Raksta ID: 291387 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Lai ieg?tu inform?ciju par at??ir?b?m starp Microsoft Outlook un Microsoft Outlook Express e-pasta klientiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
257824 Outlook un Outlook Express at??ir?bas
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ti vair?ki jauni l?dzek?i, kas iek?auti programm? Microsoft Outlook Express 6 un ir paredz?ti aizsardz?bai pret v?rusiem, ko izplata, izmantojot e-pasta zi?ojumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Pretv?rusu aizsardz?bas l?dzek?i programm? Outlook Express 6 ir nor?d?ti izv?lnes Tools (R?ki) dialoglodzi?a Options (Opcijas) z?mn? Security (Dro??ba).

Internet Explorer dro??bas zonas izmanto?ana, lai hiperteksta iez?m??anas valodas (HTML) e-pasta zi?ojum? atsp?jotu akt?vo saturu

Dro??bas zonas ?auj izv?l?ties, vai akt?vo saturu, piem?ram, ActiveX vad?klas un skriptus, var palaist no HTML e-pasta zi?ojumiem programm? Outlook Express. Outlook Express 6 p?c noklus?juma izmanto nevis interneta zonu, bet ierobe?oto zonu. Microsoft Outlook Express 5.0 un Microsoft Outlook Express 5.5 izmanto interneta zonu, kas ?auj palaist liel?ko da?u akt?v? satura. Lai piel?gotu programmas Internet Explorer dro??bas zonu iestat?jumus programmai Outlook Express atbilsto?i sav?m vajadz?b?m, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k tekst?:

UZMAN?BU! Mainot dro??bas zonas iestat?jumus, dators var tikt pak?auts potenci?li b?stama koda iek???anai. Mainiet ?os iestat?jumus piesardz?gi.
 1. Start?jiet programmu Outlook Express, p?c tam izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Dro??ba un p?c tam opciju grupas Select the Internet Explorer security zone to use (Atlasiet izmantojamo Internet Explorer dro??bas zonu) sada?? Virus Protection (Aizsardz?ba pret v?rusiem) noklik??iniet uz Restricted Sites Zone (Ierobe?oto vietu zona) vai Internet Zone (Interneta zona). (Interneta zona gan ir maz?k dro?a, ta?u funkcion?l?ka.)
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Options (Opcijas) un p?c tam aizveriet programmu Outlook Express.
 4. Start?jiet programmu Internet Explorer, izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un p?c tam uz Security (Dro??ba).
 5. Programm? Outlook Express izv?l?tajai dro??bas zonai noklik??iniet uz Custom Level (Piel?gots l?menis). J?su izv?l?tie dro??bas iestat?jumi ir sp?k? gan programm? Outlook Express, gan Internet Explorer.

K? visus zi?ojumus las?t vienk?r?a teksta form?t? (tikai 1. servisa pakotnei)

S?kot ar 1. servisa pakotni, programmu Outlook Express var konfigur?t t?, lai visus e-pasta zi?ojumus las?tu vienk?r?a teksta form?t?. Vienk?r?a teksta form?t? atsevi??i HTML form?ta e-pasta zi?ojumi var tikt par?d?ti nepareizi, un, ja ir iesp?jots ?is iestat?jums, e-pasta zi?ojumos visp?r netiek palaists akt?vais saturs. Lai visus zi?ojumus programm? Outlook Express ar 1. servisa pakotni las?tu vienk?r?a teksta form?t?:
 1. Start?jiet programmu Outlook Express, p?c tam izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Read (Las??ana), p?c tam opciju grup? Reading Messages (Zi?ojumu las??ana) atz?m?jiet izv?les r?ti?u Read all messages in plain text (Visus zi?ojumus las?t k? vienk?r?u tekstu).
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi).

K? ne?aut programm?m s?t?t e-pasta zi?ojumus bez j?su piekri?anas

Ja z?mn? General (Visp?r?gi) konfigur?jat, ka Outlook Express ir pasta apstr?des programma p?c noklus?juma (vai vienk?r?? MAPI klients), Outlook Express piepras?jumus apstr?d?, izmantojot vienk?r?? MAPI izsaukumus. Da?i v?rusi var izmantot ?o funkcionalit?ti un izplat?ties, nos?tot j?su kontaktperson?m e-pasta zi?ojumu kopijas, kur?s ir ?is v?russ. Programma Outlook Express 6 p?c noklus?juma ne?auj no Outlook Express autom?tiski izs?t?t e-pasta zi?ojumus, jums par to nezinot ? tiek par?d?ts dialoglodzi??, kur? varat izv?l?ties, vai nos?t?t e-pasta zi?ojumu.

Programmas Internet Explorer nedro?o failu saraksta izmanto?ana e-pasta pielikumu filtr??anai

Lai izmantotu programmas Internet Explorer nedro?o failu sarakstu e-pasta pielikumu filtr??anai:
 1. Start?jiet programmu Outlook Express, p?c tam izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Security (Dro??ba) un p?c tam sada?? Virus Protection (Aizsardz?ba pret v?rusiem) atz?m?jiet izv?les r?ti?u Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neat?aut saglab?t un atv?rt pielikumus, kas var?tu b?t v?rusi).
?? opcija ir iesp?jota p?c noklus?juma programm? Outlook Express ar 1. servisa pakotni (SP1). Ja ?? opcija ir iesp?jota, Outlook Express izmanto programmas Internet Explorer 6 nedro?o failu sarakstu un grupas Folder Options (Mapes opcijas) iestat?jumu Confirm open after download (Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des), lai noteiktu, vai fails ir dro?s. Tiek blo??ta visu to e-pasta pielikumu lejupiel?de, kuru faila tips ir nor?d?ts k? nedro?s.

PIEZ?ME. Programmas Internet Explorer 6 nedro?o failu sarakst? ir iek?auti t?du tipu faili, ar kuriem var b?t saist?ti skripti vai kods. Lai sarakstam pievienotu v?l citus failu tipus, kas j?blo??, vai no t? iz?emtu failu tipus, kas nav j?blo??:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) (vai noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis)), tad noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis) (vai p?rsl?dzieties uz iesp?ju Classic View (Klasiskais skats) vai View All Control Panel Options (Skat?t visas vad?bas pane?a opcijas)).
 2. Veiciet dubultklik??i uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Z?mn? File Types (Failu tipi) izv?lieties failu tipu, kas j?blo?? vai j?atblo??, un noklik??iniet uz Advanced (Papildu). Ja vajadz?gais failu tips nav sarakst?, veiciet ??das darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz New (Jauns).
  2. Dialoglodzi?? Create New Extension (Jauna papla?in?juma izveide) ievadiet failu papla?in?jumu, kuru v?laties pievienot nedro?o failu sarakstam.
  3. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam uz Advanced (Papildu).
 4. Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Confirm open after download (Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des) (lai blo??tu) vai no?emiet atz?mi no t?s (lai atblo??tu).
PIEZ?ME. Da?iem failu tipiem nevar no?emt atz?mi no izv?les r?ti?as Confirm open after download (Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des). Piem?ram, .exe faili p?c noklus?juma ir iek?auti programmas Internet Explorer nedro?o failu sarakst?, un tos nevar atblo??t.

K? noteikt, vai programma Outlook Express ir blo??jusi pielikumu

Kad Outlook Express blo?? pielikumu, e-pasta zi?ojuma aug?da?? br?din?jumu josl? tiek par?d?ts ??ds br?din?jums:
Outlook Express liedza piek?uvi ??diem nedro?iem pielikumiem j?su e-pasta zi?ojum?: faila_nosaukums1, faila_nosaukums2 utt.

Rekviz?ti

Raksta ID: 291387 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 5. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB291387

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com