Làm th? nào đ? phân b? tài kho?n m? khóa ngay

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294952 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quá tr?nh phân b? quy?n m? khóa tài kho?n ngư?i dùng đ? b? khóa cho m?t nhóm c? th? ho?c ngư?i dùng trong Active Directory.

THÔNG TIN THÊM

Đ? l? m? khóa tài kho?n (lockoutTime) ngay cho thu?t s? ki?m soát đ?i bi?u:
 1. Trên máy tính Windows 2000 mà b?n đang có k? ho?ch đ? ch?y giao di?n ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, m? %Systemroot%\System32\Dssec.dat file v?i Microsoft WordPad.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, s? d?ng các t?m l?nh đ? xác đ?nh v? trí [ngư?i dùng].
 3. Theo các ngư?i s? d?ng o dan adran, t?m th?y m?c nh?p lockoutTime. Các m?c đư?c li?t kê theo th? t? abc.
 4. Thay đ?i giá tr? c?a các m?c nh?p lockoutTime t? lockoutTime = 7 đ?n lockoutTime = 0.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Khi thông đi?p c?nh báo đ?nh d?ng đư?c hi?n th?, h?y nh?p vào Ok. Quy?n ngư?i dùng đ? đ?c và vi?t lockoutTime nên đư?c l?a ch?n trong thu?t s? ki?m soát đ?i bi?u.
Đ? phân b? quy?n ngư?i dùng ho?c nhóm:
 1. T?o tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n mu?n có quy?n đư?c m? khóa tài kho?n ngư?i dùng trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính (ví d?, giúp bàn làm vi?c Admins).
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, và sau đó nh?p vào Đ?i bi?u Control t? tr?nh đơn đó đư?c hi?n th?.
 3. Phái đoàn thu?t s? ki?m soát nên đư?c hi?n th?. Trên các Chào m?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
 4. Trên các Nhóm và ngư?i dùng h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm. Ch?n nhóm trong danh sách mà b?n mu?n cung c?p cho quy?n m? khóa tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ok. Trên các Nhóm và ngư?i dùng h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
 5. Trên các Nhi?m v? cho đ?i bi?u h?p tho?i h?p, b?m vào T?o m?t tác v? tu? ch?nh đ? phân b?, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các Lo?i đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Ch? các đ?i tư?ng sau đây trong thư m?c:. Trong danh sách, b?m vào Các đ?i tư?ng ngư?i dùng (qua m?c trong danh sách), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trên các Cấp phép h?p tho?i, Click vào đ? xóa các T?ng quát ki?m tra h?p và b?m đ? ch?n các Đ?c trưng cho b?t đ?ng s?n h?p ki?m. Trong các Cấp phép danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?c lockoutTime h?p ki?m tra, nh?n vào đây đ? ch?n các Vi?t lockoutTime ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 8. Trên các Hoàn t?t các đoàn đ?i bi?u c?a thu?t s? ki?m soát h?p tho?i h?p, b?m vào K?t thúc.
Các bư?c trong bài vi?t này có th? đ?i bi?u lockoutTime tài kho?n đ?c và ghi lockoutTime ngay vào m?t nhóm ho?c ngư?i dùng cho m?t tên mi?n c? th? ho?c t? ch?c đơn v? (OU). B?i v? tài kho?n chính sách tên mi?n c? th?, chính sách khóa tài kho?n chính nó có th? ch? đư?c th?c hi?n cho m?t toàn b? tên mi?n. B?t k? ngư?i dùng ho?c nhóm đ? đư?c trao quy?n đ? đ?c và ghi các thu?c tính LockoutTime cho m?t OU ho?c container khác có th? m? khóa tài kho?n ngư?i dùng n?m trong thùng ch?a đó. Ngư?i dùng hay nhóm đ? đư?c trao quy?n này không có cư trú trong container mà h? có quy?n.

Phái đoàn này không ?nh hư?ng đ?n quy?n ho?c chính sách ? tên mi?n khác, ngay c? tên mi?n ? cùng m?t r?ng, ho?c n?u tên mi?n này là g?c r? c?a m?t khu r?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách tài kho?n trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255550C?u h?nh chính sách tài kho?n Active Directory
817433 ?y quy?n không có s?n và th?a k? t? đ?ng vô hi?u hoá
306398 AdminSDHolder đ?i tư?ng Affects đoàn đ?i bi?u c?a ki?m soát cho các tài kho?n ngư?i qu?n tr? trong quá kh?
232199 Mô t? và b?n C?p Nh?t c?a đ?i tư?ng ho?t đ?ng AdminSDHolder thư m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 294952 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB294952 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294952

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com