คำอธิบายเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วนใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 291184 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 211723
สำหรับรุ่น Microsoft Word 98 ของบทความนี้ ดู180917.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายชนิดของการแบ่งส่วนที่พร้อมใช้งานใน Word และการใช้ของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเริ่มเอกสาร ได้มีตัวแบ่งส่วนเนื่องจากเอกสารทั้งหมดประกอบด้วยส่วนหนึ่ง ตัวแบ่งส่วนเป็นจุดที่คุณสิ้นสุดส่วนที่หนึ่ง และเริ่มต้นอื่นเนื่องจากที่คุณต้องการให้บางกว้างยาวของหน้าการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

คุณสามารถแบ่งเอกสารเป็นหมายเลขใด ๆ ของส่วน และฟอร์แมตแต่ละส่วนด้วยวิธีที่คุณต้องการ ตลอดบทความนี้ ให้จำไว้ที่ตัวแบ่งส่วนทำหน้าที่เป็นรหัสการฝังตัวที่เก็บ หรือเก็บรักษาคุณสมบัติของส่วนข้างต้นนั้น ไว้

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตัวแบ่งส่วน โปรดดูส่วน "ส่วนตัวแบ่งเทคนิค" ของบทความนี้

คุณสมบัติของส่วนและหน้ารวมถึงการตั้งค่าต่อไปนี้:
การวางแนวหน้ากระดาษ (แนวตั้ง/แนวนอน)
ระยะขอบ
คอลัมน์
ใส่หมายเลขของบรรทัด
จัดตำแหน่งแนวตั้ง
ส่วนหัวและท้ายกระดาษ
ใส่หมายเลขของเพจ
ขนาดกระดาษ
แหล่งกระดาษ
ขอแนะนำว่า เมื่อคุณกำลังทำงานกับตัวแบ่งส่วน คุณเปิดแสดง/ซ่อน. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการมุมมองแท็บ
 2. ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบคลิกเพื่อเลือกนั้นทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกตกลง.

ใช้ตัวแบ่งส่วน

เมื่อต้องสร้างส่วนใหม่ คลิกการตัวแบ่งคำสั่งในการแทรกเมนู ในมุมมองปกติ Word แสดงบรรทัด dotted คู่และคำตัวแบ่งส่วน (ชนิดของการแบ่งส่วนและส่วนประกอบ)เมื่อต้องการบ่งชี้ตัวแบ่งส่วนและชนิด ไม่มีพิมพ์บรรทัด

การแบ่งและวัตถุประสงค์ในการทำงานของพวกเขาได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

Type Characteristics
Next Page Word breaks the page at the section break. The new section starts on the next page. Use this section break if you want to apply different page numbers, headers and footers, orientation, vertical alignment, or paper size to the sections in the document.
Continuous Word inserts a section break and begins the new section on the same page. If the two sections have different settings for page size or orientation, the new section begins a new page even if you select Continuous. Use this section break if you want to have different column formatting or margins on the same page. If there are multiple columns in the previous section, Word balances the columns above the section break and then fills out the page with the new section.
Odd Page Word begins the new section on the next odd-numbered page. This section break is often used for chapters that begin on odd-numbered pages.

NOTE: If the section break falls on an odd-numbered page, Word leaves the intervening even-numbered page blank.
Even Page Similar to Odd Page, but Word begins the new section on the next even-numbered page.

เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 1. คลิกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นส่วนใหม่
 2. ในการแทรกเมนู คลิกตัวแบ่ง.
 3. ภายใต้ตัวแบ่งส่วนเลือกตัวเลือกที่อธิบายการแบ่งส่วนที่คุณต้องการ
 4. คลิกตกลง.

การกำหนดชนิดของการแบ่งส่วน

ใน Word, จะ ชนิด ของ การ แบ่ง ส่วน แสดง บน หน้า จอ ใน วง เล็บ, หลัง จาก คำ ว่า ตัว แบ่ง ส่วน ไม่ ที่ คุณสมบัติ ของ การ แบ่ง ส่วน ที่ เก็บ อยู่ คุณสมบัติ สำหรับ ชนิด ของ การ แบ่ง ส่วน ที่ ระบุ บน หน้า จอ จะ ถูก เก็บ ไว้ ใน การ แบ่ง ส่วน ถัด ไป (ซึ่ง อาจ แตก ต่าง กัน ชนิด ของ การ แบ่ง ส่วน ที่ ระบุ ไว้) ถ้าไม่มีตัวแบ่งส่วนที่เพิ่มเติมในเอกสารของคุณ คุณสมบัติของตัวแบ่งส่วนนั้นถูกเก็บไว้ในเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายของเอกสาร การแบ่งส่วนที่ทำหน้าที่เป็นรหัสการฝังตัวที่เก็บ หรือเก็บรักษาคุณสมบัติของส่วนข้างต้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีเอกสารหนึ่งหน้า และวิธีการครึ่งลงหน้าคุณใส่มีหน้าคี่ส่วนแบ่ง และห่างลงในเอกสารของคุณ บนหน้า 1 คุณแทรกคำหน้าถัดไปการแบ่งส่วน ในมุมมองปกติ คุณพบต่อไปนี้:
::::::::::::::::::::::Section Break (Odd Page):::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::Section Break (Next Page)::::::::::::::::::::::::::::
				
ถ้าคุณวางจุดแทรกของคุณข้างต้นหน้าคี่ของตัวแบ่งส่วน ()แถบสถานะแสดงหน้า 1 วินาที 1

ภายใต้เริ่มต้นของส่วนมันบ่งชี้ว่า ส่วนที่เป็นหน้าใหม่. (ดูหมายเหตุที่ด้านล่าง)

ถ้าคุณวางจุดแทรกของคุณระหว่างตัวแบ่งส่วน (หน้าคี่)และส่วนตัวแบ่ง (หน้าถัดไป)แถบสถานะแสดง 2 วินาที 3 หน้า

ถ้าคุณวางจุดแทรกของคุณด้านล่างส่วนตัวแบ่ง (หน้าถัดไป)แถบสถานะแสดงหน้า 4 วินาที 3 การตั้งค่าสำหรับการแบ่งส่วนนี้จะจัดเก็บไว้ในเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายของเอกสาร (เนื่องจากมีส่วนเพิ่มเติมไม่มีแบ่งในเอกสาร)

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับส่วนต่าง ๆ ในตัวอย่างนี้เกิดขึ้นจริง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเหนือตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษแล้ว คลิกการเค้าโครงแท็บ

  เริ่มต้นของส่วนบ่งชี้ว่า ชนิดของการแบ่งส่วน ตัวอย่างเช่นหน้าคี่.

  การตั้งค่าสำหรับการแบ่งส่วนจะถูกเก็บไว้ ในการแบ่งส่วนด้านล่างนี้ที่จุดแทรกของคุณอยู่ หรือ เป็นข้อความแสดงข้อความบนหน้าจอ

  หมายเหตุ:ตัวแบ่งส่วนที่แสดงอยู่บนหน้าจอของคุณเป็นหน้าถัดไปกำหนดเป็นหน้าใหม่ในการเค้าโครงแท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการลบตัวแบ่งส่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการลบตัวแบ่งส่วนของการแก้ไขปัญหา คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดตัวแบ่งส่วนในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

เคล็ดลับการแบ่งส่วน

 • คุณสามารถบันทึกตัวแบ่งส่วนและการจัดรูปแบบประกอบด้วยเป็นรายการข้อความอัตโนมัติสำหรับใช้ในอนาคต
 • คุณสามารถคัดลอกส่วนที่มีการจัดรูปแบบ โดยการคัดลอกตัวแบ่งส่วนในมุมมองปกติ เมื่อคุณวางตัวแบ่งส่วนลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ข้อความอยู่เหนือการแบ่งส่วนใช้ในการจัดรูปแบบมีอยู่ในการแบ่งส่วน

  เมื่อคุณเลือกที่ประกอบด้วยตัวแบ่งส่วนที่คัดลอก และวางลงในเอกสาร Word ข้อความอยู่เหนือการแบ่งส่วนสันนิษฐานจัดรูปแบบส่วนระดับแบบของการแบ่งส่วนที่วาง

  ลักษณะการทำงานนี้ยังเกิดถ้าคุณทำเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายที่คัดลอก และวางลงในเอกสาร เนื่องจากเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายตัวแบ่งส่วนโดยนัย

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งส่วนที่ต่อเนื่องในเอกสาร ส่วนด้านบนการแบ่งส่วนที่แทรกอยู่ Continuous และส่วนด้านล่าง หน้า ใหม่

  ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน ข้อความที่ก่อนหน้าการแบ่งส่วนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ตาม และอนุมานการจัดรูปแบบของส่วนนั้น ตัวอย่างต่อไปนี้ การใช้เอกสารส่วนสอง แสดงแนวคิดนี้:
  1 ส่วนถูกจัดรูปแบบสำหรับคอลัมน์ที่สาม และมีข้อมูลไม่มีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ส่วนที่ 2 ถูกจัดรูปแบบสำหรับคอลัมน์ที่สอง และประกอบด้วยส่วนท้าย ถ้าคุณลบตัวแบ่งส่วนระหว่างส่วนที่สอง Word จัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ที่สอง และวางส่วนท้ายในแต่ละหน้า
  หมายเหตุ

  ส่วนระดับการจัดรูปแบบรวมถึงส่วนหัว และท้ายกระดาษ คอลัมน์ ส่วนเริ่มการตั้งค่า หมายเลขบรรทัด ระยะขอบ ขนาดกระดาษ แหล่งกระดาษ และการวางแนว และการจัดตำแหน่งแนวตั้ง

  เมื่อคุณเลือกข้อความที่จะคัดลอก และวาง โปรดจำไว้ว่า คุณกำลังคัดลอกส่วนที่ระดับการเมื่อคุณมีตัวแบ่งส่วนหรือล่าสุดของการจัดรูปแบบย่อหน้าเครื่องหมายในสิ่งที่คุณเลือก ถ้าคุณคัดลอกส่วนที่เลือกที่ไม่ประกอบด้วยตัวแบ่งส่วนหรือเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้าย จัดรูปแบบเค้าโครงส่วนจะไม่ได้รับจากเมื่อคุณวางส่วนที่เลือก
 • คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของการแบ่งส่วนโดยไม่ต้องการลบตัวแบ่งส่วนปัจจุบันโดยการทำสิ่งต่อไปนี้:
  1. วางจุดแทรกลงในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
  3. คลิกการเค้าโครงแท็บ
  4. ภายใต้เริ่มต้นของส่วนเลือกชนิดของส่วนที่คุณต้องการ และคลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238124ตัวแบ่งส่วนที่ต่อเนื่องกลายเป็น ตัวแบ่งหน้าถัดไปในแนวนอน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 291184 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB291184 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:291184

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com