ID c?a bài: 291621 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Internet mi?n phí/b?n (IFB) là m?t tính năng c?a Microsoft Outlook cho phép b?n xem khi nh?ng ngư?i khác là mi?n phí ho?c b?n r?n v? v?y mà b?n có th? hi?u qu? l?p l?ch tr?nh cu?c h?p. Ngư?i dùng Outlook có tùy ch?n đ? xu?t b?n c?a h? thông tin r?nh/b?n đ? ch? đ?nh ngư?i dùng B? đ?nh v? Tài nguyên Đ?ng nh?t (URL) t?p tin H? ph?c v?. B?n có th? chia s? máy ch? t?p tin URL này v?i t?t c? ngư?i dùng ràng bu?c OR nó đ? m?t thi?t l?p c? th? c?a ngư?i dùng.

M?t Internet Engineering Task Force (IETF) tiêu chu?n đư?c g?i là iCal, là cơ s? cho IFB. IFB s? d?ng m?t ph?n c?a các iCal tiêu chu?n đư?c g?i là iCalendar, m?t tiêu chu?n m?i cho các đ?nh d?ng và lưu tr? thông tin l?ch. iCalendar xác đ?nh m?t cơ c?u cho đ?i di?n cho r?nh/b?n thông tin trong m?t cách tiêu chu?n hóa.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các thông tin sau:
 • Làm th? nào đ? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n đ? các Internet.
 • Làm th? nào đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i khác trên các Internet.
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n tra c?u toàn c?u r?nh/b?n cho t?t c? soá lieân laïc.
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n t?m r?nh/b?n cho c? th? s? liên l?c.
 • Làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng thông tin r?nh/b?n trên các Internet.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xu?t b?n thông tin r?nh/b?n v?i Internet

Đ?i v?i Microsoft Outlook 2013 và Microsoft Outlook 2010:
 1. B?m vào các T?p tin tab, và sau đó b?m vào Tùy ch?n.
 2. Trong ngăn bên trái, h?y nh?p vào L?ch, và sau đó b?m vào các Tùy ch?n r?nh/b?n nút ch?n m?t.
 3. B?m vào các mức cấp phép tab, và sau đó b?m vào Khác mi?n phí/b?n r?n.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xu?t b?n t?i v? trí c?a tôi hộp kiểm dư?i các Internet mi?n phí/b?n. ph?n, và sau đó nh?p đư?ng d?n đ?y đ? c?a máy ch? mà b?n s? công b? thông tin r?nh/b?n c?a b?n. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như http://... , file://\\... , ho?c FTP: / /... . R?nh/b?n t?p tin có ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .vfb. Sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng URL h?p l?:

  FTP://myserver/Freebusy/MyName.VfB

  Lưu ?N?u máy ch? FTP yêu c?u xác th?c và Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?n ph?i s? d?ng đ?nh d?ng sau:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Nơi username:password là tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n.
Đ?i v?i Microsoft Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook 2003:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n l?ch.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 4. ? Xu?t b?n t?i v? trí c?a tôi, lo?i các đ?y đ? Các đư?ng d?n đ? đi?u ki?n đ? các máy ch? mà b?n s? công b? c?a b?n r?nh/b?n thông tin. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như: http://..., file://\\..., ho?c FTP: / /.... Sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng h?p l?:
  FTP://myserver/Freebusy/MyName.VfB
  R?nh/b?n t?p tin có ph?n m? r?ng c?a .vfb.

  Lưu ?N?u máy ch? FTP yêu c?u xác th?c và b?n đang s? d?ng Outlook 2007 trên Windows Vista ho?c Windows 7, b?n ph?i s? d?ng đ?nh d?ng sau:

  FTP: / /username:password@Ftpservername/Freebus/Myname.vfb
  Nơi username:password là tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n.
 5. Nh?p vào OK ba l?n đ? đóng t?t c? hộp thoại.
N?u máy ch? FTP c?a b?n yêu c?u xác th?c và Outlook đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows XP, b?n ph?i làm theo các bư?c sau đ? đ?t c?u h?nh các web site FTP:

Cho Outlook 2010:
 1. B?t đ?u Outlook 2010, và sau đó b?m vào các T?p tin tab.
 2. B?m chu?t M?, và sau đó nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook.
 3. Trong các T?m trong danh sách, h?y nh?p vào Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m.
 4. Trong các Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m hộp thoại, g? đ?a ch? web site FTP c?a b?n trong các Tên c?a web site FTP h?p. Các đ?nh d?ng cho đ?a ch? là FTP.site_namecom., nơi mà các đ?a ch? là đ?a ch? web site FTP. Thông báo r?ng ftp: / / là không c?n thi?t.
 5. Theo kí nh?p dư?i tên, b?m vào Ngư?i dùng, và sau đó nh?p tên người dùng c?a b?n.
 6. Theo M?t kh?u, g? m?t kh?u.
 7. B?m chu?t Thêm đ? thêm web site vào danh sách site FTP. Khi b?n đ?t c?u h?nh các tùy ch?n này, thông tin kí nh?p cho xu?t b?n các web site đư?c gi? l?i.
 8. B?m chu?t Ok đ? đóng các Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m hộp thoại.
 9. B?m chu?t H?y b? đ? đóng các M? Outlook t?p tin d? li?u hộp thoại.
 10. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 11. Trên các S? thích tab, b?m vào Tùy ch?n l?ch, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xu?t b?n t?i v? trí c?a tôi ki?m tra h?p, và sau đó nh?p đư?ng d?n đ?y đ? c?a máy ch? mà b?n s? công b? thông tin r?nh/b?n c?a b?n. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như http://... , file://\\... , ho?c FTP: / /... . R?nh/b?n t?p tin có ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .vfb. Sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng URL h?p l?:
  FTP://myserver/Freebusy/MyName.VfB
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M?, và sau đó nh?p vào T?p tin d? li?u Outlook.
 3. Trong các T?m trong h?p, ch?n Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m.
 4. Trong các Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m hộp thoại, g? đ?a ch? web site FTP c?a b?n trong các Tên c?a web site FTP h?p. Các đ?nh d?ng cho đ?a ch? là ftp.site.com, nơi mà các đ?a ch? đ?a ch? web site FTP. Lưu ? r?ng ftp: / / là không c?n thi?t
 5. Theo kí nh?p dư?i tên, nh?p vào ngư?i dùng, và sau đó nh?p tên người dùng.
 6. Trong m?t kh?u, nh?p m?t kh?u.
 7. B?m chu?t Thêm đ? thêm web site vào danh sách site FTP. C?u h?nh tùy ch?n này gi? l?i thông tin kí nh?p cho xu?t b?n các web site.
 8. Nh?p vào OK đ? đóng các Thêm/S?a đ?i FTP đ?a đi?m hộp thoại.
 9. B?m chu?t H?y b? đ? đóng các M? Outlook t?p tin d? li?u hộp thoại.
 10. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 11. Trên các S? thích tab, b?m vào Tùy ch?n l?ch, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xu?t b?n t?i v? trí c?a tôi ki?m tra h?p, và sau đó nh?p các đ?y đ? Các đư?ng d?n đ? đi?u ki?n c?a máy ch? mà b?n s? công b? c?a b?n r?nh/b?n thông tin. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như http://..., file://\\..., ho?c FTP: / /.... R?nh/b?n t?p tin có ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .vfb. Sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng URL h?p l?:
  FTP://myserver/Freebusy/MyName.VfB

Làm th? nào đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i khác trên Internet

B?n có th? xem thông tin r?nh/b?n cho b?t k? đ?a ch? liên l?c c?a b?n mà xu?t b?n d? li?u này trên Internet. N?u t?t c? các liên h? c?a b?n lưu tr? này thông tin r?nh/b?n cùng m?t máy ch?, b?n có th? thi?t l?p đư?ng d?n tra c?u cho đi?u này thông tin trên toàn c?u cho t?t c? đ?a ch? liên l?c. Ho?c, n?u v? trí c?a thông tin này thay đ?i ti?p xúc, b?n có th? thi?t l?p đư?ng d?n tra c?u đ?c bi?t cho m?i liên l?c.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n tra c?u toàn c?u r?nh/b?n cho t?t c? các s? liên l?c

Đ?i v?i năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. B?m vào các T?p tintab, và sau đó b?m vào Tùy ch?n.
 2. Trên ngăn bên trái, h?y nh?p vào L?ch.
 3. B?m vào các Tùy ch?n r?nh/b?n nút ch?n m?t, h?y nh?p vào các mức cấp phép tab, và sau đó b?m vào Khác mi?n phí/b?n r?n.
 4. Theo các Internet mi?n phí/b?n. ph?n, trong các V? trí tra c?u h?p, nh?p đư?ng d?n đ?y đ? v? v? trí mà b?n mu?n tra c?u các thông tin r?nh/b?n. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như: http://... , file://\\... , ho?c FTP: / /... .

  Outlook h? tr? tên % và % máy ch? % thay th?.

  Sau đây là m?t ví d? v? làm th? nào đ? s? d?ng thay th? các:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB

  M?t đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Outlook thay th? tên % v?i t?t c? các nhân v?t trư?c khi các t?i (@) bi?u tư?ng và thay th? máy ch? % v?i t?t c? các kí t? đ?i di?n sau các bi?u tư?ng @.
 5. B?m chu?t Ok đ? thoát kh?i.
Cho Outlook 2007:
 1. Trên các Công c?tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 2. Trên các S? thíchtab, b?m vào Tùy ch?n l?ch.
 3. B?m chu?t Tùy ch?n r?nh/b?n, nh?p vào tab quy?n và sau đó nh?p vào khác mi?n phí/b?n r?n.
 4. Theo các Internet mi?n phí/b?n.ph?n, trong các V? trí tra c?uh?p nh?p đư?ng d?n đ?y đ? đ?n v? trí mà b?n mu?n tra c?u các thông tin r?nh/b?n. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như: http://... , file://\\... , ho?c ftp: / /... .

  Outlook h? tr? tên % và % máy ch? % thay th?.

  Sau đây là m?t ví d? c?a vi?c s? d?ng nh?ng thay th?:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB
  M?t đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Outlook thay th? tên % v?i t?t c? các nhân v?t trư?c khi các t?i (@) bi?u tư?ng và thay th? máy ch? % v?i t?t c? các kí t? đ?i di?n sau các bi?u tư?ng @.
 5. B?m chu?t Okđ? thoát kh?i.
For Outlook 2003:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab tu? ch?n , b?m vào Tu? ch?n l?ch.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n r?nh/b?n.
 4. B?m chu?t Xu?t b?n và tra c?u b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? mi?n phí/b?n Internet c?a Microsoft Office.
 5. Trong các V? trí tra c?u h?p lo?i các đ?y đ? Các đư?ng d?n đ? đi?u ki?n đ? v? trí mà b?n mu?n đ? tra c?u cho các r?nh/b?n thông tin. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như: http://..., file://\\..., ho?c FTP: / /....

  Outlook h? tr? tên % và máy ch? % thay th?.

  Sau đây là m?t ví d? c?a vi?c s? d?ng các thay th?:
  FTP://%Server%/Freebusy/%name%.VfB
  M?t đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Outlook thay th? tên % v?i t?t c? các nhân v?t trư?c khi các t?i (@) bi?u tư?ng và thay th? H? ph?c v? % v?i t?t c? các kí t? đ?i di?n sau các bi?u tư?ng @.
 6. Nh?p vào OK ba l?n đ? đóng t?t c? hộp thoại.

Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n t?m r?nh/b?n cho m?t s? liên l?c c? th?

Cho năm 2013 Outlook:

 1. Trong các trang chủ tab, nh? hơn cách nhìn Biểu mẫu hi?n th?i, ch?n Th? kinh doanh.
 2. B?m đúp đ? m? m?t s? liên l?c.
 3. Trong các Liên h? tab, nh? hơn Hi?n th?, b?m vào Thông tin chi ti?t.
 4. Theo văn b?n đ?c Internet b?n r?n mi?n phí, t?i các Đ?a ch?h?p, nh?p đư?ng d?n đ?y đ? v? v? trí mà b?n mu?n tra c?u các thông tin r?nh/b?n c?a liên h? này. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như sau:http://..., file://\\..., ho?c FTP: / /....

  Các sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng h?p l?:
  FTP://Contactserver/Freebusy/Contactname.VfB
  Thông tin r?nh/b?n Hi?n th? trên tab l?p k? ho?ch cu?c h?n và cu?c h?p.
Cho Outlook 2010, năm 2007 và năm 2003:
 1. Trong m?c tin thư thoại danh b?, nh?p đúp vào đ? m? m?t s? liên l?c.
 2. Nh?p vào tab thông tin chi ti?t .
 3. Theo văn b?n đ?c Internet b?n r?n mi?n phí, t?i các Đ?a ch?h?p, nh?p đư?ng d?n đ?y đ? v? v? trí mà b?n mu?n tra c?u các thông tin r?nh/b?n c?a liên h? này. B?n có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng URL h?p l?, ch?ng h?n như sau:http://..., file://\\..., ho?c FTP: / /....

  Các sau đây là m?t ví d? v? m?t đ?nh d?ng h?p l?:
  FTP://Contactserver/Freebusy/Contactname.VfB
  Thông tin r?nh/b?n Hi?n th? trên tab l?p k? ho?ch cu?c h?n và cu?c h?p.

Làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng thông tin r?nh/b?n

 1. Trong m?c tin thư thoại l?ch, h?y nh?p vào Yêu c?u m?i g?p m?t trên tr?nh đơn tác v? .
 2. Trên tab l?p k? ho?ch , g? tên c?a m?i ngư?i tham gia trong h?p T?t c? nh?ng ngư?i tham d? .
Outlook theo đư?ng d?n URL (như đ? quy đ?nh) cho các cá nhân mà b?n m?i và t? đ?ng chèn c?a h? r?nh/b?n thông tin trong planner.

Outlook xu?t b?n và l?y r?nh/b?n thông tin m?i 15 phút theo m?c đ?nh. B?n có th? ghi đè lên theo cách th? công này tăng th?i gian ch? đ? G?i và nh?n đư?c trên menu công c? , và sau đó nh?p vào Thông tin mi?n phí/b?n. Đi?u này C?p nh?t thông tin r?nh/b?n ngay l?p t?c.

Web xu?t b?n Wizard 1.6 phiên b?n ho?t đ?ng v?i Microsoft Windows 2000 trong m?t s? trư?ng h?p, tùy thu?c vào c?u h?nh m?ng c?a b?n. Tuy nhiên, nó untested và không đư?c h? tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291621 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowto kbmt KB291621 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291621

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com