Identifikator ?lanka: 291602 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 pogledajte ?lanak 254216. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku je opisano kako se uvoze postavke naloga, poruke, adrese i pravila iz programa Microsoft Outlook Express u Microsoft Outlook kada su oba ova programa instalirana na istom ra?unaru. Ove informacije su primenjive za slede?e verzije programa Microsoft Outlook:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
Tako?e, u ovom ?lanku je opisano kako Outlook mo?ete da podesite da bude podrazumevani klijent e-po?te.

DODATNE INFORMACIJE

Outlook 2002, Outlook 2003 i Outlook 2007


Uvoz postavki naloga e-po?te

 1. U programu Outlook otvorite meni Datoteka, a zatim izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite Uvezi postavke korisni?kog naloga za Internet po?tu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Microsoft Outlook Express, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Proverite da li je ime koje je prikazano ime koje ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Proverite da li je e-adresa ispravna, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Proverite da li su serveri dolazne i odlazne po?te ispravni, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Proverite da li je ime naloga ta?no, unesite lozinku u polje Lozinka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako za POP po?tu koristite Microsoft Network (MSN) verzije 2.5, potrebno je da potvrdite izbor u polju Prijavi se pomo?u bezbedne potvrde lozinke (SPA).
 8. Izaberite ?eljeni metod za povezivanje na Internet, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Kliknite na dugme Zavr?i da biste uvezli postavke naloga e-po?te.

Uvoz poruka, adresara i pravila iz programa Outlook Express

 1. U programu Outlook otvorite meni Datoteka, a zatim izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite Uvezi Internet po?tu i adrese, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite neki od slede?ih metoda za va?u verziju programa Outlook:
  • U programu Outlook 2007 izaberite Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x ili Windows Mail.
  • U programu Outlook 2003 izaberite Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x.
  • U programu Outlook 2002 izaberite Outlook Express 4.x, 5.
 4. Proverite da li potvr?en izbor u poljima Uvezi po?tu, Uvezi adresar i Uvezi pravila, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Pravila ne mo?ete da uvezete u Outlook 2007 zato ?to je podskup pravila u programu Outlook 2007 pro?iren i sadr?i vi?e opcija od prethodnih verzija programa Outlook.
 5. Pravila uvezite u Outlook fasciklu sa kontaktima ili li?ni adresar.

  Napomena U programima Outlook 2007 i Outlook 2003, podatke mo?ete da uvezete samo u Outlook fasciklu sa kontaktima.
 6. Izaberite kako ?e se postupati sa duplikatima pri uvozu.
 7. Kliknite na dugme Zavr?i.

Pode?avanje programa Outlook kao podrazumevanog klijenta e-po?te

1. metod

 1. Otvorite program Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite karticu Ostalo.
 4. Potvrdite izbor u polju Neka Outlook bude podrazumevani program za e-po?tu, kontakte i kalendar.
 5. Kliknite na dugme U redu.

2. metod

 1. Iza?ite iz programa Outlook.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Dvaput kliknite na ikonu Internet opcije, a zatim izaberite karticu Programi.
 4. U listi E-po?ta izaberite Microsoft Outlook, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
Da biste dobili vi?e informacija o prelasku iz programa Outlook Express u program Outlook 2002, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste otvorili te ?lanke u Microsoft bazi znanja:
286116 Uvoz adresa iz programa Outlook Express u program Outlook (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
290860 E-po?ta iz programa Outlook Express 5 ne mo?e da se uveze (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Outlook 2010Uvoz postavki naloga e-po?te

 1. U programu Outlook 2010, izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite karticu Uvoz. Otvori?e se ?arobnjak za uvoz i izvoz.
ILI
 1. U programu Outlook, izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Izvezi. Otvori?e se ?arobnjak za uvoz i izvoz.
 3. Izaberite Uvezi postavke korisni?kog naloga za Internet po?tu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Microsoft Outlook Express, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Proverite da li je ime koje je prikazano ime koje ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Proverite da li je e-adresa ispravna, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Proverite da li su serveri dolazne i odlazne po?te ispravni, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Proverite da li je ime naloga ta?no, unesite lozinku u polje Lozinka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako za POP po?tu koristite Microsoft Network (MSN) verzije 2.5, potrebno je da potvrdite izbor u polju Prijavi se pomo?u bezbedne potvrde lozinke (SPA).
 9. Izaberite ?eljeni metod za povezivanje na Internet, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 10. Kliknite na dugme Zavr?i da biste uvezli postavke naloga e-po?te.


Uvoz poruka, adresara i pravila iz programa Outlook Express

 1. U programu Outlook 2010, izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite karticu Uvoz. Otvori?e se ?arobnjak za uvoz i izvoz.
ILI
 1. U programu Outlook, izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Vi?e opcija i kliknite na dugme Izvezi. Otvori?e se ?arobnjak za uvoz i izvoz.
 3. Izaberite Uvezi Internet po?tu i adrese, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite neki od slede?ih metoda za va?u verziju programa Outlook:

  ? U programu Outlook 2010 izaberite Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x ili Windows Mail.
 5. Proverite da li povr?en izbor u poljima Uvezi po?tu, Uvezi adresar i Uvezi pravila, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Pravila ne mo?ete da uvezete u Outlook 2007 i Outlook 2010 zato ?to je podskup pravila u programima Outlook 2007 i Outlook 2010 pro?iren i sadr?i vi?e opcija od prethodnih verzija programa Outlook.
 6. Pravila uvezite u Outlook fasciklu sa kontaktima ili li?ni adresar.

  Napomena U programima Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003, podatke mo?ete da uvezete samo u Outlook fasciklu sa kontaktima.
 7. Izaberite kako ?e se postupati sa duplikatima pri uvozu.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i.
Pode?avanje programa Outlook kao podrazumevanog klijenta e-po?te

 1. Otvorite program Outlook 2010.
 2. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke.
 4. U odeljku Opcije pokretanja potvrdite izbor u polju Neka Outlook bude podrazumevani program za e-po?tu, kontakte i kalendar.
 5. Kliknite na dugme U redu.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija o uvozu postavki naloga, poruka, adresa i pravila iz programa Outlook Express u program Outlook kada su ova dva programa instalirana na razli?itim ra?unarima, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/outlook-help/import-your-messages-or-account-from-outlook-express-to-outlook-HA010079919.aspx?CTT=1
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291602 - Poslednji pregled: 28. mart 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbhowto KB291602

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com