Identifikator ?lanka: 291182 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Word 97 pogledajte ?lanak 159940. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Word 98 Macintosh Edition pogledajte ?lanak 182343. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Word 2000 pogledajte ?lanak 211955. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak odgovara na naj?e??a pitanja o kreiranju i kori??enju hiperveza u programu Microsoft Word 2002 i novijim verzijama.

Dodatne informacije

Kada unesem adresu datoteke sa razmacima, Word zamenjuje adresu hipervezom nakon ?to pritisnem RAZMAKNICU. Kako mogu da dovr?im unos adrese koja uklju?uje razmak pre nego ?to je Word konvertuje u hipervezu?

Da biste se uverili da ?e Word prepoznati adresu koja uklju?uje razmake kao jednu hipervezu, adresu stavite izme?u znakova navoda. Ako se adresa ne nalazi izme?u znakova navoda, Word kreira hipervezu kada pritisnete taster RAZMAKNICA.

Kako da isklju?im automatske hiperveze?

Da biste isklju?ili automatske hiperveze, sledite ove korake koji odgovaraju verziji programa Word koju koristite:
 • U verzijama Microsoft Office Word 2010 i 2013, sledite ove korake:  
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite Provera, a zatim izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja.
  3. Na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja i na kartici Automatsko oblikovanje, opozovite izbor u polju za potvrdu Internet i mre?ne putanje sa hipervezama, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije programa Word.
 • U verziji Microsoft Office Word 2007, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Word.
  2. Izaberite Provera, a zatim izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja.
  3. Na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja i na kartici Automatsko oblikovanje, opozovite izbor u polju za potvrdu Internet i mre?ne putanje sa hipervezama, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije programa Word.
 • U verzijama Microsoft Office Word 2003 i Microsoft Word 2002, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja.
  2. Na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja i na kartici Automatsko oblikovanje, opozovite izbor u polju za potvrdu Internet i mre?ne putanje sa hipervezama.
  3. Kliknite na dugme U redu.

Kako da promenim tekst za prikaz ili sliku hiperveze nakon njihovog kreiranja?

Mo?ete da promenite tekst za prikaz ili sliku za hipervezu na isti na?in na koji ure?ujete bilo koji tekst ili sliku u dokumentu.

Da biste pratili hipervezu, pritisnite i dr?ite taster CTRL, a zatim kliknite na hipervezu.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
279090 Nije mogu?e kliknuti da bi se aktivirala hiperveza (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Kako da uklonim hipervezu, a da ne izgubim tekst prikaza ili sliku?

Da biste uklonili jednu hipervezu, a da pri tom ne izgubite tekst za prikaz ili sliku, kliknite desnim tasterom mi?a na hipervezu, a zatim izaberite stavku Ukloni hipervezu.

Da biste uklonili sve hiperveze u dokumentu, pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali ceo dokument, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+F9.

Napomena Ova operacije konvertuje sva polja, ne samo hiperveze, u obi?an tekst.

Kako da promenim osnovnu Uniform Resource Locator (URL) adresu za hipervezu?

Da biste promenili osnovnu URL adresu za hipervezu, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na tekst hiperveze ili na sliku, a zatim izaberite stavku Uredi hipervezu.
 2. U dijalogu Ure?ivanje hiperveze, unesite ili izaberite URL u polju Unesite ime datoteke ili Veb stranice.
 3. Kliknite na dugme U redu.

Kako da kreiram hiperveze do lokacija u okviru istog dokumenta?

Da biste kreirali hipervezu do lokacije u okviru istog dokumenta, koristite jednu od slede?ih metoda:
 • Koristite operaciju ?prevuci i otpusti?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Sa?uvajte dokument.
  2. Izaberite re?, frazu ili sliku koju ?elite da koristite kao odredi?te za hipervezu.
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a i dr?ite pritisnut taster mi?a dok prevla?ite odeljak na novu lokaciju, a zatim otpustite taster.
  4. Kliknite na dugme Kreiraj hipervezu ovde.
 • Kreirajte obele?iva?, a zatim i vezu. Da biste to uradili, sledite korake u skladu sa verzijom programa Word koju koristite:
  • U verzijama Word 2007, Word 2010 i 2013, sledite ove korake: 
   1. Sa?uvajte dokument.
   2. Izaberite tekst ili sliku koju ?elite da koristite kao odredi?te za hipervezu.
   3. Izaberite karticu Umetanje.
   4. U grupi Veze izaberite stavku Obele?iva?.
   5. U polju Ime obele?iva?a unesite jedinstveno ime za obele?iva?, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
   6. Pomerite ta?ku umetanja na lokaciju u dokumentu gde ?elite da kreirate hipervezu.
   7. U grupi Hiperveza izaberite stavku Veze.
   8. Kliknite na Obele?iva?.
   9. U dijalogu Izbor mesta u dokumentu izaberite obele?iva? koji ?eli da koristite kao odredi?nu hipervezu, a zatim kliknite na dugme U redu.
   10. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Umetanje hiperveze.
  • U verzijama Word 2003 i Word 2002, sledite ove korake: 
   1. Sa?uvajte dokument.
   2. Izaberite tekst ili sliku koju ?elite da koristite kao odredi?te za hipervezu.
   3. U meniju Umetanje izaberite stavku Obele?iva?.
   4. U polju Ime obele?iva?a unesite jedinstveno ime za obele?iva?, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
   5. Pomerite ta?ku umetanja na lokaciju u dokumentu gde ?elite da kreirate hipervezu.
   6. U meniju Umetanje izaberite stavku Hiperveza.
   7. Kliknite na Obele?iva?.
   8. U dijalogu Izbor mesta u dokumentu izaberite obele?iva? koji ?eli da koristite kao odredi?nu hipervezu, a zatim kliknite na dugme U redu.
   9. Ponovo kliknite na dugme U redu.

Koja je razlika izme?u relativne hiperveze i apsolutne hiperveze?

Apsolutna hiperveza koristi punu adresu odredi?nog dokumenta. Relativna hiperveza koristi adresu koja se odnosi na adresu dokumenta koji je sadr?i. Ovo je tako?e poznato kao osnova hiperveze.

Na primer, pretpostavimo da dokument ima slede?u adresu:
C:\My Documents\1999 report.doc
Ovaj dokument ima apsolutne i relativne hiperveze do dokumenta koji ima slede?u punu adresu (i apsolutnu hipervezu):
C:\My Documents\April\Sales.doc
Relativna hiperveza sadr?i samo relativnu adresu do dokumenta Sales.doc. Relativna adresa je slede?a:
April\Sales.doc
Koristite relativnu vezu ako ?elite da pomerite ili kopirate datoteke na drugu lokaciju, kao ?to je Veb server.

Kada kliknem na hipervezu u programu Word, dobijam poruku koja pokazuje da nijedan registrovani program ne mo?e da otvori datoteku. Kako mogu da otvorim datoteku?

Dobi?ete ovu poruku kada Windows ne mo?e da prona?e program povezan sa tipom dokumenta koji je naveden u putanji hiperveze. Ova informacija je kodirana u oznaci tipa datoteke u okviru adrese hiperveze.

Da biste videli hipervezu, pokrenite opciju ?Kratak opis alatke?, a zatim postavite pokaziva? mi?a preko hiperveze.

Da biste prona?li opciju ,?Kratak opis alatke?, koristite neku od slede?ih procedura koja odgovara verziji programa Word koju koristite:
 • U verzijama Word 2010 i 2013, u meniju Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite Ekran.
 • U programu Word 2007 kliknite na dugme ?Microsoft Office?, izaberite stavku Opcije programa Word, a zatim izaberite Ekran.
 • U verzijama Word 2003 i Word 2002, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Prikaz.
Da biste re?ili problem, instalirajte program koji je povezan sa tipom dokumenta navedenim u hipervezi.

Oznaka tipa datoteke je grupa znakova koji slede nakon poslednje ta?ke u adresi. Slede?a tabela navodi neke tipove Office dokumenata i njihove oznake tipa datoteke.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip dokumentaOznake tipa datoteke u sistemu Office 2003 i prethodnim verzijama sistema OfficeOznake tipa datoteke u 2007 Office programima
Microsoft Access baza podataka.mdb.accdb
Microsoft Excel radna sveska.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Microsoft PowerPoint prezentacija.pot.potx, .potm
Microsoft Publisher publikacija.pub.pub
Microsoft Word dokument.doc.docx, .docm
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291182 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com