Nh?ng câu h?i thư?ng g?p v? ServerXMLHTTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290761
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài này câu tr? l?i m?t s? câu h?i thư?ng g?p v? đ?i tư?ng ServerXMLHTTP .

Thông tin thêm

 1. ServerXMLHTTP là g??

  ServerXMLHTTP cung c?p các phương pháp và các thu?c tính cho truy c?p HTTP server an toàn gi?a các Máy ch? Web khác nhau. B?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng này đ? trao đ?i d? li?u XML gi?a các Máy ch? Web khác nhau.

 2. Làm th? nào đ? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t ServerXMLHTTP?

  ServerXMLHTTPđư?c bao g?m v?i các XML Microsoft phân tích cú pháp (MSXML) phiên b?n 3.0 ho?c m?i hơn. B?n có th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t MSXML 3.0 t? sau Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=4608
 3. Yêu c?u n?n t?ng cho ServerXMLHTTP là nh?ng g??

  ServerXMLHTTP h? tr? ch? có s?n trên máy tính có Microsoft Windows 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c trên máy tính có Microsoft Windows NT 4.0 v?i Microsoft Internet Explorer 5.01 (ho?c m?i hơn) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Nó không thành công trên các n?n t?ng khác, ch?ng h?n như Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98.

  B?ng cách s? d?ng XMLHTTP trong các ?ng d?ng bên máy ch? như trang hi?n ho?t web máy ch? đi (ASP), trong thành ph?n đư?c lưu tr? trong COM +, trong thành ph?n đư?c s? d?ng trong ASP, ho?c trong b?n ghi d?ch v? Windows không đư?c h? tr? b?i v? XMLHTTP s? d?ng WinINet x? l? n?i b?.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  238425WinINet x? l? không đư?c h? tr? đ? s? d?ng trong b?n ghi d?ch v?

 4. S? khác bi?t gi?a XMLHTTP và ServerXMLHTTP là g??

  XMLHTTP đư?c thi?t k? cho các ?ng d?ng khách hàng và d?a vào URLMon, đó xây d?ng d?a trên Microsoft Win32 Internet (WinINet x? l?). ServerXMLHTTP đư?c thi?t k? cho các ?ng d?ng máy ch? và d?a vào m?t ngăn x?p khách hàng HTTP m?i, WinHTTP. ServerXMLHTTP cung c?p đ? tin c?y và b?o m?t và là máy ch? an toàn. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u MSXML Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK).
 5. B?n có th? l?a ch?n gi?a XMLHTTP và ServerXMLHTTP b?ng như th? nào?

  Như tên cho th?y, ServerXMLHTTP đư?c khuy?n khích cho máy phục vụ ứng dụng và XMLHTTP đư?c khuy?n khích cho khách hàng ?ng d?ng. XMLHTTP có m?t s? l?i th? như b? nh? đ?m và t? đ?ng phát hi?n ?y quy?n cài đ?t chuyên bi?t h? tr?. Nó có th? đư?c s? d?ng trên n?n t?ng Windows 95 và Windows 98, và nó là r?t phù h?p cho các ứng dụng bàn làm việc s? d?ng đ?a đơn.

 6. Ti?n ích c?u h?nh Proxy là g??

  Các WinHTTP Proxy Configuration Utility, Proxycfg.exe, cho phép b?n c?u h?nh WinHTTP đ? truy c?p HTTP và HTTPS máy ch? thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền. B?i v? các ServerXMLHTTP thành ph?n ph? thu?c vào thi?t đ?t ?y quy?n WinHTTP, ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng ti?n ích Proxycfg.exe như là m?t ph?n c?a quá tr?nh tri?n khai và cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t ?ng d?ng s? d?ng WinHTTP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  289481 B?n có th? c?n đ? ch?y các công c? Proxycfg cho ServerXMLHTTP đ? làm vi?c
 7. ServerXMLHTTP h? tr? SSL và ch?ng ch? s? th?c?

  Các ServerXMLHTTPXMLHTTP thành ph?n có gi?i h?n h? tr? HTTPS MSXML3. C? th?, h? không h? đ?y đ? tr? gi?y ch?ng nh?n Tầng Khe Bảo mật (SSL), đư?c s? d?ng đ? xác th?c. Các thành ph?n h? tr? giao th?c HTTPS, nhưng yêu c?u không n?u máy ch? yêu c?u m?t ch?ng ch? khách hàng.

  ServerXMLHTTP bao g?m h? tr? SSL gi?y ch?ng nh?n trong MSXML 3.0 Service Pack 1.

 8. Nh?ng l?i ích c?a ServerXMLHTTP là g??
  • B?ng cách s? d?ng ServerXMLHTTPD? li?u XML có th? đư?c trao đ?i gi?a các h? th?ng đ?a phương và t? xa như là m?t d?ng ho?c là tài li?u XML.
  • B?i v? các giao th?c cơ b?n là HTTP ho?c HTTPS, d? li?u có th? đư?c trao đ?i gi?a các h? th?ng đó là phía sau b?c tư?ng l?a.
  • ServerXMLHTTP có th? đư?c s? d?ng đ? g?i yêu c?u HTTP t? các môi trư?ng khác nhau ch?ng h?n như trang chủ ho?t đ?ng (ASP), Microsoft Visual Basic, và Microsoft Visual C++.
 9. Nh?ng h?n ch? c?a ServerXMLHTTP là g??

  S? lư?ng các trư?ng h?p c?a ServerXMLHTTP có th? t?n t?i cùng m?t lúc trong m?t quá tr?nh duy nh?t ch? y?u ph? thu?c vào s? lư?ng vùng nhớ trống cho các ?ng d?ng trên h? th?ng. Tuy nhiên, các y?u t? khác, ch?ng h?n như CPU x? l? năng l?c, ho?c k?t n?i có ? c?m thêm có th? gi?i h?n s? lư?ng các trư?ng h?p có th? ho?t đ?ng đ?ng th?i.

  V?i MSXML 3.0, s? trư?ng h?p có th? t?n t?i cùng m?t lúc trong m?t quá tr?nh duy nh?t, t?i đa là 5,460.

 10. Có th? t?m thêm thông tin v? ServerXMLHTTP?

  H?u h?t thông tin trong bài vi?t này đư?c thu th?p t? MSXML SDK, mà có th? đư?c t?i v? t? ph?n XML c?a MSDN Web site sau:
  http://MSDN.Microsoft.com/XML/default.aspx
  web site này có thông tin m?i nh?t v? công ngh? MSXML.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290761 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbproductlink kbbug kbinfo kbmsxml400fix kbmt KB290761 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290761

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com