Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2918033 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? ?n b?n đi?n tho?i Microsoft Lync cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng năm 2014.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? b?n C?p Nh?t tích l?y này:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.

Lưu ?: Đ?i tên Lync 2010 đi?n tho?i Edition ?n b?n đi?n tho?i Lync. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

S? c? mà b?n c?p nh?t này kh?c ph?c

B?n C?p Nh?t tích l?y này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • 2918039 Gi?ng nói méo khi b?n quay tr? l?i cu?c g?i t? t? ch?c b?ng cách s? d?ng Lync đi?n tho?i Edition cho Aries đi?n tho?i
 • 2918044 Tích h?p trao đ?i không thành công trong Lync đi?n tho?i Phiên b?n khi h?p thư Exchange đư?c kích ho?t cho b?n ghi d?ch v? Exchange Online

B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng bao g?m các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2902800 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: ngày 30 tháng 8 năm 2013
 • 2889241 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 10 năm 2013
 • 2860668 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2013
 • 2819315 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 4 năm 2013
 • 2737909 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mư?i hai 2012
 • 2701667 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 6 năm 2012
 • 2672352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip đi?n tho?i: tháng 2 2012
 • 2636068 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 11 năm 2011
 • 2577595 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2011
 • 2529978 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 4 năm 2011
 • 2493724 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng năm 2014

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2902800 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i b?n cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: ngày 30 tháng 8 năm 2013

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Này gói tích l?y ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Aastra 6721ip và Aastra 6725ip tho?i di đ?ng. H?nh ?nh phiên b?n is4.0.7577.4420.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2918033 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2918033 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2918033

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com