Mô t? c?a lưu tr? và các tính năng AutoArchive trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290847 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft Outlook 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 830119 .
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xem 239652.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng Outlook AutoArchive và gi?i thích làm th? nào đ? s? d?ng nó.

THÔNG TIN THÊM

H?p thư Outlook c?a b?n phát tri?n như b?n ghi đư?c t?o ra, trong các cùng m?t cách mà gi?y t? c?c trên bàn làm vi?c c?a b?n. Trong th? gi?i trên gi?y, b?n có th? đôi khi tr?n thông qua các tài li?u c?a b?n và lưu tr? nh?ng ngư?i là r?t quan tr?ng nhưng hi?m khi đư?c s? d?ng. Tài li?u đư?c ít quan tr?ng, ch?ng h?n như báo chí và t?p chí, b?n có th? lo?i b? d?a trên tu?i c?a chúng.

B?n có th? nhanh chóng hoàn t?t quá tr?nh trong Outlook. B?n có th? t? chuy?n kho?n m?c c? thành m?t lưu tr? t?p tin b?ng cách nh?n vào Lưu tr? trên các Tệp tr?nh đơn, ho?c b?n có th? có các m?c c? s? t? đ?ng chuy?n giao b?i b?ng cách s? d?ng AutoArchive. Kho?n m?c đư?c coi là c? khi h? đ?n tu?i b?n ch? r?. V?i AutoArchive, b?n có th? xóa ho?c di chuy?n kho?n m?c c?. Outlook có th? lưu t?t c? các lo?i m?t hàng, nhưng nó ch? có th? xác đ?nh t?p tin đư?c lưu tr? trong m?t thư m?c e-mail, ví d? như m?t Microsoft Excel b?ng tính ho?c m?t Microsoft Word tài li?u đư?c đính kèm vào thư đi?n t?. M?t t?p tin mà không đư?c lưu tr? trong m?t c?p thư không th? đư?c lưu tr?.

AutoArchive là m?t quá tr?nh hai bư?c. Trư?c tiên, b?n b?t AutoArchive. Th? hai, b?n đ?t thu?c tính AutoArchive cho m?i thư m?c mà b?n mu?n lưu tr?.

? m?c đ? thư m?c, b?n có th? xác đ?nh m?c nào đư?c lưu tr?, và như th? nào thư?ng h? đư?c lưu tr?. B?n có th? t? đ?ng lưu thư m?c riêng l? ho?c b?n có th? c?u h?nh m?c đ?nh AutoArchive cài đ?t cho t?t c? các thư m?c và sau đó c?u h?nh cài đ?t AutoArchive cho c?p cá nhân mà b?n không mu?n s? d?ng m?c đ?nh AutoArchive thi?t đ?t. Quá tr?nh AutoArchive ch?y t? đ?ng m?i khi b?n ch?y Outlook. Outlook s? ki?m tra các tính ch?t AutoArchive c?a m?i thư m?c theo ngày, và di chuy?n kho?n m?c c? vào t?p tin lưu tr?. M?t hàng trong c?p kho?n m?c đ? xóa xóa b?.

M?t s? thư m?c Outlook đư?c thi?t l?p v?i AutoArchive b?t ngày. Các thư m?c này và th?i gian l?o hóa m?c đ?nh c?a h? là l?ch (6 tháng), Nhi?m v? (6 tháng), t?p chí (6 tháng), kho?n m?c đ? g?i (2 tháng) và kho?n m?c đ? xóa (2 tháng). Các thư m?c h?p thư đ?n, ghi chú, đ?a ch? liên l?c và b?n th?o không có AutoArchive kích ho?t t? đ?ng. C?p liên h? không th? đư?c thi?t l?p đ? AutoArchive và không có m?t tài s?n lưu tr?.

Lưu tr? vs. xu?t kh?u

Khi b?n lưu tr?, b?n ch? có th? lưu vào m?t t?p thư m?c cá nhân (m?t t?p tin PST). Khi b?n xu?t kh?u, b?n có th? xu?t quá nhi?u các lo?i t?p tin khác nhau, bao g?m t?p PST và delimited text files. C?u trúc thư m?c hi?n có c?a b?n là duy tr? t?p tin lưu tr? m?i. N?u có m?t thư m?c ph? huynh trên các thư m?c b?n lưu tr?, c?p cha m? đư?c t?o ra trong các t?p tin lưu tr?, nhưng kho?n m?c trong thư m?c chính không đư?c lưu tr?. B?ng cách này, m?t thư m?c gi?ng h?t nhau c?u trúc t?n t?i gi?a các t?p tin lưu tr? và h?p thư c?a b?n. Thư m?c đư?c c?n l?i trong đ?t sau khi đư?c lưu tr?, ngay c? khi h? đang có s?n ph?m nào. B?n ch? có th? lưu tr? m?t trong lo?i t?p, t?p thư m?c cá nhân.

Khi b?n xu?t nh?p kh?u, b?n g?c kho?n m?c đư?c sao chép vào t?p tin xu?t kh?u, nhưng không đư?c c?t b? t? hi?n t?i thư m?c. Ngoài ra, b?n ch? có th? lưu tr? m?t ki?u t?p tin, thư m?c cá nhân t?p, nhưng b?n có th? xu?t kh?u nhi?u lo?i t?p.

Khi b?n xu?t kh?u, nó thay đ?i ngày tháng trong các h? sơ. Đây là đ?c bi?t quan tr?ng trong trư?ng h?p mà e-mail kho?n m?c đ? có ngày Sent đ?t l?i đ?n nay xu?t kh?u.

Làm th? nào đ? b?t AutoArchive

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m các Khác tab.
 2. Nh?p vào AutoArchive.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các AutoArchive m?i ki?m tra h?p, và sau đó xác đ?nh bao lâu AutoArchive x? l? s? ch?y b?ng cách g? m?t s? trong nh?ng ngày h?p.
 4. N?u b?n mu?n đư?c thông báo trư?c khi các m?t hàng đư?c lưu tr?, nh?n vào đây đ? ch?n các Nh?c trư?c khi AutoArchive h?p ki?m.
 5. Trong các T?p tin lưu tr? m?c đ?nh h?p, g? tên t?p cho các b?n ghi lưu tr? đư?c chuy?n giao đ?n, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n t? danh sách.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a đ? đóng Tuỳ chọn.
Bây gi? mà b?n đ? b?t ngày AutoArchive, b?n ph?i thi?t l?p Thu?c tính AutoArchive cho m?i thư m?c.

Làm th? nào đ? đ?t thu?c tính AutoArchive cho m?t thư m?c

 1. Trong các Danh sách thư m?c, b?m chu?t ph?i vào thư m?c mà b?n mu?n AutoArchive, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các AutoArchive tab.
 3. Thi?t l?p AutoArchive cho c?p này, b?m vào đ? ch?nS?ch s? ra m?c t? c? hơn.
 4. Đ? xác đ?nh khi m?c nên đư?c t? đ?ng chuy?n giao vào t?p tin lưu tr?, g? vào m?t s? trong nh?ng Tháng h?p.
 5. Đ? ch? đ?nh m?t t?p tin cho các m?c lưu tr? đư?c chuy?n giao đ?, b?m Di chuy?n kho?n m?c c?.
 6. Trong các Di chuy?n kho?n m?c c? h?p, g? m?t t?p tin đ?t tên cho các m?c mà lưu tr?, ho?c nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n t? danh sách và b?m Ok.
LƯU ?: B?n ph?i kích ho?t AutoArchive đ?u tiên. Cho bi?t thêm thông tin xem các "Làm th? nào đ? Turn on AutoArchive" ph?n c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290847 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB290847 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290847

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com