คำสั่ง "เลือกทั้งหมด" หรือ "จัดรูปแบบเลือกข้อความด้วยคล้ายกันแบบ" ไม่ทำงานใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 292084 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเลือกข้อความที่มีลักษณะพิเศษที่ใช้ และคลิก อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกทั้งหมดในการลักษณะและการจัดรูปแบบบานหน้าต่างงาน หรือเลือกข้อความที่ มีการจัดรูปแบบเหมือนกันบนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกขวาที่ข้อความที่เลือก Microsoft Word เลือกข้อความทั้งหมดที่ประกอบด้วยลักษณะนั้น คำนึงถึงการจัดรูปเติมแบบใด ๆ ที่อาจถูกนำไปใช้กับข้อความ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบของ Microsoft Word word เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณที่ประกอบด้วยลักษณะพื้นฐานของข้อความที่เลือก ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Word อนุมานว่า คุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณที่ประกอบด้วยลักษณะนี้พื้นฐาน ดังนั้น Word เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณที่ประกอบด้วยรูปแบบพื้นฐาน รวมทั้งข้อความที่มีการจัดรูปเติมแบบใช้ผ่านลักษณะนี้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกข้อความที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1 ที่ใช้ และคลิกเลือกทั้งหมดในการลักษณะและการจัดรูปแบบบานหน้าต่างงาน Word เลือกทั้งหมดของข้อความในเอกสารของคุณได้ในลักษณะหัวเรื่อง 1 ใช้--รวมทั้งข้อความที่มีการจัดรูปเติมแบบใช้ที่ใช้แบบอักษรอื่น สี indenting, bolding, italics ขีดเส้น ใต้ แล้วจึงเปิดขึ้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เลือกแต่ละตัวอย่างข้อความ ด้วย CTRL ค้างไว้

การเปลี่ยนแปลงหลายส่วนของข้อความ CTRL ค้างไว้ และจากนั้น เลือกแต่ละส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณได้ดำเนินการดังกล่าว ใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:: Word ขณะนี้ให้คุณทำการเลือกข้อความที่ไม่อยู่ติดกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกข้อความ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดเลือกข้อความใน Office ผู้ช่วย หรือ ช่วยหาคำตอบ แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
275969WD2002: ไม่สามารถเลือกข้อความที่ไม่อยู่ติดกันกับแป้นพิมพ์

วิธีที่ 2: เลือกข้อความแยกจากกัน ด้วยการจัดรูปแบบเหมือนกัน

การเปลี่ยนแปลงข้อความทั้งหมดด้วยเหมือนกันการจัดรูปแบบ เลือกเกิดขึ้นครั้งแรกของข้อความที่จัดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และจากนั้น คลิกเลือกข้อความที่ มีการจัดรูปแบบเหมือนกันบนเมนูทางลัดที่ปรากฏ
หรือ
  1. ในการลักษณะและการจัดรูปแบบงานบานหน้าต่าง คลิกการShow:กล่อง แล้วคลิกใช้การจัดรูปแบบ.

    ควรเลือกรูปแบบของข้อความที่เลือกในการเลือกการจัดรูปแบบไปใช้รายการ
  2. เลื่อนตัวชี้ไปที่รายการที่เลือกในการเลือกการจัดรูปแบบไปใช้รายการ
  3. คลิ กลูก ศร ที่ ปรากฏ ทาง ด้าน ขวา ของ รูป แบบ ที่ เลือก แล้ว จึง คลิ กเลือกทั้งหมดninstance(s)โดย:nบ่ง ชี้ ว่า หมาย เลข ของ การ จัด รูป แบบ การ เกิด ขึ้น ใน เอกสาร ของ อิน สแตนซ์ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: เมื่อ คุณ เลือก ข้อ ความ ที่ มี ลักษณะ แบบ พื้นฐาน ที่ ใช้ พร้อม กับ การ จัด รูป แบบ เพิ่ม เติม และ คุณ แล้ว คลิ ก อย่าง ใด อย่าง หนึ่งเลือกทั้งหมดในการลักษณะและการจัดรูปแบบบาน หน้าต่าง งาน หรือเลือก ข้อ ความ ที่ มี การ จัด รูป แบบ เหมือน กันWord เลือก เฉพาะ ข้อ ที่ มี รูป แบบ ที่ เพิ่ม เติม

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกข้อความที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1 และใช้สีแดงสี และคลิกเลือกทั้งหมดในการลักษณะและการจัดรูปแบบบานหน้าต่างงาน Word เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1 และใช้สีแดงสี word ไม่ไม่เลือกข้อความในเอกสารของคุณที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1 แต่ไม่มีใช้สีแดงสี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 292084 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Word 2003
Keywords: 
kbprb kbmt KB292084 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:292084

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com