Identifikator ?lanka: 290684 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada se pove?ete sa dobavlja?em Internet usluga (ISP) da biste preuzeli poruke sa Post Office Protocol 3 (POP3) servera, lozinka se ne zadr?ava iako ste odabrali da je sa?uvate. Ponovan unos ispravne lozinke ne re?ava ovaj problem.

Uzrok

Do ovog problema dolazi iz nekog od slede?ih razloga:
 • Imate o?te?en Outlook profil ili o?te?en Outlook Express identitet.
 • Postoje neusagla?enosti sa programskim dodacima ili antivirusnim programom.
 • Registrator sadr?i neta?ne informacije za
  Protected Storage System Provider
  potklju? za korisni?ki nalog u operativnom sistemu Windows XP, Windows 2000 i u programu Outlook 2003 ili starijim verzijama programa Outlook.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode. Prvi metod je namenjen za op?tu publiku, uklju?uju?i korisnike ra?unara sa po?etnim nivoom znanja. Ostali metodi zahtevaju naprednije poznavanje ra?unara.

1. metod: Kreiranje novog Outlook profila ili novog Outlook Express identiteta

Prva stvar koju treba da poku?ate jeste da kreirate novi Outlook profil ako koristite Outlook ili da kreirate novi Outlook Express identitet ako koristite Outlook Express. Da biste ovo uradili, pogledajte odeljak ?Kreiranje novog Outlook profila? ili odeljak ?Kreiranje novog Outlook Express identiteta? kasnije u ovom ?lanku.

Kreiranje novog Outlook profila

Kreirajte nov Outlook profil, a zatim konfiguri?ite nov profil tako da koristi li?ne fascikle (.pst) koje je koristio o?te?eni profil. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Prona?ite .pst datoteku

  Da biste prona?li .pst datoteku koju koristi va? profil, sledite ove korake za verziju programa Outlook koju koristite.

  Za Microsoft Outlook 2010 i Outlook 2013
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije, a zatim izaberite stavku Postavke naloga.
  3. Na kartici E-po?ta izaberite nalog e-po?te.  
  4. U dijalogu Postavke naloga, u okviru Izabrani nalog e-po?te isporu?uje nove e-poruke na slede?u lokaciju vide?ete putanju i ime datoteke za .pst datoteku koja je povezana sa profilom e-po?te. Na primer, putanja i ime datoteke na Windows XP ra?unarima su sli?ni slede?em: 
   C:\Documents and Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst 
   Na Windows 7 ra?unarima, putanja i datoteka li?e na slede?e:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. Zapi?ite putanju i ime datoteke za .pst datoteku koja je povezana sa profilom e-po?te.  


  Za Microsoft Office Outlook 2007
  1. Pokrenite Outlook.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.
  3. Na kartici E-po?ta izaberite nalog e-po?te.
  4. U dijalogu Postavke naloga, u okviru Izabrani nalog e-po?te isporu?uje nove e-poruke na slede?u lokaciju vide?ete putanju i ime datoteke za .pst datoteku koja je povezana sa profilom e-po?te. Na primer, putanja i ime datoteke mogu izgledati na slede?i na?in:
   C:\Documents and Settings\ korisni?ko_ime \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
  5. Zapi?ite putanju i ime datoteke za .pst datoteku koja je povezana sa profilom e-po?te.
  Za Microsoft Office Outlook 2003 i Outlook 2002
  1. Pokrenite Outlook.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  3. Na kartici Pode?avanje po?te izaberite stavku Datoteke sa podacima.
  4. Zapi?ite putanju i ime datoteke za svaku .pst datoteku koja je povezana sa profilom e-po?te. Na primer, putanja i ime datoteke mogu izgledati na slede?i na?in:
   C:\Documents and Settings\ korisni?ko_ime \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
 2. Kreiranje novog profila e-po?te u programu Outlook

  Kada prona?ete .pst datoteke, kreirajte novi profil e-po?te u programu Outlook. Da biste to uradili, sledite ove korake.

  Za vi?e informacija o kreiranju novog profila e-po?te u programima Outlook 2003 i Outlook 2002 kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
  829918 Kreiranje novog profila e-po?te u programima Outlook 2007 i Outlook 2003
  287072 Kreiranje novog profila e-po?te u programu Outlook 2002 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 3. Konfigurisanje novog profila da koristi .pst datoteku koju je koristio o?te?eni profil

  Kada kreirate novi profil u programu Outlook, konfiguri?ite novi profil da koristi .pst datoteku koju je koristio o?te?eni profil. Da biste to uradili, sledite korake za verziju programa Outlook koju koristite.

  Za Microsoft Outlook 2010 i Outlook 2013
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije, a zatim izaberite stavku Postavke naloga.
  3. Na kartici E-po?ta izaberite nalog e-po?te.  
  4. Kliknite na Promeni fasciklu u dijalogu Postavke nalogau odeljku Izabrani nalog e-po?te isporu?uje nove e-poruke na slede?u lokaciju.  
  5. Izaberite stavku Nova Outlook datoteka sa podacima, izaberite stavku Office Outlook datoteka li?nih fascikli, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Prona?ite .pst datoteku koju je koristio o?te?eni profil, kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme U redu.  

  Za Microsoft Office Outlook 2007
  1. Pokrenite Outlook.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.
  3. Na kartici E-po?ta izaberite nalog e-po?te.
  4. Pri dnu dijaloga ?Postavke naloga?, u okviru Izabrani nalog e-po?te isporu?uje nove e-poruke na slede?u lokaciju kliknite na dugme Promeni fasciklu.
  5. Izaberite stavku Nova Outlook datoteka sa podacima, izaberite stavku Office Outlook datoteka li?nih fascikli, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Prona?ite .pst datoteku koju je koristio o?te?eni profil, kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Za Office Outlook 2003 i Outlook 2002
  1. Pokrenite Outlook.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  3. Na kartici Pode?avanje po?te kliknite na dugme Nalozi e-po?te, izaberite stavku Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  4. Izaberite stavku Nova Outlook datoteka sa podacima, u okviru Tipovi skladi?tenja izaberite stavku Datoteka li?nih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Prona?ite .pst datoteku koju ?elite da koristite, kliknite na nju, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.
   Napomena Ako ?elite da koristite vi?e .pst datoteka, ponovite 4. i 5. korak za svaku .pst datoteku koju ?elite da koristite sa novim profilom e-po?te.
  6. Sa liste Isporu?uj novu e-po?tu na slede?u lokaciju izaberite stavku Li?ne fascikle, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
  7. Kliknite na dugme U redu ako dobijete slede?u poruku:
   Promenili ste podrazumevanu lokaciju za isporuku e-po?te. To ?e promeniti lokaciju prijemnog po?tanskog sandu?eta, kalendara i drugih fascikli. Ove promene ?e stupiti na snagu slede?i put kada pokrenete Outlook.
  8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.
  9. Pokrenite Outlook. Zatim kliknite na dugme Da da biste a?urirali pre?ice sa Outlook trake tako da ukazuju na .pst datoteke ako dobijete slede?u poruku:
   Lokacija na koju se poruke isporu?uju promenjena je za ovaj korisni?ki profil. Da biste dovr?ili ovu operaciju, mo?da ?ete morati da kopirate sadr?aj starih Outlook fascikli u nove Outlook fascikle. Za informacije o tome kako da dovr?ite promenu lokacije za isporuku po?te pogledajte pomo? za Microsoft Outlook. Neke pre?ice na Outlook traci mo?da vi?e ne?e funkcionisati. ?elite li da Outlook ponovo kreira pre?ice?

Kreiranje novog Outlook Express identiteta

Da biste kreirali novi Outlook Express identitet, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u programu Outlook Express postavite pokaziva? na stavku Identiteti, a zatim izaberite stavku Dodaj novi identitet.

  U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Identiteti, izaberite stavku Upravljanje identitetima, a zatim kliknite na dugme Novi. Otvori?e se dijalog Novi identitet.
 2. U polju Otkucajte svoje ime otkucajte svoje ime.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj lozinku ako ?elite da postavite lozinku za ovaj identitet, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U dijalogu Identitet je dodat kliknite na dugme Da. Outlook Express ?e vas upitati da li ?elite da se prijavite kao novi korisnik.

  Ako kliknete na dugme Da, bi?e vam zatra?ene informacije o Internet vezi. Ako kliknete na dugme Ne, trenutni korisnik ostaje prijavljen.

Napredno re?avanje problema

Slede?i metodi zahtevaju naprednije poznavanje ra?unara. Ako ne ?elite da vr?ite napredno re?avanje problema, zamolite nekoga za pomo? ili se obratite podr?ci. Za informacije o tome kako da se obratite podr?ci posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/hublist/sr#tab0

2 metod: Pokretanje programa Outlook u bezbednom re?imu

Da biste pokrenuli Outlook u bezbednom re?imu, sledite korake za verziju operativnog sistema Windows koju koristite.

Za Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte outlook.exe /safe, a zatim pritisnite taster ENTER.
Za Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte outlook.exe /safe, a zatim kliknite na dugme U redu.
U bezbednom re?imu Outlook se pokre?e bez usluga koje ne pripadaju korporaciji Microsoft. Ako se Outlook ispravno pokre?e u bezbednom re?imu, postoji mogu?nost da je do problema do?lo zbog nezavisne usluge koja radi sa programom Outlook (na primer, programskih dodataka, antivirusnog programa ili za?titnih zidova). U ovom slu?aju mo?da ?ete morati da se obratite podr?ci za pomo? pri identifikaciji programskog dodatka ili nezavisne usluge, a zatim da se obratite odgovaraju?em proizvo?a?u. Za informacije o tome kako da se obratite slu?bi za pru?anje usluga podr?ke za Microsoft klijente posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/hublist/sr#tab0
Da biste re?ili mogu?e probleme koje izazivaju COM programski dodaci, onemogu?ite sve COM programske dodatke koje ne koristite redovno. Zatim ponovo pokrenite Outlook. Ako to ne re?i problem, onemogu?avajte jedan po jedan programski dodatak. Ako to ne re?i problem, onemogu?ite sve programske dodatke. Da biste onemogu?ili COM programske dodatke, sledite korake za verziju programa Outlook koju koristite.

Za Microsoft Outlook 2010 i Outlook 2013
Da biste onemogu?ili COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite Centar za pouzdanost, zatim Programski dodaci, izaberite COM programski dodaci u Upravljanje listom i kliknite na dugme Idi na.  
 3. U dijalogu COM programski dodaci opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve COM programske dodatke koje ?elite da onemogu?ite.
 4. Kada onemogu?ite programske dodatke, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo pokrenite Outlook.

Za Microsoft Office Outlook 2007
Da biste onemogu?ili COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke u programu Outlook 2007 izaberite stavku Centar za pouzdanost.
 2. Izaberite stavku Programski dodaci, sa liste Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
 3. U dijalogu COM programski dodaci opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve COM programske dodatke koje ?elite da onemogu?ite.
 4. Kada onemogu?ite programske dodatke, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo pokrenite Outlook.
Za Microsoft Office Outlook 2002 i Outlook 2002
Da biste onemogu?ili COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. U programu Outlook 2002 ili Outlook 2003, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Drugo, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije.
 3. Izaberite stavku Upravlja? programskim dodacima.
 4. U dijalogu Upravlja? programskim dodacima opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve COM programske dodatke koje ?elite da onemogu?ite, a zatim kliknite triput na dugme U redu.
 5. Ponovo pokrenite Outlook.
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji vam obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, ako neta?no izmenite registrator, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Zbog toga pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Tako mo?ete vratiti registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o kreiranju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Slede?e re?enje ne treba koristiti ukoliko nisu isprobani svi drugi odgovaraju?i metodi za re?avanje problema sa lozinkom..

3. metod: Napravite rezervnu kopiju registratora i uklonite informacije o korisni?kom nalogu iz potklju?a ?Za?ti?eni dobavlja? sistema za skladi?tenje?. Zatim ponovo unesite opcije lozinke.

Da biste to uradili, sledite korake za verziju operativnog sistema Windows koju koristite.

Napomena koraci navedeni u ovom odeljku ne bi trebalo da se koriste na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista.
Napravite rezervnu kopiju klju?a registratora
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. U polju Sa?uvaj u izaberite lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate .reg datoteku.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 7. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i.
Uklonite informacije o korisni?kom nalogu
Va?no Ne uklanjajte glavni
Protected Storage System Provider
klju?. Ovaj klju? se ne?e automatski ponovo generisati. Ako nemate problema sa zadr?avanjem lozinke, a ne se?ate se lozinke, brisanje korisni?kog potklju?a mo?e dovesti do toga da ne mo?ete da preuzmete po?tu.

Napomena Ako koristite Windows XP, morate imati administratorske dozvole da biste uredili sistemski registrator.
 1. Iza?ite iz svih programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. 3. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Dozvole.
 5. Kliknite na klju? registratora za korisnika koji je trenutno prijavljen. Zatim se uverite da su dozvole ?itanje i Puna kontrola postavljene na opciju Dozvoli.
 6. Izaberite stavku Vi?e opcija. Zatim se uverite da je izabran korisnik koji je trenutno prijavljen, da je stavka Puna kontrola navedena u koloni Dozvole i da je stavka Ovaj klju? i potklju?eve navedena u koloni Primeni na.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni stavke dozvola za sve podre?ene objekte ovde prikazanim stavkama koje se primenjuju na podre?ene objekte.
 8. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme Da da biste nastavili.
 9. Kliknite dvaput na dugme U redu
 10. Kliknite dvaput na klju? Protected Storage System Provider da biste ga razvili. Kliknite na fasciklu korisni?kog potklju?a koja se nalazi odmah ispod klju?a
  Protected Storage System Provider
  , u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim u dijalogu sa porukom upozorenja kliknite na dugme Da.

  Fascikla korisni?kog potklju?a izgleda sli?no kao u slede?em primeru:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Napomena Za svaki identitet koji imate mo?e postojati potklju? u okviru klju?a
  Protected Storage System Provider
  . Da biste re?ili ovaj problem u svim identitetima, morate izbrisati sve fascikle korisni?kih potklju?eva koje se nalaze u okviru klju?a
  Protected Storage System Provider
  .
 11. U meniju ?Registrator? izaberite stavku Iza?i. Zatim ponovo pokrenite ra?unar.

Za Microsoft Windows 2000

Pravljenje rezervne kopije registratora
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedt32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. U meniju Registrator izaberite stavku Sa?uvaj klju?.
 5. U polju Sa?uvaj u izaberite lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate .reg datoteku.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 7. U meniju Registrator izaberite stavku Iza?i.
Uklanjanje informacija o korisni?kom nalogu u registratoru

Va?no Nemojte uklanjati glavni klju?
Protected Storage System Provider
. Ovaj klju? se ne?e automatski ponovo generisati. Ako nemate problema sa zadr?avanjem lozinke, a ne se?ate se lozinke, brisanje korisni?kog potklju?a mo?e dovesti do toga da ne mo?ete da preuzmete po?tu.

Napomena Ako koristite Windows 2000, morate imati administratorske dozvole da biste uredili sistemski registrator.
 1. Iza?ite iz svih programa.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte regedt32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 5. U meniju Bezbednost izaberite stavku Dozvole.
 6. Kliknite na klju? registratora za korisnika koji je trenutno prijavljen. Zatim se uverite da su dozvole ?itanje i Puna kontrola postavljene na opciju Dozvoli.
 7. Izaberite stavku Vi?e opcija. Zatim se uverite da je izabran korisnik koji je trenutno prijavljen, da je stavka Puna kontrola navedena u koloni Dozvole i da je stavka Ovaj klju? i potklju?eve navedena u koloni Primeni na.
 8. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vrati prethodne postavke dozvola za sve podre?ene objekte i omogu?i razdeljivanje naslednih dozvola.
 9. Kliknite na dugme Primeni, a zatim, kada budete upitani da li ?elite da nastavite, kliknite na dugme Da.
 10. Kliknite dvaput na dugme U redu.
 11. Kliknite dvaput na klju? Protected Storage System Provider da biste ga razvili. Kliknite na fasciklu korisni?kog potklju?a koja se nalazi odmah ispod klju?a
  Protected Storage System Provider
  , u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim u dijalogu sa porukom upozorenja kliknite na dugme Da.

  Fascikla korisni?kog potklju?a izgleda sli?no kao u slede?em primeru:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Napomena Za svaki identitet koji imate mo?e postojati potklju? u okviru klju?a
  Protected Storage System Provider
  . Da biste re?ili ovaj problem u svim identitetima, morate izbrisati sve fascikle korisni?kih potklju?eva koje se nalaze u okviru klju?a
  Protected Storage System Provider
  .
 12. U meniju Registrator izaberite stavku Iza?i, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.

Ponovni unos lozinke u programima Outlook 2002 i Outlook 2003

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Napomena U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Po?ta ili na ikonu Po?ta i faks.
 3. Izaberite stavku Prika?i profile, kliknite na nalog u vezi sa kojim re?avate probleme, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Kliknite na dugme Nalozi e-po?te.
 5. Potvrdite da je potvr?en izbor u polju za potvrdu Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Nalozi e-po?te izaberite nalog u vezi sa kojim re?avate probleme, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 7. U okviru Informacije za prijavljivanje unesite lozinku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.
 8. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 9. Pokrenite Outlook.
 10. Koristite komandu Po?alji i primi da biste utvrdili da li je lozinka zadr?ana.

Ponovni unos lozinke u programu Outlook 2000 Corporate ili Workgroup (CW)

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Napomena U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Po?ta ili na ikonu Po?ta i faks.
 3. Sa liste usluga izaberite stavku Internet e-po?ta, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Na kartici Server unesite lozinku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.
 5. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Pokrenite Outlook.
 7. U meniju Alatke izaberite stavku Po?alji i primi da biste utvrdili da li je lozinka zadr?ana.

Ponovni unos lozinke u programu Outlook Express

 1. Pokrenite Outlook Express.

  Napomena Ako dobijete gre?ku pri prijavljivanju, zatvorite dijalog i nastavite.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 3. U prozoru Internet nalozi izaberite karticu Po?ta.
 4. U koloni Nalog izaberite Internet nalog e-po?te koji ?elite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 5. Na kartici Server, u polju Lozinka otkucajte lozinku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku.
 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 7. Zatvorite, a zatim ponovo pokrenite Outlook Express.
 8. U meniju Alatke izaberite stavku Po?alji i primi da biste utvrdili da li je lozinka zadr?ana.
Napomena Ako drugi korisnici operativnog sistema Windows 2000 ili Windows XP imaju problema sa zadr?avanjem lozinke, ponovo unesite lozinku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti lozinku za te profile. Mo?da ?e svaki korisnik morati da se prijavi da bi lozinka bila zadr?ana.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 290684 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbprb KB290684

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com