Raksta ID: 293151 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? sniegts p?rskats par Microsoft Office aktiviz?cijas vedni.

Office programmu komplekt? ir ietverts aktiviz?cijas vednis. Lai piln?b? izmantotu Office, tas ir j?aktiviz?. Ja neaktiviz?sit produktu p?c t? instal??anas, Office programmas var?s start?t tikai samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? Office programmas darbojas k? skat?t?ji. Proti, nevarat saglab?t dokumentu modifik?cijas vai izveidot jaunu dokumentu. Var b?t samazin?ta ar? papildu funkcionalit?te. Eso?ie Office faili netiek saboj?ti, kam?r produkts darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

PAPILDINDORM?CIJA

Bie?i uzdotie jaut?jumi

 • Kas ir produkta aktiviz?cija?

  L?dzam aktiviz?t produktu, lai verific?tu, ka ir veikta ori?in?la Microsoft produkta instal??ana. Produkta aktiviz?cija ir pretpir?tisma tehnolo?ija, kuras m?r?is ir p?rbaud?t, vai produkts ir ofici?li licenc?ts. Produkta aktiviz?cijas laik? korpor?cijai Microsoft netiek s?t?ta nek?da veida personas inform?cija.
 • K?diem lietot?jiem ir j?aktiviz? sava Office kopija?

  Produkta aktiviz?cija ir j?veic vis?m licenc?m, kas ieg?d?tas mazumtirdzniec?b?. Ja esat ieg?d?jies jaunu datoru no person?lo datoru ra?ot?ja, var b?t j?aktiviz? dator? eso?? Microsoft programmat?ra. Da?k?rt datoru ra?ot?ji aktiviz? Microsoft programmat?ru jau r?pn?c?.
 • K? produkta aktiviz?cija darbojas?

  Produkta aktiviz?cija p?rbauda, vai produkta atsl?ga nav lietota vair?k person?lajos datoros, nek? at?auts lietot?ja licences l?gum?.

  Produktu var aktiviz?t internet? vai pa t?lruni. Ja produkta aktiviz??anai izmantojat t?lruni, jums j?nor?da instal??anas ID kods. Pret? sa?emsit apstiprin?juma ID numuru. Aktiviz??anu pa t?lruni veic Microsoft klientu apkalpo?anas p?rst?vis, un t? aiz?em tikai da?as min?tes. Ja izv?l?sities aktiviz?t produktu internet?, process tiks veikts autom?tiski. Vien?g? inform?cija, kas jums j?nor?da, ir valsts/re?iona nosaukums.

  Piez?me. Produkta izm??in?juma programmas versiju var aktiviz?t tikai internet?.
 • K? aktiviz?t produktu?

  Iz?emot programmu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 un Microsoft Office Word 2007, ir tr?s metodes, k? piek??t Office aktiviz?cijas vednim. Metodes ir ??das:
  • Start?jiet Office programmu, kas v?l nav aktiviz?ta.
  • Jebkuras Office programmas izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Aktiviz?t produktu.
  • Palaidiet Office aktiviz?cijas vedni ?rpus Office programmas.

   Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Programmas, uz Microsoft Office r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Aktiviz?t produktu.

   Piez?me. ?? metode nav pieejama Microsoft Office 2003 un Microsoft Office 2007. gada sist?m?.
  Programmai Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 un Word 2007 ir divas metodes, k? piek??t Office aktiviz?cijas vednim. Metodes ir ??das:
  • Start?jiet Office programmu, kas v?l nav aktiviz?ta.
  • Ciln? Resursi noklik??iniet uz Aktiviz?t. Lai to paveiktu, izpildiet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Programmas nosaukums opcijas.
   2. Noklik??iniet uz cilnes Resursi un p?c tam noklik??iniet uz Aktiviz?t.
 • Kas notiek aktiviz??anas laik??

  Aktiviz??anas laik? Office aktiviz?cijas vednis izveido neunik?lu aparat?ras identifik?ciju, kas atspogu?o datora konfigur?ciju aktiviz??anas laik?. Aparat?ras identifik?cij? nav ietverta nek?da veida personas inform?cija, inform?cija par dator?, iesp?jams, eso?o programmat?ru vai datiem, k? ar? inform?cija par konkr?to datora marku vai modeli. Aparat?ras identifik?cija identific? tikai datoru, lai veiktu aktiviz??anu.

  Aktiviz??anas laik? varat nor?d?t personas kontaktinform?ciju (v?rdu un adresi), ja v?laties re?istr?t savu produktu korpor?cij? Microsoft.

  Office aktiviz?cijas vednis var noteikt un pie?aut izmai?as datora konfigur?cij?. Lai veiktu nelielus aparat?ras jaunin?jumus, aktiviz??ana nav j?veic atk?rtoti. Tom?r, ja veicat piln?gu datora aparat?ras mai?u, produkts, iesp?jams, b?s j?aktiviz? atk?rtoti.
 • K? produkta aktiviz?cija aizsarg? klientu konfidencialit?ti?

  Microsoft ar cie?u attiecas pret klientu priv?to inform?ciju un nodro?ina t?s aizsardz?bu. Ja produktu nere?istr?jat, inform?cija, kas ir apkopota produkta aktiviz??anas laik?, netiks izmantota j?su identific??anai.
 • Vai aktiviz?cija ir l?dz?ga re?istr?cijai?

  N?. Aktiviz?cija ir at??ir?ga no produkta re?istr?cijas. Ja v?laties, varat br?vpr?t?gi re?istr?t produktu, produkta aktiviz??anas laik? nor?dot savu v?rdu un kontaktinform?ciju. Re?istr?jiet produktu, ja v?laties sa?emt turpm?ku inform?ciju par produkta atjaunin?jumiem, pakalpojumu laidieniem un ?pa?iem pied?v?jumiem.
 • K? noteikt, vai produkts ir aktiviz?ts?

  Aktiviz?cijas vedni nevar?s palaist, ja produkts ir aktiviz?ts. Ja produkts ir aktiviz?ts, palai?ot aktiviz?cijas vedni, sa?emsit ??du zi?ojumu:
  Produkts jau ir aktiviz?ts.
 • Vai produkts p?rtrauc darboties, ja tas nav aktiviz?ts?

  N?. Tom?r produkts darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.
 • Kas ir samazin?tas funkcionalit?tes re??ms?

  Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? programmas darbojas k? skat?t?ji. Kad programma darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, daudzi izv?lnes vienumi nav pieejami (ir pel?koti), blo??jot piek?uvi ?ai funkcijai. Samazin?tas funkcionalit?tes re??ma ierobe?ojumi var b?t ??di:
  • Nevar izveidot nevienu jaunu dokumentu.
  • Var skat?t eso?os dokumentus.
  • Var druk?t dokumentus, bet nevar tos saglab?t.
  Eso?ie Office faili vai dokumenti netiek saboj?ti, un varat viegli iziet no ?? Office re??ma, izpildot ekr?n? redzam?s instrukcijas.
 • K? atjaunin?t inform?ciju, kas attiecas uz produkta aktiviz?ciju?

  Lai nodro?in?tu, ka inform?cija, ko iesniedzat Microsoft, izmantojot Office aktiviz?cijas vedni, ir pareiza, jebkur? laik? varat sazin?ties ar Microsoft, lai ?o inform?ciju p?rskat?tu un atjaunin?tu. Da?iem Office produktiem Office aktiviz?cijas vedni var lietot inform?cijas atjaunin??anai internet? vai pa t?lruni. Ja ??s opcijas nav pieejamas, varat atjaunin?t vai main?t sniegto inform?ciju, nos?tot v?lamo izmai?u aprakstu un savu produkta ID (nor?d?ts dialoglodzi??, kas tiek par?d?ts, noklik??inot uz komandas Par <programmas nosaukums> jebkuras Office programmas izv?ln? Pal?dz?ba) uz t?l?k nor?d?to adresi. Korpor?cija Microsoft atjaunin?s j?su inform?ciju, atspogu?ojot taj? visus v?lamos labojumus vai izmai?as. Ir ?oti svar?gi, lai j?s nor?d?tu savu produkta ID, t?d?j?di korpor?cija Microsoft var prec?zi identific?t j?su aktiviz?cijas ierakstu.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • K?p?c sa?emu pazi?ojumus aktiviz?t produktu?

  Ja neaktiviz?jat Office produktu, sa?emat atg?din?jumu aktiviz?t produktu katr? reiz?, kad start?jat Office programmu.
 • Vai ir vair?ki produktu licen?u veidi?

  J?. Pieejami ??di licen?u veidi:
  • Beztermi?a
  • Lietot?ja abonements

   Piez?me. No 2001. gada augusta Office XP abon??anas licence nav pieejama Amerikas Savienotaj?s Valst?s.
  • Produkta izm??in?juma programma
 • Kas ir beztermi?a licence?

  Beztermi?a licence nodro?ina licenci izmantot Office programmas, kam?r produkts ir j?su ?pa?um?.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  828958 Resursi licences aktiviz??anai Microsoft Office programm?s
 • Kas ir lietot?ja abonementa licence?

  Lietot?ja abonementa licence at?auj izmantot Office iepriek? noteiktu laika periodu. ?is laika periods ir 12 m?ne?i, un tas s?kas no br??a, kad aktiviz?jat savu Office kopiju. Abonementa perioda beig?s varat atjaunot savu licenci. Ja izv?laties neatjaunot licenci, varat start?t Office programmas tikai piecas reizes, pirms tiek aktiviz?ts samazin?tas funkcionalit?tes re??ms.

  Office lietot?ja abonementa licences kopija ir piesaist?ta datoram, kur? Office ir instal?ts, un to nevar p?rdot vai p?rvietot cit? dator?. Licenci var p?rdot tikai kop? ar datoru. Lai nodotu licences ?pa?umties?bas, j?zvana klientu apkalpo?anas dienesta a?entam.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  293191 K? aktiviz?t lietot?ja abonementa licenci programmu komplekt? Office XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Kas ir produkta izm??in?juma programmas versija?

  Produkta izm??in?juma programmas versija ir licence Office produkta izm??in??anai vienu m?nesi.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  828958 Resursi licences aktiviz??anai Microsoft Office programm?s
 • Cik rei?u dr?kst izlaist aktiviz?ciju?

  Beztermi?a licences produktiem aktiviz?ciju var izlaist 50 reizes. Klienta abonementa licencei aktiviz?ciju var izlaist 20 reizes. Produkta izm??in?juma programmas versijai aktiviz?ciju var izlaist piecas reizes. Ja p?c noteikto Office programmas start??anas rei?u skaita produkts netiek aktiviz?ts, Office programmas s?k darboties samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.
 • Cik rei?u var veikt instal??anu, izmantojot vienu lietot?ja licences l?gumu? Vai produktu var instal?t gan kl?pjdator?, gan galddator?? Cik rei?u produktu var atk?rtoti instal?t, joproj?m saglab?jot iesp?ju to aktiviz?t?

  Atbildes uz ?iem un citiem ar aktiviz?cijas politiku saist?tiem jaut?jumiem ir pieejamas ?aj? Microsoft vietn?:
  http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu aktiviz?ciju un skat?tu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem par Microsoft produktu aktiviz?ciju, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu aktiviz?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
300273 Programmu komplekt? Office XP OEM izdevumu var aktiviz?t tikai vienreiz (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas rodas, palai?ot Office samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
316032 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums "?? komanda nav pieejama, jo dokuments ir blo??ts redi???anai", kad m??in?t redi??t vecus vai jaunus dokumentus programmu komplekt? Office XP un Office 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 293151 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - P?rskat??ana: 9.6
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbactivation kbdta kbhowto KB293151

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com