Các v?n đ? v?i thành viên vùng sau khi khôi ph?c h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295049 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p các hành vi sau đây:
  • N?u b?n s? d?ng khôi ph?c h? th?ng sau khi thay đ?i m?t kh?u kho?ng th?i gian h?t h?n m?t th?i gian, và b?n khôi ph?c l?i máy tính đ?n m?t đi?m trư?c khi các thay đ?i m?t kh?u, thay đ?i m?t kh?u ti?p theo có th? không x?y ra khi nó là do. Thay vào đó, h? đi?u hành x? l? khôi ph?c n?u như m?t kh?u thay đ?i.
  • N?u b?n s? d?ng khôi ph?c h? th?ng sau khi thay đ?i m?t kh?u kho?ng th?i gian h?t h?n hai l?n, và b?n khôi ph?c l?i máy tính đ?n m?t đi?m trư?c khi các thay đ?i m?t kh?u, tên mi?n ngư?i dùng trương m?c trên máy tính b? vô hi?u hóa, và ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi h? c? g?ng đ? đăng nh?p.

NGUYÊN NHÂN

Khi b?n tham gia m?t máy tính đ? m?t tên mi?n, m?t ComputerName$ tài kho?n đư?c t?o ra, và m?t kh?u là đư?c chia s? gi?a các máy tính và tên mi?n. Theo m?c đ?nh, m?t kh?u này là thay đ?i m?i 30 ngày (MaximumPasswordAge).

Các hành vi đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra b?i v? h? th?ng Khôi ph?c ch? cu?n l?i nhà nư?c máy tính c?c b?. M?t ph?n c?a các thông tin v? gia nh?p tên mi?n n?m trong d?ch v? thư m?c Active Directory, và h? th?ng Khôi ph?c không cu?n ngư?c Active Directory.

Đ?i v?i các tri?u ch?ng đ?u tiên, thay đ?i m?t kh?u ch?m tr? x?y ra v? khôi ph?c h? th?ng thi LSA bí m?t v?i m?t kh?u v?i cùng các giá tr?. Này vi?t l?i các b?n C?p Nh?t th?i gian tem v? bí m?t mà các d?ch v? Netlogon s? d?ng đ? quy?t đ?nh v? m?t kh?u thay đ?i th?i gian đóng d?u. Đ?i các tri?u ch?ng th? hai, không có không có m?t kh?u đư?c lưu tr? t?i đ?a phương mà phù h?p v?i m?t kh?u trương m?c máy trong Active Directory.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng đ?u tiên, ch? cho các máy tính đ? thay đ?i m?t kh?u, ho?c l?c lư?ng comoputer đ? thay đ?i m?t kh?u ngay l?p t?c. Đ? ép bu?c m?t s? thay đ?i m?t kh?u, h?y ch?y các nltest /sc_change_pwd:tên mi?n b? ch? huy. Các nltest l?nh là m?t ph?n c?a công c? h? tr? c?a Windows.

Đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng th? hai, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Lo?i b? máy tính t? các tên mi?n và sau đó readd nó đ? các tên mi?n.
  • Hoàn tác khôi ph?c.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

M?t kh?u cho trương m?c máy tính c? th? đư?c h?p l? cho m?nh tham gia c? th?. Cho m?i máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, có là m?t kênh giao ti?p r?i r?c v?i đi?u khi?n vùng. Này r?i r?c kênh thông tin liên l?c c?ng đư?c g?i là kênh b?o m?t. M?t kh?u cho các kênh b?o m?t đư?c lưu tr? b?ng tài kho?n máy tính trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng. Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP, máy tính m?c đ?nh th?i gian thay đ?i m?t kh?u tài kho?n là m?i 30 ngày. N?u trương m?c máy tính m?t kh?u và bí m?t cơ quan an ninh đ?a phương (LSA) không đ?ng b? hóa, d?ch v? đăng nh?p m?ng Nh?t k? báo l?i.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
216393Vi?c thi?t đ?t l?i máy tính tài kho?n trong Windows 2000
251335 Miền ngư?i dùng không th? tham gia máy tr?m ho?c máy ch? đ? m?t tên mi?n
260575 Làm th? nào đ? s? d?ng Netdom.exe đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy
175468 Tác đ?ng c?a tài kho?n máy nhân r?ng trên m?t tên mi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 295049 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB295049 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295049

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com