Thanh công c? c?a b?n b? thi?u, thanh tr?nh đơn c?a b?n là m?t tích, ho?c cài đ?t chuyên bi?t cá nhân hoá c?a b?n không đư?c gi? l?i khi b?n B?t đ?u t?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t s? h?p nh?t c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 242368
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n B?t đ?u Microsoft Word, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Thanh công c? c?a b?n b? thi?u.
 • Thanh tr?nh đơn c?a b?n là m?t tích.
 • Thi?t đ?t đư?c cá nhân hoá c?a b?n đang không đư?c gi? l?i.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? khôi ph?c l?i thanh công c?, menu ho?c cài đ?t chuyên bi?t cá nhân hoá, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

H?y t?t ch? đ? Toàn màn h?nh

ch? đ? Toàn màn h?nh hi?n th? càng nhi?u tài li?u c?a b?n trên màn h?nh càng t?t. Trong ch? đ? này, t? lo?i b? các ph?n t? màn h?nh như thanh tr?nh đơn, thanh công c?, và thanh cuộn. Đ? khôi ph?c l?i thanh công c? và tr?nh đơn c?a b?n, t?t đ?y đ? ch? đ? màn h?nh.
 • N?u m?t tài li?u đư?c m? ra, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • B?m phím ALT + V đ? hi?n th? tr?nh đơn xem và sau đó nh?n b?n h?y t?t ch? đ? Toàn màn h?nh.
  • N?u thanh công c? Toàn màn h?nh Hi?n th?, b?m vào Đóng Full Screen.
 • N?u m?t tài li?u không ph?i là m?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?n CTRL + N đ? B?t đ?u m?t tài li?u m?i.
  2. B?m phím ALT + V đ? hi?n th? tr?nh đơn xem và sau đó nh?n b?n h?y t?t ch? đ? Toàn màn h?nh.
Thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i t?. N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là t? đư?c đóng c?a khi ch? đ? Toàn màn h?nh ho?t đ?ng, và gi? l?i t? cài đ?t chuyên bi?t đó.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Toàn màn h?nh ch? đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290947Menu và thanh công c? bi?n m?t và "l?p l?i giá tr?: 8" s? đư?c hi?n th? trên thanh trạng thái

B?t thanh công c? m?c đ?nh

Trên menu xem , tr? đ?n thanh công c?. Lưu ? cho dù b?t k? thanh công c? đư?c l?a ch?n. N?u không có thanh công c? là l?a ch?n, ch?n nh?ng ngư?i mà b?n mu?n. Đ? làm đi?u này, b?m vào tên thanh công c?. L?p l?i các th? t?c này cho m?i thanh công c? mà b?n mu?n đư?c hi?n th?. Các Các thanh công c? ch?n theo m?c đ?nh là tiêu chu?nđ?nh d?ng thanh công c?, c?ng như ngăn tác v?.

Lưu ? N?u b?n không th? nh?n th?y thanh tr?nh đơn, h?y nh?n ALT + V đ? hi?n th? tr?nh đơn xem và sau đó nh?n T đ? hi?n th? tr?nh đơn thanh công c? .

Thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i t?. N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n đ? gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?c đ?nh thanh công c? và tr?nh đơn Bar đ? t?t khi b?n b? thu?c lá t?, và t? gi? l?i nh?ng cài đ?t chuyên bi?t.


B?t đ?u t? mà không c?n ch?y macro

Ki?m tra xem li?u b?n đang B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic cho v? mô Applications (VBA). B?n có th? ch?y m?t v? mô VBA mà B?t đ?u t? mà không hi?n th? b?t k? menu ho?c thanh công c?.

N?u b?n đang B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng m?t phím l?i tắt, h?y ki?m tra các dòng lệnh là l?i t?t s? d?ng cho tên c?a m?t v? mô. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m th?y các phím l?i tắt mà b?n đang s? d?ng đ? ch?y t?.
 2. B?m chu?t ph?i vào các phím l?i tắt, và sau đó nh?p vào thu?c tính trên các tr?nh đơn phím l?i tắt.
 3. Nh?p vào tab phím l?i tắt .
 4. Nh?n vào h?p m?c tiêu cho m?t dòng lệnh trông tương t? như sau đây
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE"/ mv? mô tên
  nơi/mv? mô tên là tên c?a m?t v? mô.

 5. N?u b?n th?y m?t/mv? mô tên trên các dòng lệnh, lo?i b? nó, và sau đó B?t đ?u t? b?nh thư?ng.

  Lưu ? Các chuy?n đ?i/m theo sau là tên c?a m?t v? mô B?t đ?u t? b?t lên và ch?y m?t c? th? v? mô. Các chuy?n đ?i/m c?ng ngăn ch?n t? t? ch?y b?t k? AutoExec macro.
N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Các v?n đ? là m?t v? mô ch?y khi t? B?t đ?u, và v? mô mà thay đ?i các xu?t hi?n c?a s? t?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh có th? đư?c s? d?ng đ? B?t đ?u t?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
210565WD: Kh?i đ?ng t? (d?ng l?nh) thi?t b? chuy?n m?ch và m?c đích c?a h?

M?t chương tr?nh (ch?ng h?n như m?t t? Add-In) l?n giao di?n ngư?i dùng, ?n thanh công c? ho?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n

Bư?c 1: B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh

B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng /a/a chuy?n đ?i trên m?t dòng lệnh gây ra t? s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh cho t?t c? các l?a ch?n và ngăn ch?n các add-in và m?u toàn c?u n?p.

Các chuy?n đ?i/a cho phép b?n B?t đ?u Word mà không c?n t?i sau đây thành ph?n:
 • Các m?u toàn c?u (Normal.dot)
 • B?t k? ti?n ích trong m?u trong m?c tin thư thoại Startup
 • B?t k? ti?n ích trong thư vi?n (.wll t?p tin)
 • cài đ?t chuyên bi?t ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong ch?a khóa d? li?u trong các c?a s? ki?m nh?p
Lưu ? Khi b?n B?t đ?u t? v?i chuy?n đ?i/a , thay đ?i b?n th?c hi?n trong Word mà ?nh hư?ng đ?n b?t k? c?a nh?ng thành ph?n không đư?c vi?t vào đ?a c?ng khi b?n b? thu?c lá t?, và nh?ng thay đ?i đang b? m?t.

Trong ví d? sau đây, gi? đ?nh r?ng t? n?m ? m?c tin thư thoại sau đây:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
Lưu ? B?n có th? có t? cài đ?t chuyên bi?t vào m?t m?c tin thư thoại khác nhau.

Đ? B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i/a , h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t.
 2. S? d?ng T?m trong h?p đ? xác đ?nh v? trí Winword.exe, và sau đó b?m vào đ? ch?n nó.
 3. Nh?p vào m?.

  Lưu ? Bư?c này đi?n vào trong các m? h?p trong hộp thoại ch?y .
 4. Nh?p vào sau khi Winword.exe trong các m? h?p.

  Lưu ? Đư?ng d?n đ?n t?p tin Winword.exe trong hộp thoại ch?y đư?c bao trong d?u ki?m ngo?c kép. H?y ch?c ch?n nh?p vào quy?n đánh d?u ki?m ngo?c kép đóng.
 5. Nh?p m?t không gian, và sau đó g?/ a.

  Các tuyên b? trong các m? h?p nên trông gi?ng như nh?ng đi?u sau đây:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" / a
N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Các v?n đ? là m?t add-in chương tr?nh ho?c m?u, m?u b?nh thư?ng m?c đ?nh, ho?c ch?a khóa d? li?u trong registry ?nh hư?ng đ?n cách hi?n th? c?a s? t? khi nó đư?c B?t đ?u.

Bư?c 2: Đ?i tên c?a m?u toàn c?u

Lưu ? Đ?i v?i m?t phương pháp t? đ?ng th?c hi?n bư?c này, xin vui l?ng xem các Bài vi?t đư?c li?t kê trong ph?n đ?u c?a bài vi?t này.

Đ? ngăn ch?n đ?nh d?ng, AutoText, và macro mà đư?c lưu tr? trong các m?u toàn c?u (Normal.dot) t? ?nh hư?ng đ?n hành vi T? ho?c các tài li?u đư?c m? ra, đ?i t?p đ? đ?t tên tin Normal.dot c?a b?n.

Lưu ? Đ?i tên m?u Normal.dot c?a b?n cho phép b?n nhanh chóng xác đ?nh cho dù các m?u b?nh thư?ng gây ra v?n đ? trong câu h?i. B?ng cách đ?i tên các Normal.dot m?u, b?n thi?t l?p l?i m?t s? tùy ch?n v? cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh bao g?m các phong cách tu? ch?nh, thanh công c? chuyên bi?t, macro và AutoText m?c. Cho l? do này, Microsoft m?nh m? khuyên b?n nên đ?i tên Normal.dot t?p tin.

M?t s? lo?i c?u h?nh có th? t?o ra nhi?u hơn m?t Normal.dot t?p tin. Các t?nh hu?ng này bao g?m các trư?ng h?p trong đó nhi?u phiên b?n c?a T? đang ch?y trên cùng m?t máy tính ho?c các trư?ng h?p trong đó tr?m làm vi?c nhi?u cài đ?t chuyên bi?t t?n t?i trên cùng m?t máy tính. Trong các t?nh hu?ng này, h?y ch?c ch?n đ? đ?i tên t?t c? các đ?ng g?i c?a Normal.dot. Đ? đ?i tên m?u toàn c?u c?a b?n (Normal.dot), th?c hi?n theo các bư?c sau:
 • Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT 4.0
  1. Thoát kh?i t?t c? các trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng t? như c?a b?n e-mail biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook là t?t.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, ch? đ? T?m, và sau đó nh?p vào T?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  3. Trong h?p Named , g? Normal.dot.
  4. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a phương c?a b?n đ?a c?ng (ho?c m?t v? trí m?u ngư?i dùng thay th? n?u b?n đang ch?y t? m?t máy ch? m?ng).
  5. Nh?p vào T?m th?y bây gi? đ? tra c?u các t?p tin.
  6. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong hộp thoại T?m , b?m chu?t ph?i vào t?p tin. Nh?p vào đ?i tên trên menu phím l?i tắt. Cung c?p cho các t?p tin m?t tên m?i, ch?ng h?n như OldNormal.dot ho?c b?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
  7. Trên menu t?p , b?m thoát đ? đóng hộp thoại t?m th?y , và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có s? d?ng / a chuy?n đ?i).
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows 2000
  1. Thoát kh?i t?t c? các trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng t? như c?a b?n e-mail biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook là t?t.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, ch? đ? tra c?u, và sau đó nh?p vào T?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  3. Trong các tra c?u các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại Đ?t tên h?p, lo?i Normal.dot.
  4. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a phương c?a b?n đ?a c?ng (ho?c m?t v? trí m?u ngư?i dùng thay th? n?u b?n đang ch?y t? m?t máy ch? m?ng).
  5. Nh?p vào tra c?u bây gi? đ? tra c?u các t?p tin.
  6. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong hộp thoại T?m , b?m chu?t ph?i vào t?p tin. Nh?p vào đ?i tên trên menu phím l?i tắt. Cung c?p cho các t?p tin m?t tên m?i, ch?ng h?n như OldNormal.dot ho?c b?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
  7. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào đóng đ? đóng hộp thoại tra c?u , và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có s? d?ng / a chuy?n đ?i).
 • Windows XP
  1. Thoát kh?i t?t c? các trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng t? như c?a b?n e-mail biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook là t?t.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  3. B?m chu?t T?t c? các file và m?c tin thư thoại.
  4. B?m chu?t Tùy ch?n nâng cao hơn, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các tra c?u t?p và c?p ?n ki?m tra h?p.
  5. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?ph?p, lo?i Normal.dot.
  6. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a phương c?a b?n đ?a c?ng (ho?c m?t v? trí m?u ngư?i dùng thay th? n?u b?n đang ch?y t? m?t máy ch? m?ng).
  7. Nh?p vào tra c?u đ? tra c?u các t?p tin.
  8. Trong ngăn bên ph?i c?a K?t qu? tra c?u hộp thoại h?p, b?m chu?t ph?i vào Normal.dot, và sau đó nh?p vào đ?i tên trên menu phím l?i tắt xu?t hi?n. G? tên t?p m?i (cho Ví d?, OldNormal.dot), và sau đó nh?n ENTER.
  9. Đóng hộp thoại K?t qu? tra c?u , và sau đó kh?i đ?ng l?i t? cách th?c mà b?n thư?ng làm (không có s? d?ng các chuy?n đ?i/a ).
N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n đ? gi?i quy?t các v?n đ?.

Trong trư?ng h?p này, v?n đ? là m?t m?u Normal.dot b? hư h?ng. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n.

N?u các t?p tin Normal.dot mà b?n đ?i tên thành ch?a tùy ch?nh, ch?ng h?n như phong cách, macro, ho?c AutoText các m?c không th? đư?c t?o l?i m?t cách d? dàng, b?n có th? có th? sao chép nh?ng tu? ch?nh t? các t?p tin Normal.dot c? đ?n m?i Normal.dot các t?p tin b?ng cách s? d?ng các t? ch?c.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng các T? ch?c, b?m vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Tr? giúp tr?nh đơn, lo?i t? ch?c tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào tra c?u đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Đ?i tên chính d? li?u trong Windows Registry

Đ? có chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, b?m vào Ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó Wizard.


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50599


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD, và sau đó ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.
H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Lưu ? Đ?i v?i m?t phương pháp t? đ?ng th?c hi?n bư?c này, xin vui l?ng xem các Bài vi?t đư?c li?t kê trong ph?n đ?u c?a bài vi?t này.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Lưu ? B?ng cách đ?i tên chính d? li?u, b?n thi?t l?p l?i m?t s? tùy ch?n quay l?i các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh, bao g?m danh sách t?p tin nh?t m?i s? d?ng (MRU) trên tr?nh đơn t?p tin và cài đ?t chuyên bi?t nhi?u mà b?n tùy ch?nh khi b?n b?m vào tu? ch?n trên tr?nh đơn công c? . T? xây d?ng l?i ch?a khóa d? li?u b?ng cách s? d?ng đư?c xây d?ng trong m?c đ?nh cài đ?t chuyên bi?t th?i gian ti?p theo b?n B?t đ?u t?.

Đ? đ?i tên chính d? li?u, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i t?t c? c?a s? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Xác đ?nh v? trí khoá sau b?ng cách b?m đúp vào m?c tin thư thoại thích h?p cho các phiên b?n c?a Word:

  Đ?i v?i Microsoft Office Word 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  Đ?i v?i Microsoft t? năm 2002:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  Đ?i v?i Microsoft t? năm 2000:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 4. V?i các m?c tin thư thoại d? li?u đ? ch?n, b?m vào đ?i tên trên menu ch?nh s?a .
 5. G? tên m?i cho m?c tin thư thoại d? li?u (ví d?, lo?iOldData), và sau đó nh?n ENTER.
 6. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có s? d?ng các chuy?n đ?i/a ).
N?u t? B?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Các v?n đ? là m?t ch?a khóa d? li?u b? hư h?ng. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c l?a ch?n yêu thích c?a b?n.


T?o m?t Macro xem trư?c khi in

Thay đ?i các v? mô xem trư?c in trong Word đ? hi?n th? các cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n.

Ví d?, đ? t? đ?ng hi?n th? thanh công c? đ?nh d?ng trong in ?n xem trư?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? , đi?m đ?n v? mô, và sau đó nh?p vào macro.
 2. Thay đ?i l?a ch?n trong các Macro trong h?p t? l?nh.
 3. Trong danh sách v? mô tên , h?y ch?n FilePrintPreview.
 4. Thay đ?i các thi?t l?p trong các Macro trong h?p đ?Normal.dot (toàn c?u m?u).
 5. Nh?p vào t?o.
 6. T?o các v? mô:
 7. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và quay l?i Microsoft T?.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tu? ch?nh và t?o ra các thanh công c? và nút ch?n m?t thanh công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291292Làm th? nào đ?: Làm vi?c v?i thanh công c? và nút ch?n m?t thanh công c?: thêm, t?o, ch?nh s?a, xóa, khôi ph?c và thêm t?i Word 2002

Tham kh?o


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t? đ?ng x? l? s? c? c?a T? v?n đ? b?ng cách lo?i b? m?t s? thành ph?n quan tr?ng mà có th? b? hư h?ng ho?c mà có th? gây ra m?t xung đ?t v?i Microsoft Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289506Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Support.dot m?u trong Microsoft Word 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 291484 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsettings kbtoolbar kbmenu kbmacro kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB291484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com