S? khác nhau gi?a Multicast và Unicast

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291786 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Có hai cách chính mà máy ch? Windows Media g?i d? li?u cho các khách hàng c?a Windows Media Player: phát đa hư?ng và unicast.

Khi b?n phát sóng live âm thanh hay video b?n có th? dùng unicast ho?c multicast. Môi trư?ng m?ng c?a b?n và khách hàng c?a b?n là ai s? xác đ?nh lo?i c?a phát sóng b?n nên s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Unicast

Unicast là m?t one - đ?n m?t k?t n?i gi?a máy khách và máy ch?. Unicast s? d?ng IP giao hàng phương pháp như Transmission Control Protocol (TCP) và giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP), n?m trên m?t phiên làm vi?c d?a trên giao th?c. Khi m?t khách hàng Windows Media Player k?t n?i b?ng cách s? d?ng unicast đ?n m?t máy ch? Windows Media, khách hàng đó có m?t m?i quan h? tr?c ti?p đ?n máy ch?. M?i khách hàng unicast k?t n?i t?i h? ph?c v? s? đưa lên thêm băng thông. Ví d?, n?u b?n có 10 khách hàng t?t c? chơi 100-kilobits m?i th? hai (Kbps) su?i, nh?ng khách hàng như là m?t nhóm đang dùng lên 1.000 Kbps. N?u b?n có ch? có m?t khách hàng chơi su?i 100 Kbps, ch? 100 Kbps đang đư?c dùng.

Phát đa hư?ng

Phát đa hư?ng là m?t phát sóng đúng s? th?t. Ngu?n g?c phát đa hư?ng d?a vào kích ho?t phát đa hư?ng router đ? chuy?n ti?p các gói đ? t?t c? các m?ng con khác c?a khách hàng có các khách hàng, l?ng nghe. Không có không có m?i quan h? tr?c ti?p gi?a khách hàng và Windows Media server. H? ph?c v? Windows Media t?o ra các t?p tin .nsc (NetShow kênh) khi các tr?m phát đa hư?ng đ?u tiên đư?c t?o ra. Thông thư?ng, các t?p tin .nsc đư?c chuy?n t?i khách hàng t? máy ch? Web. T?p này ch?a thông tin mà Windows Media Player c?n ph?i l?ng nghe cho phát đa hư?ng. Đi?u này c?ng tương t? như đi?u ch?nh vào m?t tr?m trên m?t đài phát thanh. M?i khách hàng nghe phát đa hư?ng cho bi?t thêm không có chi phí b? sung trên máy ch?. Trong th?c t?, máy ch? g?i ch? m?t stream cho m?i tr?m multicast. T?i cùng m?t là kinh nghi?m trên máy ch? cho dù ch? có m?t khách hàng ho?c 1.000 khách hàng đang l?ng nghe

Quan tr?ng: Phát đa hư?ng trên Internet là nói chung không th?c t? v? ch? nh? ph?n c?a Internet là cho phép phát đa hư?ng. Phát đa hư?ng trong môi trư?ng doanh nghi?p nơi t?t c? các router đư?c kích ho?t phát đa hư?ng có th? ti?t ki?m khá nhi?u băng thông.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291786 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Media Services 4.0
  • Microsoft Windows Media Services 4.1
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB291786 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:291786

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com