Raksta ID: 291473 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
?? raksta versiju attiec?b? uz programmu Microsoft Word 2000 skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst?: 212339. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Varat autom?tiski format?t dokumentu programm? Microsoft Word 2010 un vec?k?s versij?s rakst??anas laik? vai visu paveikt vienlaic?gi. Abos gad?jumos varat kontrol?t, k?das autom?tisk?s izmai?as tiek veiktas programm? Word, k? ar? varat izsl?gt autom?tisk?s format??anas opcijas. ?aj? rakst? ir detaliz?ti aprakst?ts, k? izsl?gt autom?tisk?s format??anas opcijas.

Papildindorm?cija

Autom?tisk? format??ana darbojas t?l?k nor?d?tajos veidos.
  • Programm? Word rakst??anas laik? dokument? tiek autom?tiski format?ti t?di vienumi k? virsraksti, saraksti ar aizz?m?m un numur?tie saraksti, apmales, skait?i un simboli. Varat kontrol?t, k?das autom?tisk?s izmai?as tiek veiktas programm? Word, vai varat piln?b? izsl?gt autom?tisko format??anu.
  • Izv?ln? Form?ts noklik??inot uz Autom?tisk? format??ana, varat autom?tiski format?t atlas?t? dokumenta tekstu vai visu neformat?to dokumentu, piem?ram, e-pasta zi?ojumu. Varat p?rskat?t, pie?emt vai noraid?t katru izmai?u.
  • P?c noklus?juma komanda Format?t autom?tiski nav pieejama lent? programm? Word 2007 vai jaun?k?s versij?s. Ja v?laties manu?li format?t atlas?t? dokumenta tekstu vai visu neformat?to dokumentu programm? Word 2007 vai jaun?k?s versij?s, varat izmantot komandu Format?t autom?tiski.
Pirmo reizi palai?ot programmu Word, p?c noklus?juma autom?tisk?s format??anas opcijas ir iesl?gtas. Varat izsl?gt nev?lam?s opcijas.

Autom?tisk?s format??anas opciju izsl?g?ana

Lai izsl?gtu autom?tisk?s format??anas opcijas, kas tiek lietotas programm? Word, veiciet dator? instal?tajai Word versijai atbilsto??s darb?bas.

Word 2010 vai Word 2007

Word 2003 vai Word 2002

Uzzi?as


Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izsl?gt autom?tisk?s format??anas opcijas un to, ko noz?m? katra autom?tisk?s format??anas opcija, noklik??iniet uz ?? raksta:  

Autom?tisk?s format??anas atsauk?ana vai izsl?g?ana


Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s format??anas opcij?m programm? Word, nospiediet tausti?u F1 un mekl?jiet autom?tisko format??anu Microsoft Word pal?dz?b?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 291473 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 29. janv?ris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbgraphxlinkcritical kbhowtomaster kbproof KB291473

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com