Tr?m ki?m soát b?n t?o sau 8 tháng 9 năm 2001 không khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290700
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng khôi ph?c l?i m?t tr?m ki?m soát mà b?n t?o ra Sau 8 tháng 9 năm 2001 trong Windows Millennium Edition, s? ph?c h?i không ho?t đ?ng sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?n c?ng có th? nh?n các thông báo l?i sau:
Khôi ph?c đ? không thành công

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các thu?t toán mà là đư?c s? d?ng đ? tính toán đi?m ki?m tra t?p tin tên không ho?t đ?ng sau 8 tháng 9 năm 2001.

GI?I PHÁP

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t mà s?a ch?a v?n đ? này. Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, m?t tr?m ki?m soát đư?c t? đ?ng t?o ra. Tr?m ki?m soát mà b?n t?o ra trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này không làm vi?c sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t. T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? 290700usam.exe bây gi?
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date    Time Version   Size   File name
  -------------------------------------------------
  03/02/2001 8:21 4.90.0.3003 255,552 Smgr.dll 
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? c?a s? tôi hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295413Thông tin chung v? C?p nh?t ph?n m?m Windows Millennium Edition

Thu?c tính

ID c?a bài: 290700 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbgraphxlinkcritical kbprb kbmt KB290700 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290700
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com