Raksta ID: 296088 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Atverot programmu Microsoft Outlook vai m??inot atv?rt personisko mapju (.pst) vai bezsaistes mapju (.ost) failu, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Errors have been detected in the file <file_path>. Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool. (Fail? <faila_ce??> ir atkl?ta k??da. Aizveriet visas lietojumprogrammas, kas izmanto pasta funkciju, un p?c tam lietojiet ies?tnes labo?anas r?ku.)
Ar <file_path> (faila_ce??) ir apz?m?ts ce?? uz .pst failu.

Palai?ot ies?tnes labo?anas r?ku (Scanpst.exe), faila probl?ma netiek nov?rsta.

Iemesls

??da probl?ma rodas t?d??, ka .pst un .ost failu lielums ir ierobe?ots l?dz 2 gigabaitiem (GB), un k??das zi?ojums tiek par?d?ts, kad ir p?rsniegts ?is ierobe?ojums. Ies?tnes labo?anas r?ks nevar labot ?o probl?mu.

Risin?jums

Lai to nov?rstu, lejupiel?d?jiet r?ku, izmantojot ??du Microsoft lejupiel?des centra saiti:PIEZ?ME. Izmantojiet ?o r?ku, lai izveidotu apcirstu .pst faila kopiju. Kopij?, kas izveidojas p?c tam, kad r?ks ir pabeidzis savu darb?bu, nav iek?auti visi s?kotn?jie dati, jo r?ks no faila izgrie? lietot?ja defin?tu datu daudzumu.

Util?tas, kas paredz?ta failu apcirp?anai l?dz 2 GB, atkop?anas ierobe?ojumi.
 • Cietaj? disk? j?b?t 2 GB br?vas vietas (lai izveidotu .pst faila kopiju).
 • Util?ta apc?rp .pst failu l?dz lielumam, kas ir maz?ks nek? 2 GB. Lai paliktu pietiekami daudz vietas darbam, apc?rpiet failu l?dz lielumam, kas ir par 20?25 megabaitiem (MB) maz?ks nek? 2 GB. Apcirptie dati tiek no?emti no jaun?s faila kopijas; tas noz?m?, ka atkoptaj? kopij? neb?s da?u zi?ojumu.
??s darb?bas var izmantot, lai m??in?tu atkopt datus, tom?r tam nav 100% garantijas. Ja ?is r?ks darbojas, tas neatkopj visus datus (tr?kst apcirpto datu).

Lai atkoptu datus, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lejupiel?d?jiet r?ku, izmantojot ?o Microsoft lejupiel?des centra saiti:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12972
 2. Izv?rsiet failu 2gb152.exe tuk?? map?. Taj? b?s redzami ??di pieci faili:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. Start?jiet programmu Pst2gb.exe.
 4. Noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), lai atlas?tu p?rpild?to .pst failu, un p?c tam uz Open (Atv?rt).
 5. Noklik??iniet uz Create (Izveidot), izv?lieties veidojam? apcirpt? faila nosaukumu, k? ar? atra?an?s vietu un p?c tam noklik??iniet uz Save (Saglab?t).
 6. Ierakstiet datu apjomu, par k?du v?laties apcirpt .pst failu. Nav prec?za lieluma, ko izmantot. Vislab?kos rezult?tus var sasniegt, ja ir 20?25 MB, tom?r var apcirpt liel?ku vai maz?ku datu daudzumu. Piem?ram, ja dati tiek apcirpti par 25 MB un darb?bas ar failu var izpild?t, atk?rtojiet procesu un apc?rpiet s?kotn?jo p?rpild?to .pst failu par tikai 15 MB. Ja darb?bas ar failu var izpild?t, atk?rtojiet procesu, izmantojot lielumu 5 MB. Ja apc?rpot failu par 25 MB, darb?bas ar failu nevar izpild?t, atk?rtojiet procesu un apc?rpiet s?kotn?jo .pst failu par 35 MB. Ja darb?bas ar failu nevar izpild?t, palieliniet apcirp?anas apjomu, l?dz tas izdodas.
 7. Palaidiet ies?tnes labo?anas r?ku (Scanpst.exe failu) maz?kaj? .pst fail?.
 8. Atveriet laboto failu programm? Outlook.
 9. (?? darb?ba ir ieteicama, tom?r nav oblig?ta.) Ja fails tiek atv?rts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz .pst faila saknes mapes, noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti) un p?c tam uz Compact now (Saspiest t?l?t), lai s?ktu saspie?anu. ??da lieluma faila saspie?ana var ilgt aptuveni 4?8 stundas.
 10. Ja failu nevar atv?rt, atmetiet apcirpto .pst failu un atk?rtojiet darb?bas ar s?kotn?jo .pst failu. Apc?rpiet vair?k datu, nek? to dar?j?t iepriek??j? m??in?jum?, un m??iniet veikt darb?bas no jauna.
 11. Instal?jiet t?l?k nor?d?to atjaunin?jumu vai labojumfailu atkar?b? no instal?t?s programmas Outlook versijas.
  ?ie atjaunin?jumi ne?auj .pst failam programm? Outlook p?rsniegt maksim?lo 2 GB lielumu. Lai p?rvald?tu .pst failu lielumu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

  • izmantojiet vair?kus .pst failus;
  • izmantojiet arhiv??anas l?dzekli;
  • saglab?jiet zi?ojumu pielikumus failu sist?mas map? un izdz?siet tos no zi?ojumiem.
?? r?ka versijai ang?u valod? j?b?t ??diem (vai jaun?kiem) faila atrib?tiem:

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

197316 K? izmantot ies?tnes labo?anas r?ku, lai atkoptu zi?ojumus programm? Outlook 2000 ar korporat?vo vai darbgrupas instal?cijas tipu
M??inot palaist util?tu apcirp?anai l?dz 2 GB, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Run-time Error '713': Class not Registered. Dator? j?b?t instal?tam ??dam failam: MSSTDFMT.DLL
Ja tiek par?d?ts ?is k??das zi?ojums, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME

 1. Iekop?jiet failu MSstdfmt.dll map? C:\Windows\System.
 2. Atveriet komandu uzvedni un p?c tam ierakstiet ??du komandu:
  REGSVR32 C:\Windows\System\MSSTDFMT.DLL

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 un Microsoft Windows XP

 1. Iekop?jiet failu MSstdfmt.dll map? C:\<windir>\System32.
 2. Atveriet komandu uzvedni un ierakstiet ??du komandu
  REGSVR32 C:\windir\System32\MSSTDFMT.DLL
  . Ar windir tiek apz?m?ts vai nu WINNT, vai ar? Windows direktorijs.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 296088 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbHotfixServer kbqfe kberrmsg kbprb KB296088

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com