ID s? ki?n 1000, 1001 đư?c đăng nh?p m?i năm phút trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290647 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Thi?t đ?t chính sách nhóm không đư?c nhân r?ng gi?a tên mi?n b? đi?u khi?n. V? v?y, ngư?i dùng không nh?n đư?c cài đ?t chính sách nhóm cho máy tính. Sau s? ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng trong Microsoft Windows Server 2003:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1058
Mô t?: Windows không th? truy nh?p t?p gpt.ini cho GPO CN = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, CN = chính sách, CN = h? th?ng, DC = domainname, DC = com. T?p ph?i có m?t ? v? trí <\\domainname.com\sysvol\domainname.com\policies\{31b2f340-016d-11d2-945f-00c04fb984 f9}\gpt.ini="">. (Error_Message). X? l? chính sách nhóm b? d?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.</\\domainname.com\sysvol\domainname.com\policies\{31b2f340-016d-11d2-945f-00c04fb984>

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1030
Mô t?: Windows không th? truy v?n danh sách đ?i tư?ng chính sách nhóm. Thông báo mô t? l? do cho vi?c này trư?c đó đ? đăng nh?p b?ng các công c? chính sách. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.


Ngoài ra, các s? ki?n sau đây có th? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng m?i năm phút trong Microsoft Windows 2000 Server:

S? ki?n Lo?i: l?i
ID s? ki?n: 1000
Ngu?n: Userenv
Th? lo?i: không có
User: NT AUTHORITY\SYSTEM

Mô t?: Windows không th? truy nh?p s? đăng k? thông tin t?i \\tên mi?n\sysvol\tên mi?n\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.Pol (5).

Lo?i s? ki?n: l?i
ID s? ki?n: 1001
Ngu?n: SceCli
Th? lo?i: không có
Ngư?i dùng: N/A

Mô t?: Chính sách b?o m?t không th? ph? bi?n. Không th? truy c?p các b?n m?u. M? l?i = 3. \\tên mi?n\sysvol\tên mi?n\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf.

Lo?i s? ki?n: l?i
ID s? ki?n: 1000
Ngu?n: Userenv
Th? lo?i: không có
User: NT AUTHORITY\SYSTEM

Mô t?: M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t đư?c thông qua c? (17) và quay tr? l?i m?t m? tr?ng thái l?i (3).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n ch? đ?nh không đúng quy?n đ? thư m?c %SystemRoot%\Winnt\Sysvol ho?c n?u b?n ch? đ?nh không chính xác các nhóm đ? B? qua đi qua ki?m tra chuy?n như?ng quy?n c?a ngư?i dùng. Ngoài ra, v?n đ? này có th? x?y ra n?u sysvol chia s? quy?n là quá h?n ch?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n:

Windows Server 2003

 1. Thi?t l?p thư m?c c?p phép b?o m?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Windows\Sysvol thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok. H?y ch?c ch?n r?ng các thi?t đ?t b?o m?t phù h?p v?i các thi?t đ?t sau, và sau đó nh?p vào Ok:
   Qu?n tr? viên: Toàn quy?n
   Xác th?c ngư?i dùng: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   Creator Owner: Có g? đư?c ch?n
   Nhà đi?u hành máy ch?: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Windows\Sysvol\Sysvol thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  6. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.
  7. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n\Policies thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  8. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok. H?y ch?c ch?n r?ng các thi?t đ?t b?o m?t phù h?p v?i các thi?t đ?t sau, và sau đó nh?p vào Ok:
   Qu?n tr? viên: Toàn quy?n
   Xác th?c ngư?i dùng: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   Creator Owner: Có g? đư?c ch?n
   Nhóm chính sách ngư?i sáng t?o ch? s? h?u: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, danh sách thư m?c N?i dung, ch?nh s?a, và vi?t
   Nhà đi?u hành máy ch?: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
  9. M?i t?p tin ho?c thư m?c này n?m ? các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n\Policies thư m?c, nh?p chu?t ph?i vào t?p ho?c c?p và b?m Thu?c tính.
  10. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.
 2. M? thư m?c ngư?i dùng và máy tính. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, sau đó b?m Công c? qu?n tr?.
 3. M? r?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, m? r?ng tên mi?n, nh?p chu?t ph?i B? ki?m soát mi?n, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào Chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.

  Chú ý Nút ch?nh s?a không ph?i là có s?n n?u nhóm chính sách qu?n l? giao di?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t. Trong trư?ng h?p này, b?m M? đ? b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm, m? r?ng tên mi?n, m? r?ng B? ki?m soát mi?n, b?m chu?t ph?i vào Chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/Default.mspx
 5. M? r?ng thư m?c sau đây:
  C?u h?nh máy tính
  Thi?t đ?t Windows
  Thi?t đ?t b?o m?t
  Chính sách đ?a phương
 6. Nh?p vào Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng, và sau đó b?m đúp chu?t B? qua đi qua ki?m tra. Thi?t đ?t m?c đ?nh sau đây nên đư?c tr?nh bày:
  Xác th?c ngư?i dùng
  Mọi người
  Quản trị viên
  Đ? thêm các nhóm này n?u h? không ph?i là hi?n t?i, b?m Thêm ngư?i dùng ho?c nhóm, sau đó b?m Tr?nh duy?t.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpupdate, sau đó b?m Ok.
 8. Xác minh r?ng các c?p phép chia s? sysvol đư?c đ?t m?t cách chính xác, như sau:
  Qu?n tr? viên = toàn quy?n ki?m soát
  Xác th?c ngư?i dùng = toàn quy?n ki?m soát
  T?t c? m?i ngư?i = đ?c
Chú ý N?u th? t?c này không gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n có v?n đ? khi truy c?p toàn c?u chính sách, ki?m tra đ? ràng bu?c trên máy ch? đ? th?c hi?n ch?c ch?n v? m?ng n?i là l?n đ?u tiên trong danh sách th? t? ràng bu?c. Đ? ki?m tra các ràng bu?c đ?t hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Trên các Nâng cao tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t chuyên sâu.
 3. Trong các Kết nối h?p, đ?m b?o r?ng v? m?ng n?i đư?c li?t kê đ?u tiên. N?u không, s? d?ng các m?i tên đ? di chuy?n nó trên cùng c?a các danh sách.

Windows 2000 Server

 1. Thi?t l?p thư m?c c?p phép b?o m?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các Bảo mật tab, r? ràng các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các thi?t đ?t b?o m?t phù h?p sau đây:
   Qu?n tr? viên: Toàn quy?n
   Xác th?c ngư?i dùng: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   Creator Owner: Có g? đư?c ch?n
   Nhà đi?u hành máy ch?: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
  3. Nh?p vào Ok.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  5. Trên các Bảo mật tab, ch?n các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok.
  6. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n: thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  7. Trên các Bảo mật tab, ch?n các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok.
  8. Nh?p chu?t ph?i vào các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n\Policies thư m?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  9. Trên các Bảo mật tab, r? ràng các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các thi?t đ?t b?o m?t phù h?p sau đây:
   Qu?n tr? viên: Toàn quy?n
   Xác th?c ngư?i dùng: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   Creator Owner: Có g? đư?c ch?n
   Nhóm chính sách ngư?i sáng t?o ch? s? h?u: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, danh sách thư m?c N?i dung, ch?nh s?a, và vi?t
   Nhà đi?u hành máy ch?: Đ?c, đ?c & th?c hi?n, và danh sách thư m?c N?i dung
   H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
  10. Nh?p vào Ok.
  11. M?i t?p tin ho?c thư m?c này n?m ? các %SystemRoot%\Winnt\Sysvol\Sysvol\tên mi?n\Policies thư m?c, nh?p chu?t ph?i vào t?p ho?c c?p và b?m Thu?c tính. Trên các Bảo mật tab, ch?n các Cho phép các c?p phép có th? th?a k? t? cha m? đ? truy?n cho đ?i tư?ng này ki?m tra h?p và b?m Ok.
 2. M? thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính: Click vào B?t đ?u, b?m Chương tr?nh, sau đó b?m Công c? qu?n tr?.
 3. M? r?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính, và sau đó m? r?ng tên mi?n.
 4. Nh?p chu?t ph?i B? ki?m soát mi?n, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào Chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 6. M? r?ng các thư m?c:
  C?u h?nh máy tính
  Thi?t đ?t Windows
  Thi?t đ?t b?o m?t
  Chính sách đ?a phương
 7. Nh?p vào Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng, và sau đó b?m đúp chu?t B? qua đi qua ki?m tra. Thi?t đ?t m?c đ?nh sau đây nên đư?c tr?nh bày:
  Xác th?c ngư?i dùng
  Mọi người
  Quản trị viên
  Đ? thêm các nhóm này n?u h? không ph?i là hi?n t?i, b?m Thêm, sau đó b?m Tr?nh duy?t.
 8. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi

 9. Xác minh r?ng các c?p phép chia s? sysvol đư?c đ?t m?t cách chính xác, như sau:
  Qu?n tr? viên = FC
  Xác th?c ngư?i dùng = FC
  T?t c? m?i ngư?i = đ?c
LƯU ?: N?u th? t?c này không gi?i quy?t v?n đ?, ho?c b?n có v?n đ? khi truy c?p toàn c?u chính sách, ki?m tra Bindings trên máy ch? đ? th?c hi?n ch?c ch?n các adapter m?ng n?i là l?n đ?u tiên trong danh sách th? t? ràng bu?c. Đ? ki?m tra các ràng bu?c đ?t hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?mThu?c tính.
 2. B?m vào các Nâng cao Tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t chuyên sâu.
 3. Theo các k?t n?i, h?y ch?c ch?n r?ng b? đi?u h?p m?ng n?i b? đư?c li?t kê đ?u tiên. N?u không, s? d?ng các m?i tên đ? di chuy?n nó trên cùng c?a các danh sách.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271213 ID s? ki?n 1000 và 1001 l?p l?i m?i 5 phút trong s? ghi s? ki?n
259398 SceCli t? ch?c s? ki?n ID 1001 và UserEnv t? ch?c s? ki?n ID 1000 khi Dfs khách hàng b? vô hi?u hóa
285923 L?i tin nh?n m?i 5 phút báo cáo s? ki?n 1000, 1001 và 13508, Citing nhân r?ng Trouble
258296 Unbinding t?p tin và máy in chia s? t? chính b? thích ?ng m?ng trong Multihomed Domain Controller nguyên nhân chính sách các v?n đ? v? b? đi?u khi?n tên mi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 290647 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB290647 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290647

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com