Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291331 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh các phiên b?n chính xác c?a s?n ph?m Microsoft Office XP c?a b?n. Nó c?ng cung c?p s? phiên b?n cho phiên b?n g?c và gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?m s? phiên b?n

Các phương pháp sau đây giúp b?n xác đ?nh phiên b?n c?a b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các chương tr?nh Microsoft Office.

Lưu ?: Khi m?t c?p nh?t ph?n m?m không bao g?m m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh, xem tài li?u đư?c cung c?p v?i C?p Nh?t c?a b?n đ? xác đ?nh các t?p tin đư?c C?p Nh?t và sau đó ki?m tra các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t.

Phương pháp 1: Làm th? nào đ? s? d?ng hộp thoại thêm/lo?i b? chương tr?nh

B?n có th? ki?m tra thông tin phiên b?n c?a phiên b?n Microsoft Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c các s?n ph?m văn ph?ng riêng l? b?ng cách b?m vào liên k?t B?m vào đây đ? đư?c h? tr? thông tin trong hộp thoại Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh khi b?n đang ch?y Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003 trên máy tính c?a b?n. Thông tin Phiên b?n này là tài liệu chính xác nh?t c?a phiên b?n s?n ph?m có s?n trên máy tính c?a b?n. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, nh?p vàothêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong hộp thoại thêm/lo?i b? chương tr?nh , xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đ? ch?n thích h?p văn ph?ng edition ho?c s?n ph?m cá nhân.
 4. B?m vào liên k?t B?m vào đây đ? bi?t thông tin h? tr?. M?t h?p thư Hi?n th? thông tin phiên b?n chính xác cho các s?n ph?m như nó đư?c ghi l?i b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows.
Khi b?n s? d?ng phương pháp này, văn ph?ng XP có nh?ng con s? phiên b?n sau đây cho vi?c phát hành ban đ?u và cho các b?n phát hành gói d?ch v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Văn ph?ng chương tr?nh Phiên b?n phát hành Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)
Microsoft Access 2002 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Microsoft Excel 2002 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
Microsoft FrontPage 2002 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Microsoft Office XP10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Microsoft Outlook 2002 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
Microsoft PowerPoint 2002 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
Microsoft d? án năm 200210.0.2915.010.0.8326.0NANA
Microsoft nhà xu?t b?n 200210.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Microsoft Visio 200210.0.52510.1.251410.2.5110NA
Microsoft Word 2002 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0

Phương pháp 2: Làm th? nào đ? xác minh s? h?u Phiên b?n cho t?p tin th?c thi

B?n có th? s? d?ng tài s?n Phiên b?n c?a t?p tin th?c thi đ? xác đ?nh phiên b?n c?a chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n. Phương pháp này ho?t đ?ng trên b?t k? phiên b?n c?a Windows Microsoft Office XP h? tr?. S? d?ng các phương pháp sau đây đ? xác đ?nh v? trí t?p tin th?c thi và xác minh các phiên b?n c?a chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n:
 • Xác đ?nh v? trí t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh Office. Sau đây là vị trí mặc định cho các t?p tin trong Office XP:
  T?p chương tr?nh\Microsoft Office\Office10


  Lưu ?: vị trí mặc định cho Microsoft Visio th?c thi là như sau:
  T?p chương tr?nh\Microsoft Office\Visio10
  t?p đ? đ?t tên tin th?c thi là như nhau cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng và như sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên chương tr?nht?p đ? đ?t tên tin
  Truy c?p năm 2002Msaccess.exe
  Excel 2002Excel.exe
  FrontPage 2002FrontPg.exe
  Văn ph?ng XPMso.dll
  Outlook 2002Outlook.exe
  PowerPoint 2002PowerPnt.exe
  D? án năm 2002WinProj.exe
  Word 2002WinWord.exe
  Visio 2002Visio.exe
Đ? tra c?u các t?p tin thích h?p, tra c?u ổ đĩa c?ng c?a b?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong ngăn K?t qu? tra c?u , nh?p vào t?t c? các t?p và c?p dư?i tra c?u đ?ng hành.
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? t?p đ? đ?t tên tin thích h?p như đư?c li?t kê trư?c đó, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 4. Trong danh sách k?t qu? c?a t?p tin, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Khi b?n s? d?ng phương pháp này, văn ph?ng XP có nh?ng con s? phiên b?n sau đây cho vi?c phát hành ban đ?u và cho các b?n phát hành gói d?ch v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Văn ph?ng chương tr?nh Phiên b?n phát hành SP1SP2SP3
Msaccess.exe 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Excel.exe 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
FrontPg.exe 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Mso.dll10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Outlook.exe 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
PowerPt.exe 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
WinProj.exe10.0.2915.010.0.8326.0NANA
Mspub.exe10.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Visio.exe10.0.52510.0.2420.410.0.5006.4NA
WinWord.exe 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0

Phương pháp 3: Làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft v? Tên s?n ph?m hộp thoại

Trong các v? Microsoft<b00> </b00> Tên s?n ph?mhộp thoại, m?t s? xu?t hi?n sau khi tên s?n ph?m. Ví d?: trong Microsoft Excel 2002, b?n có th? th?y s? sau:
(10.2614.2625)
Đ? xác đ?nh v? trí các v? Microsoft<b00> </b00> Tên s?n ph?mhộp thoại h?p, b?m vào v? Microsoft<b00> </b00> Chương tr?nhtrên tr?nh đơn Tr? giúp trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.

Khi b?n s? d?ng phương pháp này, văn ph?ng XP có nh?ng con s? phiên b?n sau đây cho vi?c phát hành ban đ?u và cho các b?n phát hành gói d?ch v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Văn ph?ng chương tr?nh Phiên b?n phát hành SP1SP2SP3
Truy c?p năm 2002 10.2627.2625 10.3409.350110.4302.4219 10.6501.6626
Excel 2002 10.2614.262510.3506.350110.4302.421910.6501.6626
FrontPage 2002 10.2623.2625 10.3402.350110.4128.421910.6308.6626
Outlook 2002 10.2627.2625 10.3513.350110.4219.421910.6626.6626
PowerPoint 2002 10.2623.2625 10.3506.350110.4205.421910.6501.6626
D? án năm 200210.0.2915.262510.0.8326.0NANA
Nhà xu?t b?n 200210.2621.262510.3402.350110.4016.421910.6308.6626
Visio 200210.0.52510.0.251410.0.5110NA
Word 2002 10.2627.262510.3416.350110.4219.421910.6612.6626

Làm th? nào đ? hi?u m?t s? phiên b?n

Microsoft Office s?n ph?m s? d?ng cú pháp sau cho s? phiên b?n trong hộp thoại gi?i thi?u:
AA.bbbb.cccc
Con s? này đ?i di?n cho ba m?c:
 • AA: Các phiên b?n c?a văn ph?ng.
 • bbbb: Phiên b?n c?a t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh. Ví d?, các t?p tin Excel.exe.
 • cccc: Phiên b?n c?a các t?p tin Mso.dll.
Quan tr?ng
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v?, các v? Microsoft<b00> </b00> Tên s?n ph?mhộp thoại Thêm ch? cái "SP" và s? lư?ng m?c gói b?n ghi d?ch v?. Làm th? nào các kí t? đ?i di?n xu?t hi?n ph? thu?c vào phiên b?n c?a các t?p tin Mso.dll.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  328294 V? Microsoft <Program name="">hộp thoại báo cáo m?t phiên b?n gói b?n ghi d?ch v? đó là khác nhau t? nh?ng g? đư?c mong đ?i trong văn ph?ng XP và Office 2003</Program>
 • B?i v? không ph?i t?t c? C?p Nh?t thay đ?i s? phiên b?n đư?c li?t kê trong các v? Microsoft<b00> </b00> Tên s?n ph?mhộp thoại, b?n ph?i ki?m ch?ng thu?c tính c?a t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305095 L?ch s? c?a b?n C?p Nh?t Office XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 291331 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB291331 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291331

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com