Ngư?i qu?n tr? thông tin v? tính năng b?o m?t b?c e-mail

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Như ngư?i qu?n tr?, b?n có th? tùy ch?nh tính năng b?o m?t trong Outlook 2002. Bài vi?t này tóm t?t các tính năng, cho th?y làm th? nào đ? tùy ch?nh h? và cung c?p tài li?u tham kh?o đ? b? sung tài li?u hư?ng d?n.

THÔNG TIN THÊM

Tóm t?t các tính năng b?o m?t

Tính năng b?o m?t b?c e-mail Microsoft Outlook 2002 cung c?p c?p thêm b?o v? ch?ng l?i b?c e-mail đ?c h?i. Các tính năng b?o m?t đư?c bao g?m trong Outlook 2002 có th? đư?c chia thành các ph?n riêng bi?t ba sau đây:
  • Ch?n có kh? năng không an toàn t?p tin đính kèm
  • Xác nh?n c?a chương tr?nh truy c?p vào địa chỉ email
  • Xác nh?n c?a t? đ?ng g?i các b?c e-mail
Đ? bi?t thêm v? cách Outlook yêu c?u xác nh?n c?a chương tr?nh truy c?p vào email đ?a ch? và xác nh?n t? đ?ng g?i b?c e-mail, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290498B?n nh?n đư?c c?nh báo khi b?n s? d?ng m?t bên th? ba add-in ho?c gi?i pháp tùy ch?nh trong Outlook 2002

Xem các ch? đ? "Qu?n l? b?o m?t Outlook" theo Microsoft văn ph?ng tài nguyên b? cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh tính năng b?o m?t Outlook b?c e-mail. Đ? xem các ch? đ? "Qu?n l? b?o m?t Outlook" theo văn ph?ng tài nguyên b?, h?y vào web site c?a Microsoft sau:
Qu?n l? b?o m?t Outlook

Làm th? nào đ? tùy ch?nh các thi?t đ?t b?o m?t

K?ch b?n 1

B?n có th? c?n ph?i c?p cho Microsoft Exchange Server ngư?i dùng c? th? truy c?p vào m?t lo?i t?p tin c? th? mà thư?ng đư?c g?i trong công ty.

K?ch b?n 2

B?n có th? c?n ph?i cung c?p cho các chương tr?nh khác truy c?p đ?y đ? đ?n địa chỉ email c?a Outlook ho?c g?i email cho ch?c năng g?i tin thư thoại. M?t ví d? là m?t máy tính t? đ?ng g?i b?c e-mail cho ngư?i s? d?ng c? th? vào m?t ngày c? th? ho?c sau gi? làm vi?c. Đ? tránh vi?c m?t ai đó hi?n nay đ? t? cho phép truy nh?p chương tr?nh, b?n có th? s?a đ?i Outlook đ? cho phép m?t chương tr?nh khác đ? truy c?p vào đ?a ch? truy c?p email và t? đ?ng g?i b?c e-mail.

Đ? c?u h?nh Outlook 2002 cho các k?ch b?n đ? đ? c?p, m?t môi trư?ng Exchange Server là c?n thi?t. M?t Outlook b?c e-mail b?o m?t qu?n tr? gói đ? đư?c phát tri?n đ? cho phép b?n tùy ch?nh các thi?t đ?t b?o m?t cho ngư?i dùng Exchange Server khác nhau. Outlook E-mail b?o m?t qu?n tr? gói bao g?m m?t tài li?u (Readme.doc) gi?i thích làm th? nào đ? tùy ch?nh và áp d?ng tùy ch?nh thi?t đ?t b?o m?t Outlook. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Outlook b?c e-mail b?o m?t qu?n tr? gói (Admpack.exe) t? m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau:
  • T? Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit Web site. Đ? có đư?c Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
    Văn ph?ng XP tài nguyên Kit nhà
  • T? văn ph?ng Microsoft XP Enterprise CD. Đi?u này đư?c đ?t trong c?p sau:

    \Ork\Files\Pfiles\Orktools\Ork10\Tools\Admpack

Lưu ? Ngư?i qu?n tr? trư?c đây có s?n gói bao g?m m?t h?nh th?c v?i xây d?ng s? 1802.4. Outlook 2002 an ninh qu?n tr? gói m?i và Outlook 2003 b?o m?t qu?n tr? gói bao g?m m?t h?nh th?c v?i xây d?ng s? 1802.5. N?u b?n đang s? d?ng Outlook 2002 ho?c Microsoft Office Outlook 2003 v?i m?t h?p thư Microsoft Exchange 2000 Server ho?c m?t h?p thư Microsoft Exchange Server 2003, b?n ph?i s? d?ng các biểu mẫu mới (1802.5) trong m?c tin thư thoại công c?ng thi?t đ?t b?o m?t. N?u b?n s? d?ng h?nh th?c c? (1802.4), các thi?t l?p qu?n tr? viên ki?m soát không tái t?o các khách hàng Outlook 2002 và Outlook 2003.

Lưu ? Thi?t đ?t b?o m?t Outlook m?c tin thư thoại ph?i có s?n cho máy tính khách vào m?i lúc. Chương tr?nh d?a vào thi?t đ?t b?o m?t tu? ch?nh có th? tr? l?i các thi?t đ?t an ninh m?c đ?nh n?u các thi?t đ?t b?o m?t Outlook m?c tin thư thoại tr? nên không có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem t?p README.doc bao g?m trong các gói ph?n m?m qu?n tr? viên.

K?ch b?n 3

B?n có th? c?n ph?i c?p cho m?t phi - Exchange Server ngư?i dùng truy c?p vào m?t lo?i t?p tin c? th? mà thư?ng g?i ho?c nh?n đư?c.

B?n có th? c?u h?nh thi?t đ?t Microsoft Windows Registry đ? cho phép m?t ngư?i dùng truy c?p đ? các lo?i t?p tin c? th? b? gi?i h?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290499 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB290499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com