Raksta ID: 293118 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir iek?auti detaliz?ti nor?d?jumi par to, k? sist?m? Microsoft Windows XP izmantot failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vedni, lai no veca datora uz jaunu datoru p?rs?t?tu failus un iestat?jumus.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.
Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

K? sist?m? Windows XP izmantot failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vedni

Sist?m? Windows XP failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vedni var izmantot, lai p?rs?t?tu programmas Microsoft Internet Explorer un Microsoft Outlook Express iestat?jumus. ?o vedni var izmantot ar? darbvirsmas iestat?jumu, displeja iestat?jumu, iezvanpieejas savienojumu un cita veida iestat?jumu p?rs?t??anai.

1. darb?ba. Failu un iestat?jumu ieg??ana no vec? datora

 1. Vecaj? dator? noklik??iniet uz pogas Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Files and Settings Transfer Wizard (Failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis).
 2. Dialoglodzi?? Files and Settings Transfer Wizard (Failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis) noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam uz Old Computer (Vecais dators).
 3. Noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam izv?lieties p?rs?t??anas metodi, piem?ram, Floppy drive or other removable media (Diske?u diskdzinis vai cits no?emams datu nes?js).
 4. Noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam noklik??iniet uz opcijas, kas atbilst p?rs?t?majiem datiem. Piem?ram, varat noklik??in?t uz Settings only (Tikai iestat?jumi), Files only (Tikai faili) vai Both files and settings (Gan faili, gan iestat?jumi).
 5. Divreiz noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam uzgaidiet, l?dz failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis apstr?d? p?rs?t?mos datus.
 6. Noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).

2. darb?ba. Failu un iestat?jumu p?rs?t??ana uz jauno datoru

 1. Jaunaj? dator? noklik??iniet uz pogas Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Files and Settings Transfer Wizard (Failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis).
 2. Dialoglodzi?? Files and Settings Transfer Wizard (Failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis) noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam uz New Computer (Jaunais dators).
 3. Noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam uz I don?t need the Wizard Disk. I have already collected my files and settings from my old computer (Man nav nepiecie?ams ved?a disks. Esmu jau ieguvis failus un iestat?jumus no sava vec? datora).
 4. Noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam izv?lieties p?rs?t??anas metodi, piem?ram, Floppy drive or other removable media (Diske?u diskdzinis vai cits no?emams datu nes?js).

  Piez?me. Ir j?izv?las t? pati p?rs?t??anas metode, ko izv?l?j?ties vecaj? dator?.
 5. Noklik??iniet uz Next (T?l?k) un p?c tam uzgaidiet, l?dz failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vednis apstr?d? p?rs?t?mos datus.
 6. Noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).

Rekviz?ti

Raksta ID: 293118 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB293118

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com