binarnih datoteka. Ova alatka ne uti?e na operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju koje izvr?avaju operacije brisanja.

Sve ispravke za Windows NT 4.0 i Windows 2000 objavljene pre SP2 koriste GetFileVersionInfo za identifikovanje verzije datoteke. Ukoliko instalirate dve ili vi?e ispravki za Windows NT 4.0 ili ispravki za verziju operativnog sistema Windows 2000 pre servisnog paketa 2, a ispravke sadr?e potklju?eve KnownDLL koji se preklapaju, upotrebom alatke QChain za lan?ano povezivanje ovih ispravki ne?ete osigurati da se instalira najnovija verzija ispravke.

Slede?i slu?aj prikazuje za?to QChain mo?da ne?e staviti ispravnu binarnu datoteku na sistem:
 • Instalirate pakete ispravki A i B i ne vr?ite ponovno pokretanje izme?u instalacija.
 • Oba paketa sadr?e Kernel32.dll, datoteku koja se nalazi na listi KnownDLLs. Paket A sadr?i Kernel32.dll verzije 3, paket B sadr?i Kernel32.dll verzije 2, a na ra?unaru je instalirana datoteka Kernel32.dll verzije 1.
 • Kada se instalira paket A, GetFileVersionInfo izve?tava da se na ra?unaru nalazi Kernel32.dll verzije 1. Budu?i da paket A sadr?i verziju 3, instalator ispravke utvr?uje da je potrebno zameniti datoteku.
  • Instalator ispravke preme?ta Kernel32.dll verzije 1 na ra?unaru na privremenu lokaciju i kreira operaciju preimenovanja datoteke na ?ekanju radi brisanja datoteke Kernel32.dll sa privremene lokacije prilikom slede?eg ponovnog pokretanja ra?unara.
  • Kernel32.dll verzije 3 u paketu A kopira se na ra?unar.
 • Kada se instalira paket B, GetFileVersionInfo i dalje izve?tava da je datoteka Kernel32.dll verzije 1 instalirana na ra?unaru zato ?to GetFileVersionInfo ?ita informacije o verziji iz datoteke Kernel32.dll koja je u?itana u memoriju. Paket B sadr?i verziju 2 i zbog toga hitna ispravka utvr?uje da je potrebno zameniti datoteku.
  • Instalator ispravke preme?ta datoteku Kernel32.koja se sada nalazi na ra?unaru (Kernel32.dll verzije 3 u paketu A) na privremenu lokaciju i kreira operaciju preimenovanja datoteke na ?ekanju radi brisanja datoteke Kernel32.dll (verzije 3) sa privremene lokacije prilikom slede?eg ponovnog pokretanja ra?unara.
  • Kernel32.dll verzije 2 u paketu B kopira se na ra?unar.
 • QChain se pokre?e, ali ne postoje operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju za zamenu datoteke i alatka QChain zbog toga ni?ta ne preduzima.
 • Budu?i da je paket B instaliran poslednji, Kernel32.dll verzije 2 u paketu B nalazi se na ispravnoj lokaciji na ra?unaru. Zbog toga se on u?itava u memoriju prilikom ponovnog pokretanja ra?unara. Operacije preimenovanja datoteke na ?ekanju bri?u originalnu datoteku Kernel32.dll verzije 1 i Kernel32.dll verzije 3 u paketu A. Usled toga, na ra?unaru se sada nalazi Kernel32.dll verzije 2 umesto verzije 3.
Postoji ispravka za Windows 2000 nakon servisnog paketa 2 u kojoj se GetFileVersionInfo vi?e ne koristi na datotekama KnownDLLs koje su u?itane u memoriju. Umesto toga, instalator ispravke mapira datoteku koja je prisutna na ciljnoj lokaciji, a zatim poziva funkciju GetFileVersionInfo na mapiranoj datoteci. Zahvaljuju?i tome, alatku QChain.exe mo?ete da koristite za lan?ano povezivanje ispravki za Windows 2000 nakon servisnog paketa 2. Kada to uradite, instalira se najnovija verzija datoteke, bez obzira na redosled kojim su ispravke instalirane.

Ukoliko ponovite prethodni scenario i koristite ispravke za Windows 2000 nakon servisnog paketa 2, hitna ispravka u paketu B mapira Kernel32.dll u paketu A i prepoznaje verziju 3. Verzija 3 je novija od verzije datoteke Kernel32.dll u paketu B, koja je verzije 2. Zbog toga paket B ne zamenjuje datoteku Kernel32.dll koja se nalazi na sistemu, dok Kernel32.dll verzije 3 u paketu A predstavlja verziju koju ?e ra?unar ispravno koristiti nakon ponovnog pokretanja ra?unara.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 296861 - Poslednji pregled: 26. septembar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com