OL2002: Thông báo l?i: "Máy ch? c?a b?n đ? báo cáo m?t UID mà không tuân th? v?i các tiêu chu?n IMAP"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294779 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đ? c?u h?nh nhi?u tài kho?n trong Outlook 2002 (ví d?, m?t Microsoft Exchange Account, a Post Office Protocol Phiên b?n 3 (POP3) tài kho?n, tài kho?n Hotmail và m?t trương m?c Internet Messaging Access Protocol (IMAP)), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n nh?p vào G?i t?t c? các trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào G?i/nh?n ti?n, sau đó b?m G?i t?t c? các.
Máy ch? c?a b?n đ? báo cáo m?t UID mà không tuân th? v?i tiêu chu?n IMAP. Đi?u này thư?ng ch? ra m?t l?i h? ph?c v?. Chương tr?nh c?a b?n có th? không ho?t đ?ng đúng sau đó.
N?u b?n b?m vào các Thông tin chi ti?t nút, m?t tham chi?u đ?n h? ph?c v?, giao th?c và s? hi?u c?ng xu?t hi?n. S? đ?nh danh duy nh?t (UID), như nó đ? đư?c trư?c đây đư?c li?t kê, c?ng xu?t hi?n v?i UID tu?n t? ti?p theo.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? UID mà đư?c t?o ra b?i các máy ch? đ? cung c?p m?t s? UID trư?c, khi nó nên đ? s? d?ng k? ti?p. Nguyên nhân gây ra hành vi này là không r? vào lúc này.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, lo?i b? trương m?c IMAP và t?o ra m?t h?nh m?i.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?t trương m?c IMAP

  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Các tài kho?n e-mail trong Outlook 2002.
  2. Dư?i Thư đi?n t?, b?m Xem ho?c thay đ?i tài kho?n hi?n t?i, sau đó b?m Ti?p theo.
  3. Ch?n trương m?c IMAP đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Gỡ bỏ, b?m Có, sau đó b?m K?t thúc.

Làm th? nào đ? t?o m?t trương m?c IMAP

  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Các tài kho?n e-mail trong Outlook 2002.
  2. Dư?i Thư đi?n t?, b?m Thêm trương m?c thư đi?n t? m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
  3. Ch?n IMAP t? danh sách, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Đi?n vào các thông tin trên trang cài đ?t, b?m vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

Thu?c tính

ID c?a bài: 294779 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB294779 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294779

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com