หมายเลขบทความ (Article ID): 291288 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel ยอมรับหมายเลขของสวิตช์ที่ไม่จำเป็นที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมวิธีโปรแกรมเริ่มทำงาน บทความนี้แสดงรายการสวิตช์ และแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับสวิตช์แต่ละแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวิตช์ไม่จำเป็นแบบ Excel แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น กรุณาอ่าน:สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Excel

สวิตช์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์ที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมวิธีเริ่ม Excel สวิตช์ไม่เล็ก: /Oจะเหมือนกับ/o ในบางสถานการณ์ คุณสามารถใช้มากกว่าหนึ่งสวิตช์ในแต่ละครั้ง ถ้าคุณใช้มากกว่าหนึ่งสวิตช์ในแต่ละครั้ง คุณต้องแยกสวิตช์ด้วย เว้น--ตัวอย่าง: /o /s
  Switch      Function
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the 
          startup screen and creating a new workbook 
          (Book1.xls).

          Example: /e or /embedded

  /m        Forces Excel to create a new workbook that
          contains a single macro sheet.

          Example: /m

  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically, 
          the following key is rewritten in the registry:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NOTE: If this key contains values that are not valid,
          they are not corrected by using this switch. This 
          switch only replaces missing values.

          Example: /o

  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active
          path instead of the default path. 

          Example: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in
          read-only mode.

          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed, 
          and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box. 
          It also forces Excel 
          to bypass the toolbar file (Excel.xlb or 
          <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the 
          Excel title bar. Use this switch when you want to 
          start Excel in safe mode.

          Example: /s or /safemode
				
  Switch      Function
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the 
          startup screen and creating a new workbook 
          (Book1.xls).

          Example: /e or /embedded

  /m        Forces Excel to create a new workbook that
          contains a single macro sheet.

          Example: /m

  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically, 
          the following key is rewritten in the registry:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NOTE: If this key contains values that are not valid,
          they are not corrected by using this switch. This 
          switch only replaces missing values.

          Example: /o

  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active
          path instead of the default path. 

          Example: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in
          read-only mode.

          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed, 
          and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box. 
          It also forces Excel 
          to bypass the toolbar file (Excel.xlb or 
          <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the 
          Excel title bar. Use this switch when you want to 
          start Excel in safe mode.

          Example: /s or /safemode
				  Switch      Function
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the 
          startup screen and creating a new workbook 
          (Book1.xls).

          Example: /e or /embedded

  /m        Forces Excel to create a new workbook that
          contains a single macro sheet.

          Example: /m

  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically, 
          the following key is rewritten in the registry:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NOTE: If this key contains values that are not valid,
          they are not corrected by using this switch. This 
          switch only replaces missing values.

          Example: /o

  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active
          path instead of the default path. 

          Example: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in
          read-only mode.

          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed, 
          and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box. 
          It also forces Excel 
          to bypass the toolbar file (Excel.xlb or 
          <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the 
          Excel title bar. Use this switch when you want to 
          start Excel in safe mode.

          Example: /s or /safemode
				  Switch      Function
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the 
          startup screen and creating a new workbook 
          (Book1.xls).

          Example: /e or /embedded

  /m        Forces Excel to create a new workbook that
          contains a single macro sheet.

          Example: /m

  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically, 
          the following key is rewritten in the registry:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NOTE: If this key contains values that are not valid,
          they are not corrected by using this switch. This 
          switch only replaces missing values.

          Example: /o

  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active
          path instead of the default path. 

          Example: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in
          read-only mode.

          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed, 
          and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box. 
          It also forces Excel 
          to bypass the toolbar file (Excel.xlb or 
          <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the 
          Excel title bar. Use this switch when you want to 
          start Excel in safe mode.

          Example: /s or /safemode
				  Switch      Function
  ----------------------------------------------------------------------

  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the 
          startup screen and creating a new workbook 
          (Book1.xls).

          Example: /e or /embedded

  /m        Forces Excel to create a new workbook that
          contains a single macro sheet.

          Example: /m

  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically, 
          the following key is rewritten in the registry:

          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel
 
          Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

          NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,
          they are not corrected by using this switch. This 
          switch only replaces missing values.

          Example: /o

  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active
          path instead of the default path. 

          Example: /p "C:\Windows"

  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in
          read-only mode.

          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"

  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,
          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed, 
          and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box. 
          It also forces Excel 
          to bypass the toolbar file (Excel.xlb or 
          <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the 
          Excel title bar. Use this switch when you want to 
          start Excel in safe mode.

          Example: /s or /safemode
				
   /t        Forces Excel to use the specified file as a
          template for the default workbook. 

 /regserver    Forces Excel to register itself and then quit. Use this 
          switch when you want Excel to rewrite all its 
          registry keys and reassociate itself with Excel files, 
          such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)

          Example: /regserver


  /unregserver   Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)

          Example: /unregserver
				

วิธีการใช้สวิตช์เมื่อคุณเริ่ม Excel

วิธีการเพิ่มตัวสลับไปทางลัดของ Microsoft Excel

เมื่อต้องการเพิ่มสวิตช์ไปทางลัดของ Microsoft Excel:
 1. คลิกขวาที่เริ่มคลิกเปิดและจากนั้น คลิกสองครั้ง โปรแกรม โฟลเดอร์
 2. คลิกขวาทางลัดสำหรับMicrosoft Excelคลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บทางลัด
 3. ในกล่องเป้าหมายพิมพ์สวิตช์ที่คุณต้องการหลังจากคำสั่งที่เรียกใช้ Excel.exe ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ Excel เริ่มการทำงานโดยไม่ต้องสร้างใหม่ สมุดงาน Excel.exe มีการติดตั้งแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น และชนิด ต่อไปนี้ในกล่องเป้าหมาย:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. คลิกตกลง

  หมายเหตุ ถ้าตัวเลือกบนแท็บ'ทางลัด'ในกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติ'ไม่พร้อมใช้งาน ทางลัดของคุณมี Windows ทางลัดของโปรแกรมติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนทางลัดเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  290379แท็บทางลัดของ office ไม่พร้อมใช้งาน

วิธีการเรียกใช้ Excel บรรทัดหนึ่งครั้ง ด้วยสวิตช์โดยใช้คำสั่ง

ถ้า คุณต้องการเรียกใช้ Excel ด้วยสวิตช์ในบางครั้ง คุณสามารถเพิ่ม สวิตช์บรรทัดคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่องเปิดให้พิมพ์เส้นทางไปยัง Excel.exe และจากนั้น เพิ่มสวิตช์ที่คุณ ต้องการใช้ในตอนท้ายของบรรทัดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการข้าม มีการติดตั้งแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบและแฟ้ม Excel.exe ในการ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น คุณพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  /S "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe"
 3. คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291288 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB291288 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291288

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com