Làm th? nào đ? thêm m?t đi?u khi?n Shockwave Flash vào m?t slide trong PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291875 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? thêm m?t Macromedia Shockwave Flash ActiveX control đ? m?t slide đ? phát m?t t?p tin Flash (*.swf) trong th?i gian m?t tr?nh chi?u. Các t?p tin Flash đóng t? đ?ng mà không có b?t k? ngư?i dùng tương tác.

LƯU ?: Không PowerPoint viewer c?ng như các phiên b?n Macintosh c?a PowerPoint h? tr? vi?c s? d?ng các đi?u khi?n ActiveX. Ch? Microsoft PowerPoint 97 và sau đó có th? s? d?ng đi?u khi?n ActiveX.

PowerPoint 2010 bây gi? đ? h? tr? tr?c ti?p cho Flash (*.swf) và inserting video t? các trang web mà làm cho vi?c s? d?ng m? nhúng, ch?ng h?n như YouTube. B?n c?n có Adobe Flash Player cài đ?t và đi?u này ch? đư?c h? tr? trên 32-bit phiên b?n c?a Office 2010 và PowerPoint 2010.

PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 và PowerPoint 2000

Thêm m?t đi?u khi?n ActiveX Shockwave Flash đ?i tư?ng vào m?t Slide ho?c h?nh th?c

Đ? thêm m?t đi?u khi?n Shockwave Flash Object m?t slide, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u PowerPoint, và sau đó xác đ?nh v? trí các slide mà b?n mu?n chèn đi?u khi?n vào.
 2. N?u h?p công c? ki?m soát không đ? có th? nh?n th?y, đi?m đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào H?p công c? ki?m soát.
 3. Trong h?p công c? đi?u khi?n, nh?p vào B? đi?u khi?n, sau đó b?m Shockwave Flash Object.

  LƯU ?: Shockwave Flash ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n cho các Shockwave Flash Object đư?c li?t kê trong h?p công c? ki?m soát.
 4. Thu hút s? ki?m soát vào slide c?a b?n.

  Shockwave Flash đ?i tư?ng ActiveX control bây gi? xu?t hi?n trên chi?u c?a b?n.

K?t n?i v?i các t?p tin h?nh ?nh đ?ng Shockwave Flash

Đ? th?c hi?n ki?m soát Shockwave Flash phát l?i Flash c?a b?n h?nh ?nh đ?ng t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các đi?u khi?n Shockwave Flash đư?c chèn vào, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Phim b?t đ?ng s?n. Trong các Giá trị h?p, g? đư?ng d?n đ?y đ? Uniform Resource Locator (URL) ho?c ? đ?a đ? các t?p tin *.swf b?n mu?n chơi.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng các Chơi tài s?n đư?c thi?t l?p đ? S? th?t.

  LƯU ?: V? c?a liên k?t này trong đi?u khi?n ActiveX, đóng gói và đi không th? đóng gói t?p tin Flash ho?t h?nh. N?u b?n có k? ho?ch s? d?ng ho?t h?nh này ngày khác máy tính, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

  • Làm cho các t?p tin h?nh ?nh đ?ng có s?n trên m?ng ph? bi?n chia s? ho?c máy ch? Web. - hay -

  • Di chuy?n các t?p tin h?nh ?nh đ?ng m?t cách riêng bi?t, và sau đó C?p nh?t các đư?ng d?n đ?n t?p tin trong các thu?c tính c?a đi?u khi?n.

PowerPoint 2007

H?y ch?c ch?n r?ng Flash Player đư?c cài đ?t trên máy tính. Sau đó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong PowerPoint, hi?n th? trong b?nh thư?ng xem tr?nh bày mà b?n mu?n chơi nh?ng h?nh ?nh đ?ng.
 2. B?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m PowerPoint tùy ch?n.
 3. Nh?p vào Ph? bi?n, sau đó b?m đ? ch?n các Hi?n th? các nhà phát tri?n tab trong Ribbon h?p ki?m dư?i Tùy ch?n hàng đ?u đ? làm vi?c v?i PowerPoint, sau đó b?m Ok.
 4. Trên các Nhà phát triển tab, b?m vào B? đi?u khi?n trong các Các điều khiển nhóm.
 5. Trong danh sách đi?u khi?n, nh?p vào Shockwave Flash Object, b?m Ok, và sau đó kéo vào n?p trư?t đ? thu hút s? ki?m soát.
 6. Thay đ?i kích c? các ki?m soát b?ng cách kéo các ch?t đ?nh c?.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào Shockwave Flash Object và b?m Thu?c tính.
 8. Trên các Ch? tab, b?m vào các Phim b?t đ?ng s?n.
 9. Trong c?t giá tr? (t? bào tr?ng bên c?nh» Phim), nh?p đư?ng d?n đ?y đ? ?, bao g?m tên t?p tin (ví d?, C\:MyFile.swf) hay b? đ?nh v? tài nguyên th?ng nh?t (URL) đ? các t?p tin Flash mà b?n mu?n phát.

PowerPoint 2010

H?y ch?c ch?n r?ng Flash Player đư?c cài đ?t trên máy tính. Sau đó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong PowerPoint, hi?n th? trong b?nh thư?ng xem tr?nh bày mà b?n mu?n chơi nh?ng h?nh ?nh đ?ng.
 2. Nh?p vào Tệp, sau đó b?m Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Tùy ch?nh Ribbon, và sau đó ki?m tra h?p ki?m có nh?n Nhà phát triển trong danh sách bên ph?i, và sau đó b?m OK.
 4. Trên các Nhà phát triển tab, b?m vào các B? đi?u khi?n Button trong các Các điều khiển nhóm.
 5. Trong danh sách đi?u khi?n, nh?p vào Shockwave Flash Object, b?m Ok, và sau đó kéo vào n?p trư?t đ? thu hút s? ki?m soát.
 6. Thay đ?i kích c? các ki?m soát b?ng cách kéo các ch?t đ?nh c?.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào Shockwave Flash Object và b?m Thu?c tính.
 8. Trên các Ch? tab, b?m vào các Phim b?t đ?ng s?n.
 9. Trong c?t giá tr? (t? bào tr?ng bên c?nh» Phim), nh?p đư?ng d?n đ?y đ? ?, bao g?m tên t?p tin (ví d?, C\:MyFile.swf) hay b? đ?nh v? tài nguyên th?ng nh?t (URL) đ? các t?p tin Flash mà b?n mu?n phát.

THÔNG TIN THÊM

PowerPoint 2010, ?n b?n 32-bit, bây gi? h? tr? đèn Flash. B?n có th? chèn t?p tin Flash (*.swf) vào PowerPoint ho?c b?n có th? chèn m?t đo?n video Flash t? m?t trang web như YouTube. B?n ph?i có Adobe Flash Player cài đ?t và đi?u này ch? làm vi?c v?i PowerPoint 2010 32-bit. B?n không th? chèn m?t đèn Flash ho?c Flash video trong m?t bài thuy?t tr?nh b?ng cách s? d?ng PowerPoint 2010 64-bit, như Adobe đ? không phát hành m?t b?n đ?a c?a 64-bit Flash Player.

THAM KH?O

Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Shockwave Flash, h?y truy c?p Shockwave Web site sau:
http://www.adobe.com
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291875 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbautomation kbslideshow kbactivexscript kb3rdparty kbmt KB291875 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291875

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com