Tính kh? d?ng và mô t? c?a Internet Explorer 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293513 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tranh và nh?ng thay đ?i trong Internet Explorer 6, tính kh? d?ng và tài nguyên h? tr? tr?c tuy?n, và cung c?p thông tin thêm v? b?n phát hành này.

LƯU ?: B?n phát hành cu?i cùng này s? thay th? Internet Explorer xem trư?c công chúng b?n phát hành (Phiên b?n 6.00.2462.0000 và 6.00.2479.0006). B?n nên g? b? cài đ?t các Xem trư?c công chúng trư?c khi cài đ?t phiên b?n cu?i cùng.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? cài đ?t Internet Explorer 6 trên máy tính là ch?y Microsoft Windows 98 tr? lên ho?c Microsoft Windows NT 4.0 ho?c cao hơn. B?n c?ng có th? cài đ?t Internet Explorer 6 là m?t nâng c?p lên phiên b?n hi?n hành nào c?a Internet Explorer. Thông tin v? làm th? nào đ? download và cài đ?t Internet Thám hi?m 6, xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE
Chú ý Đ? th?c hi?n m?t download ch? c?a Internet Explorer 6, xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
174680 T?i v? Internet Explorer m?t h? đi?u hành khác nhau

Tùy ch?n h? tr?

Thông tin v? tùy ch?n h? tr? trong Internet Explorer 6, Xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/support/Default.mspx
Internet Explorer 6 bao g?m các tính năng mà không bao g?m trong phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer.

Thanh phương ti?n

M?t thanh thám hi?m là m?t trang Web đư?c ch?a trong m?t c?a s? ? trong c?a s? Internet Explorer. Nó chi?m m?t c?a s? d?c phía bên trái c?a ngăn chi ti?t tài li?u. M?t s? quán bar thám hi?m r?ng b?n đ? có th? quen thu?c v?i t?m ki?m, yêu thích, và l?ch s?. Internet Explorer 6 cho bi?t thêm m?t thanh phương ti?n mà thay th? Internet Explorer 5.x Đài phát thanh thanh, mà ch? h? tr? streaming audio. Thanh này là m?t m?i, nh? đa tác v? media player mà t?n d?ng DShow và th?i gian HTML Plus. Khi b?n s? d?ng thanh này, b?n có th? th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây hành đ?ng:
 • Chơi phương ti?n truy?n thông mà không c?n m? c?a s? m?i.
 • Ng?u nhiên truy c?p vào phương ti?n truy?n thông đ?a phương ho?c t? xa.
 • D? dàng quay tr? l?i b?t k? kinh nghi?m phương ti?n truy?n thông.
 • D? dàng truy c?p vào phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft Chương tr?nh Windows Media Player.
M?t nút m?i đ? đư?c thêm vào thanh công c? nút chu?n trong Internet Explorer, b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p vào thanh phương ti?n.

Chú ý B?n phát hành c?a Internet Explorer xem trư?c công c?ng c?ng bao g?m m?t thanh đ?a ch? liên l?c m?i, t?m ki?m qu?y bar Web, tin t?c bar, m?t thanh cá nhân, và kh? năng thêm m?i d?a trên ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n Explorer thanh mà có th? đư?c t?o ra b?i Microsoft ho?c bên th? ba nhà s?n xu?t. B? sung Explorer quán bar đ? đư?c g? b? kh?i b?n phát hành cu?i cùng là k?t qu? c?a khách hàng thông tin ph?n h?i.

Các thanh công c? b? khóa theo m?c đ?nh

Internet Explorer thanh công c? đang b? khóa theo m?c đ?nh và không th? di chuy?n ho?c thay đ?i kích c?. Đ? m? khóa các thanh công c?, do đó b?n có th? di chuy?n ho?c thay đ?i kích c? chúng, Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a thanh công c?, và sau đó b?m Xóa các Khóa các thanh công c? h?p ki?m.

H? tr? cho n?n t?ng cho các tiêu chu?n b?o m?t tu? ch?n (P3P)

M?t m?i Tính riêng tư tab đ? đư?c thêm vào Internet Tùy ch?n đ? đ?t m?c b?o m?t mà b?n mu?n khi b?n duy?t b?ng cách xác đ?nh cho dù máy ch? Web có th? thu th?p thông tin khách hàng thông qua các cookie. Internet Explorer 6 th?c hi?n P3P Phiên b?n 1,0 chính sách nh? g?n đ?c t? đ? t?p h?p siêu d? li?u v? m?t trang Web d? đ?nh s? d?ng thông tin cookie. Sau khi các siêu d? li?u đư?c thu th?p, Internet Explorer quy?t đ?nh ch?p nh?n ho?c t? ch?i cookie trên m?i Internet ho?c b? gi?i h?n trang Web mà b?n truy c?p (d?a trên s? thích mà b?n ch? đ?nh trên các Tính riêng tư th?).

Chú ý T?t c? các cookie s? t? đ?ng đư?c ch?p nh?n trong intranet c?c b? và Tin c?y trang web khu và b? ch?n ? trong vùng site b? h?n ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282846Thi?t đ?t tab riêng tư ch? ?nh hư?ng đ?n vùng Internet
Đ?t cookie cho các phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer không đư?c gi? l?i khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6. Để biết thêm thông tin về v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296363Thi?t đ?t cookie không đư?c gi? l?i sau khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?t tùy ch?n b?o m?t và nh?ng g? h? có ngh?a là, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283185Cách quản lý cookie trong Internet Explorer 6
M?t bi?u tư?ng tr?ng thái đư?c g?i là các Tính riêng tư bi?u tư?ng là bao g?m trong Internet Explorer 6. Bieåu töôïng naøy đư?c đ?t ? bên trái c?a các Khóa bi?u tư?ng trong t?nh tr?ng thanh khi b?n truy c?p vào m?t trang Web đó không đáp ?ng s? thích riêng tư c?a b?n.

Chú ý B?n g?c Internet Explorer 6 Xem trư?c công chúng đ? không cung c?p kh? năng chuy?n nh?p s? thích riêng tư tùy ch?nh. Ch?c năng này đ? kh? d?ng trong phiên b?n cu?i cùng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? P3P, xem các WC3 World Wide Web Consortium Web site sau:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? P3P h? tr? trong Internet Explorer 6, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290333Mô t? là n?n t?ng cho b?o m?t d? án s? thích (290333P)

Các tùy ch?n Internet m?i trong Internet Explorer 6

Các tùy ch?n sau đây đ? đư?c b? sung ho?c thay đ?i trong Internet Tùy ch?n Internet Explorer 6.

General Tab

Một Xoá Cookie nút đ? đư?c thêm vào các T?ng quát tab c?a tùy ch?n Internet.

Security Tab

Các thi?t l?p cho các cookie đ? trư?c đó trên các Bảo mật tab trong Internet Explorer 5.x đ? đư?c g? b?. B?n có th? c?u h?nh các thi?t đ?t này trên các Tính riêng tư tab trong Internet Explorer 6.

Để biết thêm thông tin về khác thay đ?i cho thi?t đ?t b?o m?t vùng n?i dung Web trong Internet Thám hi?m 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300443Thay đ?i đ?i v?i Thi?t đ?t b?o m?t vùng n?i dung Web trong Internet Explorer 6
Chú ý Cho phép META REFRESH thi?t l?p đ? không ho?t đ?ng trong b?n g?c phát hành c?a Internet Explorer 6 Xem trư?c công chúng. V?n đ? này đ? S?a ch?a trong phiên b?n m?i nh?t.

Tab chuyên sâu

Cho phép m? r?ng tr?nh duy?t c?a bên th? ba (yêu c?u kh?i đ?ng l?i)

Chú ý Khi b?n b?m vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các máy tính.

M?c đ?nh = ngày

Thi?t đ?t này cho phép b?n vô hi?u hóa bên th? ba công c? ban nh?c và đ?i tư?ng tr? giúp tr?nh duy?t cho m?c đích g? r?i.

Chú ý Khi b?n b?m vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính. Cho Xem thêm thông tin, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
298931 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá tính năng tr?nh duy?t c?a bên th? ba
L?c lư?ng Offscreen Compositing th?m chí dư?i ph?c v? đ?u cu?i

Chú ý Khi b?n b?m vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các máy tính.

M?c đ?nh = off

"Tr?n" là quá tr?nh k?t h?p hai h?nh ?nh đ? t?o thành m?t h?nh ?nh m?i. Chi?n d?ch tr?n ph? bi?n nh?t là m?t "lên," trong đó m?t h?nh ?nh đư?c đ?t trên khác. Hi?u ?ng tr?n có th? gây ra ch?p khi b?n ch?y Internet Explorer v?i thi?t b? đ?u cu?i D?ch v?. N?u b?n b?t tùy ch?n này, b?n có th? lo?i b? nh?p nháy nhưng b?n nghiêm tr?ng có th? làm gi?m hi?u su?t c?a Internet Explorer ch?y v?i Các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i. Đ? có m?t trang m?u s? d?ng hi?u ?ng tr?n, xem các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms532984.aspx
Không hi?n th? n?i dung phương ti?n truy?n thông tr?c tuy?n trên thanh phương ti?n truy?n thông

M?c đ?nh = ngày

Thi?t đ?t này xác đ?nh li?u b?n mu?n hi?n th? n?i dung thanh phương ti?n truy?n thông tr?c tuy?n t? các trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.WindowsMedia.com/Mediabar/WMC.htm?locale=409
N?u b?n nh?p vào Xoá h?p ki?m này, Internet Explorer s? hi?n th? n?i dung phương ti?n thanh gián tuy?n t? t?p tin Browselc.dll (res://Browselc.dll/Mboffline.htm).

Kích ho?t h?nh ?nh t? đ?ng thay đ?i kích thư?c

M?c đ?nh = ngày

Tính năng này t? đ?ng l?i kích thư?c h?nh ?nh đư?c m? tr?c ti?p trong tr?nh duy?t và là quá l?n đ? đư?c hi?n th? trong c?a s? tr?nh duy?t hi?n t?i. H?nh ?nh đư?c t? đ?ng thay đ?i kích c? đ? cho nó phù h?p, toàn b?, trong các kích thư?c c?a c?a s? tr?nh duy?t hi?n t?i. H?nh ?nh đư?c nhúng trong trang HTML không ph?i là t? đ?ng thay đ?i kích c?.

B?t thanh công c? h?nh ?nh

M?c đ?nh = ngày

LƯU ?: Khi b?n b?m vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Theo m?c đ?nh, Internet Explorer 6 t? đ?ng hi?n th? m?t thanh công c? nh? khi b?n t?m d?ng con tr? chu?t qua m?t h?nh ?nh trên m?t trang Web. Thanh công c? này bao g?m các nút đ? lưu, in ho?c g?i và thư đi?n t? v?i h?nh ?nh đó, ho?c đ? m? thư m?c h?nh ?nh c?a tôi trong m?t c?a s? khác. Đ? vô hi?u hoá này thanh công c?, nh?p Xoá h?p ki?m này.

Xem dư?i đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? l? do t?i sao thanh công c? h?nh ?nh có th? không xu?t hi?n ngay c? khi nó đư?c kích ho?t:
303473 Thanh công c? h?nh ?nh không xu?t hi?n trên h?nh ?nh trong Internet Explorer
Cho phép xác th?c tích h?p c?a Windows

M?c đ?nh = off

Chú ý Khi b?n b?m vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Thương lư?ng/Kerberos xác th?c t?t theo m?c đ?nh trên Windows 2000, nhưng b?n có th? b?t Negotiate/Kerberos xác th?c khi b?n nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m này. Phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer 5, 5.01, và 5.5 Kerberos xác th?c kích ho?t theo m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299838Không th? đ? thương lư?ng Kerberos xác th?c sau khi nâng c?p lên Internet Explorer 6
Kích ho?t tính năng d?a trên HTML quán bar thám

Chú ý Cài đ?t này đ? có s?n trên các Nâng cao tab trong b?n phát hành ban đ?u c?a Internet Explorer 6 công Xem trư?c. Cài đ?t này đ? b? lo?i b? trong phiên b?n m?i nh?t.

Khi b?n Click vào tùy ch?n này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

M?c đ?nh = ngày

N?u b?n nh?p vào Xoá h?p ki?m này, b?n không th? s? d?ng m?t s? các quán bar thám hi?m m?i ho?c các Thêm/lo?i b? quán bar thám b? ch? huy.

Chú ý Xem trư?c công chúng th? hai phát hành Internet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.2479.0006) bao g?m tùy ch?n nâng cao đ? kích ho?t tính năng thông minh th? và hi?n th? văn ph?ng XP th? thông minh.

Internet Explorer Error Reporting

Công c? này cho phép b?n đ? báo cáo các l?i không th? khôi ph?c trong Internet Thám hi?m (ví d?, nh?ng l?i b?o v? chung ho?c nh?ng l?i không h?p l? trang) đ? Microsoft trên Internet. Để biết thêm thông tin về tính năng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276550Mô t? và tính s?n sàng c?a Internet Explorer l?i báo cáo công c?

Các tính năng m?i khác

Thay đ?i c? v?n N?i dung

C? v?n N?i dung đ? đư?c c?p nh?t đ? cho phép b?n t?o ra m?t g?i ? đ? giúp b?n nh? m?t kh?u c?a b?n, và m?t kh?u đ? tr?ng không c?n đư?c cho phép, và ngư?i s? d?ng không ph?i là qu?n tr? viên (Windows NT ho?c Windows 2000) ngăn không cho phép c? v?n N?i dung.

NTLM xác th?c

NTLM xác th?c thông qua m?t proxy (proxy passthrough) là có th? có v?i các phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft máy ch? Proxy.

H? tr? cho h? chi?u 1.4

H? chi?u 1.4 h? tr? đư?c th?c hi?n trong Wininet.dll.

B?o v? vi rút trong Outlook Express 6

M?t s? tính năng m?i đ? đư?c thêm vào Outlook Express đư?c đư?c thi?t k? đ? b?o v? b?n ch?ng vi-rút có th? đư?c truy?n qua e-mail tin nh?n. Đ? bi?t thêm v? nh?ng tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291387OLEXP: S? d?ng tính năng b?o v? vi rút trong Outlook Express 6

Thi?t l?p t?ng h?p thông tin

Đ? bi?t thông tin v? cài đ?t Internet Explorer 6, h? th?ng yêu c?u và cài đ?t đư?c bi?t đ?n các v?n đ?, xem t?p tin Readme.txt trong c?a b?n Thư m?c cài đ?t Internet Explorer. Các thông tin sau này có ch? hành vi đó là m?i ho?c thay đ?i t? Internet Explorer 5, 5,01 và 5.5.

Thi?t l?p trên Windows 2000 bao g?m Outlook Express 6

B?n cài đ?t tiêu bi?u và đ?y đ? là không có s?n cho Windows 2000. Internet Explorer 6 cài đ?t m?t t?p t?i thi?u các t?p tin trên máy tính c?a b?n. Này t?p h?p các t?p tin bao g?m tr?nh duy?t Internet Explorer 6 Web, k?ch b?n h? tr?, và Outlook Express 6.

Thi?t l?p không đư?c h? tr? trên Windows 95

Internet Explorer 6 không h? tr? cài đ?t trên máy tính đó đang ch?y Microsoft Windows 95. B?n ph?i ch?y Windows 98 ho?c Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ho?c sau này đ? cài đ?t Internet Explorer 6.

Thi?t l?p trên Windows NT 4.0 đ?i h?i SP6a

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t Internet Explorer 6 trên m?t máy tính Windows NT 4.0 d?a trên:
NT4 Service Pack 6a ho?c l?n hơn ph?i đư?c cài đ?t trư?c Windows Update: Internet Explorer và công c? Internet có th? ti?p t?c.
Yêu c?u Internet Explorer 6 Service Pack 6a ho?c Windows NT 4.0. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các Windows NT 4.0 service pack m?i nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Cao h? tr? m? hóa

N?u b?n ch?y Internet Explorer 5,01 ho?c trư?c đó trên m?t máy tính đang ch?y Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows NT 4.0, khi b?n cài đ?t Internet Explorer 6, b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ?n 128-bit m?t m? hóa. N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 2000, khi b?n cài đ?t Internet Explorer 6, b?n không thay đ?i m?c đ? hi?n t?i c?a m? hóa trên máy tính c?a b?n. B?n có th? nâng c?p Windows 2000 b?ng cách s? d?ng các gói m? hóa cao n?m trên phương ti?n cài đ?t g?c và trên Microsoft Windows Update Web Trang web. N?u máy tính c?a b?n ch?y Windows Me, máy tính c?a b?n đ? s? d?ng m? hóa 128-bit.

Các thành ph?n không đư?c bao g?m

Không gi?ng như các phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer, phiên b?n 6 th? không bao g?m các thư m?c Web, FTP thư m?c, MSN Messenger, Microsoft máy ?o (VM) Java, ho?c NetMeeting 3.x. Các phiên b?n hi?n t?i c?a các chương tr?nh và tính năng đư?c b?o qu?n vào nâng c?p ho?c có th? đư?c cài đ?t b?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 293513 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB293513 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293513

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com