Làm th? nào đ? t? h?y b? m?c đ?nh SQL Server 2000, tên, ho?c ví d? ?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290991 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các bư?c trong bài vi?t này mô t? cách b?n chu?n b? c?a b?n h? th?ng cho m?t cài đ?t l?i chương tr?nh SQL Server.

Các chính xác cách (và cách Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng) đ? lo?i b? Microsoft SQL Server 2000 là s? d?ng các G? cài đ?t tùy ch?n có s?n trong Microsoft SQL Server 2000 thi?t l?p chương tr?nh. Tuy nhiên, n?u ti?n tr?nh cài đ?t không thành công, các G? cài đ?t tùy ch?n có th? không có s?n. Nếu G? cài đ?t tùy ch?n không có s?n, b?n ph?i có đư?c h? th?ng, đ? m?t s?ch s?, ?n đ?nh cài đ?t đi?m trư?c khi b?n th? cài đ?t l?i chương tr?nh SQL Server.

Chú ý Chương tr?nh cài đ?t (64-bit) Microsoft SQL Server 2000 s? d?ng các c?a s? Tr?nh cài đ?t hoàn toàn tích h?p cài đ?t SQL Server tính năng trong m?t tính năng duy nh?t cây. T?i thi?u và ch? đ? cài đ?t đi?n h?nh là không có c?n th?c hi?n. Theo m?c đ?nh, chương tr?nh cài đ?t hi?n th? tính năng cây v?i t?t c? các tính năng có s?n đư?c ch?n. Qu?n tr? viên có th? Tu? ch?nh cài đ?t b?ng cách ch?n kho?n m?c trên cây tính năng và b?i thay đ?i đư?ng d?n cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem SQL Server 2000 (64-bit) tài li?u hư?ng d?n.

Nh?ng đi?u c?n xem xét trư?c khi b?n lo?i b? Microsoft SQL Server 2000

C?NH BÁO QUAN TR?NG: B?n có th? có cơ s? d? li?u mà b?n mu?n ti?t ki?m trong hi?n t?i c?a h? nhà nư?c. B?n c?ng có th? mu?n lưu các thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n đ? m?c đ?nh cơ s? d? li?u. N?u m?t trong hai là s? th?t, trư?c khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu t?t đư?c bi?t đ?n c?a các d? li?u ho?c b?n lưu m?t b?n sao c?a t?t c? các d? li?u và đăng nh?p t?p tin trong m?t thư m?c khác hơn là thư m?c MSSQL, b?i v? b?n ph?i xóa thư m?c MSSQL.

Các t?p tin b?n ph?i lưu bao g?m nh?ng cơ s? d? li?u t?p tin cài đ?t Microsoft SQL Server 2000:
 • Distmdl.*
 • Master.*
 • Mastlog.*
 • Model.*
 • Modellog.*
 • Msdbdata.*
 • Msdblog.*
 • Northwnd.* (tùy ch?n cài đ?t)
 • Pubs.*
 • Pubs_log.*
 • Tempdb.*
 • Templog.*

C?nh báo N?u ti?n tr?nh cài đ?t SQL Server c?ng đang đư?c s? d?ng k?t h?p v?i Microsoft SQL Server thông báo d?ch v?, h?y ch?c ch?n r?ng các thư m?c sau đây và các thư m?c con c?ng lưu ho?c đ?i tên thành:
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\Reporting d?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\MSSQL\Reporting d?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\SQL Server d? tên\Reporting d?ch v?
 • Đư?ng d?n m?c đ?nh\80\Tools\Report thi?t k?
Chú ý Đư?ng d?n m?c đ?nh đ? c?p đ?n %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server

Microsoft c?ng khuy?n cáo r?ng:
 • B?n xác minh r?ng không có tài nguyên c?m khác có ph? thu?c vào Microsoft SQL Server 2000, n?u Microsoft SQL Server 2000 nhóm.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  835185Ph? thu?c tài nguyên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server
 • B?n ng?ng Microsoft SQL Server 2000, v? ho?t đ?ng các k?t n?i có th? ngăn ng?a quá tr?nh g? cài đ?t t? hoàn thành thành công.
 • B?n đóng t?t c? Microsoft SQL Server 2000 khách hàng ho?c Qu?n tr? công c? trên các nút khác.
 • B?n đăng nh?p vào h? ph?c v? v?i Microsoft SQL Server 2000 d?ch v? tài kho?n ho?c m?t tài kho?n tương đương đ?c quy?n (có ngh?a là, m?t tài kho?n đó là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ?a phương). N?u SQL Server nhóm, tài kho?n b?n s? d?ng ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên t?t c? các các nút c?m.

Các bư?c đ? lo?i b? SQL Server

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Tùy thu?c vào môi trư?ng c? th? c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t, ho?c nhi?u, nh?ng bư?c đó theo.

Sau khi thành công lo?i b? SQL Server, b?n không c?n ph?i ti?p t?c v?i các bư?c c?n l?i ? đây danh sách.

 1. Xác đ?nh v? trí các D? li?u thư m?c cho các cài đ?t c?a b?n, và sau đó đ?i tên nó n?u b?n ph?i lưu d? li?u. N?u không, xóa các D? li?u thư m?c. Microsoft khuy?n cáo là b?n gi? các D? li?u thư m?c đ? cho b?n có m?t sao lưu t?p tin ph?ng cơ s? d? li?u trong m?t MDF và LDF đ?nh d?ng có s?n. N?u b?n đ?i tên các D? li?u thư m?c, b?n có th? ph?c h?i d? li?u hi?n có trong cùng m?t tr?ng thái và đi?u ki?n đó là trong khi b?n đ? th? hi?n c?a SQL Server không tr?c tuy?n, cung c?p vi?c tái cài đ?t s? d?ng cùng m?t tên, đư?ng d?n và đ?a ch? IP.
 2. Đ?i v?i m?t máy ch? ?o, s? d?ng Microsoft SQL Server 2000 Chương tr?nh cài đ?t trên đ?a CD và b?m vào các G? cài đ?ttùy ch?n. Đi?u này đư?c di?n t? trong "làm th? nào đ? g? b? cài đ?t hi?n có c?a SQL Server (thi?t l?p) "ch? đ? trong SQL Server sách tr?c tuy?n.
 3. Đ?i v?i m?t phi t?p trung (đ?c l?p) th?m, b?n có th? ho?c là làm theo bư?c 1, ho?c, trong b?ng đi?u khi?n m? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh ti?u d?ng.
 4. Trong b?ng đi?u khi?n, m? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh ti?u d?ng.
 5. Ch?y Regedt32, và sau đó xác đ?nh v? trí này khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  Theo các G? cài đ?t phím, xác đ?nh v? trí M? s?n ph?m cho trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2000 mà b?n đang c? g?ng đ? lo?i b?.

  Trên thanh công c?, nh?p B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Trong các Ch?y h?p tho?i, sao chép và dán ho?c lo?i, l?nh này:

  C:\WINNT\IsUninst.exe -f "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\Uninst.is"-c"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$Server1\sqlsun.dll"-Mssql.miff tôi = I1

  N?u các bư?c này không làm vi?c, b?n có th? làm theo các bư?c trong cácLo?i b? t?t c? các trư?ng h?p đư?c bi?t đ?n c?a SQL Máy chủ ph?n đ? xoá Microsoft SQL Server 2000 theo cách th? công.

  Chú ý Nó không ph?i là m?c đích lo?i b? 100 ph?n trăm c?a SQL Server 2000 t?i Th?i gian này. Nh?ng bư?c này đư?c d? đ?nh đ? có đư?c h? th?ng, đ? m?t qu?c gia nơi b?n có th? th?c hi?n m?t cài đ?t thành công, do đó b?n có th? sau đó lo?i b? Microsoft Cài đ?t SQL Server 2000 đang đư?c ph?c h?i.


Chú ý N?u đây là m?t trư?ng h?p c?m c?a SQL Server 2000, l?p l?i các bư?c cho m?i nút trong c?m sao.

Lo?i b? m?t trư?ng h?p c? th? c?a SQL Server

Đ? lo?i b? m?t trư?ng h?p c? th? c?a SQL Server, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các ? đ?a %%: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn thư m?c nơi ? đ?a %% là v? trí th? hi?n c?a SQL Server b?n mu?n lo?i b?.
 2. Xác đ?nh v? trí, KY sau đây:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer


   Chú ý N?u b?n đang xóa m?t trư?ng h?p m?c đ?nh, b?n ph?i xóa t?t c? các phím ngo?i tr? các Máy khách baám giö? phím.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Máy chủ


   B?n ph?i s? d?ng Regedt32.exe đ? ch?nh s?a các InstalledInstances giá tr? c?a trư?ng h?p b?n đang lo?i b?. M?t trư?ng h?p m?c đ?nh là đư?c li?t kê như MSSQLSERVER, và đư?c đ?t tên theo trư?ng h?p xu?t hi?n như là tên đư?c đ?t cho các Ví d?.

   Chú ý B?n không th? s? d?ng Regedit.exe đ? ch?nh s?a giá tr?; b?n ph?i s? d?ng Regedt32.exe đ? thay th?.


Chú ý N?u đây là m?t trư?ng h?p c?m c?a SQL Server 2000, l?p l?i các bư?c cho m?i nút trong c?m sao.

Lo?i b? t?t c? các trư?ng h?p đư?c bi?t đ?n c?a SQL Server

Đ? lo?i b? t?t c? các trư?ng h?p đư?c bi?t đ?n c?a SQL Server, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các ? đ?a %%: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn thư m?c.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các khóa registry:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Máy chủ


 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các khóa registry:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerADHelper
 4. Khóa ba registry bư?c 3 tương ?ng v?i m?c đ?nh trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2000. Đư?c đ?t tên theo trư?ng h?p xu?t hi?n tương t? như li?t kê trong bư?c 3, cùng v?i $instance_name, b?i v? instance_name tên đư?c đưa ra ví d? c? th? c?a b?n. Sau khi b?n xác đ?nh v? trí các phím đúng cho trư?ng h?p b?n đang lo?i b?, ch?n các phím, và sau đó xóa chúng.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   $InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
   $InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServerADHelper

 5. N?u trư?ng h?p c?a SQL Server b?n đang lo?i b? t?p trung, lo?i b? b?t k? tài nguyên c?m ví d? có th? v?n c?n trong các Qu?n tr? viên c?a c?m.

  Chú ý Ch? lo?i b? tài nguyên máy ch? SQL.
 6. Cài đ?t l?i Microsoft SQL Server 2000 và s? d?ng cùng tên và đ?a ch? IP.
 7. Ch?y Setup đ? cài đ?t và s? d?ng các G? cài đ?t tùy ch?n đ? làm s?ch b?t k? c?u h?nh v?n đ? ho?c l?i có th? v?n c?n t?n t?i v? c?a ti?n tr?nh cài đ?t th?t b?i.


Chú ý N?u đây là m?t trư?ng h?p c?m c?a SQL Server 2000, l?p l?i các bư?c cho m?i nút trong c?m sao.

Lo?i b? m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a máy ch? SQL

Đ? lo?i b? m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các khóa registry:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Search
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT

Lo?i b? m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server

Đ? lo?i b? m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí, và sau đó xóa các khóa registry cho m?t Named Ví d?, nơi InstanceName là tên c?a trư?ng h?p b?n đang lo?i b?.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer
   $InstanceName
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SQLSERVERAGENT
   $InstanceName
 2. N?u trư?ng h?p c?a SQL Server b?n đang lo?i b? t?p trung, lo?i b? b?t k? tài nguyên c?m cho trư?ng h?p này c?a SQL Server mà có th? v?n c?n trong các qu?n tr? viên Cluster.

  Chú ý Ch? lo?i b? tài nguyên máy ch? SQL.
 3. Cài đ?t l?i Microsoft SQL Server 2000 và s? d?ng cùng tên và đ?a ch? IP.
 4. Ch?y Setup đ? cài đ?t, và sau đó s? d?ng các G? cài đ?t tùy ch?n đ? làm s?ch b?t k? c?u h?nh v?n đ? ho?c l?i có th? v?n c?n t?n t?i v? c?a ti?n tr?nh cài đ?t th?t b?i.


Chú ý N?u đây là m?t trư?ng h?p c?m c?a SQL Server 2000, l?p l?i các bư?c cho m?i nút trong c?m sao.

Làm th? nào đ? bao g?m các lo?i b? các văn b?n đ?y đ?

Đ? bao g?m các lo?i b? các văn b?n đ?y đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa các m?c đăng k? sau đây. Ch? s? d?ng đi?u này ph?n khi b?n s? d?ng các bư?c trong các Gỡ bỏ Trư?ng h?p t?t c? đư?c bi?t đ?n c?a SQL Server ph?n:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSCNTRS
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSEARCH
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGATHERER
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSGTHRSVC
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSINDEX
  Chú ý Đang xóa b? các khóa registry vô hi?u hóa các t?m ki?m c?a Microsoft d?ch v? (MSSearch). Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng sau, n?u h? là ch?y trên cùng m?t máy tính:
  • Máy ch? Microsoft Exchange
  • H? ph?c v? Microsoft SharePoint Portal
  • Máy ch? trang web Microsoft
  • Máy ch? Microsoft thương m?i
  • Microsoft Small Business Server
 2. N?u trư?ng h?p c?a SQL Server b?n đang lo?i b? t?p trung, lo?i b? b?t k? tài nguyên c?m cho trư?ng h?p này c?a SQL Server mà có th? v?n c?n trong các qu?n tr? viên Cluster.

  Chú ý: Ch? lo?i b? tài nguyên máy ch? SQL.
 3. Cài đ?t l?i Microsoft SQL Server 2000 và s? d?ng cùng tên và đ?a ch? IP.
N?u b?n lo?i b? MSSearch, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i khi b?n cài đ?t l?i SQL Server 2000:

[sqlclusterSetup.cpp:464]: 2 (0x2): h? th?ng không th? t?m th?y các t?p đ? ch? r?. V?n đ? trong ngu?n tài nguyên tên SQL Server Toàn văn.

[clushelp.cpp:1238]: 5007 (0x138f): tài nguyên c?m không t?m th?y.

[sqlclusterSetup.cpp:1059]: 5007 (0x138f): The không t?m th?y tài nguyên c?m.


N?u b?n nh?n đư?c chúng thông báo l?i, kh?i đ?ng l?i máy ch? c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? lo?i b? MSSearch, và sau đó th? cài đ?t m?t l?n n?a.

Chú ý: B?i v? lo?i b? quá tr?nh đ? không hoàn t?t trư?c đó, n?u b?n có liên quan v? vi?c có th? đ? lo?i b? m?t th? hi?n trong tương lai, b?n có th? th?c hi?n các bư?c sau đây đ? xác minh r?ng b?n đ? gi?i quy?t t?t c? các v?n đ? mà có th? gây ra m?t tái phát c?a v?n đ? này. B?n không c?n ph?i th?c hi?n bư?c này ch? đ? đ?m b?o r?ng này c? th? b? hoàn t?t; nó ch? ki?m tra cho dù t? đ?ng lo?i b? quá tr?nh làm vi?c. Ch?y SQL Server Setup chương tr?nh và s? d?ng các G? cài đ?t tùy ch?n đ? xác nh?n vi?c lo?i b? quy tr?nh bây gi? thay v? ch? đ?i cho đ?n khi b?n ph?i có ch?c năng này. Nếu bư?c không thành công, b?n ph?i ti?p t?c đ? đi?u tra đ? xác đ?nh và gi?i quy?t nguyên nhân c?a s? th?t b?i.

Ch?y Setup đ? cài đ?t, và sau đó s? d?ng các G? cài đ?t tùy ch?n đ? xác minh r?ng không có không có v?n đ? c?u h?nh ho?c l?i có th? v?n t?n t?i v? c?a lo?i b? th?t b?i.

Chú ý: Trong m?t s? trư?ng h?p, các thư m?c ? đ?a %%: "\Program Files\Microsoft SQL Server\80 có th? không b? xóa b?, và b?n ph?i t? xóa thư m?c.

Khi b?n cài đ?t l?i SQL Server năm 2000, các thông báo l?i sau đây có th? x?y ra:
M?t trang trư?c cài đ?t chương tr?nh t?o đang ch? gi?i quy?t các ho?t đ?ng t?p tin v? ti?n tr?nh cài đ?t máy. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi ch?y thi?t l?p
Nếu thông báo l?i x?y ra, kh?i đ?ng l?i máy ch? c?a b?n, và sau đó th? cài đ?t m?t l?n n?a. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i m?t l?n n?a, sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?, t?p b?n đang c? g?ng đ? xóa là r?t có th? ch?-đ?c.

Làm theo các bư?c sau đ? xem các t?p tin đang ch? đ?c:
 1. Xác đ?nh v? trí này khóa đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations
 2. Lưu ? các tên t?p tin.
 3. Xác minh r?ng các t?p tin đó không có thu?c tính ch? đ?c thi?t l?p.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy ch? m?t l?n n?a.

Xóa b? n?i dung c?a thư m?c Temp trư?c khi b?n cài đ?t l?i SQL Server

Xóa t?t c? n?i dung t? thư m?c Temp c?a c? các h? th?ng Temp và Temp thư m?c c?a ngư?i s? d?ng cài đ?t. Đ? xác đ?nh v? trí thư m?c Temp cho ngư?i dùng, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
C:\Documents and Settings\username > t?p t
K?t qu? nên bao g?m:
TEMP=C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\username\LOCALS~1\Temp
Các m?t hàng khác c?ng có th? đư?c li?t kê. Đư?ng d?n đi?n h?nh là như sau:
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp
Con đư?ng tiêu bi?u cho đư?ng d?n h? th?ng Temp là % systemroot%\temp.

THAM KH?O

N?u thông báo l?i ho?t đ?ng đang ch? x? l? t?p tin v?n c?n, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312995 SQL Server 2000 cài đ?t không thành công v?i ".. .previous cài đ?t chương tr?nh..." thông báo l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 290991 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB290991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com