Ch?ng ch? g?c tin c?y đư?c yêu c?u b?i Windows Server 2008 R2, Windows 7, b?i Windows Server 2008, b?i Windows Vista, b?i Windows Server 2003, b?i Windows XP, và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293781 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Như m?t ph?n c?a m?t s? tin tư?ng h? t?ng khóa công khai (PKI) qu?n l? th? t?c, m?t s? qu?n tr? viên có th? quy?t đ?nh lo?i b? g?c tin c?y gi?y ch?ng nh?n t? m?t tên mi?n d?a-trên-Windows, Windows trên m?t máy ch? ho?c m?t Windows d?a trên khách hàng. Tuy nhiên, g?c ch?ng ch? đư?c li?t kê trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này đư?c yêu c?u cho h? đi?u hành đ? v?n hành m?t cách chính xác. B?i v? lo?i b? ch?ng ch? sau có th? h?n ch? ch?c năng c?a h? đi?u hành ho?c có th? làm cho máy tính không, b?n không nên lo?i b? chúng.

THÔNG TIN THÊM

Ch?ng ch? g?c c?n thi?t và đáng tin c?y

Ch?ng ch? sau đây là c?n thi?t và đáng tin c?y trong Windows 7, trong Windows Vista, trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p choDoS? sê-riNgày h?t h?nM?c đích d? đ?nhTên thân thi?nTr?ng thái
Microsoft g?c AuthorityMicrosoft g?c Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020T?t c? cácMicrosoft g?c AuthorityR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem th?i gianThawte Timestamping CAR
Microsoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?nMicrosoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?n79ad16a14aa0a5ad4c7358f407132e655/9/2021T?t c? cácMicrosoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?nR

Ch?ng ch? làm theo là c?n thi?t và đáng tin c?y trong Windows XP và Windows Server 2003:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p choDoS? sê-riNgày h?t h?nM?c đích d? đ?nhTên thân thi?nTr?ng thái
B?n quy?n (c) 1997 Microsoft CorpB?n quy?n (c) 1997 Microsoft Corp0112/30/1999Dán tem th?i gianMicrosoft d?u th?i gian g?cR
Microsoft Authenticode(tm) g?c AuthorityMicrosoft Authenticode(tm) g?c Authority0112/31/1999An toàn c?a E-mail, m? k? k?t Microsoft Authenticode(tm) g?cR
Microsoft g?c AuthorityMicrosoft g?c Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020T?t c? cácMicrosoft g?c AuthorityR
Không có trách nhi?m ch?p nh?n, (c) 97 VeriSign, Inc.Không có trách nhi?m ch?p nh?n, (c) 97 VeriSign, Inc.4a19d2388c82591ca55d735f155ddca31/7/2004Dán tem th?i gianVeriSign Time dán tem CAR
VeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CAVeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CA03c78f37db9228df3cbb1aad82fa67101/7/2004An toàn c?a E-mail, m? k? k?tVeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CAR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem th?i gianThawte Timestamping CAR
Microsoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?nMicrosoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?n79ad16a14aa0a5ad4c7358f407132e655/9/2021T?t c? cácMicrosoft g?c gi?y ch?ng nh?n quy?nR
Ch?ng ch? làm theo là c?n thi?t và đáng tin c?y trong Microsoft Windows 2000:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p choDoS? sê-riNgày h?t h?nM?c đích d? đ?nhTên thân thi?nTr?ng thái
B?n quy?n (c) 1997 Microsoft CorpB?n quy?n (c) 1997 Microsoft Corp0112/30/1999Dán tem th?i gianMicrosoft d?u th?i gian g?cR
Microsoft Authenticode(tm) g?c AuthorityMicrosoft Authenticode(tm) g?c Authority0112/31/1999An toàn c?a E-mail, m? k? k?t Microsoft Authenticode(tm) g?cR
Microsoft g?c AuthorityMicrosoft g?c Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020T?t c? cácMicrosoft g?c AuthorityR
Không có trách nhi?m ch?p nh?n, (c) 97 VeriSign, Inc.Không có trách nhi?m ch?p nh?n, (c) 97 VeriSign, Inc.4a19d2388c82591ca55d735f155ddca31/7/2004Dán tem th?i gianVeriSign Time dán tem CAR
VeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CAVeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CA03c78f37db9228df3cbb1aad82fa67101/7/2004An toàn c?a E-mail, m? k? k?tVeriSign thương m?i ph?n m?m các nhà xu?t b?n CAR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem th?i gianThawte Timestamping CAR
M?t s? ch?ng ch? đư?c li?t kê trong các b?ng trư?c đó đ? h?t h?n. Tuy nhiên, các gi?y ch?ng nh?n c?n thi?t cho tương thích ngư?c. Th?m chí n?u có m?t g?c tin c?y h?t h?n gi?y ch?ng nh?n, b?t c? đi?u g? mà đư?c k? b?ng cách s? d?ng gi?y ch?ng nh?n r?ng trư?c khi ngày h?t h?n yêu c?u ch?ng ch? g?c tin c?y xác nh?n. Khi h?t h?n gi?y ch?ng nh?n không b? thu h?i, h? có th? đư?c s? d?ng đ? xác nh?n b?t c? đi?u g? mà đ? đư?c k? k?t trư?c c?a h? h?t h?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? các g?c gi?y ch?ng nh?n t? các lưu tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293819Làm th? nào đ? h?y b? m?t ch?ng ch? g?c t? kho g?c site tin c?y

Thu?c tính

ID c?a bài: 293781 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB293781 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293781

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com