Straipsnio ID: 290938 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? diagnostikos ir mokymosi i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsny apra?yti spartieji klavi?ai, kuriuose galima naudoti programose ?Microsoft Office Word 2010?, ?Microsoft Office Word 2007?, ?Microsoft Office Word 2003? ir ?Microsoft Office Word 2002?. Jei kuris nors i? spar?i?j? klavi?? derini? naudojamoje ?Word? versijoje neveikia, ?r. straipsn? vienu i? toliau nurodyt? adres?. 
Jei naudojate ?Word 2010?, ?r. Spartieji klavi?ai naudojant ?Word 2010?.
Jei naudojate ?Word 2007?, ?r. Spartieji klavi?ai naudojant ?Word 2007?.
Jei naudojate ?Word 2003?, ?r. Spartieji klavi?ai naudojant ?Word 2003?.

Pastabos
 • ?ie spartieji klavi?ai atitinka JAV klaviat?ros i?d?stym?. Kitokio i?d?stymo klaviat?r? klavi?ai gali nevisi?kai atitikti JAV klaviat?ros klavi?us.
 • Jei spartieji klavi?ai yra dviej? arba daugiau klavi?? paspaudimas tuo pa?iu metu, klavi?ai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami pliuso ?enklu (+).
 • Jei spartieji klavi?ai yra vieno ir nedelsiant kito klavi?? paspaudimai, klavi?ai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).
 • Informacijos, kaip tinkinti arba kurti spar?iuosius klavi?us, skirtus makrokomandoms ?vykdyti arba automatiniam tekstui pateikti, ?iame straipsnyje nepateikiama. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite skyriuje ?Taip pat ?r.? pateikt? sait?.
 • Nepamir?kite, kad ?Microsoft Word 2010? darbo prad?ios rinkinyje gali b?ti palaikomos ne visos nurodytos ?Word? funkcijos. Daugiau informacijos, kokios funkcijos palaikomos ?Word? darbo prad?ios rinkinyje, ?r. dalyje apie ?Word? darbo prad?ios rinkinyje palaikomas funkcijas.

?Microsoft Office? pagrindai

Lang? atidarymas ir naudojimas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pereiti ? kit? lang?.ALT + TAB
Pereiti ? ankstesn? lang?.ALT + SHIFT + TAB
U?daryti suaktyvint? lang?.CTRL + W arba CTRL + F4
Atkurti suaktyvinto lango, kurio dydis buvo maksimizuotas, dyd?.ALT + F5
Pereiti ? u?duo?i? srit? i? kitos srities programos lange (pagal laikrod?io rodykl?). Gali tekti kelis kartus paspausti F6. F6
Pereiti ? u?duo?i? srit? i? kitos srities programos lange (prie? laikrod?io rodykl?).SHIFT + F6
Pereiti ? kit? lang?, kai atidaryti keli langai.CTRL + F6
Pereiti ? ankstesn? lang?.CTRL + SHIFT + F6
Maksimizuoti arba atkurti pasirinkto lango dyd?.CTRL + F10
Nukopijuoti ekrano paveiksl?l? ? main? srit?.PRINT SCREEN
Nukopijuoti pasirinkto lango paveiksl?l? ? main? srit?.ALT + PRINT SCREEN

Dialog? lang? naudojimas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pereiti prie kitos parinkties arba parink?i? grup?s.TAB
Pereiti prie ankstesn?s parinkties arba parink?i? grup?s.SHIFT + TAB
Pereiti prie kito dialogo lango skirtuko.CTRL + TAB
Pereiti prie ankstesnio dialogo lango skirtuko.CTRL + SHIFT + TAB
Pereiti nuo vienos prie kitos atidaryto i?ple?iamojo s?ra?o arba parink?i? grup?s parinkties.Rodykli? klavi?ai
Atlikti veiksm?, priskirt? pa?ym?tam mygtukui; pa?ym?ti arba at?ym?ti ?ym?s langel?.Tarpo klavi?as
Pa?ym?ti parinkt?; pa?ym?ti arba at?ym?ti ?ym?s langel?.ALT + pabraukta parinkties pavadinimo raid?
Atidaryti pa?ym?t? i?ple?iam?j? s?ra??.ALT + rodykl?s ?emyn klavi?as
Pa?ym?ti i?ple?iamojo s?ra?o parinkt?.Pirmoji i?ple?iamojo s?ra?o parinkties pavadinimo raid?.
U?daryti pa?ym?t? i?ple?iam?j? s?ra??; at?aukti komand? ir u?daryti dialogo lang?.ESC
Paleisti pa?ym?t? komand?.ENTER

Redagavimo lauk? dialog? languose naudojimas

Pastaba Redagavimo laukas yra tu??ias laukas, kuriame ?vedamas arba ?klijuojamas ?ra?as, pvz., vartotojo vardas arba aplanko kelias.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pereiti ? ?ra?o prad?i?.HOME
Pereiti ? ?ra?o pabaig?.END
Pereiti per vien? simbol? kair?n arba de?in?n.Rodykl? kair?n arba rodykl? de?in?n
Pereiti per vien? ?od? kair?n.CTRL + rodykl? kair?n
Pereiti per vien? ?od? de?in?n.CTRL + rodykl? de?in?n
Pa?ym?ti vien? kair?je pus?je esant? simbol? arba at?aukti jo ?ym?jim?.SHIFT + rodykl? kair?n
Pa?ym?ti vien? de?in?je pus?je esant? simbol? arba at?aukti jo ?ym?jim?.SHIFT + rodykl? de?in?n
Pa?ym?ti vien? kair?je pus?je esant? ?od? arba at?aukti jo ?ym?jim?.CTRL + SHIFT + rodykl? kair?n
Pa?ym?ti vien? de?in?je pus?je esant? ?od? arba at?aukti jo ?ym?jim?.CTRL + SHIFT + rodykl? de?in?n
Pa?ym?ti dal? nuo ?ymiklio iki ?ra?o prad?ios.SHIFT + HOME
Pa?ym?ti dal? nuo ?ymiklio iki ?ra?o pabaigos.SHIFT + END

Dialog? lang? Atidaryti ir ?ra?yti kaip naudojimas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo lang? Atidaryti.CTRL + F12 arba CTRL + O
Atidaryti dialogo lang? ?ra?yti kaip.F12
Atidaryti pa?ym?t? aplank? arba fail?.ENTER
Atidaryti vienu lygiu auk??iau nei pa?ym?tas aplankas esant? aplank?.BACKSPACE
Panaikinti pa?ym?t? aplank? arba fail?.DELETE
Atidaryti pa?ym?to elemento, pvz., aplanko arba failo, kontekstin? meniu.SHIFT + F10
Pereiti parinktimis pirmyn.TAB
Pereiti parinktimis atgal.SHIFT + TAB
Atidaryti s?ra?o per?valg?.F4 arba ALT + I

Veiksm? anuliavimas ir perdarymas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
At?aukti veiksm?.ESC
Anuliuoti veiksm?.CTRL + Z
Perdaryti arba pakartoti veiksm?.CTRL + Y

Prieiga prie u?duo?i? sri?i? ir galerij? bei j? naudojimas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pereiti ? u?duo?i? srit? i? kitos srities programos lange. Gali tekti kelis kartus paspausti F6.F6
Pereiti ? u?duo?i? srit?, kai suaktyvintas meniu. Gali tekti kelis kartus paspausti CTRL + TAB.CTRL + TAB
Pa?ym?ti kit? arba ankstesn? parinkt? u?duo?i? srityje, kai suaktyvinta u?duo?i? sritis.TAB arba SHIFT + TAB
Atidaryti vis? u?duo?i? srities meniu komand? komplekt?.CTRL + tarpo klavi?as
Atlikti pa?ym?tam mygtukui priskirt? veiksm?.Tarpo klavi?as arba ENTER
Atidaryti pa?ym?to galerijos elemento i?ple?iam?j? meniu.SHIFT + F10
Pa?ym?ti pirm? arba paskutin? galerijos element?.HOME arba END
Slinkti auk?tyn arba ?emyn pa?ym?tu galerijos s?ra?u.PAGE UP arba PAGE DOWN

U?duo?i? srities u?darymas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite ? u?duo?i? srit?.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavi??.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pa?ym?kite U?daryti ir paspauskite ENTER.

U?duo?i? srities perk?limas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite ? u?duo?i? srit?.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavi??.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pa?ym?kite Perkelti ir paspauskite ENTER.
 4. Naudodami rodykli? klavi?us perkelkite u?duo?i? srit? ir paspauskite ENTER.

U?duo?i? srities dyd?io keitimas

 1. Jei reikia, paspausdami F6 pereikite ? u?duo?i? srit?.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavi??.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pa?ym?kite Dydis ir paspauskite ENTER.
 4. Naudodami rodykli? klavi?us pakeiskite u?duo?i? srities dyd? ir paspauskite ENTER.

Prieiga prie galim? veiksm? ir j? naudojimas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti pa?ym?tos dalies kontekstin? meniu.SHIFT + F10
Atidaryti galimo veiksmo, mygtuko Automatin?s taisos parinktys
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2733348
arba mygtuko ?klijuoti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2733349
meniu arba prane?im?. Jei galimas daugiau nei vienas veiksmas, pereiti prie kito veiksmo ir atidaryti jam skirt? meniu arba prane?im?.
ALT + SHIFT + F10
Pereiti nuo vienos prie kitos galim? veiksm? meniu parinkties.Rodykli? klavi?ai
Atlikti pa?ym?tam galim? veiksm? meniu elementui priskirt? veiksm?.ENTER
U?daryti galim? veiksm? meniu arba prane?im?.ESC


?Word 2010? naudojimo patarimai
 • Galite nurodyti, kad apie galim? veiksm? b?t? prane?ama garsiniu signalu (?Word? darbo prad?ios rinkinyje ?i funkcija negalima). Kad b?t? girdimos garsin?s u?uominos, turi b?ti ?diegta garso plok?t?. Be to, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas papildinys ?Microsoft Office Sounds?.
 • Jei galite prisijungti prie interneto, ?Microsoft Office Sounds? galite atsisi?sti i? svetain?s Office.com. ?dieg? garso failus atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Paspausdami ALT + F, T atidarykite ?Word? parinktys.
  2. Paspausdami A pa?ym?kite I?samiau ir paspausdami TAB pereikite prie I?pl?stin?s darbo su ?Word? parinktys.
  3. Dukart paspausdami ALT + S pereikite prie skirtuko Bendra ?ym?s langelio Pateikti atsiliepimus su garsu ir paspauskite tarpo klavi??.
  4. Kelis kartus paspausdami TAB pa?ym?kite Gerai ir paspauskite ENTER.

   Pastaba ?io ?ym?s langelio pa?ym?jimas arba at?ym?jimas turi ?takos visoms gars? palaikan?ioms ?Office? programoms.

Juostel?s nar?ymas

Prieiga prie bet kurios komandos keli? klavi?? paspaudimais

Naudodami spar?i?j? klavi?? sekas galite greitai keli? klavi?? paspaudimais inicijuoti komand?, nesvarbu, kuriame komandos lange esate. Visas ?Word 2010? komandas galima pasiekti naudojant spar?i?j? klavi?? sekas. Daugelis komand? pasiekiamos dviej? arba daugiau (iki penki?) klavi?? paspaudimais. Nor?dami naudoti spar?i?j? klavi?? sek? atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ALT. Vir? kiekvienos galimos dabartinio rodinio funkcijos bus pateiktas klavi?o patarimas.
 2. Paspauskite vir? norimos naudoti funkcijos rodomu klavi?o patarimu nurodyt? raid?.
 3. Atsi?velgiant ? nurodyt? paspausti raid?, gali b?ti pateikta papildom? klavi?? patarim?. Pvz., jei bus suaktyvintas skirtukas Pagrindinis ir j?s paspausite N, bus atidarytas skirtukas ?terpti ir teikiami ?io skirtuko si?lom? funkcij? grup?s klavi?? patarimai.
 4. Paspauskite visas raides iki norimos naudoti komandos arba valdiklio raid?s. Kartais gali tekti pirmiausia paspausti grupei, kuriai priklauso komanda, priskirt? raid?.

  Pastaba Nor?dami at?aukti atliekam? veiksm? ir pasl?pti klavi?? patarimus, paspauskite ALT.

Klaviat?ros ?vesties vietos pakeitimas nenaudojant pel?s

Dar vienas klaviat?ros naudojimo dirbant su programomis, kuriose yra ?Office? juostel?, b?das ? perkelti ?vesties viet? nuo vieno skirtuko arba komandos ant kito, kol randama reikalinga funkcija. Tolesn?je lentel?je pateikta keletas klaviat?ros ?vesties vietos perk?limo b?d? nenaudojant pel?s.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pa?ym?ti suaktyvint? juostel?s skirtuk? ir ?jungti spar?i?j? klavi?? sekas.ALT arba F10. Nor?dami gr??ti ? dokument? ir at?aukti spar?i?j? klavi?? sekas, dar kart? paspauskite kur? nors i? ?i? mygtuk?.
Pereiti ? kit? juostel?s skirtuk?.F10 (pa?ymimas suaktyvintas skirtukas), o tada ? rodykl? kair?n arba rodykl? de?in?n
I?pl?sti arba sutraukti juostel?.CTRL + F1
Atidaryti pa?ym?to elemento kontekstin? meniu.SHIFT + F10
Perkelti ?vesties viet? ? toliau nurodytas lango sritis.
 • Suaktyvintas juostel?s skirtukas
 • Bet kuri atidaryta u?duo?i? sritis
 • B?senos juosta lango apa?ioje
 • Naudojamas dokumentas
F6
Perkelti ?vesties viet? ant kiekvienos paskesn?s arba ankstesn?s juostel?s komandos.TAB arba SHIFT + TAB
Pereiti prie apa?ioje, vir?uje, kair?je arba de?in?je esan?io juostel?s elemento.Rodykl? ?emyn, rodykl? auk?tyn, rodykl? kair?n arba rodykl? de?in?n
?jungti pa?ym?t? juostel?s komand? arba valdikl?.Tarpo klavi?as arba ENTER
Atidaryti pa?ym?t? juostel?s meniu arba galerij?.Tarpo klavi?as arba ENTER
?jungti juostel?s komand? arba valdikl?, kad b?t? galima pakeisti reik?m?.ENTER
Baigti juostel?s valdiklio reik?m?s keitimo proces? ir gr??inti ?vesties viet? ? dokument?.ENTER
Gauti pagalbos, kaip naudoti pa?ym?t? juostel?s komand? arba valdikl?. Jei ?inyne n?ra n? vienos su pa?ym?ta komanda susietos temos, pateikiama bendroji programai skirta ?inyno tema.F1

Spar?iosios ?Microsoft Word? nuorodos

?prastos u?duotys naudojant ?Microsoft Word?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Sukurti nekeliam?j? tarp?.CTRL + SHIFT + tarpo klavi?as
Sukurti nekeliam?j? br?k?nel?.CTRL + SHIFT + br?k?nelis
Pakeisti raid?i? ?rift? ? pary?kint?j?.CTRL + B
Pakeisti raid?i? ?rift? ? pasvir?j?.CTRL + I
Pabraukti raides.CTRL + U
Suma?inti ?rifto dyd? viena reik?m?.CTRL + SHIFT + <
Padidinti ?rifto dyd? viena reik?m?.CTRL + SHIFT + >
Suma?inti ?rifto dyd? 1 ta?ku.CTRL + [
Padidinti ?rifto dyd? 1 ta?ku.CTRL + ]
At?aukti pastraipos arba simboli? formatavim?.CTRL + tarpo klavi?as
Nukopijuoti pa?ym?t? tekst? arba objekt?.CTRL + C
Nukirpti pa?ym?t? tekst? arba objekt?.CTRL + X
?klijuoti tekst? arba objekt?.CTRL + V
?klijuoti special?j? simbol?CTRL + ALT + V
?klijuoti tik formatavim?.CTRL + SHIFT + V
Anuliuoti pastar?j? veiksm?.CTRL + Z
Perdaryti pastar?j? veiksm?.CTRL + Y
Atidarykite dialogo lang? Spaudos ?enkl? apskaita.CTRL + Y

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Dokument? k?rimas, per?i?ra ir ?ra?ymas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Sukurti nauj? dokument?.CTRL + N
Atidaryti dokument?.CTRL + O
U?daryti dokument?.CTRL + W
Perskirti dokumento lang?.ALT + CTRL + S
At?aukti dokumento lango perskyrim?.ALT + SHIFT + C arba ALT + CTRL + S
?ra?yti dokument?.CTRL + S
Teksto radimas, pakeitimas ir nar?ymas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti u?duo?i? srit? Nar?ymas (norint ie?koti dokumente).CTRL + F
Kartotinai rasti (u?darius lang? Rasti ir pakeisti).ALT + CTRL + Y
Pakeisti tekst?, konkret? format? ir specialiuosius elementus.CTRL + H
Eiti ? puslap?, ?ymel?, puslapio i?na??, lentel?, komentar?, grafik? arba kit? viet?.CTRL + G
Pereiti nuo vienos i? keturi? pastaruoju metu redaguot? viet? prie kitos.ALT + CTRL + Z
Atidaryti nar?ymo pasirink?i? s?ra??. Paspausdami rodykl?s klavi?? pa?ym?kite parinkt? ir paspauskite ENTER, kad gal?tum?te nar?yti dokument? naudodami pa?ym?t? parinkt?.ALT + CTRL + HOME
Pereiti prie ankstesnio nar?ymo objekto (nustatyto nar?ymo parink?i? dalyje).CTRL + PAGE UP
Pereiti prie kito nar?ymo objekto (nustatyto nar?ymo parink?i? dalyje).CTRL + PAGE DOWN
Per?jimas ? kit? rodin?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pereiti ? spaudinio maketo rodin?.ALT + CTRL + P
Pereiti ? strukt?ros rodin?.ALT + CTRL + O
Pereiti ? juodra??io rodin?.ALT + CTRL + N
Strukt?ros rodinys
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Padidinti pastraip?.ALT + SHIFT + rodykl? kair?n
Suma?inti pastraip?.ALT + SHIFT + rodykl? de?in?n
Suma?inti pagrindin? tekst?.CTRL + SHIFT + N
Perkelti pa?ym?tas pastraipas auk?tyn.ALT + SHIFT + rodykl? auk?tyn
Perkelti pa?ym?tas pastraipas ?emyn.ALT + SHIFT + rodykl? ?emyn
I?pl?sti tekst? po antra?te.ALT + SHIFT + pliuso ?enklas
Sutraukti tekst? po antra?te.ALT + SHIFT + minuso ?enklas
I?pl?sti arba sutraukti vis? tekst? arba antra?tes.ALT + SHIFT + A
Pasl?pti arba parodyti simboli? formatavimo ?enklus.Pasvirojo br?k?nio (/) klavi?as skaitin?je klaviat?roje
Pateikti pirm? pagrindinio teksto eilut? arba vis? pagrindin? tekst?.ALT + SHIFT + L
Pateikti visas antra?tes 1 antra?t?s stiliumi.ALT + SHIFT + 1
Pateikti visas antra?tes iki n antra?t?s.ALT + SHIFT +n
?terpti tabuliacijos simbol?.CTRL + TAB
Dokument? spausdinimas ir per?i?ra
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Spausdinti dokument?.CTRL + P
?jungti spaudinio per?i?r?.ALT + CTRL + I
Pereiti i? vienos priartinto per?i?ros puslapio vietos ? kit?.Rodykli? klavi?ai
Pereiti i? vieno nutolinto per?i?ros puslapio ? kit?.PAGE UP arba PAGE DOWN
Pereiti ? pirm? nutolint? per?i?ros puslap?.CTRL + HOME
Pereiti ? paskutin? nutolint? per?i?ros puslap?.CTRL + END
Dokument? per?i?ra
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?terpti komentar?.ALT + CTRL + M
?jungti arba i?jungti keitim? steb?jim?.CTRL + SHIFT + E
U?daryti atidaryt? per?i?ros srit?.ALT + SHIFT + C
Skaitymo visame ekrane rodinys


Pastaba Ne visi ekrano skaitytuvai suderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Eiti ? dokumento prad?i?.HOME
Eiti ? dokumento pabaig?.END
Eiti ? n puslap?.n, ENTER
I?eiti i? skaitymo maketo rodinio.ESC
Nuorodos ir puslapio bei dokumento i?na?os
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pa?ym?ti turinio ?ra??.ALT + SHIFT + O
Pa?ym?ti literat?ros s?ra?o ?ra?? (citat?).ALT + SHIFT + I
Pa?ym?ti rodykl?s ?ra??.ALT + SHIFT + X
?terpti puslapio i?na??.ALT + SHIFT + F
?terpti dokumento i?na??.ALT + SHIFT + D
Darbas su tinklalapiais
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?terpti hipersait?.CTRL + K
Gr??ti ? ankstesn? puslap?.ALT + rodykl? kair?n
Pereiti ? kit? puslap?.ALT + rodykl? de?in?n
Atnaujinti.F9

Teksto ir grafini? element? redagavimas bei perk?limas

Teksto ir grafini? element? naikinimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Panaikinti vien? simbol? kair?je.BACKSPACE
Panaikinti vien? ?od? kair?je.CTRL + BACKSPACE
Panaikinti vien? simbol? de?in?je.DELETE
Panaikinti vien? ?od? de?in?je.CTRL + DELETE
I?kirpti pa?ym?t? tekst? ir perkelti j? ? ?Office? main? srit?.CTRL + X
Anuliuoti pastar?j? veiksm?.CTRL + Z
I?kirpti ir perkelti ? smeigtuk?.CTRL + F3
Teksto ir grafini? element? kopijavimas bei perk?limas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti ?Office? main? srit?.Paspausdami ALT+H pereikite ? skirtuk? Pagrindinis ir paspauskite F, O
Nukopijuoti pa?ym?t? tekst? arba grafinius elementus ? ?Office? main? srit?.CTRL + C
I?kirpti pa?ym?t? tekst? arba grafinius elementus ir perkelti juos ? ?Office? main? srit?.CTRL + X
?klijuoti pastaruoju metu ?traukt? arba ?klijuot? element? i? ?Office? main? srities.CTRL + V
Perkelti tekst? arba grafinius elementus vien? kart?.F2 (tada perkelkite ?ymikl? ir paspauskite ENTER)
Nukopijuoti tekst? arba grafinius elementus vien? kart?.SHIFT + F2 (tada perkelkite ?ymikl? ir paspauskite ENTER)
Pa?ym?j? tekst? arba objekt? atidarykite dialogo lang? Naujo k?rimo bloko k?rimas.ALT + F3
Pa?ym?j? k?rimo blok?, pvz., ?SmartArt? grafin? element?, atidarykite su juo susiet? kontekstin? meniu.SHIFT + F10
I?kirpti ir perkelti ? smeigtuk?.CTRL + F3
?klijuoti smeigtuko turin?.CTRL + SHIFT + F3
Nukopijuoti antra?t? arba puslapio i?na??, esan?i? ankstesn?je dokumento dalyje.ALT + SHIFT + R
Speciali?j? simboli? ?terpimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai ?terptiPaspauskite
Lauk?CTRL + F9
Eilut?s l???SHIFT + ENTER
Puslapio l???CTRL + ENTER
Stulpelio l???CTRL + SHIFT + ENTER
Ilg?j? br?k?n?ALT + CTRL + minuso ?enklas
Trump?j? br?k?n?CTRL + minuso ?enklas
Neb?tin?j? br?k?nel?CTRL + br?k?nelis
Nekeliam?j? br?k?nel?CTRL + SHIFT + br?k?nelis
Nekeliam?j? tarp?CTRL + SHIFT + tarpo klavi?as
Autoriaus teisi? simbol?ALT + CTRL + C
Registruotojo prek?s ?enklo simbol?ALT + CTRL + R
Prek?s ?enklo simbol?ALT + CTRL + T
Daugta?k?ALT + CTRL + ta?kas
Viengubas atidarom?sias kabutesCTRL + ` (viengub? kabu?i? ?enklas), ` (viengub? kabu?i? ?enklas)
Viengubas u?darom?sias kabutesCTRL + ' (viengub? kabu?i? ?enklas), ' (viengub? kabu?i? ?enklas)
Dvigubas atidarom?sias kabutesCTRL + ` (viengub? kabu?i? ?enklas), SHIFT + ` (viengub? kabu?i? ?enklas)
Dvigubas u?darom?sias kabutesCTRL + ' (viengub? kabu?i? ?enklas), SHIFT + ' (viengub? kabu?i? ?enklas)
Automatinio teksto ?ra??ENTER (kai ?vedus kelis pirmuosius automatinio teksto ?ra?o pavadinimo simbolius pateikiamas ekrano patarimas)
Simboli? ?terpimas naudojant simboli? kodus
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?terpti ?Unicode? simbol?, priskirt? nurodytam ?Unicode? (?e?ioliktainio) simbolio kodui. Pvz., nor?dami ?terpti euro simbol?, ?veskite 20AC ir laikydami paspaud? ALT paspauskite X.Simbolio kodas, ALT + X
Rasti ?Unicode? simbolio kod?, priskirt? pa?ym?tam simboliui.ALT + X
?terpti ANSI simbol?, priskirt? nurodytam ANSI (de?imtainio) simbolio kodui. Pvz., nor?dami ?terpti euro simbol?, laikydami paspaud? ALT paspauskite 0128 skaitin?je klaviat?roje.ALT + simbolio kodas (skaitin?je klaviat?roje)
Teksto ir grafini? element? pa?ym?jimas
Pa?ym?kite tekst? laikydami paspaud? SHIFT ir rodykli? klavi?ais perkeldami ?ymikl?.
Pa?ym?tos srities i?pl?timas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?jungti i?pl?timo re?im?.F8
Pa?ym?ti artimiausi? simbol?.F8, o tada ? rodykl? kair?n arba rodykl? de?in?n
Padidinti pa?ym?t? srit?.F8 (nor?dami pa?ym?ti ?od?, paspauskite vien? kart?, nor?dami pa?ym?ti sakin?, paspauskite du kartus ir t. t.)
Suma?inti pa?ym?t? srit?.SHIFT + F8
I?jungti i?pl?timo re?im?.ESC
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? simbol? de?in?n.SHIFT + rodykl? de?in?n
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? simbol? kair?n.SHIFT + rodykl? kair?n
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki ?od?io pabaigos.CTRL + SHIFT + rodykl? de?in?n
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki ?od?io prad?ios.CTRL + SHIFT + rodykl? kair?n
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki eilut?s pabaigos.SHIFT + END
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki eilut?s prad?ios.SHIFT + HOME
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? eilut? ?emyn.SHIFT + rodykl? ?emyn
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? eilut? auk?tyn.SHIFT + rodykl? auk?tyn
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki pastraipos pabaigos.CTRL + SHIFT + rodykl? ?emyn
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki pastraipos prad?ios.CTRL + SHIFT + rodykl? auk?tyn
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? ekran? ?emyn.SHIFT + PAGE DOWN
I?pl?sti pa?ym?t? srit? per vien? ekran? auk?tyn.SHIFT + PAGE UP
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki dokumento prad?ios.CTRL + SHIFT + HOME
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki dokumento pabaigos.CTRL + SHIFT + END
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki lango pabaigos.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
I?pl?sti pa?ym?t? srit? ?traukiant vis? dokument?.CTRL + A
Pa?ym?ti vertikal?j? teksto blok?.CTRL + SHIFT + F8, o tada naudokite rodykli? klavi?us; nor?dami at?aukti ?ym?jimo re?im?, paspauskite ESC
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki konkre?ios dokumento vietos.F8 + rodykli? klavi?ai; nor?dami at?aukti ?ym?jimo re?im?, paspauskite ESC
Lentel?je esan?i? teksto ir grafini? element? ?ym?jimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Pa?ym?ti kito langelio turin?.TAB
Pa?ym?ti ankstesnio langelio turin?.SHIFT + TAB
I?pl?sti pa?ym?t? srit? iki gretim? langeli?.Laikykite nuspaud? SHIFT ir kelis kartus paspauskite rodykl?s klavi??
Pa?ym?ti stulpel?.Rodykli? klavi?ais pereikite ? vir?utin? arba apatin? stulpelio langel?, o tada atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
 • Nor?dami pa?ym?ti stulpel? i? vir?aus ? apa?i?, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE DOWN.
 • Nor?dami pa?ym?ti stulpel? i? apa?ios ? vir??, paspauskite SHIFT + ALT + PAGE UP.
I?pl?sti pa?ym?t? srit? (arba blok?).CTRL + SHIFT + F8, o tada naudokite rodykli? klavi?us; nor?dami at?aukti sri?i? re?im?, paspauskite ESC
Pasirinkti vis? lentel?.ALT + F5 skaitin?je klaviat?roje (kai NUM LOCK i?jungta)
Per?jimas i? vienos dokumento vietos ? kit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami pereitiPaspauskite
Per vien? simbol? kair?nRodykl? kair?n
Per vien? simbol? de?in?nRodykl? de?in?n
Per vien? ?od? kair?nCTRL + rodykl? kair?n
Per vien? ?od? de?in?nCTRL + rodykl? de?in?n
Per vien? pastraip? auk?tynCTRL + rodykl? auk?tyn
Per vien? pastraip? ?emynCTRL + rodykl? ?emyn
Per vien? stulpel? kair?n (lentel?je)SHIFT + TAB
Per vien? stulpel? de?in?n (lentel?je)TAB
Per vien? eilut? auk?tynRodykl? auk?tyn
Per vien? eilut? ?emynRodykl? ?emyn
? eilut?s pabaig?END
? eilut?s prad?i?HOME
? lango vir??ALT + CTRL + PAGE UP
? lango apa?i?ALT + CTRL + PAGE DOWN
? ankstesn? ekran? (slenkant)PAGE UP
? paskesn? ekranas (slenkant)PAGE DOWN
? kito puslapio vir??CTRL + PAGE DOWN
? ankstesnio puslapio vir??CTRL + PAGE UP
? dokumento pabaig?CTRL + END
? dokumento prad?i?CTRL + HOME
? ankstesn?s per?i?ros rodin?SHIFT + F5
Atidarykite dokument? ir pereikite ? t? viet?, kurioje buvote, kai dokumentas buvo pastar?j? kart? u?darytasSHIFT + F5
Per?jimas i? vienos lentel?s vietos ? kit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami pereitiPaspauskite
? kit? eilut?s langel?TAB
? ankstesn? eilut?s langel?SHIFT + TAB
? pirm?j? eilut?s langel?ALT + HOME
? paskutin? eilut?s langel?ALT + END
? pirm?j? stulpelio langel?ALT + PAGE UP
? paskutin? stulpelio langel?ALT + PAGE DOWN
? ankstesn? eil?Rodykl? auk?tyn
? kit? eilut?Rodykl? ?emyn
Per vien? eilut? auk?tynALT + SHIFT + rodykl? auk?tyn
Per vien? eilut? ?emynALT + SHIFT + rodykl? ?emyn
Pastraip? ir tabuliacijos simboli? ?terpimas ? lentel?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami ?terptiPaspauskite
Naujas pastraipas langelyjeENTER
Tabuliacijos simbolius langelyjeCTRL + TAB
Ra?ymo ant vir?aus re?imo naudojimas
Jei ra?ymo ant vir?aus parametrus norite pakeisti taip, kad ra?ymo ant vir?aus re?im? gal?tum?te pasiekti paspausdami INSERT, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspausdami ALT + F, T atidarykite ?Word? parinktys.
 2. Paspausdami A pa?ym?kite I?samiau ir paspauskite TAB.
 3. Paspausdami ALT + O pereikite prie ?ym?s langelio Ra?ymo ant vir?aus re?imui kontroliuoti naudoti klavi?? ?Insert?.
 4. Paspausdami tarpo klavi?? pa?ym?kite ?ym?s langel? ir paspauskite ENTER.

  Nor?dami i?jungti ra?ymo ant vir?aus re?im?, paspauskite INSERT.

Simboli? ir pastraip? formatavimas

Formato kopijavimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Kopijuoti teksto format?.CTRL + SHIFT + C
Taikyti tekstui nukopijuot? format?.CTRL + SHIFT + V
?rifto arba ?rifto dyd?io keitimas


Pastaba Toliau nurodyti spartieji klavi?ai neveikia skaitymo visame ekrane re?imu.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo lang? ?riftas nor?dami pakeisti ?rift?.CTRL + SHIFT + F
Padidinti ?rift?.CTRL + SHIFT + >
Suma?inti ?rift?.CTRL + SHIFT + <
Padidinti ?rift? 1 ta?ku.CTRL + ]
Suma?inti ?rift? 1 ta?ku.CTRL + [
Simboli? formato taikymas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti dialogo lang? ?riftas nor?dami pakeisti simboli? format?.CTRL + D
Pakeisti ABC ? abc arba atvirk??iai.SHIFT + F3
Visoms raid?ms taikyti did?i?j? raid?i? format?.CTRL + SHIFT + A
Taikyti pary?kintojo ?rifto format?.CTRL + B
Taikyti pabraukim?.CTRL + U
Pabraukti ?od?ius, bet ne tarpus.CTRL + SHIFT + W
Pabraukti tekst? dviguba linija.CTRL + SHIFT + D
Formatuoti pasl?ptojo teksto format?.CTRL + SHIFT + H
Taikyti pasvirojo ?rifto format?.CTRL + I
Taikyti raid?ms ma?? did?i?j? raid?i? format?.CTRL + SHIFT + K
Taikyti apatinio indekso format? (automatin? i?d?stym?).CTRL + lygyb?s ?enklas
Taikyti vir?utinio indekso format? (automatin? i?d?stym?).CTRL + SHIFT + pliuso ?enklas
Pa?alinti rankiniu b?du atlikt? simboli? formatavim?.CTRL + tarpo klavi?as
Keisti pa?ym?t? srit? pritaikant simbolio ?rift?.CTRL + SHIFT + Q
Teksto formato per?i?ra ir kopijavimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Per?i?r?ti nespausdinamus simbolius.CTRL + SHIFT + * (?vaig?dut? skai?i? klaviat?roje neveikia)
Per?i?r?ti teksto formatavim?.SHIFT + F1 (o tada spustel?kite tekst?, kurio formatavim? norite per?i?r?ti)
Kopijuoti formatus.CTRL + SHIFT + C
?klijuoti formatus.CTRL + SHIFT + V
Eilu?i? intervalo nustatymas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Nustatyti viengub? eilu?i? interval?.CTRL + 1
Nustatyti dvigub? eilu?i? interval?.CTRL + 2
Nustatyti 1,5 intervalo tarp? tarp eilu?i?.CTRL + 5
?traukti arba pa?alinti vien? eilu?i? interval? prie? pastraip?.CTRL + 0 (nulis)
Pastraip? lygiavimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Kaitalioti centrin? ir kairin? pastraipos lygiuotes.CTRL + E
kaitalioti abipus? ir kairin? pastraipos lygiuotes.CTRL + J
Kaitalioti de?inin? ir kairin? pastraipos lygiuotes.CTRL + R
Lygiuoti pastraip? kair?je.CTRL + L
?traukti pastraip? i? kair?s.CTRL + M
Pa?alinti pastraipos ?trauk? i? kair?s.CTRL + SHIFT + M
Sukurti atvirk?tin? ?trauk?.CTRL + T
Suma?ini atvirk?tin? ?trauk?.CTRL + SHIFT + T
Pa?alinti pastraipos formatavim?.CTRL + Q
Pastraipos stili? taikymas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Atidaryti u?duo?i? srit? Taikyti stilius.CTRL + SHIFT + S
Atidaryti u?duo?i? srit? Stiliai.ALT + CTRL + SHIFT + S
Paleisti automatin? formatavim?.ALT + CTRL + K
Taikyti ?prast?j? stili?.CTRL + SHIFT + N
Taikyti 1 antra?t?s stili?.ALT + CTRL + 1
Taikyti 2 antra?t?s stili?.ALT + CTRL + 2
Taikyti 3 antra?t?s stili?.ALT + CTRL + 3
Nor?dami u?daryti u?duo?i? srit? Stiliai atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Jei u?duo?i? sritis Stiliai nepa?ym?ta, paspausdami F6 j? pa?ym?kite.
 2. Paspauskite CTRL + tarpo klavi??.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pa?ym?kite U?daryti ir paspauskite ENTER.

Objekt? ?terpimas ir redagavimas

Objekto ?terpimas
Nor?dami ?terpti objekt?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspausdami ALT, N, J ir v?l J atidarykite dialogo lang? Objektas.
 2. Atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • Paspausdami rodykl? ?emyn pa?ym?kite objekto tip?, o tada paspauskite ENTER, kad b?t? sukurtas objektas.
  • Paspausdami CTRL + TAB pereikite ? skirtuk? Sukurti pagal fail?, paspauskite TAB ir ?veskite norimo ?terpti objekto failo vard? arba nar?ydami raskite fail?.
Objekto redagavimas
Nor?dami redaguoti objekt?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Perk?l? ?ymikl? ? kair? dokumente esan?io objekto pus?, pa?ym?kite objekt? paspausdami SHIFT + rodykl? de?in?n.
 2. Paspauskite SHIFT + F10.
 3. Paspausdami klavi?? TAB pereikite prie objekto pavadinimo, paspauskite ENTER, o tada v?l ENTER.
?SmartArt? grafikos ?terpimas
Nor?dami ?terpti ?SmartArt? grafikos, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, N, o tada paspausdami M pa?ym?kite SmartArt.
 2. Paspausdami rodykli? klavi?us pa?ym?kite norimo grafinio elemento r???.
 3. Paspauskite TAB, o tada paspausdami rodykli? klavi?us pa?ym?kite norim? ?terpti grafin? element?.
 4. Paspauskite ENTER.
?WordArt? ?terpimas
Nor?dami ?terpti ?WordArt?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, N, o tada paspausdami W pa?ym?kite WordArt.
 2. Paspausdami rodykli? klavi?us pa?ym?kite norim? ?WordArt? stili? ir paspauskite ENTER.
 3. ?veskite norim? tekst?.
 4. Paspausdami ESC pa?ym?kite ?WordArt? objekt? ir naudodami rodykli? klavi?us j? perkelkite.
 5. Nor?dami gr??ti ? dokument? v?l paspauskite ESC.

Lai?k? suliejimas ir laukai

Lai?k? suliejimas


Pastaba Kad gal?tum?te naudoti toliau nurodytus spar?iuosius klavi?us, turite pereiti ? skirtuk? Lai?kai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Per?i?r?ti lai?k? suliejim?.ALT + SHIFT + K
Sulieti dokument?.ALT + SHIFT + N
Spausdinti suliet? dokument?.ALT + SHIFT + M
Redaguoti lai?k? suliejimo duomen? dokument?.ALT + SHIFT + E
?terpti suliejimo lauk?.ALT + SHIFT + F
Lauk? naudojimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?terpti lauk? DATE.ALT + SHIFT + D
?terpti lauk? LISTNUM.ALT + SHIFT + L
?terpti lauk? PAGE.ALT + SHIFT + P
?terpti lauk? TIME.ALT + SHIFT + T
?terpti tu??i? lauk?.CTRL + F9
Atnaujinti susiet? informacij? ?Word? ?altinio dokumente.CTRL + SHIFT + F7
Atnaujinti pa?ym?tus laukus.F9
Atsieti lauk?.CTRL + SHIFT + F9
Kaitalioti pa?ym?to lauko kod? ir jo rezultat?.SHIFT + F9
Kaitalioti vis? lauk? kodus ir j? rezultatus.ALT + F9
Vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON i? lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai.ALT + SHIFT + F9
Eiti ? kit? lauk?.F11
Eiti ? ankstesn? lauk?.SHIFT + F11
U?rakinti lauk?.CTRL + F11
Atrakinti lauk?.CTRL + SHIFT + F11

Kalbos juosta

Ra?ysenos atpa?inimas
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Perjungti kalbas arba klaviat?ros i?d?stymus.Kairysis ALT + SHIFT
Per?i?r?ti taisymo alternatyv? s?ra??.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2733330
+ C
?jungti arba i?jungti rankra?t?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2733331
+ H
?jungti arba i?jungti japoni?ko ?vesties metodo rengykl? (IME) 101 klaviat?roje.ALT + ~
?jungti arba i?jungti kor?jie?i? IME 101 klaviat?roje.De?inysis ALT
?jungti arba i?jungti kin? IME 101 klaviat?roje.CTRL + tarpo klavi?as
Patarimai
 • Spar?iuosius klavi?us kalboms ir klaviat?ros i?d?stymas perjungti galite pasirinkti dialogo lange I?pl?stiniai klavi?? parametrai. Nor?dami atidaryti dialogo lang? I?pl?stiniai klavi?? parametrai de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite juost? Kalba, o tada spustel?kite Parametrai. Dalyje Nuostatos spustel?kite Klavi?? parametrai.
 • Apatin?je daugelio klaviat?r? klavi?? eil?je yra ?Windows? logotipo klavi?as
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2733332
  .

Funkcinio klavi?o nuoroda

Funkciniai klavi?ai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Per?i?r?ti ?inyn? arba eiti ? svetain? Microsoft Office.com.F1
Perkelti tekst? arba grafik?.F2
Pakartoti pastar?j? veiksm?.F4
Pasirinkti komand? Eiti ? (skirtuke Pagrindinis).F5
Eiti ? kit? srit? arba r?mel?.F6
Pasirinkti komand? Ra?ybos tikrinimas (skirtuke Per?i?ra).F7
I?pl?sit pa?ym?t? srit?F8
Atnaujinti pa?ym?tus laukus.F9
Per?i?r?ti klavi?? patarimus.F10
Eiti ? kit? lauk?.F11
Pasirinkti komand? ?ra?yti kaip.F12
SHIFT + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Paleisti kontekstin? paai?kinim? arba per?i?r?ti formatavim?.SHIFT + F1
Kopijuoti tekst?.SHIFT + F2
Pakeisti ABC ? abc arba atvirk??iai.SHIFT + F3
Pakartoti veiksm? Rasti arba Eiti ?.SHIFT + F4
Pereiti prie pastarojo keitimo.SHIFT + F5
Eiti ? ankstesn? srit? arba r?mel? (paspaudus F6).SHIFT + F6
Pasirinkti komand? Tezauras (skirtuke Per?i?ra, grup?je Tikrinimas).SHIFT + F7
Suma?inti pa?ym?t? srit?.SHIFT + F8
Kaitalioti lauko kod? ir jo rezultat?.SHIFT + F9
Per?i?r?ti kontekstin? meniu.SHIFT + F10
Eiti ? ankstesn? lauk?.SHIFT + F11
Pasirinkti komand? ?ra?yti.SHIFT + F12
CTRL + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
I?pl?sti arba sutraukti juostel?.CTRL + F1
Pasirinkti komand? Spaudinio per?i?ra.CTRL + F2
I?kirpti ir perkelti ? smeigtuk?.CTRL + F3
U?darykite lang?.CTRL + F4
Eiti ? kit? lang?.CTRL + F6
?terpti tu??i? lauk?.CTRL + F9
Maksimizuoti dokumento lang?.CTRL + F10
U?rakinti lauk?.CTRL + F11
Pasirinkti komand? Atidaryti.CTRL + F12
CTRL + SHIFT + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
?terpti smeigtuko turin?.CTRL + SHIFT + F3
Redaguoti ?ymel?.CTRL + SHIFT + F5
Eiti ? ankstesn? lang?.CTRL + SHIFT + F6
Atnaujinti susiet? informacij? ?Word 2010? ?altinio dokumente.CTRL + SHIFT + F7
I?pl?sti pa?ym?t? srit? arba blok?.CTRL + SHIFT + F8, o tada ? rodykl?s klavi?as
Atsieti lauk?.CTRL + SHIFT + F9
Atrakinti lauk?.CTRL + SHIFT + F11
Pasirinkti komand? Spausdinti.CTRL + SHIFT + F12
ALT + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Eiti ? kit? lauk?.ALT + F1
Kurti nauj? k?rimo blok?.ALT + F3
I?eikite i? ?Word 2010?.ALT + F4
Atkurti programos lango dyd?.ALT + F5
Pereiti i? atidaryto dialogo lango ? dokument?, jei dialog? languose ?is veiksmas palaikomas.ALT + F6
Rasti kit? ra?ybos arba gramatikos klaid?. ALT + F7
Vykdyti makrokomand?.ALT + F8
Kaitalioti vis? lauk? kodus ir j? rezultatus.ALT + F9
Atidaryti u?duo?i? sritis ?ym?jimas ir Matomumas.ALT + F10
Per?i?r?ti ?Microsoft Visual Basic? kod?.ALT + F11
ALT + SHIFT + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Eiti ? ankstesn? lauk?.ALT + SHIFT + F1
Pasirinkti komand? ?ra?yti.ALT + SHIFT + F2
Atidaryti u?duo?i? srit? Tyrimai.ALT + SHIFT + F7
Vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON i? lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai.ALT + SHIFT + F9
per?i?r?ti galimo veiksmo meniu arba prane?im?.ALT + SHIFT + F10
Pa?ym?ti mygtuk? Turinys konteineryje Turinys, kai konteineris suaktyvintas.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + funkcinis klavi?as
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Nor?dami tai atliktiPaspauskite
Per?i?r?ti ?Microsoft? sistemos informacij?.CTRL + ALT + F1
Pasirinkti komand? Atidaryti.CTRL + ALT + F2

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie spar?iuosius klavi?us, meniu ?inynas spustel?kite ?Microsoft Word? ?inynas, ?Office? asistento arba atsakym? vedlio lange ?veskite spartieji klavi?ai ir spustel?kite Ie?koti, kad b?t? pateikta tema.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 290938 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbusage kbsmbportal KB290938

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com