Thông tin: T?m hi?u làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các k? hi?u g? l?i đ? s? d?ng v?i Visual Studio s?n ph?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296110 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các k? hi?u g? l?i cho Microsoft Visual Studio 6.0 trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows NT 4.0, và Microsoft Windows 2000. Bài vi?t c?ng mô t? m?t s? v?n đ? có th? x?y ra Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các k? hi?u g? l?i.

Thông tin thêm

Các thông tin sau cho th?y b?n làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các g? l?i bi?u tư?ng trên hệ điều hành khác nhau.

Windows 95, Windows 98 và Windows Me

B?n g? l?i chương tr?nh trên máy tính ch?y Windows 95, Windows 98, Tôi có m?t cách khác nhau hơn làm th? nào b?n g? l?i chương tr?nh trên máy tính ch?y Windows hay Mac OSX Windows NT ho?c Windows 2000. Các t?p tin bi?u tư?ng là trong m?t đ?nh d?ng khác nhau. Các bi?u tư?ng (.sym t?p tin) mà đư?c s? d?ng b?i Windows 95, Windows 98 và Windows Tôi h? th?ng không th? đư?c đ?c b?i debuggers khác (ví d?, windbg, cdb, và msdev). Các bi?u tư?ng này ph?i đư?c s? d?ng v?i Windows 95, Windows 98 và Windows Tôi g? r?i (wdeb386/wdeb98/debugger.exe).

Đ? g? l?i m?t chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me, b?n có hai s? l?a ch?n, như sau:

1. N?u m?t s? debugger khác (ví d?, windbg ho?c msdev) có th? đ?c bi?u tư?ng c?a chương tr?nh, đính kèm đ? quá tr?nh c?a chương tr?nh v?i tr?nh g? l?i r?ng khi nó treo. Ho?c, B?t đ?u chương tr?nh t? đó tr?nh g? l?i đ? b?n có th? g? l?i chương tr?nh.

2. N?u chương tr?nh có .sym cho các t?p tin Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me g? r?i có th? t?i, sau đó t?i các bi?u tư?ng trong tr?nh g? l?i. Ch?y chương tr?nh dư?i tr?nh g? l?i cho đ?n khi v? tai n?n x?y ra, và sau đó g? l?i nó. Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me g? r?i là không h?t nhân-ch? đ? ch?, như là tr?nh g? l?i h?t nhân.

Windows NT 4.0

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio, b?n c?ng cài đ?t chuyên bi?t g? l?i bi?u tư?ng c?a phiên b?n cơ s? c?a Windows NT 4.0. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?t k? gói b?n ghi d?ch v? trên Windows NT 4.0, bi?u tư?ng chính xác s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Trong các cu?i cùng giai đo?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual C++, b?n nh?n đư?c sau tin nh?n:
Thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t bi?u tư?ng trong các nhóm chương tr?nh Microsoft Visual C ++ 6.0 công c? mà s? cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p h?p con c?a các bi?u tư?ng H? th?ng Windows NT (.DGB) các t?p tin t? đ?a CD-ROM C++ h?nh ?nh c?a b?n. N?u bi?u tư?ng không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh g? l?i Visual C ++ không ph?i là luôn luôn có th? đ? xác đ?nh các n?i dung c?a các ch?c năng đư?c g?i là.

Đ? g? l?i ?ng d?ng d? dàng hơn, nó khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t nh?ng t?p tin này. Xem t?p Visual C++ Readme cho bi?t thêm thông tin.
B?n có th? truy c?p m?c đ?nh B?t đ?u t? đi?m cho các ch?c năng này trong Các cách sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Visual Studio 6.0, đi?m đ?n Microsoft Visual Studio, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p bi?u tư?ng c?a Windows NT.
Sau khi các hư?ng d?n ban đ?u xu?t hi?n, b?n nh?n đư?c các thông báo sau:
  1. H?y đưa đ?a VC 6 CD_ROM vào ổ đĩa CD-ROM c?a b?n. Ch?n ti?p t?c đ? ti?p t?c v?i installationThe CD yêu c?u là cài đ?t chuyên bi?t đ?a quán quân t? Visual Studio ho?c Visual C ++ đ?c l?p.
  2. CD yêu c?u là cài đ?t chuyên bi?t đ?a quán quân t? Visual Studio ho?c Visual C ++ đ?c l?p.
Ngay c? khi b?n th?c hi?n m?t s?ch s? cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Các phiên b?n c?a t?p tin không phù h?p v?i dll tương ?ng trên máy tính c?a b?n. B?n có mu?n sao chép nó?
Nh?p vào l?i ra đ? ngăn ch?n các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Sau đó, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, như sau:
Không ph?i t?t c? các bi?u tư?ng t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t thành công trên h? th?ng c?a b?n.
M?t danh sách c?a Windows NT g? l?i bi?u tư?ng t?p tin t? cài đ?t chuyên bi?t Visual C ++ CD xu?t hi?n, như sau:
ADVAPI32.DBG
COMCTL32.DBG
COMDLG32.DBG
GDI32.DBG
KERNEL32.DBG
NTDLL.DBG
OLE32.DBG
OLEAUT32.DBG
OLECLI32.DBG
OLECNV32.DBG
OLESVR32.DBG
OPENGL32.DBG
RPCRT4.DBG
SHELL32.DBG
USER32.DBG
WSOCK32.DBG

Windows 2000

Trên h? th?ng đang ch?y Windows 2000, b?n nh?n đư?c các sau khi thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t bi?u tư?ng t? các B?t đ?u chương tr?nh Microsoft Visual Studio 6.0-Visual Studio 6.0 công c?-Windows NT bi?u tư?ng thi?t l?p liên k?t:
H? th?ng m?c tin thư thoại tên m?t NT không h?p l? m?c tin thư thoại.
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các k? hi?u g? l?i, H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx

Đ? g? l?i t?p tin hi?n t?i và các công c?, h?y truy c?p Web Microsoft sau đây Trang web:

http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx

http:http://www.Microsoft.com/TechNet/Archive/ittasks/deploy/teamops/skillscs.mspx

http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

Lưu ?: Liên k?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t cho b?n th?y làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin .dbg trên đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141465 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t bi?u tư?ng cho ti?n s? Watson l?i g? l?i
148659 Làm th? nào đ? Cài đặt Windows NT g? l?i bi?u tư?ng
148660 Làm th? nào đ? xác minh các k? hi?u g? l?i Windows NT
138258 Windows NT g? l?i bi?u tư?ng thi?t l?p thông tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 296110 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbmt KB296110 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 296110

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com