Làm th? nào đ? nh?p kh?u và xu?t kh?u d? li?u văn b?n b?ng cách s? d?ng Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290859 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xin xem 179556.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 243476.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s? đ? nh?p d? li?u văn b?n trong Microsoft Outlook, và đ? xu?t kh?u Outlook d? li?u vào m?t t?p tin văn b?n.

B?ng cách s? d?ng m?t t?p tin văn b?n là h?u ích khi chuy?n đ?i cung c?p v?i Outlook không ch?p tr?c ti?p phù h?p v?i các d?ng th?c d? li?u mà b?n mu?n chuy?n nh?p. H?u h?t các chương tr?nh có th? xu?t kh?u và nh?p kh?u các t?p tin văn b?n, do đó, b?n thư?ng có th? s? d?ng m?t t?p tin văn b?n như là m?t d?ng th?c t?p ph? bi?n đ? xu?t kh?u và nh?p d? li?u.

Thông tin thêm

Outlook nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s? có th? nh?p kh?u và xu?t kh?u followingtypes d? li?u văn b?n:
 • Giá tr? (MS-DOS) phân tách b?ng d?u ki?m ph?y
 • Giá tr? (Windows) phân tách b?ng d?u ki?m ph?y
 • Tab phân tách giá tr? (MS-DOS)
 • Tab phân tách giá tr? (Windows)

MS-DOS, Microsoft Windows hay Mac OSX

B?n nên làm cho quy?t đ?nh s? d?ng MS-DOS, Windows hay Mac OSX basedon chuy?n đ?i văn b?n kí t? đ?i di?n đ?t đư?c s? d?ng trong d? li?u c?a b?n. ASCII là m?t nhân v?t thi?t l?p usedby nhi?u MS-DOS chương tr?nh, và ANSI là b? kí t? đ?i di?n đư?c s? d?ng b?i nhi?u Windowsprograms. S? khác bi?t chính gi?a ASCII và ANSI là 128characters trên; 128 kí t? đ?i di?n th?p đ?u gi?ng nhau. 128 Charactersare trên thư?ng đư?c g?i là kí t? đ?i di?n m? r?ng. ASCII m? r?ng charactersinclude d?ng v? nhân v?t trong khi ANSI m? r?ng nhân v?t nhân v?t includeinternational và xu?t b?n bi?u tư?ng.

d?u ki?m ph?y ho?c Tab Delimiter

Nhân v?t đư?c s? d?ng đ? riêng bi?t, ho?c delimit m?i trư?ng trong d? li?u c?a b?n s? xác đ?nh n?u b?n s? d?ng d?u ki?m ph?y ho?c tab phân tách chuy?n đ?i. N?u b?n m? d? li?u trong Microsoft Word 97 và th?y d?u ki?m ph?y gi?a m?i l?nh v?c, d? li?u là phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (CSV). N?u b?n th?y m?t không gian gi?a các l?nh v?c, d? li?u c?a b?n là m?t trong hai tab cách nhau, ho?c s? d?ng m?t l?nh v?c chi?u r?ng c? đ?nh. Tab phân tách Outlook chuy?n đ?i s? cho m?t kí t? đ?i di?n tab gi?a l?nh v?c. Trong Word 97, b?n có th? ch?n tùy ch?n Hi?n th?/?n ; tab xu?t hi?n asarrows tr? ? bên ph?i, và space kí t? đ?i di?n xu?t hi?n dư?i d?ng d?u ki?m ch?m nh?.

Lưu ?: không ti?t ki?m t?p tin c?a b?n như là m?t tài li?u Microsoft Word v? t? s? d?ng m?t d?ng th?c t?p khác nhau.

Trư?c khi b?n c? g?ng đ? nh?p d? li?u t? m?t t?p tin văn b?n, nó là c?n thi?t toinspect ghi tiêu đ? đ? đ?m b?o r?ng các m?c đư?c lưu tr? trong tên n?i b? Outlook filematch văn b?n. Tiêu đ? h? sơ là k? l?c đ?u tiên trong t?p tin thetext. Nó đ?nh ngh?a cách d? li?u đư?c t? ch?c. N?u thesefields không phù h?p, d? li?u không đư?c chuy?n nh?p.

Đ? t?m hi?u nh?ng g? các tiêu chu?n Outlook trư?ng tên là b?n có th? t?o ra asample các l?nh v?c này trong Outlook.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t m?u Outlook l?nh v?c

Trư?c khi b?n ch?nh s?a các ngu?n d? li?u c?a b?n, nó có th? h?u ích đ? t?o ra m?t sampleof các l?nh v?c đư?c s? d?ng trong Outlook. Đ? làm đi?u này:

Cho Microsoft Outlook 2010:
 1. N?u nó là hi?n nay, lo?i b? các t?p nh? phân l?p b?n đ? hi?n t?i, "Comma Separated Values (Windows) .adr," n?m trong m?c tin thư thoại d? li?u Windows\Application. Sau khi b?n lo?i b? t?p này, các t?p tin đang xây d?ng l?i.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại Outlook mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại m?i trên tr?nh đơn phím l?i tắt.
 3. Nh?p vào các t?p tin tab, và sau đó ch?ntùy ch?n.
 4. Ch?n nâng cao trong Ngăn dẫn hướng (ngăn trái).
 5. Trong các xu?t kh?u ph?n, b?m vào các xu?t kh?u nút ch?n m?t.
 6. Nh?p vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong t?o m?t t?p tin lo?i, nh?p vào Giá tr? phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (Windows), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong ch?n m?c tin thư thoại c?n xu?t t? danh sách, b?m vào đ? ch?n m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. Trong các lưu xu?t kh?u t?p tin là h?p, g? tên cho các t?p tin, và sau đó nh?p vàotr?nh duy?t đ? ch?n m?t c?p đ? lưu các t?p tin trong.
 10. Nh?p vào OK đ? lưu các t?p tin xu?t kh?u, nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
Đ?i v?i Microsoft Outlook 2007 và Microsoft Outlook 2003:
 1. N?u nó là hi?n nay, lo?i b? các t?p nh? phân l?p b?n đ? hi?n t?i, "Comma Separated Values (Windows) .adr" n?m trong m?c tin thư thoại Windows\Application. Th? t?c này xây d?ng l?i t?p này.
 2. Trên menu xem , b?m vào cặp danh sách n?u nó không đ? hi?n th?.
 3. Trong cặp danh sách, B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại Outlook mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại m?i trên tr?nh đơn phím l?i tắt.
 4. Tên mô t? cho m?c tin thư thoại t?m th?i này, và sau đó nh?p vào OK. B?n có th? xoá m?c tin thư thoại này sau khi t?p tin trường biểu mẫu đư?c t?o ra.
 5. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 6. Nh?p vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trong t?o m?t t?p tin lo?i, nh?p vào Giá tr? phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (Windows), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trong ch?n m?c tin thư thoại đ? xu?t t?, nh?n vào đây đ? ch?n m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. Trong lưu t?p đ? xu?t, nh?p tên cho các t?p tin, và b?m vào duy?t đ? ch?n m?t c?p đ? lưu các t?p tin trong.
 10. Nh?p vào OK đ? lưu các t?p tin xu?t kh?u, nh?p vào ti?p theo, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
T?p giá tr? phân tách b?ng d?u ki?m ph?y có ch?a các l?nh v?c mà Outlookuses cho m?c tin thư thoại mà b?n đ? ch?n. L?p l?i bư?c này là c?n thi?t đ?i v?i t?ng lo?i d? li?u mà b?n mu?n chuy?n nh?p. Trong khi b?n làm quen v?i các nh?n l?nh v?c Outlook, lưu ? r?ng chính xác chính t? là c?n thi?t. Ví d?, khi xác đ?nh đ?a ch? e-mail, Outlook s? d?ng cách đánh v?n, "e-mail" (không có d?u ki?m ngo?c kép).

Làm th? nào đ? nh?p d? li?u văn b?n

Đ? nh?p d? li?u t? m?t t?p tin văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

Cho Outlook 2010:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab, và sau đó ch?nm?.
 2. Ch?nnh?p kh?u.
 3. Trong các ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n danh sách, b?m vào chuy?n nh?p t? m?t t?p ho?c chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong ch?n loại tệp đ? chuy?n nh?p t? danh sách, b?m vào lo?i t?p tin phù h?p v?i d? li?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong các t?p tin đ? nh?p kh?u h?p, nh?p đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin c?a t?p tin mà b?n mu?n nh?p kh?u, ho?c nh?p vào tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí t?p, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 6. Trong các ch?n m?c tin thư thoại đích danh sách, b?m vào c?p mà b?n mu?n chuy?n nh?p vào, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Xác nh?n r?ng m?c đích là chính xác, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Trong ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n, b?m vào chuy?n nh?p t? m?t t?p ho?c chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Trong ch?n loại tệp đ? chuy?n nh?p t?, b?m vào lo?i t?p tin phù h?p v?i d? li?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong T?p tin đ? nh?p kh?u, nh?p đư?ng d?n và t?p tin tên c?a t?p tin mà b?n mu?n nh?p kh?u, ho?c b?m duy?t đ? đi?u hư?ng đ?n các t?p tin, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong Ch?n m?c tin thư thoại đích, b?m vào c?p mà b?n mu?n chuy?n nh?p vào, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Xác nh?n r?ng m?c đích là chính xác, và sau đó nh?p vào k?t thúc.

Làm th? nào đ? xu?t d? li?u văn b?n

Đ? xu?t kh?u d? li?u văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

Cho Outlook 2010:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab, và sau đó ch?ntùy ch?n.
 2. Ch?n nâng cao trong Ngăn dẫn hướng (ngăn trái).
 3. Trong các xu?t kh?u ph?n, b?m vào các xu?t kh?u nút ch?n m?t.
 4. Trong các ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n danh sách, b?m vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong các t?o m?t t?p thu?c lo?i danh sách, b?m vào đ? ch?n m?t đ?nh d?ng cho các t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong ch?n m?c tin thư thoại c?n xu?t t?danh sách, b?m vào c?p mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 7. Trong các lưu xu?t kh?u t?p tin là h?p, g? đư?ng d?n và t?p tin tên cho các t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Xác nh?n các hành đ?ng, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Trong ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n, nh?p vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Trong t?o m?t t?p tin lo?i, b?m đ? ch?n m?t đ?nh d?ng cho các t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong ch?n m?c tin thư thoại đ? xu?t t?, h?y nh?p vào m?c tin thư thoại b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong lưu t?p đ? xu?t, nh?p đư?ng d?n và t?p tin tên cho các t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Xác nh?n các hành đ?ng, và sau đó nh?p vào k?t thúc.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290859 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbhowto kbmigrate kbmt KB290859 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290859

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com